Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2018-11-22 protokoll.pdf Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster. 5.1 MB 2018-12-04 08.12

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2018-11-22 handlingar.pdf Pdf, 15 MB, öppnas i nytt fönster. 15 MB 2018-11-13 15.53

Missiv

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Borås Stads delårsrapport 2018.pdf Pdf, 687 kB, öppnas i nytt fönster. 687 kB 2018-11-16 13.12
Missiv finansverksamheten.pdf Pdf, 128.8 kB, öppnas i nytt fönster. 128.8 kB 2018-11-16 13.12
Fulllmäktigehuset

Sammanfattning av besluten:

Modulskola till Daltorpsskolan F-6

Grundskoleförvaltningen behöver en ny två-parallellig F-6-skola, och Lokalförsörjningsnämnden föreslår en modulskola som kan fylla Daltorpskolans behov av platser fram till dess att en nya F-6-skola är inflyttningsklar i Göta-Gässlösa. Delar av modulskolan skulle även kunna användas vid kommande evakueringar när större grundskolor byggs om.

Den nya modulskolan är planerad att stå klar till höstterminen 2019.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände Lokalförsörjningsnämndens förslag att hyra moduler till Daltorpskolan F-6 och beviljade investeringsanslag på 24,3 miljoner kronor för etablering av modulskolan.

Anslagsframställan för förskola på Alideberg

Det finns ett stort behov av nya förskoleplatser på Alideberg. En ny förskola finns med i Borås Stads investeringsbudget 2018, till en kostnad av 40,1 miljoner kronor. Nu har kostnaden stigit till 47,4 miljoner kronor. Anledningen uppges vara en annorlunda utformning av tomten och förskolan, som avviker från standard.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände ytterligare anslag på 7,2 miljoner kronor utöver de 40,1 miljoner kronor som redan godkänts i budgeten för att bygga en ny förskola på Alideberg.

Riktlinjer för bistånd till korttidsvistelse

Vård- och äldrenämnden har haft i uppdrag att ta fram riktlinjer för korttidsvistelse. Kortidsvistelse är en biståndsbedömd insats i form av tillfällig vistelse på vård- och omsorgsboende som ett komplement till hemtjänst, hemsjukvård och anhörigstöd.

Beslut: Riktlinjer för bistånd till korttidsvistelse fastställdes att gälla till och med 2022.

Rapport av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 2018

Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden är skyldiga att rapportera alla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader.

Beslut: Rapporterna lades till handlingarna.

Delårsrapport januari-augusti 2018 för nämnderna och de kommunala bolagen

Från och med 2014 upprättar Borås Stad en delårsrapport enligt rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning. Det innebär att resultat- och balansräkning redovisas sammanställd för Borås Stad, de majoritetsägda bolagen samt Borås andel i Sjuhärads kommunalförbund och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund.

För hela ”kommunkoncernen” redovisas per augusti ett sammanställt resultat på 290 miljoner kronor efter finansnetto. Årsresultatet uppskattas till 320 miljoner kronor.

Beslut: Delårsrapporten för nämnderna och de kommunala bolagen godkändes. Dessutom beviljades Kommunstyrelsen ett utökat kommunbidrag med 1,5 miljoner kronor för stadens IT-utveckling. Medlen finns avsatta centralt inom ramen för ökade licenskostnader.

Avfallstaxa för hushåll 2019

Borås Energi och Miljö AB föreslår en höjning av avfallstaxan för hushåll med 1,5 procent. Taxan har inte höjts sedan 2007 och prishöjningen behövs dels för en ny förbehandlingsanläggning för matavfall och dels för att förbättra inpasseringssystemen till återvinningscentralerna.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att avfallstaxan för hushåll höjs med 1,5 procent från 1 januari 2019.

Prisjustering av VA-taxan 2019

Borås Energi och Miljö AB föreslår att VA-taxans brukningsavgifter höjs med 11 procent 2019. Höjningen behövs främst för att täcka de ökade kapitalkostnaderna som uppstår när det nya avloppsreningsverket tas i drift.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att höja VA-taxans brukningsavgifter med 11 procent från 1 januari 2019.

Kommunalskatt 2019

Kommunens budget ska fastställas av Kommunfullmäktige före november månads utgång. Valår ska budgeten fastställas av det nyvalda Kommunfullmäktige. Om budgeten till följd av särskilda förhållanden inte kan fastställas före novembers utgång så ska Kommunfullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom den tiden.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att preliminärt fastställa skattesatsen för 2019 till 21,31 procent.

Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022

Kommunalråden har idag rätt till semester. Men enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska kommunalråd inte vara anställda utan ha arvode, och frågan om inlösen av semesterrätten har därför blivit aktuell. För att kompensera kommunalråden föreslås deras nya arvodesnivå bli 1,2 GN (grundnivåer).

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade föreslå Kommunfullmäktige att ändra en mening i ”Bestämmelser om ersättning till kommunens förtroendevalda 2019-2020” till: ”Till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1,2 GN per månad”.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2019

Beslut: Sammanträdena ska hållas följande dagar 2019: 17 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 19 juni, 22 augusti, 26 september, 17 oktober, 20-21 november och 19 december.

Borås Arena 2.0

Borås Arena AB och dess ägare IF Elfsborg har skrivit till Borås Stad om behovet av att bygga och renovera Borås Arena. Det gäller bland annat Sjuhäradsläktaren som behöver en ny lounge och flytt av en sambandscentral. Dessutom behöver arenabelysningen bytas ut till mer energieffektiv LED-belysning och avbytarbåsen göras om.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bevilja Borås Arena AB en utökad borgen på maximalt 55 miljoner kronor plus moms, totalt 69 miljoner kronor, för ombyggnads- och renoveringsarbeten på Borås Arena.

Friköp av tomträtter

AB Bostäder har begärt att få friköpa tomträtterna till samtliga sina fastigheter. Beloppet för samtliga avtal uppgår till 133 647 000 kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att sälja tomträtterna till samtliga AB Bostäders fastigheter till AB Bostäder för 133,6 miljoner kronor.

Omreglering av tomträttsavgäld för Amperen 1 med flera

Under 2018 ska tomträttsavgälden för 55 tomträtter för småhusfastigheter, sex tomträtter för fritidshusfastigheter och två tomträtter för idrottsfastigheter omregleras.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslogs bemyndiga Kommunstyrelsen att överenskomma om nya tomträttsavgälder och att föra talan hos Mark- och miljödomstolar om överenskommelser inte kan träffas.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett uppdrag, till exempel via motioner eller när Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen ett uppdrag.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp till Kvarbo-Hästhagen

Med verksamhetsområde menas det geografiska område där vattentjänster ordnas genom en allmän VA-anläggning. Kvarbo-Hästhagen är ett område som idag har enskild VA-försörjning och där strukturen behöver förändras, ett så kallat omvandlingsområde.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att verksamhetsområdet för vatten och avlopp ska fastställas till att omfatta Kvarbo-Hästhagen.

Försäljning av del av fastigheten Viared 14:19

Borås Stad har upprättat ett köpeavtal med LC Development Fastigheter 9 AB om försäljning av 33 015 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 på Viared Västra. Ett villkor är att köparen börjar bygga på området senast 31 oktober 2019. LC Development Fastigheter 9 AB planerar att bygga lokaler för Continental Däck AB på platsen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att sälja 33 015 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 för 15,7 miljoner kronor till LC Development fastigheter 9 AB.

Förvärv av fastigheten Partituret 1 på Hestra

Partituret 1 (Hestra Midgård) ligger i nordöstra Borås, mitt i Hestra Parkstad. På fastigheten finns en större byggnad som används för äldreboende, lokaler för skola och fritids samt en mindre byggnad för restaurangändamål. Borås Stad är idag inhyrda i hela fastigheten förutom den mindre byggnaden där en privat aktör driver en restaurang.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade föreslå Kommunfullmäktige att kommunen köper fastigheten Partituret 1 av AB Bostäder för 75 miljoner kronor.

Hyra av Kyllared 1:101 för evakuering av skolor

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att kommunen för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens räkning hyr in fastigheten Kyllared 1:101, vars lokaler görs om till en permanent gymnasieskola från och med hösten 2019.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag att hyra fastigheten Kyllared 1:101 under perioden 15 juni 2019-31 december 2034 till en hyra av 11,3 miljoner kronor per år.

Motion om kompiskortet

Patric Cerny (L) har lämnat in ett förslag om att införa kompiskortet i Borås, för att skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsvariationer att ta del av kultur-, idrotts- och fritidsutbud. Under 2018 har Följa med-kortet, som har samma syfte och målgrupp som kompiskortet, införts i Borås.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att motionen skulle anses besvarad.

Motion om jämställda utbetalningar av ekonomiskt bistånd

Annette Carlson (M) och Birgitta Bergman (M) har i en motion föreslagit att ekonomiskt bistånd ska betalas ut jämlikt till samtliga vuxna i hushållet. Arbetslivsnämnden tillstyrker motionen med förtydligandet att den får i uppdrag att utreda hur det ska ske.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att bifalla motionen. Arbetslivsnämnden får i uppdrag att utreda hur jämställda utbetalningar kan utföras.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-01-08] Kommunfullmäktige , sammanträde 2018-11-22 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol