Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Borås Stadshus AB sammanträder 09:30. Kommunstyrelsen börjar direkt efter

Tid:
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42

Sammanträdet är ej öppet för allmänheten, sänds via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-10-12 protokoll.pdf Pdf, 493.8 kB. 493.8 kB 2020-10-15 12.03
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12 Alternativa förslag.pdf Pdf, 445.3 kB. 445.3 kB 2020-10-15 12.03

 

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-10-12 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 9.9 MB. 9.9 MB 2020-10-02 14.30
Kommunstyrelsen 2020-10-12 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2020-10-02 14.30
Kommunstyrelsen 2020-10-12 Handlingar.pdf Pdf, 13.4 MB. 13.4 MB 2020-10-07 12.51

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
M1-ALternativt-förslag-SD.doc Word, 46.5 kB. 46.5 kB 2020-10-12 09.28
E5-Alternativt-förslag-SD.docx Word, 40.8 kB. 40.8 kB 2020-10-12 09.29
N1-Alternativt-förslag-SD.docx Word, 43.3 kB. 43.3 kB 2020-10-12 09.29
CKS3-Alternativt-förslag-SD.docx Word, 46.5 kB. 46.5 kB 2020-10-12 09.29
2020-10-12 Alt förslag M + KD N1.docx Word, 45.1 kB. 45.1 kB 2020-10-12 09.38
2020-10-12 Alt förslag M + KD SP1.docx Word, 44.6 kB. 44.6 kB 2020-10-12 09.39
2020-10-12 Alt förslag M + KD CKS2.docx Word, 60.7 kB. 60.7 kB 2020-10-12 09.39

Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-10-12 Protokollsanteckning KU1 Ej verkställda gynnande biståndsbeslut.docx Word, 91.8 kB. 91.8 kB 2020-10-12 09.37

Inititativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-10-12 Återapport om Norrbyrapporten.docx Word, 92.8 kB. 92.8 kB 2020-10-12 09.39

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden:

Arvode i samband med budgetarbete för Kommunstyrelsen (Kc1)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare får möjlighet att få arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst under 15 timmar, utöver planerad sammanträdestid, i samband med styrelsens budgetarbete

Ansökan om marknadsföringssamarbete: Borås Basket (K1)

Borås Basket spelar i den högsta nationella serien. Kommunstyrelsen menar att marknadsföringsavtalet med Borås Basket ska ses som ett långsiktigt samarbete och tecknar därför avtalet för kommande säsong med förhoppning om att seriespelet kommer kunna genomföras på ett ur smittspridningssynpunkt säkert sätt.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med Borås Basket om marknadsföringssamarbete 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar 275 000 kronor till klubben.

Ansökan om marknadsföringssamarbete: Borås AIK Futsal (K2)

Borås AIK spelar sedan ett par år i den Svenska Futsalligan, den högsta nationella serien. Avtalet med Borås AIK tecknas i år mot bakgrund av de konsekvenser som pandemin corona/covid-19 medfört för hela samhället. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsningar av folksamlingar innebär sannolikt att serien inledningsvis spelas utan eller inför en begränsad publik.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med Borås AIK Futsal om marknadsföringssamarbete för 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar 50 000 kronor till föreningen.

Ansökan om marknadsföringssamarbete: Fristad GoIF (K3)

Fristad GoIF spelar i div 1 Västra Götaland, och i svenska cupen. Laget slutade på en andra plats i serien 2019/2020.

Lagets sportsliga framgångar, bland annat kval till Allsvenskan, har lett till en ökad uppmärksamhet i media, både lokalt och i Västra Götaland, liksom ett ökat publikintresse.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med Fristad GoIF om marknadsföringssamarbete för 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar 25 000 kronor till föreningen.

Ansökan om marknadsföringssamarbete: Borås Hockey (K4)

Borås Hockey spelar säsongen 2020/2021 i Hockeyettan Södra. Laget slutade på tionde plats i grundserien.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med Borås Hockey om marknadsföringssamarbete 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar 50 000 kronor till klubben.

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2020 (KU1)

Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden ska rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt SoL som inte verkställts till IVO och till Stadsrevisionen. Sociala omsorgsnämnden ska även göra detsamma för LSS-beslut som inte verkställts. För varje beslut ska bland annat skälet för dröjsmålet anges.

Nämnderna ska också lämna en statistikrapport till Kommunfullmäktige över gynnande beslut enligt SoL som inte verkställts.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att lägga rapporterna till handlingarna.

Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för år 2021 (M1)

Kommunstyrelsen justerar vid varje kommande årsskifte försäljningspriserna för friköp av tomträttsfastigheter/småhus) efter den årliga förändringen i SCB:s fastighetsprisindex för Västsverige.

Beslut: Kommunstyrelsen justerar från 1 januari 2021 försäljningspriset vid friköp av tomträttsfastigheter (småhus), arrendefastigheter inom Hälasjöområdet samt arrendetomter/tomträttsfastigheter inom Bosnäs fritidshusområde och Viareds sommarstad till att beräknas efter i skrivelsen angivna principer och priser.

Namnändring av Borås Djurpark AB (E1)

Borås Djurpark AB vill få tillstånd att ändra namn på bolaget till Borås Djurpark & Camping AB. Styrelsen vill genom namnbytet stärka sambandet mellan djurparken och campingen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna reviderad bolagsordning med namnändring till Borås Djurpark & Camping AB.

Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst (E2)

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har skickat ut förslag till ny förbundsordning till alla medlemsfullmäktige för beslut. Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, Lysekil och Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att för Borås Stads del godkänna ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst.

Svar på motion om anslutning till det kommunala VA-nätet (E3)

Ulrik Nilsson (M) och Annette Carlson (M) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen ska utreda och införa ett system som innebär att fastighetsägare som så önskar kan slippa betala anslutningsavgift till det kommunala VA-nätet och istället teckna räntebärande skuldförbindelse med säkerhet i fastigheten.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om det finns kommunalrättsliga förutsättningar för införandet av ett anstånd och system som innebär att fastighetsägare kan slippa betala anslutningsavgift till det kommunala VA-nätet och istället teckna räntebärande skuldförbindelser med säkerhet i fastigheten. Motionen får anses besvarad.

Hantering av merkostnader under covid-19 2020 (E4)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har bett Kommunstyrelsen om ett förtydligande kring hur de ökade kostnaderna som orsakas av coronasituationen ska hanteras.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände upprättad skrivelse till Borås Stads nämnder och förvaltningar.

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Riskanalys och plan 2021 (E5)

I mars antog Kommunstyrelsen regler och anvisningar för intern kontroll för egen del, i enlighet med de övergripande reglerna för intern kontroll.

Riskanalys och plan för 2021 har tagits fram efter en riskinventering under ett arbetsmöte med Kommunstyrelsen under hösten.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände riskanalys och plan för 2021.

Företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete (N1)

Ärendet utgick.

Ansökan om planbesked för Norrmalm (SP1)

En sökande vill förtäta bebyggelse i Norrmalms norra ände. Förtätningen sker inom ett stort befintligt bostadsområde och kan innebära 500 ytterligare bostäder i denna del av Norrmalm, vilket är nära en fördubbling av antalet bostäder.

Förtätningen överensstämmer med översiktsplanens men ligger i utkanten av Borås gula område i översiktsplanen. Den gränsar till naturen och tillgänglighet till omgivande naturmark, bland annat Kype och Tokarpsberg, ska värnas.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte ansökan om planbesked. Möjligheten att ordna boende för äldre bör studeras. Tillgängligheten till omgivande naturområden ska värnas.

Området är stort och det är tveksamt om det är möjligt att exploatera så stort som förslaget innebär, och det kan eventuellt bli aktuellt med etappindelning av planområdets planläggning/exploatering.

Parkeringsfrågan behöver studeras särskilt och ytterligare markparkering bör undvikas.

Ansökan om planbesked för Druvefors (SP2)

Planbeskedet gäller en ny byggnad för cirka 10 bostäder som uppförs intill befintlig byggnad på fastigheten Solrosen 5.

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget som stämmer med kommunens vision Borås 2025 och översiktsplanens intentioner. Den innebär en förtätning av bebyggelsen utmed ett urbant stråk i Druvefors.

Trafikverkets arbete med lokaliseringsutredning för ny järnväg pågår. Bedömningen är att området kan komma i konflikt med den nya järnvägen. Detaljplanen kan inte antas innan det är säkerställt att inga konflikter uppstår gentemot riksintresset.

Kommunstyrelsen har inga invändningar mot att planarbetet påbörjas om exploatören tar den ekonomiska risken att planarbetet avbryts på grund av riksintresset.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte ansökan om planbesked.

Motion om kommunal avhopparverksamhet mot organiserad brottslighet (CKS1)

Stefan Lindborg (V) har föreslagit i en motion att Borås Stad i socialtjänstens regi startar en kommunal avhopparverksamhet med syfte att underlätta för personer att lämna kriminella miljöer.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Svar på remiss: Ökad trygghet för visselblåsare (CKS2)

Borås Stad har ombetts att lämna synpunkter på betänkandet om Ökad trygghet för visselblåsare, SOU 2020:38.

Borås Stad tillstyrker betänkandet men efterfrågar förtydliganden bland annat avseende skyddet för rapporterande personer.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stad ställer sig positiva till betänkandet och att upprättat svar översänds till Arbetsmarknadsdepartementet.

Svar på initiativärende: Bisysslor och den uppkomna situationen på Träffpunkt Simonsland (CKS3)

Sverigedemokraterna vill i ett initiativärende få klarhet i ett antal frågor som uppkommit på grund av att en chef på Träffpunkt Simonsland ändrat leverantör av bageriprodukter från den dagliga verksamhetens bageri till sitt eget familjeföretag, och om detta bidragit till det nedläggningshot som riktades mot den dagliga verksamhetens bageri, Östermalms bageri.

Den utredning som gjorts visar att Träffpunkt Simonslands byte av leverantör i januari 2016 medförde att bageriet fick mindre att göra, men det var inte den bidragande orsaken till beslutet om nedläggning.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att initiativärendet är besvarat.

Initiativärende: När kommer återrapporteringen om lägesbild Norrby? (CKS4)

I ett initiativärende vill Allianspartierna få en återrapport kring hur berörda nämnder har arbetat och hur de kommer att arbeta mot bakgrund av lägesbilden om situationen på Norrby. Allianspartierna vill att det första återrapporteringstillfället ska ha särskilt fokus på arbetet mot trångboddhet samt arbetet för bättre renhållning och minskad skadegörelse.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga ärendet till beredning hos Stadsledningskansliet.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2020-10-12 09.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol