Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2019-06-19 protokoll.pdf Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster. 3.7 MB 2019-06-28 08.38

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2019-06-19 handlingar.pdf Pdf, 20.6 MB, öppnas i nytt fönster. 20.6 MB 2019-06-18 15.35
2019-06-19 Enkel fråga till Anna Svalander om skolstrukturutredningen.pdf Pdf, 30.8 kB, öppnas i nytt fönster. 30.8 kB 2019-06-18 15.36
2019-06-19 Enkel fråga till Anna Svalander.pdf Pdf, 484.1 kB, öppnas i nytt fönster. 484.1 kB 2019-06-18 15.36
2019-06-19 Enkel fråga till Jan Idehed om träden på Brämhultsvägen.pdf Pdf, 44.3 kB, öppnas i nytt fönster. 44.3 kB 2019-06-18 15.36
2019-06-19 Enkel fråga till Malin Carlsson.pdf Pdf, 478.6 kB, öppnas i nytt fönster. 478.6 kB 2019-06-18 15.36
2019-06-19 Ingen ska behöva flytta på grund av utbyggnad av VA-nätet.pdf Pdf, 598.2 kB, öppnas i nytt fönster. 598.2 kB 2019-06-18 15.36
2019-06-19 Enkel fråga Kvinnors rösträtt hundra år.pdf Pdf, 88 kB, öppnas i nytt fönster. 88 kB 2019-06-18 15.36
2019-06-19 Interpellation Bakgrundskontroller.pdf Pdf, 104.9 kB, öppnas i nytt fönster. 104.9 kB 2019-06-18 15.36
2019-06-19 Motion Gratis buss för fler.pdf Pdf, 92.8 kB, öppnas i nytt fönster. 92.8 kB 2019-06-18 15.36
2019-06-19 Motion Kommunal avhopparverksamhet.pdf Pdf, 86.4 kB, öppnas i nytt fönster. 86.4 kB 2019-06-18 15.36
2019-06-19 Motion Uppmärksamma stadens historia.pdf Pdf, 87.9 kB, öppnas i nytt fönster. 87.9 kB 2019-06-18 15.36
Interpellation-Hur-vill-Mitt-S-bygga-Borås (1).pdf Pdf, 489.8 kB, öppnas i nytt fönster. 489.8 kB 2019-06-18 15.36
Avsägelse 19 juni 2019.pdf Pdf, 221.9 kB, öppnas i nytt fönster. 221.9 kB 2019-06-19 12.42
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Inkomna interpellationer och enkla frågor
 5. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 6.  Svar på enkla frågor
 7. Översyn av samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod (nr 59)
 8. Revidering av regler och riktlinjer för finansverksamheten (nr 60)
 9. Riktlinjer för bostadsförsörjning (nr 61)
 10. Ny resursfördelningsmodell förskola (nr 62)
 11. Ny resursfördelningsmodell grundskola, förskoleklass och fritidshem (nr 63)
 12. Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser för Borås Stad. (nr 64)
 13. Miljörapport för Borås Stad 2018 (nr 65)
 14. Uppföljning Öppna väggen, Magasinsgatan 8, Borås (nr 66)
 15. Färdigställande av Borås öppna vägg för konstnärliga uttryck, 2019 (nr 67)
 16. Förhyrning av lokaler till Individ- och familjeomsorgsnämnden,
  Fastighet Vesslan 4, Torstenssonsgatan 8 (nr 68)
 17. Förhyrning av lokaler för Vuxenutbildningen på Bryggaregatan 12 (nr 69)
 18. Inhyrning av förskolelokal i Dalsjöfors, Uppegårdsgatan 2-8 (nr 70)
 19. Ansökan om anläggningslån för bygge av servicehus och omklädningsrum;
  Borås Skidlöparklubb (nr 71)
 20. Årsredovisning 2018 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (nr 72)
 21. Årsredovisning 2018 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (nr 73)
 22. Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst (nr 74)
 23. Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner (nr 75)
 24. Svar på motion av Hans Gustavsson (KD): Släpp parkeringen fri det är sommar! (nr 76)
 25. Svar på motion av Falco Güldenpfenning (KD): Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad (nr 77)
 26. Svar på motion av Ida Legnemark (V): Bygg framtidens Borås! (nr 78)
 27. Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela Hallgren (KD) och
  Hans Gustavsson (KD): Fri parkering för ökad tillgänglighet (nr 79)
 28. Svar på motion av Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren (KD)
  Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet (nr 80)
 29. Svar på motion av Kjell Classon (S): Bygg seniorbostäder (nr 81)
 30. Svar på motion av Anna Christensen (M): Fristående Gruppboende för yngre dementa (nr 82)
 31. Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L): Borås skall satsa på eldrivna fordo (nr 83)
 32. Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Monica Johansson (C)
  Central ställplats för husbilar (nr 84)
 33. Svar på motion av Annette Carlson (M) och Oliver Öberg (M):
  Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad trygghet (nr 85)
 34. Svar på motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M) och Annette Carlson (M):
  Fri parkering för en levande stadskärna. (nr 86)
 35. Svar på motion av Patric Cerny (L): Dags att förstärka prevention och
  rehabilitering hos våra äldre. (nr 87)
 36. Svar på motion av Heiti Ernits (MP) Stadsodling för ett hållbarare Borås. (nr 88)
 37. Svar på motion från Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD)
  - Professionalisera bolagsstyrelserna (nr 89)
Fulllmäktigehuset

Sammanfattning av beslut

Översyn av samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod

Enligt gällande regler ska reglementena för Borås Stads nämnder fastställas på nytt eller revideras senast i juni året efter en ny mandatperiod har inletts.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att fastställa reviderade reglementen för kommunens nämnder enligt upprättat förslag.

Revidering av regler och riktlinjer för finansverksamheten

En granskning av finansverksamheten som Stadsrevisionen gjorde 2018 ledde till rekommendationer inom vissa områden. Kommunstyrelsen har nu föreslagit vissa förändringar som följd av granskningen.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna revideringen av riktlinjer för finansverksamheten i Borås Stad och de majoritetsägda bolagen.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Under 2018 har Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning tagits fram. Del 1 av riktlinjerna kommer utgöra ett styrdokument medan del 2 och 3 är bilagor som kommer hanteras som fristående dokument och uppdateras av Kommunstyrelsen. I del 1 har målet för bostadsbyggandet satts till 600 bostäder per år, vilket är en höjning med 20 procent jämfört med idag.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att anta Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning del 1.

Ny resursfördelningsmodell förskola

Förskolenämnden har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till ny resursfördelningsmodell. Syftet är att se till att likvärdiga konkurrensvillkor gäller mellan den kommunala förskolan och de fristående aktörerna.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslaget till ny resursfördelningsmodell för förskolan, som ska gälla från 1 januari 2020. Förskolenämnden får rätt att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

Ny resursfördelningsmodell grundskola, förskoleklass och fritidshem

Grundskolenämnden har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till ny resursfördelningsmodell. Syftet är att se till att likvärdiga konkurrensvillkor gäller mellan den kommunala skolan och de fristående aktörerna.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslaget till ny resursfördelningsmodell för grundskola, förskoleklass och fritidshem, som ska gälla från 1 januari 2020.

Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser för Borås Stad

Borås Stad har tagit fram en plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser. Majoriteten av remissinstanserna är positiva till planen. En synpunkt som har framförts är att det behöver klargöras vem som ansvarar för informationen till icke kommunala verksamheter som skola och äldreomsorg, och i planen har man nu lagt till att det är den centrala krisledningsstaben som har det ansvaret. Flera av remissinstanserna har också uttryckt behov av övningar i krisledning.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att fastställa Borås Stads plan för extraordinära händelser.

Förhyrning av fastigheten Vesslan 4 till Individ- och familjeomsorgsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämndens lokaler på Torstenssonsgatan 8 behöver renoveras och anpassas. Nu ska fastighetsägaren anpassa lokalerna och har därför tagit fram ett nytt avtal.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag att hyra fastigheten Vesslan 4 på Torstenssonsgatan 8 för Individ- och familjeomsorgsnämnden för 2,1 miljoner kronor per år.

Förhyrning av lokaler för Vuxenutbildningen på Bryggaregatan 12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behöver ytterligare lokaler för vuxenutbildningen för att få en sammanhållen verksamhet. När de nya lokalerna på Bryggaregatan börjar användas lämnar vuxenutbildningen lokaler på Almås som istället kan användas av gymnasieutbildningen för naturvetenskapliga programmet.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag att hyra lokaler för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på Bryggaregatan 12 till en hyra på 5,1 miljoner kronor per år.

Inhyrning av förskolelokal i Dalsjöfors

Lokalen Uppegårdsgatan 2-8 har tidigare hyrts av Individ- och familjeomsorgsnämnden för ensamkommande flyktingbarn. När den verksamheten avvecklades i oktober 2018 sades lokalerna upp.

Den nya förskolan ska bestå av sju avdelningar med totalt 160 barn och en avdelning ska vara avsedd för öppen förskola. Förskolan planeras vara i drift i april 2020.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag att hyra en förskolelokal på Uppegårdsgatan i Dalsjöfors för Förskolenämnden till en hyra på 2,6 miljoner kronor per år.

Ansökan om anläggningslån till Borås Skidlöparklubb

Borås Skidlöparklubb har växt kraftigt de senaste åren och har idag 532 medlemmar, varav cirka 180 barn. Lokalerna på skidstadion, omklädningsrum och klubblokaler är undermåliga och klubben har därför ansökt om ett anläggningslån för att bygga en ny stadionbyggnad med klubblokal, omklädningsrum, kontor, värmestuga, café, personallokaler, maskinrum och vallabod.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att bevilja Borås Skidlöparklubb ett anläggningslån på max 9,6 miljoner kronor för att anlägga en ny stadionbyggnad.

Personval

Micael Svensson (S) entledigades från sitt uppdrag som ordförande och ledamot i Borås kommuns Parkerings AB från och med 30 juni 2019.

Sarah Ali (S) valdes till ordförande och ledamot i Borås kommuns Parkerings AB från och med 1 juli 2019 till och med 2022 års verksamhet.

Leila Pekkala (S) entledigades från sitt uppdrag som ordförande och ledamot i stiftelsen Produktionstekniskt centrum i Borås, PROTEKO.

Sara Andersson (S) valdes till ordförande och ledamot i stiftelsen Produktionstekniskt centrum i Borås, PROTEKO.

Ulf Sjösten valdes till revisor för Samordningsförbundet Sjuhärad till och med 2022 års verksamhet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-14] Kommunfullmäktige , sammanträde 2019-06-19 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol