Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-11-12 protokoll.pdf Pdf, 501.9 kB. 501.9 kB 2020-09-14 12.46

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-11-12 handlingar.pdf Pdf, 52.7 MB. 52.7 MB 2019-01-04 14.33
Anmälningsärenden 2018-11-12.pdf Pdf, 11.8 MB. 11.8 MB 2018-11-01 15.04
Delegationsbeslut 2018-11-12.pdf Pdf, 743.2 kB. 743.2 kB 2018-11-02 08.14

Tillkommit KU 1 initiativärende Pdf, 72.3 kB. Situationen för EU migranter i Borås

 Alternativa förslag

Initiativärenden

-

Kommunstyrelsen sammanträder

Sammanfattning av beslut:

Borås Stads personalpolitiska program (PF1)

Borås Stads personalpolitiska program fastställdes av Kommunfullmäktige i december 2014 och ska revideras senast 2018. Eftersom det just nu pågår en övergripande översyn av stadens styr- och ledningssystem så kommer övergripande förändringar med stor sannolikhet behöva göras längre fram.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att anta Borås Stads reviderade personalpolitiska program, med tillägget: Borås Stad möjliggör för både kvinnor och män att kombinera anställning och föräldraskap.

Revidering av arbetsmiljöpolicy (PF2)

Borås Stads arbetsmiljöpolicy antogs i augusti 2016 och ska revideras senast 2019.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att anta Borås Stads reviderade arbetsmiljöpolicy.

Återrapportering situationen för EU-migranter (KU1)

Vänsterpartiet har i ett initiativärende tagit upp frågan om vad Borås Stad gör för de EU-migranter som befinner sig här och vilken beredskap som finns för att möta de individer som riskerar att bli hemlösa inför vintern. Kommunstyrelsen fick vid sammanträdet en redogörelse av tjänstepersoner från Arbetslivsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ärendet var avslutat.

Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, 2019 (M1)

Kommunstyrelsen ska inför varje årsskifte justera försäljningspriserna för friköp av tomträttsfastigheter (småhus) efter den årliga förändringen i SCB:s fastighetsprisindex för Västsverige. Priserna som gäller sedan 1 januari 2018 bygger på 2015 års marktaxeringsvärde och har varit 80 procent av marktaxeringsvärdet för friliggande småhus och 70 procent för radhus.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att justera försäljningspriset vid friköp av tomträttsfastigheter (småhus), arrendefastigheter inom Hälasjöområdet samt arrendetomter/tomträttsfastigheter inom Bosnäs fritidshusområde och Viareds sommarstad.

Försäljning av del av kvarteret Solskenet, Viared Västra (M2)

Företaget NSF II Sweden 9 AB äger fastigheten Solskenet 3 på Viared Västra, där ett logistikcenter finns. Företaget har kommit överens med kommunen om att köpa en del av fastigheten Viared 14:19 för 38,8 miljoner kronor. Den aktuella delen är ett område avsett för eventuell järnvägstrafik.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att kommunen säljer 70 000 kvadratmeter av Viared 14:19 för 38,8 miljoner kronor till NSF II Sweden 9 AB.

Borås Stads budget för 2019 (E1)

Beslut: Beslut i ärendet tas på Kommunstyrelsens sammanträde den 26 november.

Samrådsyttrande över detaljplan för Sjömarken (SP1)

Syftet med planen är att kunna bygga en förskola med sex avdelningar i södra delen av Sjömarkens tätort, väster om Badstrandsvägen. I planområdet ingår delar av Badstrandsvägen och den yta som idag är parkering till badet på sommaren.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Samrådsyttrande över detaljplan för Norrby (SP2)

Syftet med planen är att kunna bygga en ny förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå. Man vill dessutom utveckla Kronängsparken till en stor och sammanhållen park för boende på Norrby samtidigt som Norrbyhuset kan utvecklas och växa och nya bostäder kan byggas på kullen mot norr.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka planförslaget under förutsättning att angöringen till Norrbyhuset säkerställs. Samt med tillägget: Parallellt med arbetet på Norrby ska funktionen av en 7-mannaplan på Norrby säkerställas, antingen på befintlig plats eller i den absoluta närheten.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-28] Kommunstyrelsen , sammanträde 2018-11-12 09.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol