Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelse 15 oktober 2020.pdf Pdf, 125.7 kB, öppnas i nytt fönster. 125.7 kB 2020-10-15 13.55

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-10-15 protokoll.pdf Pdf, 975 kB, öppnas i nytt fönster. 975 kB 2020-10-26 11.59
Motioner enkel fråga m m.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2020-10-26 12.49

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-10-15 handlingar.pdf Pdf, 8.5 MB, öppnas i nytt fönster. 8.5 MB 2020-10-13 08.47

Kortrapport

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kortrapport - Beslutsgången avseende Lilla Safiren.pdf Pdf, 245.5 kB, öppnas i nytt fönster. 245.5 kB 2020-10-05 10.08

Motioner

Frågor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fråga av Stefan Lindborg (V) till kommunalrådet Anna Svalander (L) om uppsiktsplikt.pdf Pdf, 119.7 kB, öppnas i nytt fönster. 119.7 kB 2020-10-14 14.31

Missiv

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Beslutsgången avseende Lilla Safiren.pdf Pdf, 91.5 kB, öppnas i nytt fönster. 91.5 kB 2020-10-05 10.10
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Förlängning av styrdokument (nr 90)
 7. Omreglering av tomträttsavgäld för Carolus 1 m.fl. (nr 91)
 8. Borgensåtagande och namnbyte för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås (nr 92)
 9. Investeringsanslag avseende fastigheten Wiskania, Gässlösavägen Borås (nr 93)
 10. Externt samarbete med biogas (nr 94)
 11. Inriktningsbeslut framtida dricksvattenförsörjning (nr 95)
 12. Revidering av regler för visselblåsarfunktionen (nr 96)
 13. Lokalisering av den busstrafik som idag sker på Södra torget (Budgetuppdrag 2015) (nr 97)
 14. Svar på motion av Falco Guldenfennig (KD): Motion: Äldres rätt att åldras med värdighet (nr 98)
 15. Svar på motion av Ida Legnemark (V) och Fredrich Legnemark (V): Framtidens kollektivtrafik. (nr 99)
 16. Svar på motion av Sara Andersson (S) och Therese Björklund (S): Nej till könsdiskriminerande reklam på Borås Stads mark (nr 100)
 17. Svar på motion av Leif Häggblom (SD), Patric Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och Crister Spets (SD): Stärk demokratin för hörselskadade (nr 101)
 18. Svar på motion av Maj-Britt Eckerström (C) och Monica Johansson (C): Samlat resecentrum (nr 102)
 19. Svar på motion av Annette Carlson (M), Lars-Gunnar Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD): Överför prövningen av strandskydd från Miljö- och konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden (nr 103)
 20. Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Else-Marie Lindgren (KD), Magnus Sjödahl (KD): Värna äldres självbestämmande (nr 104)
 21. Svar på motion av Anders Alftberg (SD): Utöka antalet timmar i förskoleklass (nr 105)
 22. Svar på motion av Anders Alftberg (SD): Stärk det finska språkets ställning i Borås (nr 106)
 23. Svar på motion av Lennart Andreasson (V) Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V): Ny utredning om kollektivtrafiken i stadskärnan (nr 107)
 24. Svar på motion av Stefan Lindborg (V) och Peter Wiberg (V): Inrätta område för stadsodling vid Knalleland (nr 108)
 25. Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst (nr 109)

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden:

Förlängning av styrdokuments giltighetstid

I och med coronapandemin har mycket av det arbete som planerats göras under våren blivit uppskjutet. Detta gäller också flera styrdokument som skulle reviderats under 2020.

Beslut: Kommunfullmäktige förlängde följande styrdokument att gälla till och med 2021:

 • Handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt samhälle
 • Program för ett tillgängligt samhälle
 • Program mot hemlöshet i Borås Stad
 • Styr- och ledningssystem
 • Riktlinjer för medborgardialog
 • Riktlinjer för styrdokument
 • Vision och strategi för Borås

Omreglering av tomträttsavgäld för 103 tomträtter

Detta år är 103 tomträtter för småhusfastigheter, fyra hyreshusfastigheter och en tomträtt för verksamhetsfastighet aktuella för omreglering av tomträttsavgäld.

Beslut:

 • Kommunfullmäktige bemyndigade Kommunstyrelsen att överenskomma om nya tomträttsavgälder enligt bifogad lista.
 • Kommunfullmäktige bemyndigade Kommunstyrelsen att föra talan hos Mark- och miljödomstolar i de fall överenskommelse inte kan träffas.
 • I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i de föreslagna avgälderna, när det finns uppenbara skäl.

Borgensåtagande och namnbyte för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås

Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås har ansökt om kommunal borgen på 859 000 kronor för finansiering av fönsterbyte i stiftelsens fastighet på Salängsgatan 7A och B i Borås.

Beslut: Kommunfullmäktige beviljade kommunal borgen för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås på 859 000 kronor. Borgensåtagandet gäller i maximalt åtta år och borgensavgiften sätts preliminärt till 0,70 %.

Investeringsanslag för fastigheten Wiskania på Gässlösavägen

2019 köpte Borås Stad fastigheten Wiskania i strategiskt syfte. Målet med ägandet är att behålla byggnaderna på tomten i sådant skick att fastigheten inte utgör någon risk för hyresgäster och för allmänhet som rör sig i området samt att skalskyddet är tätt.

Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört en besiktning av fastighetens tekniska status och bedömer att det krävs flera åtgärder för att kunna uppnå målet. Av säkerhetsskäl behöver vissa åtgärder genomföras så snart som möjligt, bland annat byte av yttertak och rivning av skorsten.

Dessa kostnader är en första bedömning då det ännu inte skett någon upphandling. För att dessa åtgärder ska kunna genomföras så snart som möjligt föreslås Kommunfullmäktige besluta att bevilja Kommunstyrelsen ett extra anslag med 2 100 000 kronor, vilket motsvarar 15 % av investeringsanslaget. Detta extra anslag kan användas om avvikelser uppkommer i samband med upphandlingen.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände investeringsanslag på 14 000 000 kronor för fastigheten Wiskania på Gässlösavägen i Borås.

Kommunfullmäktige beviljade Kommunstyrelsen ett extra anslag med 2 100 000 kronor för fastigheten Wiskania.

Externt samarbete med biogas

Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om ett godkännande för bolaget att ingå ett samarbetsavtal med extern part för att finna avsättning för bolagets producerade biogas. Borås Energi och Miljö AB har i juni tecknat ett Letter of intent med en aktör och kommit fram till ett förslag på samarbetsavtal. Bolaget vill nu gå vidare med slutförhandling och teckna avtal.

Kommunstyrelsen ser att affärsområdet biogas idag levererar minusresultat och delar bolagets uppfattning att det är av stor vikt att få till positiva ekonomiska resultat. Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget gjort en korrekt affärsmässig bedömning och är positiv till att bolaget tecknar samarbetsavtal med extern part.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände att Borås Energi och Miljö AB ingår samarbetsavtal med extern part enligt bolagets förslag på affärsupplägg för biogas.

Inriktningsbeslut för framtida dricksvattenförsörjning

Dricksvattenförsörjningen till Borås behöver ses över av flera anledningar. Dels är det nuvarande vattenverket i Sjöbo från 1932 i behov av renovering och uppgradering för att kunna leverera vatten med bra kvalitet även i framtiden. Borås är en växande stad och kapaciteten på vattenverket i Sjöbo kan inte öka i motsvarande takt.

Beslutet som fullmäktige föreslås fatta är ett inriktningsbeslut där sjön Tolken väljs för att studeras i detalj. Ett eventuellt investeringsbeslut kommer i ett senare skede beroende på vad detaljstudien visar.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att sjön Tolken väljs för fortsatta utredningar om framtida dricksvattenförsörjning.

Kommunfullmäktige gav Borås Energi och Miljö AB i uppdrag att genomföra detaljstudier av Tolken som framtida dricksvattentäkt till en maximal kostnad av 8,7 miljoner kronor. Fullmäktige gav också Borås Energi och Miljö AB i uppdrag att inkludera studier av hur ett vattenskyddsområde kan se ut och hur det påverkar boende, markägare samt utbyggnadsplaner i Ulricehamns kommun.

Vidare gav fullmäktige Borås Energi och Miljö AB i uppdrag att bevaka vattenförsörjningen ur ett större regionalt perspektiv.

Regler för visselblåsarfunktionen

Borås Stad införde en visselblåsfunktion under 2017. Det framtagna förslaget för nya regler har ändrats framförallt vad gäller ärenden om arbetsmiljö och arbetsrätt, ärenden som avser förtroendevalda och politiska sekreterare samt återrapporteringsfrekvensen till Kommunstyrelsen.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände reviderade regler för visselblåsarfunktionen.

Budgetuppdrag 2015: Lokalisering av den busstrafik som idag sker på Södra torget

I Borås Stads budget 2015 gavs Kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå en flyttning av busstrafiken från Södra torget. Senare budgetbeslut, 2019 och 2020, har beslutat att torget ska fortsätta vara ett nav för kollektivtrafiken men att det ska byggas om för säkerhet och tillgänglighet.

Kommunstyrelsen anser därför att uppdraget ska avslutas.

Beslut: Kommunfullmäktige avslutade budgetuppdraget.

Motion om äldres rätt att åldras med värdighet

Falco Güldenpfennig (KD) har föreslagit i en motion (2013-04-25) att det ska inrättas minst en äldrevårdcentral. När motionen skrevs var Träffpunkt Simonsland i planeringsstadiet men nu när verksamheten varit igång under några år kan man se att mycket av den verksamhet som motionären ansåg vara nödvändig för att möta en åldrande befolknings ökade behov pågår.

Beslut: Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Svar på motion: Framtidens kollektivtrafik

Ida Legnemark (V) och Fredrich Legnemark (V) framhåller i en motion spårvagns- eller trådbusstrafikens fördelar i en framtida kollektivtrafik, och vill att Kommunfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna för de trafikslagen.

Beslut: Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Svar på motion om förbud mot könsdiskriminerande reklam på Borås Stads mark

Sara Andersson (S) och Therese Björklund (S) vill i en motion att Borås Stad ska utreda ett förbud mot könsdiskriminerade reklam och tar fram etiska riktlinjer mot sådan reklam på mark och byggnader som staden eller dess bolag äger.

Borås Stads verksamheter har förhållningssätt och regler inskrivna i avtal som har bäring på området. Stadsledningskansliet kommer att

 • genom informationsinsatser tydliggöra för förvaltningar och bolag att reklambranschen har etiska riktlinjer mot könsdiskriminerande reklam genom Reklamombudsmannens arbete.
 • föra dialog med de föreningar som Borås Stad, genom Kommunstyrelsen, har marknadsföringsavtal med om vikten av att tillse att inte könsdiskriminerade reklam får förekomma i samband med deras evenemang.

Beslut: Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Svar på motion: Stärk demokratin för hörselskadade

Leif Häggblom (SD), Patrik Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och Crister Spets (SD) föreslår i en motion berörd instans utreder de tekniska möjligheterna till en fungerande textning i samband med webbsändningar samt att berörd instans även utreder de tekniska möjligheterna till teckenspråkstolkning vid webbsändning. Kommunstyrelsen anser att motionens första del är genomförd samt föreslår att motionens andra del avstyrks då textning av sammanträden ses som en tillräcklig åtgärd för att göra sammanträdenas tillgängliga.

Beslut: Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Svar på motion: Samlat resecentrum

Maj-Britt Eckerström (C) och Monica Johansson (C) har föreslagit i en motion att Borås Stad ska utreda möjligheten till ett samlat resecentrum genom att ta bort Krokshallsberget, alternativt använda befintliga ytor i berget.

Sedan motionen lämnades in har Kommunfullmäktige fastslagit att Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken och ska byggas om för trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Beslut: Kommunfullmäktige avslog motionen.

Motion om att överföra prövningen av strandskydd från Miljö- och konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden

Annette Carlsson (M), Lars-Gunnar Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD) föreslår i en motion att överföra prövningen av strandskydd från Miljö-och konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden. Motionärerna menar att yttrande över byggnation i strandnära område görs av både

Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden med formell prövning av den senare. För att förkorta beslutsprocessen gällande ansökningar om byggnation, anser motionärerna att enbart Samhällsbyggnadsnämnden ska står för yttrande och prövning.

Kommunstyrelsen tycker att motionen ska anses besvarad då förslag till beslut får avgöras i kommande partiöverläggningar inför nästa mandatperiod.

Beslut: Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Motion om att värna äldres självbestämmande vid vårdplanering

Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Else-Marie Lindgren (KD) och Magnus Sjödahl (KD) föreslår i en motion att Vård- och äldrenämnden ska säkerställa att äldre och/eller deras anhöriga ska få möjlighet att själva välja om vårdplanering ska ske via video eller genom ett traditionellt fysiskt möte.

Vård- och äldrenämnden har omorganiserat sin myndighetsutövning i syfte att uppnå bättre kontinuitet för brukarna/patienterna vilket innebär enklare beslutsvägar där planering via webb inte behöver genomföras i samma utsträckning som tidigare. Vård- och äldrenämnden arbetar också för att säkerställa att formen för planeringen är anpassad till den enskildes förutsättningar.

Beslut: Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Svar på motion: Utöka antalet timmar i förskoleklass

Anders Alftberg (SD) föreslår i en motion möjligheten att öka antalet timmar i kommunens förskoleklasser ska utredas.

Grundskoleförvaltningen har gjort en utredning som visar att en utökning av tiden i förskoleklass med en timme per dag, 178 dagar per år, skulle medföra en kostnadsökning på 5 646 000 kronor per år. Elever i förskoleklass går idag 4 timmar per dag vilket är en timme mer än Skollagen föreskriver som ett minimum.

Då Grundskolenämnden redan har gjort en utredning som belyser konsekvenser av utökning av antalet timmar i kommunens förskoleklasser, bedömer Kommunstyrelsen att förslaget i motionen är genomfört.

Beslut: Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Svar på motion: Stärk det finska språkets ställning i Borås

Anders Alftberg (SD) föreslår i en motion att Borås Stad ska erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det nationella minoritetsspråket finska. Han föreslår också att Borås Stad ska erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på finska.

Kommunstyrelsen konstaterar att Borås Stad erbjuder äldreomsorg på finska i enlighet med minoritetslagstiftningen.

Kommunstyrelsen bedömer att det i övrigt inte är rimligt att öka ambitionsnivån till att omfatta fler verksamheter än vad minoritetslagstiftningen anger. Dels med hänsyn till rådande budgetförutsättningar, dels utifrån nämndernas beskrivning av tillgången till personal med adekvat kompetens.

Beslut: Kommunfullmäktige avslog motionen vad gäller att erbjuda grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildning på det nationella minoritetsspråket finska. Vidare förklarade Kommunfullmäktige motionen besvarad vad gäller att erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst på det nationella minoritetsspråket finska.

Svar på motion: Ny utredning om kollektivtrafiken i stadskärnan

Lennart Andreasson (V), Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V) föreslår i en motion att Borås Stad ska göra en ny konsultutredning om att öka kollektivtrafikens framkomlighet i stadskärnan.

I Borås Stads budget 2020 uppdras Kommunstyrelsen att ”genomföra en ny, politiskt ledd, utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala delar”. Kommunfullmäktige har således redan beslutat att Kommunstyrelsen ska genomföra en utredning om kollektivtrafiken genom stadens centrala delar.

Beslut: Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Svar på motion: Område för stadsodling vid Knalleland

Stefan Lindborg (V) och Peter Wiberg (V) föreslår i en motion att det mellan Folkungagatan och järnvägen, vid gångtunneln mellan Norrmalm och Knalleland inrättas ett område för stadsodling.

Det föreslagna kommunala markområdet är detaljplanerat som allmän platsmark har under många år olovligt nyttjats för privat bruk i form av odling. Kommunstyrelsen konstaterar att för att en långsiktig och hållbar stadsodling i Borås Stad krävs det att lokalisering av dessa områden sker under ordnade former. Det kan bland annat göras genom att behov av yta för stadsodling lyfts i nya detaljplaner. I dagsläget finns inga detaljplanerade områden för stadsodling på Norrmalm.

Beslut: Kommunfullmäktige avslog motionen.

Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har skickat ut förslag till ny förbundsordning till alla medlemsfullmäktige för beslut. Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, Lysekil och Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände för Borås Stads del ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst.

Personval

Kommunfullmäktige beslutade att:

 • Thomas Wingren (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige.
 • Hanne Jensen (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande och ledamot i styrelsen för Borås Energi och Miljö AB.
 • Roland Andersson (S) väljs till ordförande och ledamot i styrelsen för Borås Energi och Miljö AB till och med 2022 års verksamhet.
 • Per-Olof Höög (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Krisledningsnämnden.
 • Ylva Lengberg (S) väljs till ersättare i Krisledningsnämnden till och med det tillfälle val förrättas nästa gång.
 • Nuvarande ledamot Anethe Tolfsson (S) väljs till andre vice ordförande och ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till och med den 31 december 2022.
 • Nuvarande ersättare Johan Hallin (S) väljs till ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till och med den 31 december 2022.
 • Viktor Åberg (S) väljs till ordförande och ledamot i Valnämnden till och med den 31 december 2022.
 • Mats Tolfsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen och som ersättare i styrelsen för Borås Stadshus AB.
 • Mats Tolfsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande och ledamot i Individ- och familjeomsorgsnämnden från och med den 31 december 2020.
 • Lennart Krok (S) entledigas från sitt uppdrag som lekmannarevisor i Borås Djurpark, lekmannarevisorsersättare i Borås Idrottshistoriska Sällskap och lekmannarevisorsersättare i Akademiplasten AB.
 • Nuvarande lekmannarevisorsersättrare Bengt Sandell (M) väljs till lekmannarevisor i Borås Djurpark till och med 2022 års verksamhet.
 • Gabriel Barkarmo (S) väljs till lekmannarevisorsersättare i Borås Djurpark, som lekmannarevisorsersättare i Borås Idrottshistoriska Sällskap och som lekmannarevisorsersättare i Akademiplatsen AB till och med 2022 års verksamhet.
 • Kamran Rousta (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
 • Fredrik Nilströmer (L) väljs till ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till och med den 31 december 2022.
 • Maria Hellsten Davidsson (KD) väljs till ersättare i styrelsen för Borås Elnät AB till och med 2022 års verksamhet.
 • Valéria Kant (KD) väljs till ledamot i Beredningen för medborgarinflytande till och med den 31 december 2022.
 • Thord Gustafsson, representant från näringslivet, entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Inkubatorn i Borås AB.
 • Stefan Svahn, representant från näringslivet, väljs till ledamot i styrelsen för Inkubatorn i Borås AB till och med 2022 års verksamhet.
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-08] Kommunfullmäktige , sammanträde 2020-10-15 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol