Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2019-05-23 protokoll.pdf Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster. 3.2 MB 2019-06-05 13.08

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2019-05-23 handlingar.pdf Pdf, 19.3 MB, öppnas i nytt fönster. 19.3 MB 2019-05-13 13.08
2019-05-23 Enkel fråga till Anna Svalander.pdf Pdf, 65.9 kB, öppnas i nytt fönster. 65.9 kB 2019-05-22 14.14
2019-05-23 Enkel fråga till Tom Andersson.pdf Pdf, 485.5 kB, öppnas i nytt fönster. 485.5 kB 2019-05-22 14.14
2019-05-23 Enkel fråga till Ulf Olsson om arbete för att bli superkommun.pdf Pdf, 281.1 kB, öppnas i nytt fönster. 281.1 kB 2019-05-22 14.14
Alternativt förslag nr 54 SD.pdf Pdf, 53.3 kB, öppnas i nytt fönster. 53.3 kB 2019-05-22 14.14
Enkel fråga till Tom Andersson (1).pdf Pdf, 30.7 kB, öppnas i nytt fönster. 30.7 kB 2019-05-22 14.14
Enkel-fråga-Miljövänligt-biodrivmedel-eller-inte.pdf Pdf, 355 kB, öppnas i nytt fönster. 355 kB 2019-05-22 14.14
Motion bostad åt alla.pdf Pdf, 98.5 kB, öppnas i nytt fönster. 98.5 kB 2019-05-22 14.14
Motion_SD_Familjecentral i Serviceort.pdf Pdf, 168.9 kB, öppnas i nytt fönster. 168.9 kB 2019-05-22 14.14
Motion-Ekologiska-livsmedel-SD-2019-05-23.pdf Pdf, 447.8 kB, öppnas i nytt fönster. 447.8 kB 2019-05-22 14.14
V motion nollvision för hemlöshet kf 190523.pdf Pdf, 89.3 kB, öppnas i nytt fönster. 89.3 kB 2019-05-22 14.14
V protokollsanteckning hemlöshetskartläggning kf 190523.pdf Pdf, 89.1 kB, öppnas i nytt fönster. 89.1 kB 2019-05-22 14.14
Avsägelse 23 maj 2019.pdf Pdf, 232.6 kB, öppnas i nytt fönster. 232.6 kB 2019-05-23 11.03
 1.  Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Inkomna interpellationer och enkla frågor
 5. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 6. Svar på enkla frågor
 7. Riktlinjer för exploateringsavtal (nr 46)
 8. Ny donationsstiftelse under Borås Stads förvaltning enligt testamente för Gösta och Eva Ågren. (nr 47)
 9. Borås Arena 2.0 – Begäran om utökad borgen (nr 48)
 10. Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, från och med 1 juli 2019 (nr 49)
 11. Kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås (nr 50)
 12. Kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås (nr 51)
 13. Hemlöshetskartläggning 2018 (nr 52)
 14. Avsluta fullmäktigeuppdraget för annan markanvändning på Nordskogen: Torpa-Sjöbo 2:81 (nr 53)
 15. Antagande av detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1m fl. (del av detaljplan för Byttorpshörn 1 m fl.) (nr 54)
 16. Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Giftfri vardag kräver handling (nr 55)
 17. Svar på motion av Kjell Hjalmarsson (MP): Mindre plast i våra vattendrag och hav (nr 56)
 18. Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L), Anna Svalander (L) och Lotta Preijde (L): Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara skolan. (nr 57)
 19. Svar på interpellation: Mitt-Socialdemokraterna avvecklar valfriheten (nr 58)

2019-05-13

Fulllmäktigehuset

Sammanfattning av beslut

Riktlinjer för exploateringsavtal

Enligt plan- och bygglagen ska en kommun som avser att ingå exploateringsavtal anta riktlinjer för det. Exploateringsavtal tecknas med exploatörer för att säkerställa genomförandet av en detaljplan i fall där exploateringen sker på mark som kommunen inte äger.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att anta riktlinjer för exploateringsavtal.

Ny donationsstiftelse enligt testamente för Gösta och Eva Ågren

I makarna Gösta och Eva Ågrens testamente står att medel ska doneras i en fond som ska användas till att ge ”psykiskt utvecklingsstörda i Södra Älvsborgs län en så meningsfull tillvaro som möjligt”. Bouppteckningen visar på en behållning i boet på närmare 2,2 miljoner kronor.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna att stiftelsen skapas och förvaltas av Kommunstyrelsen. Sociala omsorgsnämnden ska vara ansvarig för utdelning ur fonden.

Borås Arena 2.0 – begäran om utökad borgen

Borås Arena AB, ett av IF Elfsborg helägt bolag, äger Borås Arena och hyr ut den till Borås Stad. Kommunfullmäktige beslutade i januari 2017 att ge Borås Arena en utökad borgen på sju miljoner kronor för att utveckla arenan. Borås Arena har nu kommit in med en kostnads- och tidsplan för ombyggnads- och renoveringsarbeten. Det handlar bland annat om att byta arenabelysningen till LED-belysning, nya storbildsskärmar och nytt inpasseringssystem.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att bevilja Borås Arena AB en utökad borgen på 38 miljoner kronor plus moms, totalt 48 miljoner kronor, för att bygga om och renovera Borås Arena. Sammanlagt har då projekt Borås Arena 2.0 beviljats kommunal borgen på 100 miljoner kronor plus moms, totalt 125 miljoner kronor.

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen med flera lagar från och med 1 juli 2019

Miljö- och konsumentnämnden föreslår att ”Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel” revideras med anledning av att en ny lag om tobak och liknande produkter träder i kraft 1 juli 2019. Den nya lagen innebär bland annat att detaljhandel och partihandel med tobaksvaror bara får bedrivas av den som har tillstånd.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att anta den reviderade taxan.

Kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås Stad

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att partistöd till Socialdemokraterna i Borås kan betalas ut.

Kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås Stad

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att partistöd till Kristdemokraterna i Borås kan betalas ut.

Hemlöshetskartläggning 2018

Enligt Borås Stads program mot hemlöshet ska Individ- och familjeomsorgsnämnden varje år kartlägga hemlösheten, analysera om kommunens insatser har konkreta effekter och ge förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till Individ- och familjeomsorgsnämnden för att komplettera med analys om effekter av kommunens gjorda insatser och förslag på åtgärder.

Avsluta fullmäktigeuppdraget för annan markanvändning på Nordskogen: Torpa-Sjöbo 2:81

Morgan Hjalmarsson (L) föreslog i en motion 2014 att det skulle tas fram en ny detaljplan för området Nordskogen: Torpa-Sjöbo 2:81 där bostadsändamål skulle tillåtas. Efter att ha prövat möjligheten har Samhällsbyggnadsnämnden meddelat Kommunstyrelsen att det aktuella området inte bedöms vara lämpligt att omvandla för bostäder. Nämnden föreslår därför att uppdraget avslutas.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att avsluta fullmäktigeuppdraget för Nordskogen.

Antagande av detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1 m.fl

Delar av planområdet har undantagits i avvaktan på köpeavtal mellan kommunen och exploatören på Byttorpshörn och omfattar nu Byttorpstå 1 m.fl. Planen medger nya bostäder på tre-sju våningar i två byggnadsvolymer i Byttorp.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen för Byttorp, Byttorpstå 1 m.fl (del av detaljplan för Byttorpshörn m.fl)

Svar på motion: Giftfri vardag kräver handling

Kerstin Hermansson (C) har i en motion föreslagit att förekomsten av produkter och material i förskolorna som innehåller miljögifter ska inventeras och vid behov ersättas med miljövänliga alternativ, samt att det ska finnas krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling. Kommunstyrelsen konstaterar att ett liknande arbete redan pågår och att förslaget ligger i linje med Borås Stads miljömål.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Svar på motion: Mindre plast i våra vattendrag och hav

Kjell Hjalmarsson (MP) har i en motion föreslagit att alla konstgräsplanen ska inventeras med fokus på läckage, att man där det behövs ska vidta åtgärder som exempelvis filter i dagvattenbrunnar och att man kontrollerat ska samla upp och rena det granulat som följer med vid snöröjning.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Svar på motion: Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling

Anne-Marie Ekström (L), Anna Svalander (L) och Lotta Preijde (L) har i en motion föreslagit att Förskolenämnden ska utreda möjligheten att göra en avdelning i någon förskola till språkförskola. Kommunstyrelsen bedömer att den profilering mot språk och litteratur som bedrivs på förskolorna i Hässleholmenområdet är i motionens anda och att det därmed inte finns något behov av att utreda frågan.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att motionen är besvarad, och att Förskolenämnden ska redovisa uppföljningen av sin profilering mot språk och litteratur på förskolorna i Hässleholmenområdet till Kommunstyrelsen.

Personval

Maj-Britt Eckerström (C) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgardialog.

Mattias Danielsson (C) valdes till ledamot i Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgardialog till och med 31 december 2022.

Marie Jöreteg (M) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i Sociala omsorgsnämnden.

Seija Noppa (M) valdes till ersättare i Sociala omsorgsnämnden till och med 31 december 2022.

Annette Nordström (M) valdes till ersättare i Individ- och familjeomsorgsnämnden till och med 31 december 2022.

Andreas Bäckman (SD) entledigades från sitt uppdrag som nämndeman vid Borås Tingsrätt.

Leif Häggblom (SD) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden.

Amelie Bergman (SD) valdes till ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden till och med 31 december 2022.

Lennart Gabre (KD) entledigades från sitt uppdrag som lekmannarevisor i Fristadbostäder AB.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-14] Kommunfullmäktige , sammanträde 2019-05-23 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol