Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Borås kongress, Akademiplatsen 2 Borås

Med anledning av coronaviruset och covid-19 avråder vi allmänheten att ta del av mötet på plats på Borås Kongress men följ gärna mötet via webben.

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2021-06-23 Protokoll.pdf Pdf, 841.1 kB, öppnas i nytt fönster. 841.1 kB 2021-06-30 19.58
Kommunfullmäktige 2021-06-23 Bilagor.pdf Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. 1.5 MB 2021-06-30 19.58
Voteringar.pdf Pdf, 262.7 kB, öppnas i nytt fönster. 262.7 kB 2021-06-30 19.58

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelse 23 juni 2021.pdf Pdf, 113.1 kB, öppnas i nytt fönster. 113.1 kB 2021-06-23 11.06

Frågor

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Alternativ-förslag-SD-Ärende-25-Svar-på-motion-av-Jan-Nilsson-SD-Motion-Hjälp-barn-i-missbruksmiljö.pdf Pdf, 77.3 kB, öppnas i nytt fönster. 77.3 kB 2021-06-22 15.25

Interpellation

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Interpellation av Stefan Lindborg (V) till Grundskolenämndens ordförande Per Carlsson (S) om kompensatorisk resursfördelning.pdf Pdf, 129.3 kB. 129.3 kB 2021-06-22 15.27

Motioner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Motion av Annette Carlson (M), Birgitta Bergman (M) och Jonas Garmarp (M) Fler feriejobb i samverkan med näringslivet.pdf Pdf, 102.7 kB, öppnas i nytt fönster. 102.7 kB 2021-06-22 15.30

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-06-23 handlingar.pdf Pdf, 20.1 MB, öppnas i nytt fönster. 20.1 MB 2021-06-21 15.36
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor 
 6. Redovisning av kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås (Nr 81)
 7. Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i Borås (Nr 82)
 8. Redovisning av kommunalt partistöd för Sverigedemokraterna Borås (Nr 83)
 9. Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden (Nr 84)
 10. Avgift vid ansökan om godkännande av fristående förskola och utökning av befintligt tillstånd (Nr 85)
 11. Årsredovisning 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (Nr 86)
 12. Investeringsärende Prästhöjden Trygghetsbostäder (Nr 87) - se sammanfattning av beslut.
 13. Miljörapport 2020 för Borås Stad (Nr 88)
 14. Rapport gällande avtalssamverkan i Borås Stad (Nr 89)
 15. Förslag om stadsdelsvärdar i Borås centrala delar (Nr 90) - se sammanfattning av beslut.
 16. Mottagande av donationer för gestaltning på Hallbergsbron och i Stadsparken (Nr 91) - se sammanfattning av beslut.
 17. Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats (Nr 92)
 18. Årsredovisning 2020 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Nr 93)
 19. Översyn av elevhemmet (Nr 94)
 20. Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner (Nr 95)
 21. Anslagsframställan för ny skola på Gässlösa 5:15, Gässlösa (Nr 96) - se sammanfattning av beslut.
 22. Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2021 (Nr 97)
 23. Svar på motion av Tommy Josefsson (V), Ida Legnemark (V) och Anne Rapinoja (V): Inrätta ett kommunalt klimatråd i Borås (Nr 98)
 24. Svar på motion av Gabriella Andersson (V), Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Anita Spjuth (V) och Peter Wiberg (V): Borås Stad ska främja goda arbetsvillkor i restaurangbranschen (Nr 99)
 25. Svar på motion av Jan Nilsson (SD): Hjälp barn i missbruksmiljö! (Nr 100)
 26. Svar på motion av Annette Carlsson (M): Boråsavtalet - ett lokalt Parisavtal för klimatet (Nr 101)
 27. Svar på motion av Ulrik Nilsson (M): Tillsätt en lokal Corona-kommission (Nr 102)
 28. Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Hans Gustavsson (KD) och Anna-Clara Stenström (M): Värdighetsgarantier i äldreomsorgen (Nr 103)

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll som publiceras inom kort.

Investeringsärende Prästhöjden Trygghetsbostäder

Fristadbostäder AB avser att uppföra trygghetsbostäder, Prästhöjden, i Fristad, och Kommunfullmäktige bereds enligt bolagsordningen möjlighet att ta ställning till investeringen. Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att investeringen påfrestar bolagets ekonomi och finansiella ställning, men att investeringen också ligger i linje med ägardirektivet och i flera avseenden är viktigt för bolaget. Efterfrågan på trygghetsbostäder samt att fastigheten byggs med hållbara material som förväntas ge låga drifts- och underhållskostnader gör att investeringen på lång sikt får anses som mindre riskfylld.

Kommunfullmäktige beslutar:

Fristadbostäder AB:s nybyggnation av trygghetsbostäder Prästhöjden i Fristad, till en budgeterad projektkostnad på 73 miljoner kronor, godkänns. Kommunfullmäktige tar inte ställning till investeringens affärsmässighet, detta åvilar bolaget.

Förslag om stadsdelsvärdar i Borås centrala delar

Under sensommaren och vintern 2020 inträffade ett antal grova våldsbrott och personrån i centrala Borås. Flera är resultat av olika former av konflikter mellan de kriminella nätverk som finns i Borås. Dessutom har olika platser i centrala Borås utgjort och utgör samlingsplatser för individer som i vissa fall begår olika former av brott och ordningsstörningar. Sådana platser är bland annat Resecentrum, Södra torget, Stora torget samt utmed olika stråk genom staden.

Kommunstyrelsen har beslutat om kamerabevakning i Borås centrala delar som nu också tas i funktion. Forskning visar att det är av vikt att kamerabevakning kompletteras med andra brotts- och trygghetsskapande åtgärder för att nå bäst effekt. Arbetslivsnämnden har sedan cirka tre år tillbaka organiserat stadsdelsvärdar i framförallt stadsdelarna Hässleholmen/Hulta, Norrby och senast på Sjöbo. Uppdraget är att finnas till hands för att öka tryggheten i stadsdelarna och att samverka både med civilsamhället såväl som med andra myndigheter i det trygghetsskapande arbetet. Denna trygghetsskapande åtgärd vill Borås Stad nu utöka.

Kommunfullmäktige beslutar:

Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att i enlighet med förslaget anställa åtta stadsdelsvärdar och två teamledare som ska arbeta i Borås centrala delar i syfte att öka tryggheten.

Kommunfullmäktige beslutar också att finansiering, 1,3 mkr för 2021 och 2,5 mkr för 2022, ska ske genom att Arbetslivsnämnden tillförs 3,8 mkr från Kommunfullmäktiges tilläggsbudget till Kommunstyrelsen 2021 för brottsförebyggande åtgärder.

Anslagsframställan för ny skola på Gässlösa 5:15, Gässlösa

Lokalförsörjningsnämnden har gjort en anslagsframställan som gäller nyproduktion av en ny skola på Gässlösa, Gässlösa 5:15. Grundskolenämnden har formulerat behovet av en F-6-skola på Götaområdet, och projektet har sedan utökats till att omfatta också 7-9, grundsärskola och kommunikationsklass. Skolbyggnaden planeras i tre plan, plus en idrottshall i två plan.

Tänkt byggstart är i höst, oktober 2021, och förhoppningsvis inflyttning i augusti 2023.

Kommunfullmäktige beslutar:

Godkänna ytterligare investeringsanslag om 16 500 000 kronor utöver de 310 000 000 kronor som redan godkänts i budget 2021 för nyproduktion av skola på Gässlösa, Gässlösa 5:15, och därmed anvisa Lokalförsörjningsnämnden 326 500 000 kronor. En förutsättning för beslut är att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget.

Mottagande av donationer för gestaltning på Hallbergsbron och i Stadsparken

För att kunna utveckla gestaltningen på Hallbergsbron och Stadsparken har Borås Stad fått förfrågningar om att ta emot ekonomiska donationer från externa parter. Förfrågningarna rör dels en tillfällig utsmyckning av Hallbergsbron till ett maxbelopp om 1,0 miljoner kronor samt en omgestaltning av en del av Stadsparken i anslutning till Hallbergsbron med en koppling till stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken till ett maxbelopp om 10 miljoner kronor.

Vad gäller Stadsparken finns ett förslag till ”Donations- och samarbetsavtal” framtaget mellan Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Borås Stad med följande innebörd: Inför firandet av Borås 400-årsjubileum donerar härmed Sparbanksstiftelsen Sjuhärad 10 000 000 kr (tio miljoner kronor) till Borås Stad för att göra Stadsparkens entré vid Hallbergsbron till en plats som inbjuder till möte och gemenskap. Tekniska nämnden tänker sig en gestaltningstävling efter sommaren följt av projektering och byggstart under 2022.

Inför födelsedagen den 29 juni har redan nu ett projekt att tillfälligt utsmycka Hallbergsbron inletts med större planteringar med träd och tillhörande busk- och perenna planteringar.

Kommunfullmäktige beslutar:

Kommunstyrelsen ser positivt på och mottar tacksamt donationen från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att göra Stadsparkens entré vid Hallbergsbron till en plats som inbjuder till möte och gemenskap.

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunfullmäktige , sammanträde 2021-06-23 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol