Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och överblickar kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2019-11-25 protokoll.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2020-09-02 12.23

 

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälningsärenden 2019-11-25.pdf Pdf, 9.7 MB. 9.7 MB 2019-11-15 13.33
Delegationsbeslut 2019-11-25.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2019-11-15 13.33
Kommunstyrelsen 2019-11-25 handlingar Del 1.pdf Pdf, 87.3 MB. 87.3 MB 2019-11-20 13.15
Kommunstyrelsen 2019-11-25 handlingar Del 2.pdf Pdf, 57.3 MB. 57.3 MB 2019-11-21 13.34


Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-11-25 Alt förslag M+KD SP2.docx Word, 41.6 kB. 41.6 kB 2019-11-25 13.27
2019-11-25 Alt förslag M+KD SP5.docx Word, 1023 kB. 1023 kB 2019-11-25 13.27
M3 Återremiss SD.pdf Pdf, 321.8 kB. 321.8 kB 2019-11-25 13.57
SP2 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 48.4 kB. 48.4 kB 2019-11-25 13.57
SP4 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 46.8 kB. 46.8 kB 2019-11-25 13.57
SP5 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 424.5 kB. 424.5 kB 2019-11-25 13.57

 

Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
V Protokollsanteckning SP1 20191125.docx Word, 42.3 kB. 42.3 kB 2019-11-25 13.22


Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Redovisning av inneliggande motioner (KC1)

Kommunstyrelsen redovisar beredningsläge för inneliggande motioner och interpellationer till och med maj månad 2019. För information redovisas också inkomna ej besvarade motioner.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att lägga redovisningen till handlingarna.

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås Stadshus AB (KC2)

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den kommunfullmäktigeledamot han utser, väljs till Borås Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2020 för Borås Stadshus AB.

Revisionsrapport: Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga (KC3)

Stadsrevisionen i Borås stad har genomfört en granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Syftet med granskningen har varit att bedöma om berörda nämnders arbete med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga i åldern 0–20 år är ändamålsenligt.

Kommunstyrelsen delar Stadsrevisionens bedömning att det har saknats styrning och samordning när det gäller det förbyggande arbetet för barn och unga. Den 2 september 2019 fastställde Kommunstyrelsen det strategiska inriktningsdokument och den politiska handlingsplanen för Socialt hållbart Borås – vi tar gemensamt ansvar för barn och unga. Kommunchefen har upprättat ett strategiskt inriktningsdokument med handlingsplan som i första hand är inriktad på tidiga insatser för barn och unga och fördjupade analyser av livsvillkoren i Borås Stad.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände upprättat svar och skickar det till Stadsrevisionen.

Nominering Årets studentstad 2021/2020 (KC4)

Sveriges förenade studentkårer (SFS) utser varje år Årets studentstad och bjuder nu in till nomineringsprocessen för läsåret 2020/2021.

I Borås har vi numer ett strategiskt samarbete som syftar till att göra livet bra för våra studenter. Det övergripande målet med samarbetet är att studenter ska lockas till Borås för att studera, trivas bra under sin studietid och trivas så bra att de väljer att stanna i Borås för att leva och arbeta här.

Borås Stad lämnar därför in en nominering om att bli Årets studentstad 2020/2021. Nomineringen görs tillsammans med Studentkåren i Borås, Högskolan i Borås och Borås Näringsliv.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände nomineringen av Borås som Årets Studentstad 2020/2021.

Svar på remiss: inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende (KU1)

Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplan psykisk hälsa 2018–2020 har förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram.

Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR och kommuner i Västra Götaland med syfte att underlätta utveckling och kvalitetssäkring för organiserat integrerat arbete då den enskilde individen har behov av samtidiga insatser från de båda huvudmännen.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.

Svar på motion om att motverka människohandel och prostitution (KU2)

Ida Legnemark (V), Inger Landström (V) och Anita Spjuth (V) föreslår i en motion att Borås Stad startar ett nätverk för att förebygga, förhindra och upptäcka prostitution och människohandel.

Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad. Detta baseras på att Arbetslivsnämnden i Mitt-S-samverkans budget för 2020 får i uppdrag att fortsätta sitt arbete att motverka prostitution. I Arbetslivsnämndens arbete med att motverka prostitution kan förslagsvis ett nätverk inkluderas.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad.

Förvärv av del av fastigheten: Gåshult 3:1 i Bredared (M1)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen köper del av fastigheten Gåshult 3:1 av Bengt Tage Egon Moqvists Dödsbo för 3 335 000 kronor enligt upprättat köpeavtal samt att kostnaden för städning in- och utvändigt, uppskattat till cirka 60 000 kronor, får belasta markförvärvskontot.

Försäljning av mark: Viared 14:19, kvarteret Haglet, Viared Västra (M2)

Ett köpeavtal har upprättats med Visionsbolaget 15446 AB under namnändring till Charmilla Viared II AB om försäljning av cirka 35 008 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 på Viared Västra.

Köpeskillingen är 19 284 000 kronor. Kommunen har terrasserat marken inför överlåtelsen.

Överlåtelsen villkoras av att köparen senast den 1 juli 2020 påbörjar byggnation på området. Köparen har för avsikt att uppföra lokaler för lager och logistik.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att kommunen säljer cirka 35 008 kvadratmeter av Viared 14:19 för 19 284 000 kronor till Visionsbolaget 15446 AB under namnändring till Charmilla Viared II AB.

Exploateringsavtal Simonsland (M3)

Detaljplan för del av Centrum, Järnvägen 4:2, Simonsland är föremål för granskning. Ett exploateringsavtal har upprättats mellan Borås Stad och Simonsland Tystnaden AB samt Simonsland Fabriken AB för att reglera detaljplanens genomförande.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen tecknar exploateringsavtal med Simonsland Tystnaden AB och Simonsland Fabriken AB enligt upprättat förslag.

Försäljning av mark: Torpa-Sjöbo 2:81, kvarteret Åre, Nordskogen (M4)

Ett köpeavtal har upprättats med LC Development Fastigheter 13 AB om försäljning av 120 000 kvadratmeter av fastigheten Torpa-Sjöbo 2:81 på Nordskogen.

Köpeskillingen är 48 030 000 kronor. Kommunen terrasserar marken inför tillträdesdagen.

Överlåtelsen villkoras av att köparen senast 31 juli 2020 påbörjar byggnation på området. Köparen har för avsikt att uppföra lokaler för lager och logistik.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att kommunen säljer 120 000 kvadratmeter av Torpa-Sjöbo 2:81 för 48 030 000 kronor till LC Development Fastigheter 13 AB.

Ändring av reglerna för den kommunala tomtkön (M5)

Borås Stad säljer tomter för villabebyggelse. I dagsläget finns cirka 30 tomter som är till salu. Det pågår ett arbete med att ta fram fler kommunala villatomter på olika platser runt om i kommunen.

Med syfte att underlätta registreringen i tomtkön för kunder samt för att minimera det administrativa arbetet kommer en e-tjänst att skapas där både registrering och betalning kommer att ske. Ändring av reglerna syftar i huvudsak till att anpassa reglerna till e-tjänsten. I samband med detta har en generell översyn av reglerna gjorts.

De huvudsakliga förändringarna är:

  • Ändring av registreringsavgift samt förnyelseavgift.
  • Möjlighet att uppge en medsökande som platsen kan överlåtas till är borttagen.
  • För att köpa en tomt krävs nu att minst en av köparna är registrerade i tomtkön.
  • Möjlighet till förtur på grund av medicinska eller sociala skäl är borttagen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna förslag till ändring av reglerna för den kommunala tomtkön.

Föreningar som beviljas kommunalt anläggningslån 2019 (E1)

Borås Stad erbjuder det ideella föreningslivet möjligheter till så kallade anläggningslån som är ränte- och amorteringsfria och som skrivs av gentemot föreningarna efter 30 år. Anläggningslånen har möjliggjort för föreningarna att genomföra egna investeringar som på ett värdefullt sätt kompletterat kommunens utbud.

Fritids- och folkhälsonämnden har under 2019 fått in fem ansökningar om kommu­nalt anläggningslån varav tre stycken (Borås SK, Sparsörs AIK och Gånghesters SK) redan är behandlade och beviljade. Nu har även Bredareds IF:s och Hestra IF:s ansökningar behandlats och beviljats.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att två föreningar beviljas anläggningslån för 2019 med följande högsta belopp:

  • Bredareds IF: 1 120 000 kronor.
  • Hestra IF: 1 850 000 kronor.

Företagsbesök: Borås runt på 109 dagar (N1)

Under vintern och våren kommer Kommunstyrelsen genomföra 109 företagsbesök på 109 dagar – ”Borås runt på 109 dagar”

Under besöken hanteras frågor om hur det är att vara företagare i Borås, vad som är bra och vad vi tillsammans kan utveckla och göra ännu bättre i Borås.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Kommunstyrelsen ska genomföra Borås runt på 109 dagar. Även Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare kan genomföra besöken.

Förlängning av Borås Stads Energi- och klimatstrategi (SP1)

Borås Stads Energi- och klimatstrategi togs fram 2015 och gäller till och med 2019. I arbetet med att ta fram nya strategier har det visat sig att strategierna fortfarande är relevanta, men att arbetet med dem måste intensifieras. Den nuvarande energi- och klimatstrategi behöver förlängas för att bland annat arbeta in nya målsättningar och arbetsmetoder, så som koldioxidbudget.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att förlänga Energi- och klimatstrategin med två år, så den gäller till och med 2021.

Samrådsyttrande: detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1 (Fjällgatan) (SP2)

Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus för bostadsändamål, i det befintliga naturområdet, med varierande höjder på varje byggnad från 7 våningar upp till 9 våningar.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget med vissa justeringar.

Granskningsyttrande: detaljplan för Centrum, Järnvägen 4:2, Simonsland (SP3)

Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Simonsland genom att skapa nya byggrätter för bostäder, kontor, skolverksamhet och hotelländamål. Genom att rivningsförbudet på tidigare skyddad byggnad tas bort, skapas en större byggrätt för hotellet. Den nya bebyggelsen i området ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet, med tydlig förankring i vår tid.

Planområdet är beläget i Simonsland, i norra delen av centrum och är uppdelad i två delar. Planområdet omfattar innergården direkt söder om Viskan och ett område norr om Viskan där byggnaden Tystnaden är placerad samt ytan bakom som idag fungerar som parkeringsplats.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Yttrande över planbesked: detaljplan för Öresjös Västra Strandområde, Komlösa (SP4)

De boende runt Komlösa 8:13 vill gå ihop i en förening och upphäva delar av den områdesbestämmelse som gäller för Öresjös västra sida.

Ur översiktsplanesynpunkt går det inte att upphäva delar av områdesbestämmelserna. Om områdesbestämmelserna ska upphävas måste ett samlat grepp tas över hela området som omfattas av områdesbestämmelserna. I hela området längs Öresjös västra sida är vägstandarden dålig, vilket för med problem med till exempel skolskjuts och avfallshantering. Boende i området har långt till kollektiva färdmedel och hållbart resande är svårt att lösa.

Beslut: Kommunstyrelsen avstyrkte ansökan om planbesked.

Yttrande över verksamhetsplan för detaljplanering 2020 (SP5)

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för detaljplanering 2020. Efterfrågan av detaljplaner överstiger vad som är möjligt att tillgodose under året och därför är det viktigt att göra rätt prioriteringar.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget med vissa justeringar. [Beslutets innebörd ska framgå i klartext och vara utformat som om nämnden redan hade fattat beslutet. Syftet är att texten ska kunna flyttas över direkt till protokollet.

Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad mandatperioden 2019-2022 (CKS1)

Enligt lag ska alla kommuner genomföra en risk- och sårbarhetsanalys första året varje mandatperiod. Syftet är att kommunen ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att anta risk-och sårbarhetsanalys för Borås Stad mandatperioden 2019-2022.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2019-11-25 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol