Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Nämndernas och bolagens årsredovisningar 2019.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-04-29 protokoll.pdf Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. 5 MB 2020-05-08 13.40

Debatt- och beslutsordning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Debatt- och beslutsordning vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2020.pdf Pdf, 154.7 kB, öppnas i nytt fönster. 154.7 kB 2020-04-28 12.55

Stadsrevisionen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport BS årsredovisning 2019_slutlig.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2020-04-24 13.15
Revisionsberättelser.pdf Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. 1.5 MB 2020-04-24 13.15
Stadsrev_årsrapport2019.pdf Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster. 4.6 MB 2020-04-24 13.15

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-04-29 handlingar.pdf Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster. 8.7 MB 2020-04-28 10.32
Avsägelser 29 april 2020.pdf Pdf, 227.8 kB, öppnas i nytt fönster. 227.8 kB 2020-04-29 09.42
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 5. Svar på fråga
 6. Revisionsberättelse och redogörelse för 2019 års granskning
 7. Borås Stads Årsredovisning (nr 26)
 8. Personalekonomisk redovisning 2019 (nr 27)
 9. Stöd till Borås näringsliv (nr 28)
 10. Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i Borås (nr 29)
 11. Redovisning av kommunalt partistöd för Sverigedemokraterna i Borås (nr 30)
 12. Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i Borås (nr 31)
 13. Redovisning av kommunalt partistöd för Liberalerna Borås (nr 32)
 14. Redovisning av kommunalt partistöd för Miljöpartiet de Gröna i Borås (nr 33)
 15. Redovisning av kommunalt partistöd för Vänsterpartiet i Borås (nr 34)
 16. Redovisning av kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås (nr 35)
 17. Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2019 (nr 36)
 18. Nybyggnation av Trygghetsboende i Viskafors (nr 37)

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden:

Revisionsberättelse och redogörelse för 2019 års granskning

Beslut: Kommunfullmäktige beviljade ansvarsfrihet för de av första och andra revisorsgrupperna föreslagna nämnderna och styrelsen för 2019 års förvaltning. Stadsrevisionens redogörelse läggs till handlingarna

Borås Stads årsredovisning

Omsättningen för kommunkoncernen uppgick till 9,9 miljarder kronor (mdkr). Enskilt före eliminering av koncerninterna poster uppgick primärkommunens omsättning till 8,2 mdkr och bolagens till 2,1 mdkr. Det sammanställda resultatet före skatt för hela Borås Stads kommunkoncern blev 88 miljoner kronor. Enskilt före eliminering redovisas resultat från Borås Stad på 99 mnkr, bolagskoncernen Borås Stadshus 13 mnkr och bostadsbolagen -20 mnkr.

Det sammanställda resultatet är 292 miljoner kronor sämre än 2018. Främst beror resultatförsämringen på att primärkommunen redovisar ett resultat som är 219 mnkr sämre än 2018, då höga realisationsvinster stärkte resultatet. Dessutom redovisar både stadshuskoncernen och bostadsbolagen betydligt sämre resultat än föregående år, till stor del på grund av nedskrivningar av anläggningstillgångar.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade:

 • Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 85 006 000 kr överförs från tidigare år till 2020 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet ”driftredovisning”.
 • Ej förbrukade investeringsmedel 2019 på sammanlagt 127 405 000 kronor omdisponeras från tidigare år till 2020 enligt Bilaga till årsredovisning, investeringar.
 • Samhällsbyggnadsnämnden beviljas att under 2020 disponera 1 800 000 kr av sitt ackumulerade resultat till engångskostnader för att utveckla digitaliseringen inom verksamheten.
 • Miljö- och konsumentnämnden beviljas att under 2020 disponera 549 000 kr avseende Klimatkompensationsfonden av sitt ackumulerade resultat.
 • Anmälningsärenden som behandlas i samband med årsredovisning 2019 läggs till handlingarna. I övrigt godkänns Årsredovisning 2019 för Borås Stad.
 • Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB läggs till handlingarna.

Personalekonomisk redovisning 2019

Den personalekonomiska redovisningen ligger till grund för kommunens strategiska arbete inom personalområdet, som ytterst syftar till att kompetensförsörja den stora och komplexa organisationen Borås Stad.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände den personalekonomiska redovisningen 2019.

Stöd till Borås näringsliv

Borås Stads näringsliv är drabbat av effekterna av coronapandemin. Borås Stad får många samtal från företag som upplever stora problem. Regering och riksdag har sjösatt ett antal åtgärder för att mildra krisen, men fler insatser behövs. Borås Stad har genomfört en rad insatser för att stödja näringslivet, bland annat hämtluncher för gymnasieelever hos de av kommunens restauranger som medverkar i arrangemanget.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände vidtagna åtgärder gällande elevluncher från 30 mars 2020 samt beviljade Kommunstyrelsen ett utökat kommunbidrag med 15 000 000 kronor för finansiering av elevluncher.

Kommunfullmäktige beslutade också att:

 • Ingen årlig avgift för kontroll av livsmedelsverksamheter tas ut av företag i Borås Stad för år 2020.
 • Ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av företag i Borås Stad för år 2020.
 • Ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser tas ut av företag i Borås Stad för uteservering och torghandel för år 2020.

Redovisningar av kommunala partistöd

Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har inkommit med redovisningar av hur deras respektive partistöd 2019 har använts. Till redovisningarna finns granskningsrapporter bifogade.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att kommunalt partistöd 2020 kan betalas ut till ovan nämnda partier.

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut till och med 31 december 2019

Beslut om bistånd som är gynnande för en person, till exempel att ett barn tilldelas en kontaktfamilj, men där beslutet inte verkställts, ska rapporteras till IVO, och Stadsrevisionen varje kvartal. Det gäller beslut enligt 4 kap. 1 § SoL av Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden och som inte verkställts inom tre månader. För Sociala omsorgsnämnden gäller det också beslut enligt 9 § LSS.

Också Kommunfullmäktige ska informeras genom en statistikrapport.

Beslut: Kommunfullmäktige lade rapporterna till handlingarna.

Nybyggnation av trygghetsboende i Viskafors

Viskaforshem AB har fått bygglov för trygghetsbostäder i Viskafors med närhet till service. Kommunstyrelsen anser att den föreslagna byggnationen ligger i linje med Viskaforshem AB:s uppdrag och i linje med Borås Stads önskan att få fram fler bostäder.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände Viskaforshem AB:s nybyggnation av trygghetsbostäder i Viskafors, till en budgeterad nettoinvesteringsutgift på ca 105 miljoner kronor. Kommunfullmäktige tar inte ställning till investeringens affärsmässighet, detta åvilar bolaget.

Personval

Kommunfullmäktige beslutade att:

 • Lena Sänd (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kulturnämnden.
 • Nuvarande ersättare Johan Dahlberg (S) väljs till ledamot i Kulturnämnden till och med den 31 december 2022.
 • Elisabeth Ivarsson (S) väljs till ersättare i Kulturnämnden till och med den 31 december 2022.
 • Magnus Rosén (S) väljs till ersättare i styrelsen för Borås Energi och Miljö AB till och med 2022 års verksamhet.
 • Susanne Karlander (L) entledigas från sitt uppdrag som andre vice ordförande och ledamot i Grundskolenämnden.
 • Kamran Rousta (L) väljs till andre vice ordförande och ledamot i Grundskolenämnden till och med 31 december 2022.
 • Ewa Bramstång (MP) väljs till ersättare i Arbetslivsnämnden till och med den 31 december 2022.
 • Dennis Söderberg (MP) väljs till nämndeman vid Borås Tingsrätt till och med den 31 december 2023.
 • Rasmus Kivinen (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Tekniska nämnden.
 • Katja Lecznar (M) väljs till ersättare i Tekniska nämnden till och med den 31 december 2022.
 • Douglas Torén (M) entledigas från sitt uppdrag som nämndeman vid Borås Tingsrätt.
 • Oliver Öberg (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen och som ledamot i styrelsen för Borås Stadshus AB.
 • Nuvarande ersättare Martin Nilsson (M) väljs till ledamot i Kommunstyrelsen till och med det tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång.
 • Lars-Gunnar Comén (M) väljs till ersättare i Kommunstyrelsen till och med det tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång.
 • Nuvarande ersättare Martin Nilsson (M) väljs till ledamot i styrelsen för Borås Stadshus AB till och med 2022 års verksamhet.
 • Minna Engström Heino (M) väljs till ersättare i styrelsen för Borås Stadshus AB till och med 2022 års verksamhet.
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-08] Kommunfullmäktige , sammanträde 2020-04-29 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol