Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2019-04-08 protokoll.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2020-09-02 12.10

 

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälningsärenden 2019-04-08.pdf Pdf, 22.9 MB. 22.9 MB 2019-03-29 08.50
Delegationsbeslut 2019-04-08.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2019-03-29 08.50
Kommunstyrelsen 2019-04-08 handlingar.pdf Pdf, 55.9 MB. 55.9 MB 2019-04-03 15.31

 

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
19-04-08 Alt förslag CKS1.pdf Pdf, 123.3 kB. 123.3 kB 2019-04-08 13.23
19-04-08 Alt förslag E4 KD.pdf Pdf, 122.6 kB. 122.6 kB 2019-04-08 13.23
19-04-08 Alt förslag SP2 KD.pdf Pdf, 63.1 kB. 63.1 kB 2019-04-08 13.24
2019-04-08 Alt förslag E1.pdf Pdf, 138.9 kB. 138.9 kB 2019-04-08 13.24
2019-04-08 Alternativt förslag årsredovisning E9.pdf Pdf, 131.6 kB. 131.6 kB 2019-04-08 13.25
2019-04-08 Tilläggsförslag E9 årsredovisning.pdf Pdf, 125.7 kB. 125.7 kB 2019-04-08 13.26
2019-04-08 KC1 Ordning för initiativärenden (M+KD).pdf Pdf, 103 kB. 103 kB 2019-04-08 13.26
E4 Ändringsyrkande Svar på motion KS 2019-04-08.pdf Pdf, 442.9 kB. 442.9 kB 2019-04-08 14.09
SP2 Ändringsyrkande Planbesked KS 2019-04-08.pdf Pdf, 254.6 kB. 254.6 kB 2019-04-08 14.09
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp


Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-04-08 PROTOKOLLSANTECKNING KU1 - Redovisning av godkända LOV-företag.pdf Pdf, 143.2 kB. 143.2 kB 2019-04-08 13.27
2019-04-08 Protokollsanteckning KU2 Ej verkställda gynnande biståndsbeslut.pdf Pdf, 146.7 kB. 146.7 kB 2019-04-08 13.27
E9 Protokollsanteckning Årsredovisning KS 2019-04-08.pdf Pdf, 272.1 kB. 272.1 kB 2019-04-08 14.02
Kommunstyrelsen sammanträder

Sammanfattning av beslut

Redovisning av inneliggande initiativärenden 2019 (KC1)

Stadsledningskansliet har gjort en redovisning av inneliggande initiativärenden till och med 1 mars 2019.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga ärendet till handlingarna.

Kommunalt partistöd för Miljöpartiet de Gröna (S1)

Miljöpartiet de Gröna i Borås har kommit in med en redovisning av hur partistödet 2018 har använts och bifogat en granskningsrapport.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade föreslå Kommunfullmäktige att kommunalt partistöd för 2019 kan utbetalas till Miljöpartiet de Gröna i Borås.

Initiativärende: Nolltolerans mot rasism (PF1)

Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) föreslår i ett initiativärende att Borås Stad ska tillämpa nolltolerans mot rasism mot anställda i kommunen och de kommunala bolagen genom att tillämpa en liknande policy som vissa apotek har där man polisanmäler när medarbetare blivit utsatta för rasism på jobbet. De föreslår dessutom att staden ska tillföra en fråga om kränkningar i medarbetarenkäten samt tydligt uttala vilket stöd medarbetare som utsatts för rasism på jobbet kan få.

Kommunstyrelsen anser inte att polisanmälan av alla former av rasism är rätt metod utan menar att det finns framkomligare vägar som att i första hand inleda en dialog om personer i fråga är medveten om sina handlingar.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avslå initiativärendet om tillämpningen av nolltolerans mot rasism innebär att staden alltid ska anmäla. Med tillägget att Borås Stad tillför en fråga i medarbetarenkäten om medarbetare utsätts för kränkningar i sin yrkesutövning. Den del av initiativärendet som handlar om att staden tydligt bör uttala vilket stöd medarbetare som utsätts för rasism på jobbet kan få, ansågs besvarad.

Initiativärende: Utbildning i första hjälpen till mental hälsa (PF2)

Vänsterpartiet har i ett initiativärende föreslagit att utbildningen i första hjälpen till mental hälsa ska inrymmas i Borås Stads kommunövergripande utbildningsprogram. Första hjälpen till mental hälsa, även kallat MHFA (mental health first aid), har som målsättning att rädda liv genom att öka kunskaperna om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att utbildningen i första hjälpen till mental hälsa ska ingå i Borås Stads kommunövergripande utbildningsprogram.

Personalekonomisk redovisning 2018 (PF3)

Den personalpolitiska redovisningen beskriver Borås Stads personalarbete för 2018 och några år bakåt och hanterar frågor om personalstruktur, lön, arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och utbildning. Den ska ligga till grund för kommunens strategiska arbete för att nå ett hållbart arbetsliv. Under 2019 är det fortsatt fokus på frågor som hur nämnderna motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65, motiverar deltidsarbetande att arbeta heltid och organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna den personalekonomiska redovisningen 2018.

Redovisning av godkända LOV-företag (KU1)

Borås Stad har beslutat att tillämpa lagen om valfrihet i fråga om hemtjänst och daglig verksamhet inom LSS.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut fjärde kvartalet 2018 (KU2)

Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden ska rapportera alla gynnande beslut om bistånd som inte verkställts efter tre månader till IVO och Stadsrevisionen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att lägga rapporterna till handlingarna.

Svar på motion: Ta fram ett lokalt trafikhinder (E1)

Pirita Isegran (M) har i en motion föreslagit att Kulturnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag på ett lokalt inspirerat och prisvärt trafikhinder. Enligt Tekniska nämnden har ett trafikhinder i form av en sittvänlig knalle i betong redan tagits fram av Tekniska förvaltningen. Kulturnämnden föreslår att Kulturförvaltningen utlyser en tävling och att det vinnande förslaget tas fram av Tekniska nämnden. Kommunstyrelsen ser inga hinder för att Tekniska nämnden och Kulturnämnden i så fall gör detta i samverkan.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad.

Svar på motion: Samarbeta med konstnärer för estetisk kvalitet (E2)

Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt Wahlgren (L) har i en motion föreslagit att Tekniska nämnden får i uppdrag att med hjälp av Kulturnämnden ta fram betonghinder som kan ersätta de befintliga. Kulturnämnden tillstyrker motionen och tycker att man bör vända sig till professionella konstnärer. Tekniska nämnden avstyrker däremot och menar att det trafikhinder i form av en knalle som nämnden redan tagit fram är tillräckligt bra.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad.

Svar på motion: Året om på Almenäs (E3)

Morgan Hjalmarsson (L) har i en motion föreslagit att Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att renovera och bygga till kafébyggnaden på Almenäs för att möjliggöra verksamhet året om. Kommunstyrelsen gör bedömningen att en renovering som möjliggör året runt-verksamhet skulle innebära investeringskostnader som inte kommer kunna finansieras med hyresintäkter.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Svar på motion: Ett gemensamt bostadsbolag med bättre möjligheter (E4)

Joakim Malmberg (L), Alexis Mouschopanis (M) och Falco Güldenpfennig (KD) föreslår i en motion att Viskaforshem, Toarpshus, Fristadbostäder och Sandhultsbostäder slås samman med AB Bostäder så att kommunen får ett gemensamt bostadsbolag. En sammanslagning skulle ge bättre möjligheter för nybyggnation och lägre administrativa kostnader, menar de.

Kommunstyrelsen anser att Borås Stad även fortsättningsvis ska ha fler än ett bostadsbolag. Genom att ha egna bolag som arbetar lokalt med engagemang skapas förutsättningar för att upprätthålla livskraftiga orter med nyproduktion.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Svar på motion om jämställd idrott (E5)

Anna Svalander (L) har i en motion föreslagit att Borås Stad ska kartlägga hur samtliga resurser till idrottsrörelsen fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv och sedan sätta upp tydliga mål för en jämställd fördelning, ta fram ett bidragssystem för att kunna stödja enskilda elitidrottare och genomgå en jämställdhetscertifiering av bidrag och resurser till idrottsrörelsen.

Kommunstyrelsen bedömer att Fritids- och folkhälsonämnden arbetar målmedvetet och systematiskt med den viktiga jämställdhetsfrågan inom idrottsrörelsen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad.

Svar på motion: Tillgänglig fritid (E6)

Marie Fridén har i en motion föreslagit att Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att se över möjligheten att inrätta en mobil fritidsgård. Det skulle göra fritidsverksamheten tillgänglig för fler ungdomar.

Fritids- och folkhälsonämnden har idag Öppen ungdomsverksamhet som syftar till att lyfta möjligheten att verka utanför fritidsgårdens fyra väggar. Det finns ett uppdrag att se över Öppen ungdomsverksamhet, och i det sammanhanget skulle även idén om en mobil fritidsgård kunna ingå.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad.

Viskaforshem AB, nybyggnation Rydboholm 1:467 (E7)

Viskaforshem AB vill bygga 13 bostäder på cirka 83 kvadratmeter vardera på Källsprångsvägen, tomten Rydboholm 1:467. Investeringen bedöms uppgå till 55 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att godkänna Viskafors AB:s nybyggnation av 13 markbostäder på tomten Rydboholm 1:467 i Viskafors till en kostnad av 55 miljoner kronor. Med tillägg att Kommunstyrelsen inte tar ställning till investeringens affärsmässighet.

Svar på motion: Mindre partiklar och fler levande människor (E8)

Anders Österberg (S) har i en motion föreslagit att Kommunfullmäktige bör besluta att dubbdäcksanvändandet ska minskas och att Gatunämnden ska ges extra resurser för att i april-maj arbeta mer med dammbindning samt förbättra vägbeläggningen på gatorna.

Kommunstyrelsen svarar att Borås klarar miljökvalitetsnormerna för partiklar totalt sett och att det därmed inte krävs någon åtgärdsplan för att minska halterna.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad.

Årsredovisning 2018, kommunens förvaltningar (E9)

Årsredovisningen är ett analyserande, politiskt beslutsunderlag för Kommunfullmäktige med information om hur nämnderna följt fullmäktiges uppdrag för verksamheten. Redovisningen ska också ge en bild av kommunens finansiella ställning och vara en grund för fullmäktiges prövning av nämndledamöternas ansvar.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen 2018 med vissa tillägg.

Ärenden som behandlas i samband medårsredovisning 2018 (E18)

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att ärendena läggs till handlingarna i samband med årsredovisning 2018.

Ombudsinstruktion till föreningsstämman Kommuninvest (E11)

Kommuninvest ekonomisk förening håller föreningsstämma 11 april 2019. Kommunfullmäktige har beslutat delegera till Kommunstyrelsen att besluta om instruktioner till valda ombud.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stads ombud på Kommuninvests föreningsstämma 2019 ges mandat att rösta i enlighet med utskickat förslag från Kommuninvest.

Yttrande över samråd om ny översiktsplan för Göteborg (SP1)

Borås Stad har fått yttra sig över samråd om ny översiktsplan för Göteborg.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att man är positiv till ny översiktsplan för Göteborg och instämmer i bedömningen att god tillgänglighet behövs i centrala Göteborg.

Yttrande över planändring för kvarteret Borås Solhem 4 (SP2)

AB Bostäder vill förtäta fastigheten Solhem 4 med fler flerbostadshus. Förslaget går i linje med den översiktliga planeringen där inriktningen är att utveckla en blandad stadskaraktör i centrala lägen. Kompensationsåtgärder för förlorade gröna värden kan krävas.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen. Tallarna på höjden ska värnas. Parkeringslösningen bör ses över och inte göra intrång på områdets grönska.

Svar på motion: Dags för barn- och ungdomsledare att visa utdrag ur belastningsregistret (CKS1)

Annette Nordström (M) och Annette Carlson (M) har lämnat in ett förslag om att Fritids- och folkhälsonämnden ska få i uppdrag att ta fram ett registerkrav gällande utdrag från belastningsregistret från alla barn- och ungdomsledare i Borås föreningar.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad. Med tillägg att Fritids- och folkhälsonämnden inom ramen för certifieringen ”Säker och trygg förening” ges i uppdrag att stödja och uppmana föreningar att begära utdrag ur belastningsregistret vid särskild anledning eller misstanke om brott.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2019-04-08 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol