Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Borås Stadshus AB sammanträder 14:00. Kommunstyrelsen börjar direkt efter

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2019-11-11 protokoll.pdf Pdf, 564.4 kB. 564.4 kB 2020-09-02 12.22

 

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälningsärenden 2019-11-11.pdf Pdf, 15.7 MB. 15.7 MB 2019-11-01 10.11
Delegationsbeslut 2019-11-11.pdf Pdf, 79.3 kB. 79.3 kB 2019-11-01 11.11
Kommunstyrelsen 2019-11-11 handlingar Del 1.pdf Pdf, 55.6 MB. 55.6 MB 2019-11-07 12.00
Kommunstyrelsen 2019-11-11 handlingar Del 2.pdf Pdf, 93.9 MB. 93.9 MB 2019-11-06 12.37


Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Alternativt beslut V KC2 191111.docx Word, 43.6 kB. 43.6 kB 2019-11-11 13.31
Alternativt beslut V KU2 20191111.docx Word, 43 kB. 43 kB 2019-11-11 13.31
2019-11-11 Alt förslag M M4.docx Word, 40.8 kB. 40.8 kB 2019-11-11 13.35
2019-11-11 Alt förslag M+KD KU2.docx Word, 60.9 kB. 60.9 kB 2019-11-11 13.36
2019-11-11 Alt förslag M+KD N1.docx Word, 43.8 kB. 43.8 kB 2019-11-11 13.36
2019-11-11 SP4 Alt förslag KD.docx Word, 41.8 kB. 41.8 kB 2019-11-11 13.36
2019-11-11 Alt förslag M SP5.docx Word, 44.2 kB. 44.2 kB 2019-11-11 13.36
PF1 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 199.6 kB. 199.6 kB 2019-11-11 13.47
M4 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 48.9 kB. 48.9 kB 2019-11-11 13.47
E2 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 54.5 kB. 54.5 kB 2019-11-11 13.47
SP2 Röstförklaring SD.pdf Pdf, 607.1 kB. 607.1 kB 2019-11-11 13.47
SP4 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 52.9 kB. 52.9 kB 2019-11-11 13.47
SP5 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 100.1 kB. 100.1 kB 2019-11-11 13.48
CKS1 Tilläggsyrkande SD.pdf Pdf, 105.4 kB. 105.4 kB 2019-11-11 13.48

 

Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Initiativärende V KS 20191111.pdf Pdf, 51 kB. 51 kB 2019-11-08 09.20


Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-11-11 Protokollsanteckning M SP4.docx Word, 20.5 kB. 20.5 kB 2019-11-11 13.37


Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Revisionsrapport: Styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola, vård och omsorg (KC1)

Stadsrevisionen gjorde under våren 2019 en granskning av hur styrning och uppföljning av privata utförare inom IFO, förskola, skola och vård och omsorg genomförs. Revisionens bedömning var att granskade nämnder till största delen har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare. Revisionen rekommenderar Kommunstyrelsen att se över några punkter som gäller styrning och uppföljning av utförare och Kommunstyrelsen har eller kommer att vidta de åtgärder som Stadsrevisionen rekommenderar.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna upprättat svar på revisionsrapporten och skicka det till Stadsrevisionen.

Revisionsrapport: Stöd till enskilda att hantera sin egen ekonomi (KC2)

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin. Den sammanfattande bedömningen är att den målsättning som anges i Kommunfullmäktiges program mot hemlöshet inte uppnås. Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att berörda nämnder säkerställer en ändamålsenlig samverkan och samordning som syftar till att Kommunfullmäktiges mål inom området kan nås.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda samt lokal tillämpningsanvisning (Pf1)

Regelverket om pension och andra avgångsförmåner för förtroendevalda har ändrats under åren för att anpassas till de förändringar kring pensioner som sker i samhället. SKL tar fram förslag till regelverk som respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund har att anta som sina.

För att underlätta tolkning och praktisk tillämpning av bestämmelserna har OPK-KL18 kompletterats med lokala tillämpningsanvisningar.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att anta förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KL 18) samt lokal tillämpningsanvisning från och med 2020-01-01.

Översyn av Krisledningsnämndens reglemente i samband med ny mandatperiod (Pf2)

Krisledningsnämndens reglemente blev förbisett när beslut i ärendet om Översyn av samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod fattades av Kommunfullmäktige den 19 juni i år. Därför behöver Kommunfullmäktige bekräfta revideringen av Krisledningsnämndens reglemente.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderat reglemente för Krisledningsnämnden enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019 över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget (Ku1)

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas bland annat i motioner. För att kunna följa uppdragens gång ska beredningsläget för uppdrag rapporteras till Kommunfullmäktige två gånger per år.

För denna period presenteras de 24 aktuella uppdrag som skapats på detta sätt.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

LOV-företagens ersättning och regler (Budgetuppdrag 2019) (Ku2)

I Borås Stads budget för 2019 har Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda LOV-företagens ersättning och vilka regler som kan förenklas.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att förändra följande i förfrågningsunderlag Hemtjänst 2020:

  • Tillämpa samma villkor som Borås Stad vad gäller semester och timlön för de anställda på de privata bolagen.
  • Införa en möjlighet till högre ersättning på 7 kronor per timme om bolagen väljer att erbjuda heltid till sin personal.
  • Oförändrade ersättningsregler men ersättningsbeloppet för 2020 höjs:

Omvårdnads- och serviceinsatser:
Tätort: 436 kronor per timma
Utanför tätort 448 kronor per timma

Serviceinsatser:
Tätort: 351 kronor per timma
Utanför tätort: 363 kronor per timma

  • Införa omsorgsprisindex som uppräkningsmodell.

Svar på remiss av departementsskrivelsen: Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor (Ku3)

Borås Stad har ombetts att lämna synpunkter på remissen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor (Ds 2019: 15). Utredningen föreslår att inrättandet av en nationell myndighet för romska frågor skulle vara en tydlig markering och kraftfull åtgärd för att skapa den stabilitet och långsiktighet som arbetet är beroende av för att nå framgång.

Borås Stad vill problematisera förslaget att inrätta en romsk myndighet och menar att den lokala förankringen och arbetet är avgörande för inkludering. Borås Stad föreslår att staten istället bör fördela medel så att ett lokalt inkluderingsarbete kan fortsätta att bedrivas.

Beslut: Kommunstyrelsen skickar upprättat svar till Kulturdepartementet.

Initiativärende: Redovisning av Borås Stads arbete med romsk inkludering (Ku4)

Ida Legnemark och Stefan Lindborg (båda V) tycker i ett initiativärende att Kommunstyrelsen innan årets slut ska få en redovisning av arbetet med romsk inkludering och vad ett uteblivet lokalbidrag innebär för arbetets fortlevnad.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att bifalla initiativärendet.

Köp av två byggnader på Gässlösavägen 31, 33, 35 och 37 (M1)

Viskans närområde håller på att omvandlas i centrum samt mot norr och söder med mål att skapa mötesplatser, gångstråk och bostadsmiljöer. När reningsverket nu avvecklats och flyttat till Sobacken skapas nya möjligheter för stadsutveckling. Kommunstyrelsen är därför positiv till att förvärva före detta verksamhetsfastigheter och därmed skapa möjligheter till fortsatt omvandling av Viskans stränder.

Köpet är ett led i att säkerställa mark för framtida behov och kommunen äger sedan tidigare all mark runt om byggnaderna. Köpet säkerställer också att ingen annan förvärvar byggnaderna och försvårar en framtida expansion på Gässlösa.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen köper två byggnader på adressen Gässlösavägen 31, 33, 35 och 37 av Wiskaniasko AB för 4 500 000 kronor enligt upprättat köpeavtal.

Köp av fastigheten Generatorn 2 på Gässlösa (M2)

Kommunen har blivit erbjuden att köpa Wiskaniasko AB:s fastighet Generatorn 2 för 2 400 000 kronor. Priset är satt efter en värdering utförd av Fastkoll i Väst AB. Fastigheten är byggd på 40-talet och fungerade som en lagerlokal för Wiskaniasko AB.

Köpet är ett led i att säkerställa mark för framtida behov och kommunen äger sedan tidigare i stort sett all mark runt om fastigheten. Förvärvet säkerställer också att ingen nyetablering sker på fastigheten eftersom gällande detaljplan tillåter industri och skulle försvåra en framtida expansion på Gässlösa.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen köper fastigheten Generatorn 2 av Wiskaniasko AB för 2 400 000 kronor enligt upprättat köpeavtal.

Köp av Wiskaniahuset, fastigheten Gässlösa 5:11, på Gässlösa (M3)

Kommunen har blivit erbjuden att förvärva Wiskaniasko AB:s fastighet Gässlösa 5:11 för 20 000 000 kronor. Priset är satt efter en värdering utförd av Fastkoll i Väst AB. Fastigheten är ursprungligen byggd år 1916 och har en lokalyta på ca 7 800 kvadratmeter och en tomtarea på ca 6 600 kvadratmeter.

Köpet är ett led i att säkerställa mark för framtida behov samt att skydda byggnaden från att rivas, eftersom byggnaden saknar skydd i någon detaljplan.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att kommunen köper fastigheten Gässlösa 5:11 av Wiskaniasko AB för 20 000 000 kronor enligt upprättat köpeavtal.

Exploateringsavtal Brämhult 11:1 m.fl, Brämhultshöjd (M4)

I samband med genomförandet av ”Detaljplan för Brämhult 11:1 m.fl. Brämhultshöjd” har ett exploateringsavtal upprättats mellan Borås Stad och BrämhultsHöjd AB (exploatören) för att reglera genomförandet inom exploateringsområdet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen tecknar exploateringsavtal med BrämhultsHöjd AB enligt upprättat förslag.

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Riskanalys och plan 2020 (E1)

Riskanalys och plan för 2020 har tagits fram efter riskinventering under två arbetsmöten med Kommunstyrelsen under hösten.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände riskanalys och plan för 2020.

Prisjustering VA-taxa 2020 (E2)

Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2020 föreslå en höjning av VA-taxans förbrukningsavgifter med 8 procent. Bolaget ansöker nu om Kommunfullmäktiges godkännande.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att VA-taxans förbrukningsavgifter höjs med 8 procent från och med 1 januari 2020.

Vidare föreslogs Kommunfullmäktige att godkänna att Kommunstyrelsen finansierar kostnader för sanering av de små slamlagunerna och sanering och rivning av Gässlösa.

Svar på initiativärende om att öka förståelsen om företagandet (N1)

Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M) har föreslagit i ett initiativärende att tjänstepersoner och politiker som arbetar eller fattar beslut om företag borde erbjudas kompetensutvecklingsinsatser. Stadsledningskansliets näringslivsavdelning har tagit fram ett förslag till en utbildningsplan.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände föreslagen utbildningsinsats för att öka förståelsen om företagande.

Utställningsyttrande på förslag till ny översiktsplan för Svenljunga kommun (Sp1)

Svenljunga kommun tagit fram ett förslag på Översiktsplan och Kommunstyrelsen i Svenljunga beslutade i augusti att sända ut förslaget på utställning. Översiktsplanen uttrycker kommunens långsiktiga och strategiska vilja för hur mark, vatten och befintlig bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Borås Stad har tyckt till om förslaget och lyfter bland annat Borås ser positivt på ett fortsatt samarbete i kollektivtrafikfrågor för att minska bilberoendet på vägnätet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka yttrandet till Svenljunga kommun.

Yttrande över ansökan om planbesked för Sobacken 1 (Sp2)

Borås Energi och Miljö AB har sökt markreservation och planbesked i samband med att bolaget ska söka om tillståndsändring hos Mark- och miljödomstolen. Markreservation och planbesked behövs för att bolaget ska kunna lämna in en ansökan om tillståndsändring. Borås Energi- och Miljö AB behöver en tillståndsändring för att kunna möta efterfrågan om att ta emot och behandla olika typer av avfall som uppkommer i samband med exploatering och sanering.

Beslut: Kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att utöka detaljplanen för Sobacken på fastigheten Rydboholm 1:342.

Samrådsyttrande för Nya Hulta kyrka (Hulta 4:36 m.fl.) (Sp3)

Planens syfte är att möjliggöra byggandet av samlingslokal för religiöst ändamål. Inom planområdet finns ett område med natur klass III enligt grönområdesplanen, därför har planområdet avgränsats så intrånget minimeras.

Området ligger i östra Borås i nära anslutning till Hulta torg och i en förlängning av ett centralt urbant stråk. Det betyder att utvecklingen av stråket är viktigt. Det är därför bra att planen tar upp samspelet mellan byggnaden och torget som ligger på andra sidan Hultagatan.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Granskning av detaljplan Norra Brämhult 11:1 och Brämhult 2:32 (Sp4)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder av arkitektoniskt hög kvalitet samt utöka byggrätten för Ängsgårdens förskola inom fastigheten Brämhult 11:1 m.fl. på Brämhult. Detaljplanen möjliggör att ca 90 bostäder (utöver befintliga bostäder) kan uppföras inom planområdet i form av friliggande villor, radhus samt flerbostadshus.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte detaljplanen.

Planprogram för Östra Brämhult (Sp5)

Syftet med detta planprogram är att skapa underlag och ge riktlinjer för kommande detaljplaner, förhandsbesked och bygglov i Östra Brämhult.

Brämhult gränsar i öster till värdefulla natur- och kulturmiljöer samt områden av betydelse för landskapsbilden och för rekreation. Brämhult är också ett attraktivt bostadsområde och det finns ett stort intresse för byggnation. Det har därför bedömts finnas ett behov av riktlinjer för hur dessa intressen ska avvägas mot varandra.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planprogrammet för Östra Brämhult.

Utredning av samverkan om kamerabevakning (CKS1)

Borås Stad har tillsammans med Lokalpolisområde Borås utrett förutsättningar och tagit fram en plan för en eventuell samverkan avseende kameraövervakning vid otrygga platser i Borås Stad.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att det finns förutsättningar för en utökad samverkan mellan Borås Stad och Lokalpolisområde Borås gällande kamerabevakning vid otrygga platser i Borås Stad.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2019-11-11 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol