Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Observera! Sammanträdet är inte öppet för allmänheten men sänds via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-05-11 protokoll.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2020-09-09 10.36

 

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden:

Avsluta stiftelsen Marks Härads Sparbanks donationsfonder Kc1)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att entlediga Leila Pekkala (S) från sitt uppdrag som ledamot i Marks Härads Sparbanks donationsfonder. Kommunstyrelsen beslutade också att avsluta ersättarplatsen som är vakant och att avsluta stiftelsen Mark Härads Sparbanks donationsfonder som kommunalt uppdrag.

Avsägelse och fyllnadsval till den politiska beredningsgruppen i Tillitsresan (Kc2)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att entlediga Malin Carlsson (S) från sitt uppdrag som ledamot i den politiska styrgruppen i Tillitsresan.

Rose-Marie Liljenby Andersson (S) valdes till ledamot i Tillitsresans politiska beredningsgrupp till och med den 31 december 2022.

Svar på initiativärende om krav på redogörelse om anmälan av bisysslor (Pf1)

Niklas Arvidsson (KD) och Anette Carlson (M) ställer i ett initiativärende krav på redogörelse om anmälan av bisysslor och vilka åtgärder som förvaltningarna tagit med anledning av att anmälan av bisysslor inte efterföljts.

Borås Stad har vidtagit följande åtgärder:

  • Att medarbetaren är skyldig att informera sin chef om bisyssla ingår i checklistan vid introduktion. Denna punkt flyttas högre upp i checklistan och det förtydligas att även uppdrag i bolagsstyrelser är att betrakta som bisyssla och ska redovisas till närmaste chef.
  • Information om bisyssla läggs till i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) vid två tillfällen, första tillfället i maj och andra tillfället i december med start 2020. Även SAM i januari, under punkten ”Borås Stads förhållningssätt om korruption och oegentligheter”, kompletteras med jäv och attestreglerna.
  • Chefen ska alltid påtala vikten av att anmäla bisyssla vid det årliga samtalet om medarbetaröverenskommelse respektive chefsöverenskommelse. Om medarbetaren tidigare har anmält bisyssla ska chefen lyfta frågan om bisysslan har förändrats under året.
  • I tertial 2 ska varje förvaltning redovisa antalet anmälda bisysslor.

Kommunstyrelsen kompletterar sin delegationsordning med punkten: förbjuda bisyssla. Kommunstyrelsen rekommenderar nämnderna att göra samma komplettering i sin delegationsordning.

I samband med framtagande av den årliga internkontrollsplanen för Kommunstyrelsen ska bisyssla beaktas. Kommunstyrelsen rekommenderar nämnderna att också göra detsamma i och med framtagandet av interkontrollplanen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att:

  • Godkänna redogörelsen för vidtagna åtgärder om anmälan av bisysslor.
  • Lägga in punkten "Förbjuda bisyssla, delegat Avdelningschef" i Kommunstyrelsens delegationer. Kommunstyrelsen rekommenderar nämnderna att göra samma kompletteringar i sin delegationsordning.
  • I samband med framtagande av den årliga internkontrollsplanen ska bisyssla beaktas. Kommunstyrelsen rekommenderar nämnderna att göra detsamma i och med framtagandet av internkontrollplanen. 

Gallring av handlingar av tillfälligt eller liten betydelse (Ku1)

I kommunal verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller liten betydelse, som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av den egna nämnden. I detta gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller liten betydelse sådana handlingar av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig behöver hållas ordnade eller registreras. Detta gallringsbeslut gör det möjligt att gallra uppräknade handlingar av tillfällig eller liten betydelse.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade om gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse enligt beslutsunderlag. Beslutet ersätter tidigare gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga Borås Stads nämnder och bolag att fatta beslut i denna fråga.

Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad (M1)

Tekniska nämnden har efter Marie Fridéns (M) motion: TRÄD i en vacker stad, fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ansvara för att styrdokument om träd tas fram i enlighet med motionens intentioner. Den framtagna riktlinjen beskriver hur Borås Stad bör verka för att beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer i kommunen bevaras samt ges förutsättning för att förbli vitala och säkra. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra solitära träd och trädmiljöers biologiska, estetiska, historiska och arkitektoniska värden.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att anta riktlinjer för trädvårdsarbete.

Nybyggnad av Skogsfrugatan SoL-boende på Sjöbo (E1)

En bostad med särskild service, ett SoL-boende, ska byggas på Skogsfrugatan på Sjöbo. Boendet kommer att bestå av 10 lägenheter på ca 43 kvadratmeter per lägenhet. Boendet får ett tillhörande kök/gemensamhetsutrymme och har en total area på 863 kvadratmeter. Boendet kommer även att få en gemensam altan.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände anslag om 30 000 000 kronor för nybyggnation av Skogsfrugatan SoL-boende på Skogsfrugatan 1, Torpa-Sjöbo 2:5, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget.

Framställan om att ta bort fri parkering för miljöfordon (E2)

Borås kommuns Parkerings AB har skickat in en framställan gällande nuvarande miljöbilstillstånd. Bolaget fick den 17 september 2015 i uppdrag att införa fri parkering för miljöfordon samt utökade möjligheter till laddning i stadskärnan.

Bolaget anser att en fortsättning av fri parkering för miljöfordon inte främjar trafikflöden och trängsel i stadskärnan. Fasen för elbilar har nått etableringsfasen och då är kostnaden för en parkering ett sätt att styra tillgängligheten. Bolaget vill styra den genom att ta lika betalt för alla fordon som parkerar och tar en markyta i anspråk.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att upphäva uppdraget för Borås kommuns Parkerings AB att införa fri parkering för miljöfordon.

Kommunstyrelsen föreslog också Kommunfullmäktige att ge Borås kommuns Parkerings AB i uppdrag att överväga andra metoder för att påskynda omställningen till fossilfrihet i transportsektorn.

Svar på förslag till förändring i internhyressystemet (E3)

Ärendet utgick.

Anslagsframställan för Almåsgymnasiets NO-salar (E4)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har lyft behovet av fler NO-salar på Almåsgymnasiet eftersom gymnasiet idag inte har det antal NO-salar som behövs för sina utbildningar.

Tidplanen är preliminär byggstart i juni 2020 och salarna beräknas vara klara i augusti 2020.

Beslut: Kommunstyrelsen beviljade Lokalförsörjningsnämnden, under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget, ett investeringsanslag på 4 500 000 kronor för Almåsgymnasiets NO-salar.

Samverkansavtal med Utväg Södra Älvsborg (E5)

Utväg Södra Älvsborg bedriver vård och stöd genom enskilda samtal och gruppverksamhet till våldsutsatta och deras barn samt påverkansinsatser för våldsutövare. Utväg tar emot identifierade våldsutsatta/våldsutövare och barn från hälso- och sjukvården, socialtjänsten, andra myndigheter och ideella organisationer.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har tagit fram ett avtalsförslag gällande Utväg Södra Älvsborg. Avtalet fastställer fördelningen av kommunernas andel till 50 procent av kostnaden.

Beslut: Kommunstyrelsen antog nytt avtalsförslag med Utväg Södra Älvsborg.

Initiativärende: Samlat grepp kring stadshuskvarteret och kvarteret Nornan (E6)

Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår i ett initiativärende att Lokalförsörjningsnämnden ska få i uppdrag att med stöd av Kommunstyrelsen ta ett samlat grepp om Stadshuskvarteret och analysera lokalbehov för berörda förvaltningar. Detta för att veta vilka förvaltningar som ska finnas kvar i kvarteret och vilka som kan flytta till Kyllared och andra tillgängliga kommunala fastigheter. De tycker också att Samhällsbyggnadsnämnden ska få i uppdrag att ta fram förslag på hur kvarteret Nornan kan kompletteras med bostäder, icke-kommunala verksamheter och parkeringsplatser.

Beslut: Kommunstyrelsen avslog initiativärendet.

Detaljplan för Frufällan (Sp1)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ett enbostadshus inom fastighet Sölebo 1:44 i Frufällan. Marken är idag planlagd som allmän platsmark park, men används inte som det. Planen innebär att del av gällande detaljplan upphävs och planläggs med bostad.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Detaljplan för Lundåsen mottagningsstation i Lundaskog (Sp2)

Syftet med planen är att möjliggöra för en ny mottagningsstation för Borås Elnät. Syftet med planen är även att säkra naturmark runt Ryssby-/Kvarnbäcken. Planförslaget möjliggör lokalisering av en ny mottagningsstation samt tar hänsyn till naturvärden.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Yttrande över utredningen ”Målbild tåg 2028 inklusive storregional busstrafik” (Sp3)

Västra Götalandsregionens utredning har fokus på delmål 2028 inom Målbild Tåg 2035 och syftar till att konkretisera utvecklingsstegen för tågtrafiken för att nå uppsatta resandemål till 2035 och att öka attraktiviteten i det storregionala kollektivtrafiksystemet.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte ”Målbild tåg inklusive storregional busstrafik” och lämnar i ärendet beskrivna synpunkter.

Svar på remissen ”Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021-2025” (Sp4)

Västra Götalandsregionen ansvarar för att regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Kollektivtrafiknämnden har under 2019 arbetat fram ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland; Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021– 2025.

Några av Borås Stads synpunkter i sammanfattning:

  • Målen är tydliga och överensstämmer med de regionala målen Klimat 2030. Borås har i linje med Klimat 2030 tagit fram en Koldioxidbudget.
  • Det framgår inte hur Västra Götalandsregionen planerar att uppnå sitt huvudscenario, tre väldigt olika sätt beskrivs. Ett tydligt vägval behövs för att Västtrafik och kommunerna ska veta vilken färdmedelsfördelning man ska styra mot i respektive kommun i sin planering.
  • Även med effektiviseringar så kommer kollektivtrafiken att behöva mer pengar när resandet ökar. Hur ska satsningarna och den ökade trafiken finansieras i tillräcklig omfattning för att upp nå målet?

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte ”Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021– 2025” och lämnar i ärendet beskrivna synpunkter.

Svar på remiss om nytt regelverk för handel med utsläppsrätter (Sp5)

Promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter föreslår en ny lag och förordning om handel med utsläppsrätter som ska ersätta den nuvarande lagen och förordningen.

Borås Stad har i huvudsak inget att invända mot de förändringar som föreslås i promemorian.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka remissvaret till Miljödepartementet.

Remissyttrande över SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid (Sp6)

Målet om nettonollutsläpp i Sverige senast 2045 är mycket svårt att nå enbart genom utsläppsminskningar. Vissa utsläpp bedöms vara nästintill omöjliga att helt eliminera. Utredningen ”Vägen till en klimatpositiv framtid” (SOU 2020:4) beskriver hur Sverige kan komplettera sina utsläppsminskningar med bland annat negativa utsläpp och utsläppsminskningar i andra länder.

Borås Stad har tagit fram en egen koldioxidbudget där vi också uppmärksammar att vi behöver åtgärder som komplettera utsläppsminskningar, vi ser därför utredningen och det arbete som kommer efter utredningen som mycket positivt.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka remissvaret till Miljödepartementet.

Svar på samråd för ombyggnad av väg från Sparsör till Brämhult (Sp7)

Trafikverket har tagit fram en samrådshandling för ombyggnad av väg 1800 (Paradisvägen) och väg 1795 Hybergsvägen).

Ombyggnationen kommer innefatta förstärkningsåtgärder av vägkanter och stödremsa, förbättring av slänter samt gång- och cykelväg på del av väg 1800. Vägen kommer även att breddas för att möjliggöra vägren på båda sidor om vägen. Vägrenen och utformning av slänter ska förbättra bärigheten och framkomligheten.

Borås Stad är positiv till ombyggnationen och ser förbättringsåtgärderna som viktiga för att få en trafiksäkrare väg för boende utmed vägen och för dem som arbetspendlar.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka remissvaret till Trafikverket.

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-05-11 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 40.4 MB. 40.4 MB 2020-04-30 11.31
Kommunstyrelsen 2020-05-11 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2020-04-30 11.31
Kommunstyrelsen 2020-05-11 Handlingar.pdf Pdf, 53.7 MB. 53.7 MB 2020-05-07 08.47

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS200511 SP5Alternativt förslag V.docx Word, 43 kB. 43 kB 2020-05-11 13.12
2020-05-11 Alt förslag M+KD E2.docx Word, 41.1 kB. 41.1 kB 2020-05-11 13.46
2020-05-11 Alt förslag M+KD E3.docx Word, 50.7 kB. 50.7 kB 2020-05-11 13.47
2020-05-11 Alt förslag M+KD E4.docx Word, 41.1 kB. 41.1 kB 2020-05-11 13.47
SP6 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 50.8 kB. 50.8 kB 2020-05-11 13.56
SP7 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 49.8 kB. 49.8 kB 2020-05-11 13.57


Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-05-11 M+KD Initiativärende ny stadsdel översyn lokalsituation.docx Word, 184.8 kB. 184.8 kB 2020-05-11 13.48
Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2020-05-11 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol