Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42

Sammanträdet är ej öppet för allmänheten, men du kan följa mötet via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-09-21.pdf Pdf, 718.1 kB. 718.1 kB 2020-09-29 12.55
Kommunstyrelsen 2020-09-21 Alternativa förslag.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2020-09-29 12.56

 

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-09-21 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 6.8 MB. 6.8 MB 2020-09-11 13.35
Kommunstyrelsen 2020-09-21 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2020-09-11 13.36
Kommunstyrelsen 2020-09-21 handlingar.pdf Pdf, 33.4 MB. 33.4 MB 2020-09-17 12.38

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS200921 KC4 Tilläggsförslag V.docx Word, 43 kB. 43 kB 2020-09-21 13.05
KS200921 KU1 Alternativt förslag V.docx Word, 43 kB. 43 kB 2020-09-21 13.05
2020-09-21 Alt förslag M+KD+V KC2.docx Word, 40.2 kB. 40.2 kB 2020-09-21 13.38
2020-09-21 Alt förslag M+KD KU1.docx Word, 42.3 kB. 42.3 kB 2020-09-21 13.38
Reviderat Alt förslag M + KD E1.docx Word, 43 kB. 43 kB 2020-09-21 15.16
2020-09-21 Alt förslag M+KD SP3.docx Word, 51.6 kB. 51.6 kB 2020-09-21 13.38
KC4 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 166.2 kB. 166.2 kB 2020-09-21 13.43
SP3 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 143.7 kB. 143.7 kB 2020-09-21 13.43
CKS1 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 44 kB. 44 kB 2020-09-21 13.44
2020-09-21 Alt förslag M + KD KC5.docx Word, 40.8 kB. 40.8 kB 2020-09-21 13.46

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SP2 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 216.9 kB. 216.9 kB 2020-09-21 13.44
CKS1 protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 305.8 kB. 305.8 kB 2020-09-21 13.45

Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Initiativärende VD rekrytering SD.pdf Pdf, 519.6 kB. 519.6 kB 2020-09-21 13.56

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden:

Förlängning av styrdokuments giltighetstid (Kc1)

I och med coronapandemin har mycket av det arbete som planerats göras under våren blivit uppskjutet. Detta gäller också flera styrdokument som skulle reviderats under 2020.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att följande styrdokument förlängs att gälla till och med 2021:

  • Handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt samhälle
  • Program för ett tillgängligt samhälle
  • Program mot hemlöshet i Borås Stad
  • Styr- och ledningssystem
  • Riktlinjer för medborgardialog
  • Riktlinjer för styrdokument
  • Vision och strategi för Borås

Svar på initiativärende: Reglera presidiernas roll i bolagsstyrelserna (Kc2)

Ärendet utgick.

Fyllnadsval till Fair Trade City (Kc3)

Beslut: Kommunstyrelsen valde Mattias Karlsson (M) till ledamot i Fair Trade City till och med 31 december 2022.

Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder (Kc4)

Stadsrevisionen har vid granskning av nämndernas ärendeberedning undersökt om denna är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftarens krav.

Beslut: Kommunstyrelsen skickar upprättat svar till Stadsrevisionen.

Delårsbokslut för Kommunstyrelsen, tertial 2 (Kc5)

Kommunstyrelsen verksamhet Stadsledningskansliets ram har till och med augusti utökats med 10,1 miljoner kronor som följd av hanterandet av gymnasiemåltider i coronatider och lokal utveckling. Resultatet visar per augusti -0,4 miljoner kronor. Resultatet innehåller obudgeterade upparbetade kostnader för rivning och sanering av Gässlösa. Prognos för 2020 sätts till -27 miljoner kronor till följd av nyss nämnda Gässlösaprojektet.

Kommunstyrelsens kommungemensamma verksamhet visar per augusti ett resultat på +0,1 miljoner kronor och en prognos för 2020 på -0,3 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände delårsbokslut till och med augusti 2020 och lade det till handlingarna.

Delårsbokslut för Kommunfullmäktige, tertial 2 (Kc6)

Kommunfullmäktige har under 2020 tilldelats ett kommunbidrag om 15,4 miljoner kronor. Efter augusti månad noteras ett resultat om +1,6 miljoner kronor främst till följd av att flera representationstillfällen är framflyttade till hösten på grund av Covid-19.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände delårsbokslut, tertial 2, för Kommunfullmäktige och lade det till handlingarna.

Svar på initiativärende: Politiska organisationen (Kc7)

Andreas Exner och Kristian Silbvers (båda SD) har lämnat in ett initiativärende till Kommunstyrelsen där de bland annat föreslår att en revidering ska genomföras av Borås Stads visselblåsarfunktion.

Kommunstyrelsen svarar att man kommer att se över visselblåsarfunktionen avseende målgrupp och omfattning.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att initiativärendet är besvarat.

Fyllnadsval till Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation (Kc8)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att entlediga Malin Carlsson (S) från sitt uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation från den 21 september 2020 och att välja Ylva Lengberg (S) till ledamot i Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation från den 21 september 2020.

Initiativärende: VD-rekrytering (Kc9)

Sverigedemokraterna föreslår i ett initiativärende att Borås Stads gemensamma ägardirektiv för Borås Stads bolag ska revideras.

Beslut: Kommunstyrelsen avslog initiativärendet.

Motion: Serviceinsatser i privat regi (Ku1)

Kerstin Hermansson (C) och Maj-Britt Eckerström (C ) har föreslagit i en motion att hänvisa äldre i behov av serviceinsatser till företag som erbjuder hushållsnäratjänster och skapa ett ersättningssystem som fungerar som en voucher.

Vård- och äldrenämnden har gett ett uppdrag till förvaltningen att utreda frågan om förenklat biståndshandläggande och beredningsfasen är avslutad genom beslutet i december 2019. Nu väntar verkställighet av beslutet vilket innebär att motionen anses som besvarad.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Svar på remiss: Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning (Ku2)

Utredningens (SOU 2020:27) uppdrag har varit att föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras och förbättras. Utredningens fokus ligger på att förändra arbetet mot en mer detaljerad och kravställd uppföljning.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Borås stad tillstyrker förslaget med tillägg i den del som avser vem som ska utföra uppdraget samt övergripande syfte med uppdraget.

Omreglering av tomträttsavgäld för 103 tomträtter (M1)

Detta år är 103 tomträtter för småhusfastigheter, fyra hyreshusfastigheter och en tomträtt för verksamhetsfastighet aktuella för omreglering av tomträttsavgäld.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att:

  • Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att överenskomma om nya tomträttsavgälder enligt bifogad lista.
  • Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att föra talan hos Mark- och miljödomstolar i de fall överenskommelse inte kan träffas.
  • I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i de föreslagna avgälderna, när det finns uppenbara skäl.

Markanvisning till AB Toarpshus för byggande av trygghetsbostäder i Dalsjöfors 2 (M2)

AB Toarpshus har begärt markanvisning för området Kerstinsgärde 1:85 och del av 1:2 i Dalsjöfors. Toarpshus föreslår att använda marken till att bygga cirka 35 trygghetsbostäder. Dalhems äldreboende ligger precis intill det tänkte området.

Upprättat markanvisningsavtal innebär att bolaget fram till 2021-12-31 har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av kvartersmarken samt övriga villkor avseende exploatering av området.

Beslut: Kommunstyrelsen ingick markanvisningsavtal med AB Toarpshus enligt upprättat förslag.

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2019 (E1)

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning för 2019. Stadsrevisionens bedömer att Borås Stads årsredovisning i huvudsak är upprättad enligt God redovisningssed, den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), Kommunallagen och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Stadsrevisionen anser dock att årsredovisningen kan utvecklas när det gäller koncernperspektivet samt påpekar att uppfyllandegraden kan förbättras när det gäller mål/indikatorer och uppdrag.

Kommunstyrelsen tar till sig Stadsrevisionens synpunkter och bedömningar och svarar bland annat att det är första året som nya Redovisningslagen tillämpas på årsredovisningen. Koncernperspektivet är viktigt och kommer att utvecklas i kommande årsredovisning.

Beslut: Kommunstyrelsen skickar upprättat svar på revisionsrapport om Borås Stads årsredovisning 2019 till Stadsrevisionen.

Borgensåtagande och namnbyte för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås (E2)

Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås har ansökt om kommunal borgen på 859 000 kronor för finansiering av planerat fönsterbyte i stiftelsens fastighet på Salängsgatan 7A och B i Borås.

Stiftelsen söker också godkännande av namnbyte till Stiftelsen Bostäder för synskadade i Borås.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bevilja kommunal borgen för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås på 859 000 kronor. Borgensåtagandet gäller i maximalt åtta år och borgensavgiften sätts preliminärt till 0,70 %.

Kommunstyrelsen beslutade för egen del att godkänna namnändring till Stiftelsen Bostäder för synskadade i Borås.

Ökad kreditlimit Viskaforshem AB 2020 (E3)

Viskaforshem AB har ansökt om utökad kreditlimit med 17 miljoner kronor för år 2020, till en sammanlagd limit på 428 miljoner kronor.

Bolaget har inför 2020 fått 15 miljoner kronor i ökad kreditlimit. Med anledning av att nybyggnadsprojektet trygghetsbostaden ”Friskafors” nu har kommit igång och att Källsprångsvägen pågår, och beräknas vara klart under våren 2021, finns ett behov av en utökad kreditlimit. Båda projekten är enligt plan och håller budget.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att öka kreditlimiten för år 2020 för Viskaforshem AB med 17 miljoner kronor, till 428 miljoner kronor.

Investeringsanslag för fastigheten Wiskania på Gässlösavägen (E4)

År 2019 förvärvade Borås Stad fastigheten Wiskania i strategiskt syfte. Målet med ägandet är att behålla byggnaderna på tomten i sådant skick att fastigheten inte utgör någon risk för hyresgäster och för allmänhet som rör sig i området samt att skalskyddet är tätt.

Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört en besiktning av fastighetens tekniska status och bedömer att det krävs flera åtgärder för att kunna uppnå målet. Av säkerhetsskäl behöver vissa åtgärder genomföras så snart som möjligt, bland annat byte av yttertak och rivning av skorsten.

Dessa kostnader är en första bedömning då det ännu inte skett någon upphandling. För att dessa åtgärder ska kunna genomföras så snart som möjligt föreslås Kommunfullmäktige besluta att bevilja Kommunstyrelsen ett extra anslag med 2 100 000 kronor, vilket motsvarar 15 % av investeringsanslaget. Detta extra anslag kan användas om avvikelser uppkommer i samband med upphandlingen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna investeringsanslag på 14 000 000 kronor för fastigheten Wiskania på Gässlösavägen i Borås.

Kommunstyrelsen föreslog också Kommunfullmäktige att bevilja Kommunstyrelsen ett extra anslag med 2 1000 000 kronor avseende fastigheten Wiskania.

Externt samarbete med biogas (E5)

Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om ett godkännande för bolaget att ingå ett samarbetsavtal med extern part för att finna avsättning för bolagets producerade biogas. Borås Energi och Miljö AB har i juni tecknat ett Letter of intent med en aktör och kommit fram till ett förslag på samarbetsavtal. Bolaget vill nu gå vidare med slutförhandling och teckna avtal.

Kommunstyrelsen ser att affärsområdet biogas idag levererar minusresultat och delar bolagets uppfattning att det är av stor vikt att få till positiva ekonomiska resultat. Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget gjort en korrekt affärsmässig bedömning och är positiv till att bolaget tecknar samarbetsavtal med extern part.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna att Borås Energi och Miljö AB ingår samarbetsavtal med extern part enligt bolagets förslag på affärsupplägg för biogas.

Förfrågan om fortsatt samarbete kring lokalt ledd utveckling (N1)

Borås Stad har fått en förfrågan om att fortsätta samarbeta kring lokalt ledd utveckling enligt leadermetoden under 2021-2027. Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden syftar till att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet som fokuserar på utveckling och underifrånperspektiv av de som bor och verkar på platsen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att fortsätta samarbetet kring lokalt ledd utveckling enligt leadermetoden under 2021–2027.

Förslag till bildande av Naturreservatet Gåshult (SP1)

Gården Gåshult är en av de finaste kvarvarande miljöerna i länet med mycket artrika slåttermarker som skötts på traditionellt sätt med bete och slåtter. Området har mycket höga naturvärden och är ett intressant botaniskt utflyktsmål. Utöver natur- och kulturvärden är området ovanligt lugnt och tyst och kan bli ett värdefullt utflyktsmål för kommuninvånarna. Fastigheten omfattar de öppna markerna med höga naturvärden samlat kring gårdsmiljön samt Gåsasjön med omgivande skog. Skogsmarken kring sjön angränsar i öster till det befintliga statliga naturreservatet Tränningen.

Statligt bidrag, så kallat LONA-bidrag, på 650 000 kronor har beviljats för restaurering och reservatsbildning av Gåshult.

Beslut: Kommunstyrelsen gav Stadsledningskansliet i uppdrag att pröva möjligheten att bilda kommunalt naturreservat på fastigheten Gåshult 3:3.

Inriktningsbeslut för framtida dricksvattenförsörjning (SP2)

Dricksvattenförsörjningen till Borås behöver ses över av flera anledningar. Dels är det nuvarande vattenverket i Sjöbo från 1932 i behov av renovering och uppgradering för att kunna leverera vatten med bra kvalitet även i framtiden. Borås är en växande stad och kapaciteten på vattenverket i Sjöbo kan inte öka i motsvarande takt.

Beslutet som fullmäktige föreslås fatta är ett inriktningsbeslut där sjön Tolken väljs för att studeras i detalj. Ett eventuellt investeringsbeslut kommer i ett senare skede beroende på vad detaljstudien visar.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att sjön Tolken väljs för fortsatta utredningar om framtida dricksvattenförsörjning.

Kommunstyrelsen föreslog också fullmäktige att Borås Energi och Miljö AB ges uppdrag att genomföra detaljstudier av Tolken som framtida dricksvattentäkt till en maximal kostnad av 8,7 miljoner kronor samt att Borås Energi och Miljö AB ges uppdrag att inkludera studier av hur ett vattenskyddsområde kan se ut och hur det påverkar boende, markägare samt utbyggnadsplaner i Ulricehamns kommun.

Remissvar: Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 (SP3)

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det förslag på strategi som går ut på remiss ska, från och med 2021, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Strategin innehåller mål och prioriteringar fram till 2030.

Borås Stad har ombetts att svara på en rad frågor om strategiförslaget. Svaren ska ta upp både det som Borås Stad ser som styrkor i strategin och det som behöver ändras.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka skrivelsen till Boråsregionen och Västra Götalandsregionen.

Regler för visselblåsarfunktionen (CKS1)

Borås Stad införde en visselblåsfunktion under 2017. Det framtagna förslaget för nya regler har ändrats framförallt vad gäller ärenden om arbetsmiljö och arbetsrätt, ärenden som avser förtroendevalda och politiska sekreterare samt återrapporteringsfrekvensen till Kommunstyrelsen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna reviderade regler för visselblåsarfunktionen.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2020-09-21 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol