Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2019-02-21 protokoll.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2019-02-28 08.44

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv Samverkan och förebyggande arbete.pdf Pdf, 146.9 kB, öppnas i nytt fönster. 146.9 kB 2019-02-08 14.03
Granskning av Borås Stads näringslivsarbete.pdf Pdf, 726 kB, öppnas i nytt fönster. 726 kB 2019-02-13 07.43
Granskning av Kommunstyrelsens ärendeberedning.pdf Pdf, 996.9 kB, öppnas i nytt fönster. 996.9 kB 2019-02-13 07.43
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2019-02-21 handlingar.pdf Pdf, 10.6 MB, öppnas i nytt fönster. 10.6 MB 2019-02-08 13.55


Inkomna interpellationer och enkla frågor samt motioner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Enkel fråga Avhoppsverksamhet från kriminella miljöer.pdf Pdf, 449.4 kB. 449.4 kB 2019-02-20 15.53
Enkel fråga Hur ska företagsklimatet kunna bli bättre.pdf Pdf, 354.9 kB. 354.9 kB 2019-02-20 15.53
Enkel fråga I viken utsträckning används allmän visstidanställning i Borås Stad.pdf Pdf, 216.9 kB. 216.9 kB 2019-02-20 15.53
Enkel fråga När byggs Borås nya vård- och omsorgsboende.pdf Pdf, 215.2 kB. 215.2 kB 2019-02-20 15.53
Enkel fråga om IBABs verksamhet.pdf Pdf, 266.8 kB. 266.8 kB 2019-02-20 15.53
Enkel fråga om Stadsrevisionens granskningsrapport av ärendehantering.pdf Pdf, 614.2 kB. 614.2 kB 2019-02-20 15.53
Enkel fråga Snöröjning på cykelbanorna i Borås.pdf Pdf, 393.9 kB. 393.9 kB 2019-02-20 15.53
Enkel fråga Vad tycker Mitt-Socialdemokraterna egentligen om förskolan.pdf Pdf, 274.5 kB. 274.5 kB 2019-02-20 15.53
Motion Hjalp barn i missbruksmiljo.pdf Pdf, 439.6 kB. 439.6 kB 2019-02-20 15.53
Motion Näringslivets förutsättningar är ett allmänintresse.pdf Pdf, 109.2 kB. 109.2 kB 2019-02-20 15.53
Motion Professionalisera bolagsstyrelserna.pdf Pdf, 244 kB. 244 kB 2019-02-20 15.53
Motion Redovisa hela lönen.pdf Pdf, 472.6 kB. 472.6 kB 2019-02-20 15.53
Motion Särskilt begåvade elever.pdf Pdf, 581.2 kB. 581.2 kB 2019-02-20 15.53
Motion Överför prövningen av strandskydd från Miljö och konsumentnämnden till.pdf Pdf, 461.7 kB. 461.7 kB 2019-02-20 15.53


Ärendelista

 1.  Upprop
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Val av justerande ledamöter
 4. Anmälningsärenden
 5. Inkomna interpellationer och enkla frågor
 6. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (separat bilaga) Pdf, 231.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 7. Svar på enkla frågor
 8. Förslag till revidering och fastställelse av bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen. (Nr 8)
 9. Koncernbidrag år 2018 inom koncernen Borås Stadshus AB (Nr 9)
 10. Framställan - namnändring av Borås Lokaltrafik ABsamt ny bolagsordning (Nr 10)
 11. Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2018 (Nr 11)
 12. Kommunal borgen för Arås Borås Fiber Ekonomisk Förening (Nr 12)
 13. Ansökan om medel för en Levande stadskärna nu och i framtiden. (Nr 13)
 14. Kommunalt partistöd 2019 till Sverigedemokraterna i Borås (Nr 14)
 15. Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning (Nr 15)
 16. Anslagsframställan för inomhusskjutbana för polisutbildning (Nr 16)
 17. Budget och verksamhetsplan 2019 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (Nr 17)
 18. Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C): Ny idrottshall på Myråsskolan! (Nr 18)
 19. Svar på motion av Patric Silfverklinga (SD) och Björn Qvarnström (SD): En mätt elev är en produktiv elev! (Nr 19)
 20. Svar på motion av Ida Legnemark (V): Arbetsterapeuter i skolan. (Nr 20)
Fulllmäktigehuset

Sammanfattning av beslut:

Revidering och fastställelse av bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen

I mars 2018 antog Kommunfullmäktige ett nytt gemensamt ägardirektiv för de kommunala bolagen, liksom nya ägardirektiv för respektive bolag. Dokumenten ska fastställas på nytt, eller revideras, senast i juni året efter ett ordinarie val.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att fastställa det reviderade gemensamma ägardirektivet och de reviderade bolagsordningarna för Borås Stads bolag, samt att anta nya ägardirektiv för ett antal bolag.

Koncernbidrag i Borås Stadshus AB 2018

Borås Stadshus AB föreslås få sammanlagt 53,7 miljoner kronor i koncernbidrag. Av den summan stannar 1,8 miljoner i moderbolaget och återstående 51,9 miljoner lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TEM AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag.

Framställan om namnändring av Borås Lokaltrafik AB

Industribyggnader i Borås AB har kommit in med en framställan om att få ändra namnet på sitt dotterbolag Borås Lokaltrafik AB till Kv Strömsdal 3 AB, och att Kommunfullmäktige ska fastställa den reviderade bolagsordningen.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände den reviderade bolagsordningen för Kv Strömsdal 3 AB.

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 2018

Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden ska rapportera alla gynnande beslut om bistånd som inte verkställts efter tre månader.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att lägga rapporterna till handlingarna.

Kommunal borgen för Arås Borås fiber ekonomisk förening

Eftersom fiberföreningar är ekonomiska föreningar och inte har någon säkerhet kan det vara svårt för dem att få banklån utan en borgen. Kommunfullmäktige bedömer därför att borgen till fiberföreningarna är av allmänt intresse när det gäller att nå målet bredband till alla.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att bevilja Arås Borås ekonomisk förening kommunal borgen med max 773 000 kronor.

Ansökan om medel för en levande stadskärna nu och i framtiden

Centrumfastigheter i Borås CiB och Borås City står bakom ett ettårigt projekt som går ut på att få fler företag att etablera sig i centrumhandeln. Avsikten är att Borås Stad ska bidra med 50 procent av finansieringen, som högst en miljon kronor, och Centrumfastigheter i Borås CiB, Fastighetsägarna GFR och Borås City för övriga 50 procent.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att Borås Stad ska bidra med max en miljon kronor för att utveckla stadskärnan tillsammans med Centrumfastigheter i Borås CiB, Fastighetsägarna GFR och Borås City.

Kommunalt partistöd till Sverigedemokraterna 2019

Sverigedemokraterna i Borås har lämnat in en redovisning av hur partistödet 2018 har använts, ihop med en granskningsrapport.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att kommunalt partistöd 2019 till Sverigedemokraterna kan utbetalas.

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning

Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, SÄRF, föreslår att taxorna för myndighetsutövning ska höjas 2019, med 3 procent för grundavgiften och 22 procent för timavgiften. SÄRF har använt SKL:s nya modell för att beräkna kommunala taxor och den visar att timtaxan behöver höjas.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att fastställa taxorna för SÄRF:s myndighetsutövning.

Inomhusskjutbana för polisutbildning

Högskolan i Borås har startat polisutbildning våren 2019. Till utbildningen krävs bland annat en inomhusskjuthall, som Borås Stad har åtagit sig att uppföra till oktober 2019. Skjutbanan föreslås ligga i Guttasjöns brandövningsområde och kommer bland annat innehålla 15 skjutbanor, ammunitionsförråd, vapenvårdslokal och teorisal.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna ytterligare investeringsanslag på 16,3 miljoner kronor till nybyggnation av inomhusskjutbana för polisutbildning, utöver de 15,7 miljoner som redan godkänts i budgeten 2019.

Budget och verksamhetsplan 2019 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har skickat över budget och verksamhetsplan för 2019 till medlemskommunerna för godkännande. Medlemsavgiften är oförändrad, 78 kronor per invånare för 2019. Under 2018 startades en ny verksamhet där Boråsregionen tillhandahåller dataskyddsombud för Bollebygd, Borås, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda, flera av kommunernas majoritetsägda bolag, SÄRF och Sjuhärads samordningsförbund. För Borås del är avgiften 1 miljon kronor 2019.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för 2019.

Svar på motion: Ny idrottshall på Myråsskolan

Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C) föreslår i en motion att en ny idrottshall ska byggas på Myråsskolan. Möjligheterna för eleverna att ha lektioner i idrott och hälsa inomhus är minimala i dagens gymnastiksal, påpekar de.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen. En utredning med förslag på åtgärder för en tryggare trafikmiljö ska genomföras inför byggnationen av en ny idrottshall.

Svar på motion: En mätt elev är en produktiv elev

Patric Silfverklinga (SD) och Björn Qvarnström (SD) föreslår i en motion att Grundskolenämnden bör få i uppdrag att utvärdera bufféservering i skolköken och att specialkost ska servera enbart till de elever som har medicinska skäl.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen.

Svar på motion: Arbetsterapeuter i skolan

Ida Legnemark (V) föreslår i en motion att arbetsterapeuter ska anställas på försök i Borås Stads elevhälsoteam. Arbetsterapeuterna kan bistå med kunskap om hur elevanpassade miljöer byggs upp och om olika former av hjälpmedel. Kommunstyrelsen bedömde dock, efter att ha skickat motionen på remiss till Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt Ungdomsrådet, att nämnderna själva bör få avgöra vilka kompetenser som behövs inom elevhälsan. Det som framkommit är behov av logopedtjänster.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen.

Personval

Ann-Charlotte Blomqvist (SD) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i Stiftelsen för LL Frimans donation.

Käthy Johansson (SD) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i stiftelsen för LL Frimans donation.

Nils-Gunnar Blanc (L) valdes till lekmannarevisor till Stiftelsen för LL Frimans donation till och med 2022 års verksamhet.

Boris Preijde (M) valdes till lekmannarevisorersättare till Stiftelsen för LL Frimans donation till och med 2022 års verksamhet.

Ingwer Kliche (S) valdes till lekmannarevisor i Stiftelsen Produktionstekniskt centrum i Borås, Proteko, till och med 2022 års verksamhet.

Bill Johansson (M) valdes till lekmannarevisorersättare i Stiftelsen Produktionstekniskt centrum i Borås, Proteko, till och med 2022 års verksamhet.

Ann-Cathrine Carlström (S) entledigades från sitt uppdrag som nämndeman vid Borås tingsrätt.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-14] Kommunfullmäktige , sammanträde 2019-02-21 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol