Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2018-06-20 protokoll.pdf Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. 2.5 MB 2018-06-29 15.02

Separata bilagor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv från Stadsrevisionen.pdf Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster. 4.4 MB 2018-06-11 10.36

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2018-06-20 handlingar.pdf Pdf, 12.4 MB, öppnas i nytt fönster. 12.4 MB 2018-06-12 13.31

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Revidera taxan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen

Allianspartierna har föreslagit i ett initiativärende att taxan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, som beslutades om i november 2017, ska revideras.

Beslut:

 • Kommunfullmäktige beslutade om revidering av den rörliga avgiften för tillsyn av alkoholförsäljning inom "Taxa för prövning och tillsyn enligt Alkohollagen, Tobakslagen, Lagen om elektroniska cigarretter och påfyllningsbehållare samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel".
 • Fullmäktige beslutade att Miljö- och konsumentnämnden tillämpar 2017 års taxa vad gäller den rörliga avgiften för tillsyn av alkoholförsäljning till dess att fullmäktige reviderat 2018 års taxa.
 • I de fall där verksamhetsutövare skulle få höjd rörlig tillsynsavgift, när 2017 års taxa tillämpas istället för 2018 års taxa, ska den lägre avgiften enligt 2018 års taxa debiteras.
 • Frågan om kompensation till Miljö- och konsumentnämnden behandlas i samband med delårsrapporten efter augusti 2018.

Riktlinjer för marknadsföringssamarbeten

Borås Stad har sedan 2008 riktlinjer för köp av marknadsföring genom samarbete med annan verksamhet, till exempel idrottsklubb eller kulturevenemang. Riktlinjerna beskriver bland annat syftet med marknadsföringssamarbetet, med vem avtal kan ingås och vilka kriterier som kommunens intresse bestäms utifrån.

Skillnader mellan de gamla och de nya riktlinjerna:

 • De nya riktlinjerna gäller för alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag.
 • Avsnittet Partner har förtydligats med skrivningar gällande de sammanhang avtalspartnern är en idrottsklubb.
 • Under Avtalsform har beslutsgången förtydligats.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställde riktlinjerna för marknadsföringssamarbete att gälla för nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag.

Bolagsordning för Akademiplatsen AB

Kommunfullmäktige har beslutat att ombilda bolaget Borås Stad Textile Fashion Center AB (BSTF AB) och namnändra det till Akademiplatsen AB. I det ombildade bolaget ska verksamheterna i BSTF AB och Borås Kongresscenter AB samordnas. Det föreslås även att styrelsen minskas och enbart består av politiker.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände reviderad bolagsordning för Akademiplatsen AB.

Strategisk plan för Sparsör, Frufällan och Tosseryd

Sparsör, Frufällan och Tosseryd bildar ett cirka 7 kilometer långt bebyggelseband mellan Borås och Fristad. Närheten till Borås och Fristad och goda pendlingsmöjligheter till båda orterna, läget med utblickar över Öresjö samt stora sammanhängande strövområden och kulturlandskap i öster gör området attraktivt för bostäder. Den strategiska planen ska ses som en utbyggnadsplan för ny bebyggelse.

Möjligheterna att bygga ut Frufällan med mer en enstaka tomter är begränsade. Framtida större områden samlas därför till Sparsör och Tosseryd. Utgångspunkten är att försöka hålla samman bebyggelseområdena utmed stråket Tosseryd till Sparsör och undvika att ytterligare sprida ut bebyggelsen. Frufällan och Sparsör ligger nära varandra och kan komplet­tera varandra. Tosseryd är den av orterna som har minst antal invånare men som har störst möjlighet att växa.

Beslut: Efter omröstning med röstsiffrorna 63-4 antog Kommunfullmäktige den strategiska planen.

Strategisk plan för Sjöbo

Med en förflyttning av trafikflödena från Fristadsvägen till förbifart Sjöbo har förutsättningarna för hela stadsdelen förändrats. Detta innebär både möjligheter och utmaningar.

Med mindre trafik blir stadsdelen tystare och tryggare, men samtidigt försvinner lite av den puls som funnits längs Fristadsvägen och de som tidigare stannade och handlade passerar inte längre genom området.

För att undvika att Sjöbo blir en isolerad stadsdel med minskat underlag för service och handel och istället ta till vara på de möjligheter som uppstått har Borås Stad tagit fram en strategisk plan för Sjöbo. Arbetet med den har resulterat i sex strategier för hur kommunen vill att Sjöbo utvecklas. Dessa är:

 • Förtäta längs busstråket
 • Tvärgående kopplingar skapar knutpunkter
 • Utveckla Ryda
 • Öka möjligheterna för service
 • Tydliggör Sjöbos entréer
 • Tillgängliggör rekreationsområdena

Beslut: Kommunfullmäktige antog den strategiska planen.

Nybyggnation på Kråkhult Uppegården, Dalsjöfors

AB Toarpshus vill bygga 50 lägenheter på Kråkhult Uppegården i Dalsjöfors. I enlighet med bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till investeringen.

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att investeringen påverkar bolagets ekonomi negativt under många år. Investeringen ligger dock i linje med ägardirektivet och är viktig för utvecklingen av det område bolaget har att verka inom. Den stora efterfrågan på fler lägenheter gör att investeringen på lång sikt får anses som mindre riskfylld.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände AB Toarpshus nybyggnation av 50 lägenheter på Kråkhult Uppegården i Dalsjöfors, till en budgeterad investeringsutgift om 121 miljoner kronor.

Delårsrapport januari-april 2018 för nämnderna och de kommunala bolagen

Beslut: Kommunfullmäktige godkände delårsrapport januari-april 2018 för nämnderna och de kommunala bolagen. Kommunfullmäktige beslutade också att:

 • Sociala omsorgsnämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag under 2018 med 6 miljoner kronor med anledning av ökade kostnader som beror på Försäkringskassan förändrade tolkning av LSS. Tillskottet finansieras genom att ta i anspråk motsvarande centralt avsatta medel.
 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med högst 2 miljoner kronor för inredning och inventarier på Björkängsgymnasiet.

Försäljning av mark i Viared Västra

Ett köpeavtal har upprättats med Charmilla Viared AB om försäljning av 33 550 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 på Viared Västra. På platsen ska köparen bygga lokaler för lager och kontor.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att sälja 33 550 kvadratmeter av Viared 14:19 för 18 620 250 kronor till Charmilla Viared AB.

Redovisning av inneliggande motioner

Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och interpellationer till och med oktober 2017.

Beslut: Kommunfullmäktige lade redovisningen till handlingarna.

Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022

Arvodesdelegationen, som består av valda representanter för samtliga partier i Kommunfullmäktige, har gjort en översyn av bestämmelserna om ersättningar till kommunens förtroendevalda inför kommande ny mandatperiod. Delegationen föreslår bland annat att grundnivån räknas upp med 2,7 procent.

Beslut: Kommunfullmäktige antog arvodesdelegationens förslag till ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019 - 2022” att gälla från och med den 1 januari 2019. Beslutet fattades efter omröstning med röstsiffrorna 64-1.

Arbetslivsnämnden utökar sitt reglemente

Arbetslivsnämndens verksamhet Återbruk har planerat att anställa arbetsterapeuter med uppgift att bland annat göra arbetsdömning kring arbetsförmåga för deltagare utifrån den enskilda individens fysiska, kognitiva, kommunikativa och sociala färdigheter.

Arbetsterapeut är en legitimerad tjänst inom hälso- och sjukvårdens område och för att arbetsterapeuter ska kunna verka inom nämndens område behöver nämndens reglemente kompletteras.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att komplettera Arbetslivsnämndens reglemente vad gäller hälso- och sjukvårdsansvar inför anställning av arbetsterapeuter.

Motion om ny återvinningscentral i Sandared

Joakim Malmberg (L) och Alexander Andersson (C) föreslår i en motion att Borås Energi och Miljö AB ska starta en återvinningscentral i Sandared.

Beslut: Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad och beslutade att i det kommande arbetet med en ny avfallsaplan inkludera arbetet med en ny återvinningscentral i Sandared.

Motion om mini-återvinningscentraler (E3)

Malin Wickberg (M) och Annette Carlson (M) föreslår i en motion att Borås Energi och Miljö AB ska utreda möjligheten att införa tillfälliga mini-återvinningscentraler i Borås. Motionärerna belyser att det inte finns någon återvinningscentral i de centrala delarna av Borås, vilket innebär att personer utan bil inte har möjlighet att lämna till återvinning. Motionen har skickats på remiss till Borås Energi och Miljö AB, Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt Miljö- och konsumentnämnden, och samtliga tillstyrker motionen.

Beslut: Kommunfullmäktige biföll motionen. Borås Energi och Miljö AB ska utreda möjligheten att införa tillfälliga mini-återvinningscentraler.

Motion om kostnadsfri avfallshantering för ideella organisationer

Falco Güldenpfennig (KD) föreslår i en motion att Borås Energi och Miljö AB ska få i uppdrag att göra det möjligt för de ideella organisationerna att kostnadsfritt lämna sitt avfall till återvinningscentral.

Motionen har skickats på remiss till Borås Energi och Miljö AB som avstyrker motionen. Bolaget framför att det skulle ske en övervältring på hushållen med en höjd avfallstaxa som följd, såvida inte Borås Stad ersätter bolaget. Bolaget ser även svårigheter med gränsdragningen av vilka ideella organisationer som skulle erhålla avgiftsfriheten.

Beslut: Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Motion om att särredovisa verksamhet som konkurrerar

Lotta Samuelsson (L) och Morgan Hjalmarsson (L) föreslår i en motion att verksamhet som bedrivs på en konkurrensutsatt marknad ska särredovisas i årsredovisningen. Motionärerna vill att näringslivsklimatet i Borås ska vara bästa möjliga och anser att det är viktigt att kommunen inte lägger sig i konkurrensen.

Kommunstyrelsen delar motionens intentioner om ett gott näringslivsklimat och sund konkurrens i Borås. Kommunstyrelsen anser dock att befintlig redovisning är tillfredsställande och att något nytt uppdrag inte behövs.

Beslut: Efter omröstning med röstsiffrorna 39-30 förklarade Kommunfullmäktige motionen besvarad.

Motion om fler mindre och billiga lägenheter

Det är möjligt att bygga hyresrätter med hjälp av nationellt investeringsstöd som bidrar till lägre hyror, och motionärerna, Falco Güldenpfennig, Hans Gustavsson, Ingela Hallgren, Karl-Gustav Drotz och Else-Marie Lindgren (alla KD), vill att de kommunala bostadsbolagen ska se över möjligheterna att använda detta stöd för att bygga fler mindre och billiga lägenheter i Borås. Motionärerna vill också ändra bolagens ägardirektiv för att främja tillkomsten av fler mindre lägenheter.

Kommunstyrelsen bedömer att ägardirektiven för de kommunala bostadsbolagen är ändamålsenliga och täcker in de frågor som motionen berör. Därför finns det inget behov av förändring i ägardirektiven. Bostadsbolagen anger att de redan aktivt agerar gällande de möjliga stöd som finns att få.

Beslut: Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Motion om mobil sopstation för trädgårdsavfall

Falco Güldenpfennig, Hans Gustavsson, Ingela Hallgren, Karl-Gustav Drotz och Else-Marie Lindgren (alla KD) föreslår i en motion att Borås Energi och Miljö AB ska införa en mobil sopstation för trädgårdsavfall. Borås Energi och Miljö AB svarar att de på prov kommer att införa ett par tjänster till hushållen för att bli av med trädgårdsavfall. Faller detta väl ut ska tjänsterna erbjudas årligen mellan april till oktober.

Beslut: Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Motion om avgiftsfri kulturskola

Falco Güldenpfennig, Hans Gustavsson, Ingela Hallgren, Karl-Gustav Drotz och Else-Marie Lindgren (alla KD) föreslår i en motion:

 • att Kulturskolans kursavgift blir avgiftsfri första året
 • att en depositionsavgift införs för hyra av instrument
 • att Kulturförvaltningen utreder möjligheten till att Kulturskolan på sikt blir helt avgiftsfri

När det gäller att ta ut depositionsavgift för hyra av instrument bedömer Kommunstyrelsen att det är en förvaltningsfråga som hanteras av Kulturnämnden. Med det undantaget föreslår Kommunstyrelsen att motionen bifalles.

Beslut: Efter omröstning med röstsiffrorna 47-22 biföll Kommunfullmäktige motionen.

Personval

Kommunfullmäktige beslutade:

 • Susanne Karlander (L) väljs till ersättare i styrelsen för Fristadbostäder AB till och med 2018 års verksamhet.
 • Sead Omerovic (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
 • Johan Hallin (S) väljs till ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till och med den 31 december 2018.
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-01-08] Kommunfullmäktige , sammanträde 2018-06-20 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol