Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-01-08 protokoll.pdf Pdf, 568.2 kB. 568.2 kB 2018-01-19 09.13

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-01-08 ärendelista.pdf Pdf, 240.4 kB. 240.4 kB 2017-12-29 10.40
Kommunstyrelsen 2018-01-08 handlingar.pdf Pdf, 46.1 MB. 46.1 MB 2017-12-29 10.59

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Instruktion för kommunchef (Pf1)

Från den 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag. Den nya lagen innebär bland annat att Kommunstyrelsen ska utse en direktör och fastställa en instruktion för direktören. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning. I Borås Stad ska den ledande tjänstemannen ha benämningen kommunchef.

I instruktionen till kommunchefen framgår det bland annat att kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman och ska ha en drivande roll för att utveckla och effektivisera kommunens organisation och verksamhet. Kommunchefen ska ägna särskild uppmärksamhet åt strategisk planering och policyfrågor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tjänstemannen med den ledande ställningen bland de anställda ska ha benämningen kommunchef och att fastställa instruktion för kommunchef.

Initiativärende: Förebyggande arbete mot spelberoende (Ku2)

Allianspartierna väcker frågan om Borås Stads arbete mot spelberoende, och efterlyser åtgärder för såväl spelberoende som för närstående.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Utökat tomträttsavtal för Borås Djurpark (M1)

Borås Djurpark vill förnya och förbättra djuranläggningarna samt utveckla djurparkens framtida verksamhet och har därför önskemål om att utöka sin gällande tomträtt i den kommunala fastigheten Norrmalm 1:4.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna tilläggsöverenskommelse till tomträttsavtal för Norrmalm 1:4 med Borås Djurpark AB.

Detaljplan för Sparsör, Vinkelvägen (Sp2)

Detaljplanen för Sparsör ska göra det möjligt att bygga en förskola med sex avdelningar samt att tillåta ny bostadsbyggnation anpassad till terrängen. Planen innebär även att korsningen mellan Paradisvägen och riksväg 42 läggs om.

Området får en flexibel detaljplan som ger möjlighet att bygga radhus, kedjehus, parhus, flerbostadshus och även fristående villor. Förskolan lokaliseras intill ett skogsbryn i nära anslutning till områdets infart.

Planen skickas för en tredje granskning. Det som har hänt sedan den andra granskningen är att Trafikverket presenterat en ny utformning av korsningen mellan Paradisvägen och riksväg 42.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Detaljplan för Sjömarken, Sjöhagen (Sp3)

Detaljplanens syfte är att främst tillåta LSS-boende, övrig verksamhet som tillåts är förskola. LSS är en förkortning som betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Området har tidigare varit planlagt för skoländamål och för att planen ska kunna användas för andra kommunala ändamål i framtiden läggs även bostäder och vård till. Det är av stor vikt då kommunens behov av verksamhet förändras över tid.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Miljörapport Borås Stad tertial 2 - 2017 (Sp4)

Miljö- och konsumentnämnden har summerat Miljörapport för Borås Stad tertial 2, 2017 och skickat den till Kommunstyrelsen.

Den uppföljning med fokus på miljöledning som gjorts har som syfte att aktivera förvaltningar och bolag som ännu inte certifierat eller diplomerat sin verksamhet. Idag omfattas drygt hälften av kommunkoncernens förvaltningar och bolag av ett certifikat eller diplomerat ledningssystem och omkring hälften av de anställda har miljöutbildats.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att lägga ärendet till handlingarna.

Borås stads miljöpolicy (Sp5)

Miljö- och konsumentnämnden har ändrat Borås Stads miljömål och Borås Stads miljöpolicy och skickat dem till Kommunstyrelsen.

Miljöpolicyn anger Borås Stads hållning i miljöfrågor, och där i framgår bland annat att Borås Stad ska var drivande i miljöarbetet och involvera medborgare, näringsliv och andra organisationer i arbetet. Arbetet ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i Borås idag och för kommande generationer.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska fastställa Borås Stads miljöpolicy.

Borås Stads miljömål (Sp6)

Miljömålen beskriver vilket tillstånd vi vill uppnå och ger konkret vägledning om vad vi ska göra för att nå målen. Miljömålen är indelade i fem områden:

  1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom miljöområdet
  2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion
  3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar för en hälsosam livsmiljö
  4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende
  5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska fastställa Borås Stads miljömål.

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-28] Kommunstyrelsen , sammanträde 2018-01-08 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol