Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2019-02-04 protokoll.pdf Pdf, 504.2 kB. 504.2 kB 2020-09-14 12.47

 

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälningsärenden 2019-02-04.pdf Pdf, 8.5 MB. 8.5 MB 2019-01-25 14.18
Delegationsbeslut 2019-02-04.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-01-25 08.06
Kommunstyrelsen 2019-02-04 handlingar.pdf Pdf, 13.8 MB. 13.8 MB 2019-01-30 10.50

Alternativa förslag

Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
initiativärende v ks 20190204.docx Word, 42.1 kB. 42.1 kB 2019-02-04 14.08

Sammanfattning av beslut

Budget 2019:2 för Kommunfullmäktige (KC1)

Budget 2019:2 för Kommunfullmäktige har upprättats. Budgeten för verksamhetsåret uppgår till 15,1 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att fastställa budget 2019:2 för Kommunfullmäktige.

Budget 2019:2 för Kommunstyrelsen (KC2)

Budgeten för Kommunstyrelsen består av två ramar, Stadsledningskansliet och Kommungemensam verksamhet. Kommunbidraget 2019 blir 117,8 miljoner kronor för Stadsledningskansliet och 118,1 miljoner kronor för Kommungemensam verksamhet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att fastställa budget 2019:2 för Kommunstyrelsen.

Kommunalt partistöd till Sverigedemokraterna (S1)

Sverigedemokraterna i Borås har lämnat in en redovisning av hur partistödet 2018 på cirka 600 000 kronor har använts.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade föreslå Kommunfullmäktige att kommunalt partistöd kan utbetalas till Sverigedemokraterna i Borås 2019.

Anslagsframställan investering infartsskyltar (K1)

Borås Stad har digitala infartsskyltar vid de större infarterna, två vid riksväg 40 och en vid riksväg 41. De nuvarande skyltarna är drygt tio år gamla och behöver ersättas med nya med modern LED-teknik.

Kommunfullmäktige avsatte 3,5 miljoner kronor för nya skyltar i investeringsbudgeten 2017. Stadsledningskansliet har därefter upphandlat LED-skyltar och avser att teckna avtal med Improd AB. De nya skyltarna ska vara installerade i juni 2019.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att anslå 2,5 miljoner kronor till Kommunikationsavdelningen för att köpa in och driva tre LED-skyltar.

Lupp 2017 – Kommunstyrelsens åtgärdsplan (KU1)

Lupp står för ”lokal uppföljning av ungdomspolitiken” och är en av de modeller som Borås Stad använder för att följa upp och analysera hur brukare och invånare uppfattar kommunens verksamheter. Alla nämnder och bolag har i uppdrag att återkoppla till Kommunstyrelsen vilka åtgärder de planerar 2019-2021. I Kommunstyrelsens egen åtgärdsplan ligger fokus på ungas inflytande och delaktighet och kvalitetsaspekter kring genomförandet av Luppen.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände den upprättade åtgärdsplanen.

Försäljning av Byttorpstå 1 och del av Lundby 1:1 (M1)

Företaget CEB Byttorpstå vill på det nu aktuella området och på bolagets egen fastighet Byttorpstå 2 bygga 48 lägenheter med beräknad säljstart våren 2019.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att sälja fastigheten Byttorpstå 1 och ett 470 kvadratmeter stort område av fastigheten Lundby 1:1 till CEB Byttorpstå AB för 7,6 miljoner kronor.

Budget och verksamhetsplan 2019 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (E1)

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har skickat över budget och verksamhetsplan för 2019 till medlemskommunerna för godkännande. Medlemsavgiften är oförändrad, 78 kronor per invånare för 2019. Under 2018 startades en ny verksamhet där Boråsregionen tillhandahåller dataskyddsombud för Bollebygd, Borås, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda, flera av kommunernas majoritetsägda bolag, SÄRF och Sjuhärads samordningsförbund. För Borås del är avgiften 1 miljon kronor 2019.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för 2019.

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning (E2)

Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, SÄRF, föreslår att taxorna för myndighetsutövning ska höjas 2019, med 3 procent för grundavgiften och 22 procent för timavgiften. SÄRF har använt SKL:s nya modell för att beräkna kommunala taxor och den visar att timtaxan behöver höjas.

Beslut: Kommunstyrelsen förslog Kommunfullmäktige att besluta att taxan för SÄRF:s myndighetsutövning fastställs.

Uppskov för redovisning av kostnader för Tämta ridklubb (E3)

Tämta ridklubb beviljades i januari 2017 ett anläggningslån på 4,8 miljoner kronor för att bygga en ny ridanläggning i Tämta. Föreningar som beviljas anläggningslån har två år på sig att redovisa sina arbeten. Ridklubben har kommit halvvägs och ansöker om uppskov av redovisningen eftersom ridhuset ännu inte är klart.

Beslut: Kommunstyrelsen beviljade Tämta ridklubb uppskov till och med 31 december 2019 för redovisning av klubbens anläggningslån för nybyggnation av ridanläggning.

Inomhusskjutbana för polisutbildning (E5)

Högskolan i Borås har startat polisutbildning våren 2019. Till utbildningen krävs bland annat en inomhusskjuthall, som Borås Stad har åtagit sig att uppföra till oktober 2019. Skjutbanan föreslås ligga i Guttasjöns brandövningsområde och kommer bland annat innehålla 15 skjutbanor, ammunitionsförråd, vapenvårdslokal och teorisal.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna ytterligare investeringsanslag på 16,3 miljoner kronor till nybyggnation av inomhusskjutbana för polisutbildning, utöver de 15,7 miljoner som redan godkänts i budgeten 2019.

Initiativärende: Redovisa arbetet för en frisk organisation (PF1)

I juni 2018 beslutade Kommunstyrelsen att genomföra ett treårigt projekt kallat Frisk organisation för 30 miljoner kronor. Syftet var att komma tillrätta med sjukskrivningarna. I beslutet angavs att projektet ska följas upp två gånger per år.

Vänsterpartiet föreslår i ett initiativärende att Kommunstyrelsen under tertial 1 ges en redovisning av projektets inledande fas och om ytterligare ställningstaganden för det fortsatta arbetet gjorts.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att bifalla initiativärendet.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2019-02-04 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol