Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-12-03 protokoll.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2020-09-02 11.13

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälningsärenden 2018-12-03.pdf Pdf, 19.5 MB. 19.5 MB 2018-11-23 08.30
Delegationsbeslut 2018-12-03.pdf Pdf, 382.4 kB. 382.4 kB 2018-11-23 08.31
Kommunstyrelsen 2018-12-03 handlingar.pdf Pdf, 44.4 MB. 44.4 MB 2018-11-28 14.49

Alternativa förslag

Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Initiativärende (V) KS 20181203.pdf Pdf, 100.6 kB. 100.6 kB 2018-12-03 13.01
Initiativärende (SD) KS 20181203.pdf Pdf, 448.1 kB. 448.1 kB 2018-12-03 14.12
Kommunstyrelsen sammanträder

Sammanfattning av beslut:

Initiativärende: Kostnader för film och projekt (KC1)

Sverigedemokraterna efterlyser i ett initiativärende en redogörelse av vem som fattat beslut om hur kostnaderna för dels en visionär film om Borås utbyggnad och dels för projektet Unga arkitekter, har fördelats. Partiet vill att Kommunstyrelsen tydliggör om dessa förehavanden är i enlighet med gällande föreskrifter och lagar.

Beslut: Ärendet lades till Stadsledningskansliet för beredning.

Förordnande av ombud enligt begravningslagen (S1)

Länsstyrelsen har i uppdrag att utse begravningsombud för en period på fyra år med start 1 januari efter ett allmänt val. Borås Stad har fått möjlighet att föreslå en person som kan vara lämplig för uppdraget.

Beslut: Maria Hyllstam valdes till begravningsombud för Borås Stad för perioden 1 januari 2019-31 december 2022.

Initiativärende: Permanentad utbildning i första hjälpen till mental hälsa (PF1)

Under de senaste två åren har en folkhälsofrämjande utbildningsinsats genomförts för medarbetare i några av kommunens förvaltningar. Cirka 150 anställda har utbildats i första hjälpen till mental hälsa. Vänsterpartiet föreslår i ett initiativärende att den utbildningen ska permanentas och ingå i Borås Stads kommunövergripande utbildningsprogram.

Beslut: Ärendet lades till Stadsledningskansliet för beredning.

Extern utredning av projektet EMC, Energi- och miljöcenter (E1)

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2017 att tillsätta en extern utredning kring avvikelsen i Borås Energi och Miljö AB:s projekt med ett Energi- och miljöcenter. Uppdraget gick till konsultföretaget PWC, som överlämnade sin rapport den 5 november 2018.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga den externa utredningen kring fördyringen av projektet EMC till handlingarna. Med tillägget att en modell för uppföljning av utvecklingsprojekt ska tas fram som kommunens bolag och nämnder ska kunna använda.

Överklagande och begäran av prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen (E2)

Borås Stad avser att överklaga en dom i kammarrätten till Högsta förvaltningsdomstolen och därmed ansöka om prövningstillstånd. Målet gäller kommunens ersättning till friskolor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna vidtagna åtgärder.

Anhållan om kommunal borgen (E3)

Borås Stad är sedan flera år tillbaka i borgen för stiftelsen Blå stjärnans djursjukhus. Vid årsskiftet 2017/2018 uppgick borgensåtagandet till 9,3 miljoner kronor. Stiftelsen ansöker nu om att inom ramen för tidigare borgensbeslut ta upp ett nytt lån på 6 miljoner kronor. Pengarna ska användas till nya stallar, ny vårdavdelning, personalutrymmen och utrymme för bilddiagnostik.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige beslutar att ge stiftelsen Blå stjärnas djursjukhus en utökad kommunal borgen på maximalt 6 miljoner kronor. För det ska stiftelsen betala en borgensavgift på 0,55 procent per år.

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg, Ekolek (E4)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättning till enskild pedagogisk omsorg fastställs att gälla från och med 1 januari 2019.

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg, Ströms Slott AB (E5)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättning till enskild pedagogisk omsorg fastställs att gälla från och med 1 januari 2019.

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg, Arans familjedaghem (E6)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättning till enskild pedagogisk omsorg fastställs att gälla från och med 1 januari 2019.

Ersättning till fristående förskolor, Svenska kyrkan i Borås Stad (E7)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättningen för barn i fristående förskola ska vara 88,77 kronor/timma för barn i åldrarna 1-2 år, och 63,41 kronor/timma för barn i åldrarna 3-5 år.

Ersättning till fristående förskolor, Freinertförskolan Ejdern (E8)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättningen för barn i fristående förskola ska vara 88,77 kronor/timma för barn i åldrarna 1-2 år, och 63,41 kronor/timma för barn i åldrarna 3-5 år.

Ersättning till fristående förskolor, Borås Kristna förskola (E9)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättningen för barn i fristående förskola ska vara 88,77 kronor/timma för barn i åldrarna 1-2 år, och 63,41 kronor/timma för barn i åldrarna 3-5 år.

Ersättning till fristående förskolor, Montessoriförskolan Pyramiden (E10)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättningen för barn i fristående förskola ska vara 88,77 kronor/timma för barn i åldrarna 1-2 år, och 63,41 kronor/timma för barn i åldrarna 3-5 år.

Ersättning till fristående förskolor, Montessoriförskolan Malmen (E11)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättningen för barn i fristående förskola ska vara 88,77 kronor/timma för barn i åldrarna 1-2 år, och 63,41 kronor/timma för barn i åldrarna 3-5 år.

Ersättning till fristående förskolor, Montessoriförskolan Globen (E12)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättningen för barn i fristående förskola ska vara 88,77 kronor/timma för barn i åldrarna 1-2 år, och 63,41 kronor/timma för barn i åldrarna 3-5 år.

Ersättning till fristående förskolor, förskolan Paletten (E13)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättningen för barn i fristående förskola ska vara 88,77 kronor/timma för barn i åldrarna 1-2 år, och 63,41 kronor/timma för barn i åldrarna 3-5 år.

Ersättning till fristående förskolor, förskolan Idealliv (E14)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättningen för barn i fristående förskola ska vara 88,77 kronor/timma för barn i åldrarna 1-2 år, och 63,41 kronor/timma för barn i åldrarna 3-5 år.

Ansökan om bidrag för sanering av förorenade sediment i Viskan (SP1)

Borås Stad ansöker om bidrag för att förbereda en sanering av förorenade sediment i Viskan. Enligt länsstyrelsen är det skäligt att Borås kommun och Borås Energi och Miljö AB står för 25 procent av saneringsåtgärderna, som sammanlagt beräknas uppgå till 20,6 miljoner kronor, fördelat på tre år. Ansökan om bidrag är alltså på 75 procent av den summan, det vill säga 15,45 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka ett brev till länsstyrelsen i Västra Götaland med ansökan om bidrag för förberedelser av efterbehandlingsåtgärder av förorenade sediment i Viskan.

Förlängning av bostadsbyggnadsprogram (SP2)

Borås Stads bostadsbyggnadsprogram fastställdes 2012 och gäller till och med 2018. Nu håller kommunen på att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram, som kommer vara mer omfattande och innehålla bostads- och befolkningsanalyser. I väntan på att det blir klart behöver bostadsbyggnadsprogrammet förlängas, dock som längst till 31 december 2019.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att förlänga Borås Stads bostadsbyggnadsprogram till dess att det nya programmet är klart, dock längst till 31 december 2019.

Granskningsyttrande över detaljplan för Kvarbo och Hästhagen (SP3)

Det aktuella planområdet är på 19 hektar och ligger vid Kvarbo, tre kilometer väster om Fristad, mellan sjön Ärtingen och riksväg 42. Fritidshusområdet behöver VA-saneras och nya ledningar för vatten och avlopp anläggas mellan planområdet och Fristad. Syftet är att utöka byggrätterna för att göra det möjligt att bo där året runt.

Förutom fastighetsägarna har även kommunen rätt att ansöka om omprövning av gemensamhetsanläggningen, och det väljer man att göra i det här fallet för att förenkla arbetet för de berörda fastighetsägarna.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget och kommer ansöka om omprövning av gemensamhetsanläggning.

Yttrande över verksamhetsplan för detaljplanering 2019 (SP4)

Efterfrågan på detaljplaner är större än vad som är möjligt att tillgodose. Därför är det viktigt att göra rätt prioriteringar och arbeta med planer som kan genomföras direkt när detaljplanen är klar. I verksamhetsplanen saknas tolv detaljplaneuppdrag som Samhällsbyggnadsnämnden har bedömt som ”nästan klara”. För att få en överskådlig verksamhetsplan som fungerar för alla inblandade parter ska de redovisas i verksamhetsplanen tillsammans med övriga prioriterade uppdrag.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka 2019 års verksamhetsplan för detaljplanering, under förutsättning att de detaljplaner som är nästan klara men ännu inte antagna, läggs in i dokumentet.

Yttrande över förnyad granskning av detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4 med flera (SP5)

Syftet med planförslaget är att kunna bygga en förskola på sex avdelningar och att tillåta nya bostäder anpassade till terrängen. Korsningen mellan Paradisvägen och riksväg 42 ska också läggas om.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka förslaget.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-28] Kommunstyrelsen , sammanträde 2018-12-03 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol