Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Observera! Sammanträdet är inte öppet för allmänheten men sänds via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-05-25 protokoll.pdf Pdf, 680.8 kB. 680.8 kB 2020-09-09 12.32

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden:

Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande motioner (Kc1)

Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och interpellationer till och med oktober 2019. För information redovisas också därefter inkomna ej besvarade motioner.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att lägga redovisningen till handlingarna och att föreslagna motioner avskrivs från vidare handläggning.

Budgetuppföljning, tertial 1 2020, Kommunstyrelsen (Kc2)

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt kommunala bolag.

Kommunstyrelsens ram Stadsledningskansliet har korrigerats från det ursprungliga kommunbidraget på 126,6 miljoner kronor till 127,9 miljoner. Ökningen utgörs av 865 000 kronor för ersättning av elevmåltider för gymnasieelever under coronapandemi samt 389 000 kronor för "lokal utveckling". Den kommungemensamma verksamheten har ett kommunbidrag/ram om 123,050 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände budgetuppföljning, tertial 1 2020 för Kommunstyrelsen och lade den till handlingarna.

Budgetuppföljning, tertial 1 2020, Kommunfullmäktige (Kc3)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt för kommunen.

Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter och 40 ersättare och sammanträder normalt 11 gånger per år då det är uppehåll under juli månad. Årets budgeterade sammanträden är genomförda enligt plan, dock har sammanträden hållits delvis på distans med anledning av Covid-19.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände budgetuppföljning, tertial 1 2020 för Kommunfullmäktige och lade den till handlingarna.

Redovisning av kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås (Kc4)

Socialdemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2019 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att kommunalt partistöd 2020 kan betalas ut till Socialdemokraterna.

Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig service (Kc5)

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 2018:1937 i kraft.

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges protokoll från 23 september 2018 ska tillgänglighetsanpassas. Även föredragningslista ska tillgänglighetsanpassas från 23 september 2020 och finnas på Borås Stads webbplats.

Följande handlingar undantas tillgänglighetskravet för Kommunstyrelsens förvaltning med stöd av 8 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service:

  • Inkomna handlingar
  • Sammansatta filer, med inkomna och upprättade handlingar

Samtliga nämnder i Borås Stad rekommenderas fatta beslut i likhet med Kommunstyrelsens bedömning för att få en samsyn inom staden innan 23 september 2020.

Beslut om sommarlovskorten (Kc6)

Under fyra år genomför Borås Stad projektet Sommarlovskort. Projektet innebär att elever som går från årskurs 7 upp till gymnasiets år 2 ska få gratis Regionen runt-kort under sommarloven 2019-2022.

Med anledning av coronapandemin föreslår nu Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige ska fatta beslut om att pausa utdelningen av sommarlovskort under 2020 och återuppta projektet till sommaren 2021.

Förslaget till beslutet baserar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer och smittskyddsläkarens avrådan, för att förhindra spridning av smitta under rådande pandemi.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att pausa Projektet Sommarlovskort under 2020 och återuppta projektet till sommaren 2021 enligt projektet intentioner.

Komplettering av Miljö- och konsumentnämndens regler (Kc7)

Regeringen arbetar för närvarande med att ta fram en ny lagstiftning som är tänkt göra smittskyddsarbetet mer effektivt genom att tillfälligt föra över tillsynsarbetet vad gäller serveringsställen till kommunerna. Lagen föreslås börja gälla från den 1 juli 2020.

Regeringens förslag innebär bland annat att det blir kommunerna som både utövar tillsyn och fattar beslut om stängning av verksamheter som inte efterlever uppsatta regler för att förhindra smittspridning av covid-19 på restauranger, barer, caféer, med mera.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att, under förutsättning av riksdagens antagande, komplettera Miljö- och konsumentnämndens reglemente under § 2 Verksamhet och uppdrag med en ny punkt:

  • Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Initiativärende: Använd hallen på Kyllared (Kc8)

Moderaterna och Kristdemokraterna vill i ett initiativärende ha svar på om idrottshallen på Kyllared ska kunna användas av föreningslivet.

Vid mötet lämnades information om att föreningslivet kan använda hallen på Kyllared tillsvidare.

Beslut: Kommunstyrelsen lade ärendet till handlingarna.

Initiativärende: Ska nämnder i Borås Stad kunna delegera nedläggning av verksamheter? (Kc9)

Vänsterpartiet framför i ett initiativärende att de tycker att Kommunstyrelsen ska agera inom ramen för sin uppsiktsplikt över nämnderna och granskar om besluten om nedläggning av de dagliga verksamheterna Vingen och Bageriet har gått rätt till och beretts i tillräcklig utsträckning.

Beslut: Kommunstyrelsen avslog ärendet med hänvisning till att besluten har fattats i rätt ordning.

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (Pf1)

Förskolenämnden har sett över regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Förslaget har även remitterats till Grundskolenämnden för yttrande då nämnden har ansvar för fritidshemmen.

Förskolenämnden anger att i översynen har reglerna setts över för att harmonisera med Borås Stads nuvarande organisation av skolväsendet, lagstiftning, samt gällande språklig terminologi. Förslaget har beretts i samverkan med stadsjurist vid Stadsledningskansliet för att säkerställa innehållet utifrån juridiska aspekter.

Kommunstyrelsen har inget att invända emot de ändringar som föreslås.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att fastställa regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Redovisning av Stadsledningskansliets inkomna synpunkter 2019 (Ku1)

Under perioden januari-december 2019 fick Stadsledningskansliet in totalt 39 synpunkter, varav 3 vidarebefordrades till extern part. De återstående 36 fördelades på 10 förslag, 10 frågor, 15 klagomål och 1 beröm. Flest synpunkter fick avdelningen Mark och exploatering. Antal synpunkter som kom in till Kommunstyrelsen ökade med 80 procent (16 fler) jämfört med 2018.

Beslut: Kommunstyrelsen lade ärendet till handlingarna.

Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2019 (Ku2)

Totalt sett fick Borås Stad in 2233 synpunkter under 2019. Det är en ökning med 20 procent från 2018 (1862 st) och en ökning med 109 procent sedan 2016.

Av 2019 synpunkter var 80 procent klagomål, 9 procent var förslag, 9 procent var frågor och 2 procent var beröm.

Flest synpunkter fick Tekniska förvaltningen med 60 procent (1348 st) av totala antalet synpunkter.

Beslut: Kommunstyrelsen lade ärendet till handlingarna.

Motion om anhörigstöd för barn under 18 år (Ku3)

Ida Legnemark (V) föreslår i en motion att Borås Stad utvecklar det stöd som anhörigkonsulenterna erbjuder att också omfatta barn under 18 år.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2020 (Ku4)

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas bland annat i motioner. För att kunna följa uppdragets gång ska beredningsläget för uppdrag rapporteras till Kommunfullmäktige två gånger per år.

I bilagan till detta ärende finns de 13 aktuella uppdragen för Kommunstyrelsen som skapats på detta sätt.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände rapporten av Kommunstyrelsens uppdrag som inte ingår i budget.

Tillägg till medfinansieringsavtalet för ombyggnad av korsning i Sparsör (M1)

2016 träffades ett medfinansieringsavtal mellan Borås Stad och Trafikverket om åtgärder i det statliga vägnätet i angränsning till kommunens exploateringsprojekt Paradis i Sparsör. När avtalet tecknades beräknades åtgärderna kosta cirka 12,1 miljoner kronor (mnkr). En ny kalkyl visar att åtgärderna nu beräknas kosta cirka 15,3 mnkr, vilket innebär en fördyring på cirka 26 procent.

Med anledning av att totalkostnaden enligt den nya kalkylen överstiger totalkostnaden enligt den tidigare kalkylen med mer än 10 procent ska avtalet omförhandlas. Ett förslag till tilläggsavtal har förhandlats fram som innebär att Borås Stads del av kostnaderna beräknas öka från tidigare cirka 9,1 mnkr till cirka 10,9 mnkr.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att kommunen tecknar tillägg till medfinansieringsavtal enligt upprättat förslag.

Detaljplan för Astern mellan Pulsenområdet och Sven Eriksonsgatan (M2)

I planprogram för Södra centrum, som antogs av Samhällsbyggnadsnämnden under 2019, ingick hela kvarteret Astern. Fler bostäder är förenligt med översiktsplanen och planprogramsförslaget visar exempel på att både bostäder och kontor kan vara lämpligt. Den så kallade superparken, gröna stråket, kommer även ha sin sträckning igenom kvarteret. Läget utmed Sven-Eriksonsgatan mitt i Stadsparken och intill S:t Ansgars kyrkogård ställer vissa krav. Markundersökning, dagvatten- och bullerutredning kommer att behöva göras. Äldre träd behöver inventeras och eventuellt skyddas genom planbestämmelser med skyddszon.

Planärendet bör hanteras så att hela kvarteret Astern samkörs i en och samma detaljplan.

Beslut: Kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för kvarteret Astern, det vill säga fastigheterna Astern 2, 3, 6 & 7, mellan Pulsenområdet och Sven Eriksonsgatan, i enlighet med framtaget planprogram. I samma detaljplan ska Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten för Astern 5.

Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst (E1)

Direktionen för Tolkförmedling Väst godkände den 27 mars 2020 årsredovisning 2019 och översände den till kommunalförbundets medlemmar för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Tolkförmedling Väst resultat för 2019 redovisas till 5 867 000 kronor och det egna kapitalet uppgår till 30 864 000 kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att för Borås Stads del godkänna årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst. Direktionen och ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet.

Uppföljning av de kommunala bolagens interna kontrollplaner 2019 (E2)

Kommunstyrelsen bedömer att den interna kontrollen i bolagen till stora delar är god, men att arbetet med det systematiska interna kontrollarbetet behöver utvecklas för att helt uppfylla Kommunfullmäktiges Regler för intern kontroll. Kommunstyrelsen betonar vikten av att bolagen arbetar aktivt så att det interna kontrollarbetet införlivas och blir en naturlig del i bolagens verksamhet samt att styrelserna deltar i arbetet.

Särskilt viktigt är det att AB Bostäder i Borås, Akademiplatsen AB, Borås Energi och Miljö AB, Inkubatorn i Borås AB samt Viskaforshem AB stärker sitt interna kontrollarbete.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände redovisningen av intern kontroll 2019 för Borås Stads bolag.

Internkontrollplan 2020 för de kommunala bolagen (E3)

Varje bolag ska enligt reglerna årligen upprätta en riskanalys och en kontrollplan, men detta utförs inte av alla bolag idag. Det interna kontrollarbetet görs även med olika grad av politisk inblandning. Kommunstyrelsen vill därför betona vikten av att bolagen arbetar aktivt så att det interna kontrollarbetet införlivas och blir en naturlig del i bolagens verksamhet samt att styrelserna deltar i arbetet.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände redovisningen av intern kontrollplan 2020 för Borås Stads bolag. Kommunstyrelsen uppmanade bolagens styrelser att genomföra egna risk- och väsentlighetsanalyser som ett komplement till de analyser som VD och tjänstepersonsorganisationen tar fram. Inför internkontrollplan kommande år uppmanas bolagen att riskbedöma även rutiner för bisyssla.

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2020 (E4)

VästKoms styrelse rekommenderar kommunerna i länet att besluta om en egen ersättningsnivå under 2020 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommunen.

Ersättningsnivån för 2020 rekommenderas till 426 kr/timma för biståndsbedömd hemtjänst. För sjukvård som utgår för distriktsköterskebeslut och behandling som beslutats av arbetsterapeut eller sjukgymnast rekommenderas 688 kr/timma.

Beslut: Kommunstyrelsen antog rekommendationen från VästKom och skickar beslutet till Vård- och äldrenämnden samt till Sociala omsorgsnämnden.

Prisjustering av VA-taxa 2021 (E5)

Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2021 föreslå en höjning av VA-taxans förbrukningsavgifter med 7 procent. Bolaget ansöker nu om Kommunfullmäktiges godkännande.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att VA-taxan höjs med 7 procent från och med 1 januari 2021.

Prisjustering av fjärrvärme 2021 (E6)

Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2021 föreslå en höjning av fjärrvärmepriset med 1,5 %. Bolaget ansöker om Kommunfullmäktiges godkännande.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att fjärrvärmepriset höjs med 1,5 procent från och med 1 januari 2021.

Återvinningstaxa för hushåll inför 2021 (E7)

Borås Energi AB har beslutat att för 2021 föreslå att återvinningstaxan för hushåll höjs med 1,5 % från och med 1 januari 2021. Bolaget ansöker om Kommunfullmäktiges godkännande.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att återvinningstaxan för hushåll höjs med 1,5 procent från och med 1 januari 2021.

Svar på initiativärende om vad som händer med Kyllared (E8)

Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) har i ett initiativärende tidigare i år yrkat på att få en återrapportering om hur arbetet går med att fylla på lokalerna i Kyllared.

Lokalförsörjningsnämndens ordförande Helene Sandberg och förvaltningschef Anders Waldau har vid Kommunstyrelsens sammanträde redovisat enligt initiativärendets intentioner.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att initiativärendet är besvarat utifrån den muntliga genomgången.

Projekteringsframställan för Guttasjöns om- och tillbyggnad (E9)

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har tidigare framfört behovet av att starta en förstudie för en ombyggnad av den administrativa byggnaden vid Guttasjön på Varbergsvägen 91. Projektet omfattar ombyggnad av omklädning och saneringsanläggning för att förbättra arbetsmiljön, tillskapa en större lektionssal, utökat kök/matsal samt fler kontorsplatser för instruktörer.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under förutsättning att Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund tillstyrker förslaget, för Guttasjöns om- och tillbyggnad.

Ansökan om planbesked för Bogryd 4:7 (Sp1)

Fastigheten Bogryd 4:7 är belägen i Svaneholm längs med Bogrydsvägen och ägs av en privat fastighetsägare. Sökanden begär planändring för att få möjlighet att bygga fristående hus, parhus och/eller radhus på fastigheten som harmoniserar med befintlig byggnad. För att kunna genomföra detta krävs att användningen i befintlig detaljplan ändras från allmänt ändamål till bostäder.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planbeskedet och gav Samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att pröva en ändring av befintlig detaljplan för fastigheten Bogryd 4:7.

Ansökan om planbesked för Göta, Syrenen 2 och Syrenen 6 (Sp2)

Sökanden har ansökt om planbesked för fastigheterna Syrenen 2 och 6 på Göta. Syrenen 2 utgörs av Braconerska villan uppe på Älvsborgskullen och Syrenen 6 är fastigheten där George Anderson golv huserar idag.

Det inskickade förslaget visar på en förtätning med bostäder längs Bockasjöstigen och Varbergsvägen vilket är positivt, däremot måste volymerna och gestaltningen ses över. Förslaget innefattar även ett höghus placerat i direkt anslutning till den Braconierska villan. Höghuset får en stor påverkan på landskapsbilden samt på villan och dess omgivning som har ett högt kulturhistoriskt värde.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planbesked för Syrenen 6, med vissa omarbetningar av förslaget. Samhällsbyggnadsnämnden får pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Ansökan om planbesked för Astern 5 (Sp3)

Sökanden har ansökt om att återställa fastigheten på Sven Erikssonsgatan 24 till bostadsfastighet från nuvarande kontorsfastighet.

Läget utmed Sven-Eriksonsgatan mitt i Stadsparken och intill S:t Ansgars kyrkogård ställer vissa krav. Byggnaden har kulturhistoriska värden men bedöms kunna hanteras i både detaljplanen och efterföljande ombyggnad. Bullersituationen kommer att behöver utredas.

Intill huset står stora, äldre träd som behöver inventeras och eventuellt skyddas genom planbestämmelser med skyddszon.

I planprogram för Södra centrum, och antogs av Samhällsbyggnadsnämnden under 2019, ingick övriga delar av kvarteret Astern. Planärendet bör hanteras så att hela kvarteret Astern samkörs i en och samma detaljplan, vilket även stärker möjligheterna att kunna prioritera planen i kommande verksamhetsplan för detaljplaner.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planbeskedet och finner att Samhällsbyggnadsnämnden prövar ärendet i samma detaljplan som för övriga delar av kvarteret Astern.

Svar på Samhällsbyggnadsnämndens fråga om ny skola på Gässlösa 5:15 (Sp4)

Samhällsbyggnadsnämnden har ställt en fråga till Kommunstyrelsen där de vill ha ett utökat planuppdrag för att själva kunna bedöma lämplig tomt för ny skola på Gässlösa.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att vidhålla sitt uppdrag om att skolan ska ligga på fastigheten Gässlösa 5:15. Uppdragets omfattning utökas inte.

Utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland (Sp5)

BHU har skickat en utvärdering av ”Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland” till de delregionala kollektivtrafikråden.

Beslut: Kommunstyrelsen lämnade i ärendet synpunkter på utvärderingen av samverkansformer i kollektivtrafiken i Västra Götaland.

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-05-25 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 17.1 MB. 17.1 MB 2020-05-15 14.00
Kommunstyrelsen 2020-05-25 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2020-05-15 14.01
Kommunstyrelsen 2020-05-25 handlingar.pdf Pdf, 96.5 MB. 96.5 MB 2020-05-25 10.12


Alternativa förslag


Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-05-25-Initiativärende Fyll-hallen-på-Kyllared-med-verksamhet.docx Word, 176.7 kB. 176.7 kB 2020-05-25 13.35
Initiativärende V Kommunstyrelsen 200525.docx Word, 43.3 kB. 43.3 kB 2020-05-25 13.31


Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokollsanteckning KC6 V Kommunstyrelsen 200525.docx Word, 42.6 kB. 42.6 kB 2020-05-25 13.31
2020-05-25 Protokollsanteckning M + KD SP4.docx Word, 92.1 kB. 92.1 kB 2020-05-25 13.51
Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2020-05-25 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol