Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42

Sammanträdet är ej öppet för allmänheten sänds via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-10-26 Protokoll.pdf Pdf, 755.2 kB. 755.2 kB 2020-11-09 10.29
Kommunstyrelsen 2020-10-26 Bilagor.pdf Pdf, 500.2 kB. 500.2 kB 2020-11-09 10.31

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-10-26 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 8.7 MB. 8.7 MB 2020-10-16 13.49
Kommunstyrelsen 2020-10-26 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2020-10-16 13.50
Kommunstyrelsen 2020-10-26 Handlingar Del 1.pdf Pdf, 56.1 MB. 56.1 MB 2020-10-22 14.12
Kommunstyrelsen 2020-10-26 Handlingar Del 2.pdf Pdf, 45.8 MB. 45.8 MB 2020-10-16 13.52
Borås Stads Budget 2021.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2020-10-26 13.59
Taxor och avgifter 2021.pdf Pdf, 18.5 MB. 18.5 MB 2020-10-26 13.59
MBL-protokoll inkl bilaga.pdf Pdf, 219.2 kB. 219.2 kB 2020-10-26 14.00

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
N1-Alternativt-förslag-SD.docx Word, 44.3 kB. 44.3 kB 2020-10-26 08.59
SP1-Alternativt-förslag-SD.docx Word, 42.2 kB. 42.2 kB 2020-10-26 09.00
SP3-Alternativt-förslag-SD.docx Word, 41.9 kB. 41.9 kB 2020-10-26 09.00
2020-10-26 Alt förslag M + KD N1.docx Word, 45.1 kB. 45.1 kB 2020-10-26 09.17
2020-10-26 Alt förslag M+KD SP1.docx Word, 42.2 kB. 42.2 kB 2020-10-26 09.17
V budgetförslag 2021.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-10-26 14.00
Budget 2021 SD.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2020-10-26 14.00
Tilläggsyrkanden SD 2021.pdf Pdf, 728.4 kB. 728.4 kB 2020-10-26 14.01
2020-10-26 Alternativt förslag till budget 2021 M+KD version för KS.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2020-10-26 14.01
2020-10-26 M+KD yrkanden Budget 2021 - version för KS.pdf Pdf, 277.8 kB. 277.8 kB 2020-10-26 14.01

Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
20201026 Initiativärende V KS.docx Word, 41.7 kB. 41.7 kB 2020-10-26 09.08

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden:

Redovisning av inneliggande initiativärenden 2020 (KC1)

Stadsledningskansliet presenterar en redovisning av och beredningsläget för initiativärenden till och med den 1 oktober 2020.

Beslut: Kommunstyrelsen lade ärendet till handlingarna.

Julgåva till anställda 2020 (PF1)

I samband med Skatteverkets tillfälliga skattefrihet för gåvor till anställda under perioden 1 juni 2020 till 31 december 2020 har arbetsgivaren möjlighet att höja värdet till 1 000 kronor på gåvor till anställda utan förmånsbeskattning. I och med detta anser Kommunstyrelsen att det är rimligt att höja värdet på årets julgåva till 700 kronor för Stadsledningskansliet anställda, och rekommenderar nämnderna att fatta motsvarande beslut.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Stadsledningskansliet medarbetare får en julgåva till värdet av högst 700 kronor. Kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder att fatta motsvarande beslut om julgåva.

Detaljplaneuppdrag för Viskafors, södra Skansenområdet (M1)

Ett planprogram för Viskafors har tidigare i år godkänts av Samhällsbyggnadsnämnden. Planprogrammets syfte är att ta fram en målbild för möjliga bebyggelseområden på orten.

Skansen lyfts i planprogrammet som ett område där det finns befintlig infrastruktur i form av gator och teknisk försörjning som VA och el. En naturlig förlängning av området kan ske söderut mot Viskafors centrum. Då fastigheten ägs av Borås Stad är det lämpligt att villatomterna tillfaller kommunens villatomtkö.

Beslut: Kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för småhusbebyggelse för del av Rydboholm 1:342, södra Skansenområdet. Detaljplanen ska prioriteras i Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan omgående.

Finansiering av Trafikplats Brodal (M2)

I anslutning till Brodalsmotet planeras flera exploateringsprojekt, med ökade trafikmängder som följd. Därför har "Trafikutredning Brodal” tagits fram, där möjliga åtgärder utretts som syftar till att förstärka kapaciteten i trafiksystemet.

Utredningen föreslår två åtgärder:

 • Del 1: Utbyggnad av ny vägport under väg 40 som förbinder Petersbergsgatan och Brodalsgatan.
 • Del 2: Ombyggnad av Varbergsvägen mellan Centralbron och söder om Petersbergsgatan.

Åtgärderna beräknas kosta ca 80 miljoner kronor och ett förslag på en finansieringsmodell har tagits fram.

 • Del 1, som är beräknad att kosta 50 miljoner kronor, finansieras av markförsäljningar inom detaljplan 1121 (Horngäddan 8 med flera, från 2009) och den pågående detaljplanen för Horngäddan 8 med flera.
 • Del 2, som är beräknad att kosta 30 miljoner kronor, ska delvis finansieras av kommunen och delvis finansieras genom medfinansiering från exploateringar som sker inom ett geografiskt avgränsat område.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände upprättat förslag till finansieringsmodell som innebär att kapacitetshöjande trafikåtgärder i Brodalsmotet delvis ska finansieras genom medfinansiering från exploateringar.

Budget för Borås Stad 2021 (E1)

De styrande partierna i Mitt-S-samverkan har tagit fram ett budgetförslag för 2021. Det är en budget präglad av pandemin, men med satsningar på bland annat utbildning, äldreomsorg och folkhälsa. 

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta:

- Att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (i kronor):

 • Kommunfullmäktige: 15 600 000
 • Revisorskollegiet: 6 050 000
 • Kommunstyrelsen:
  • Stadsledningskansliet 129 400 000
  • Kommungemensam verksamhet: 124 300 000
 • Valnämnden: 1 100 000
 • Lokalförsörjningsnämnden: 38 400 000
 • Fritids- och folkhälsonämnden:
  • Fritid och folkhälsa: 226 500 000
  • Föreningsbidrag: 44 150 000
 • Servicenämnden: 0
 • Samhällsbyggnadsnämnden: 23 600 000
 • Tekniska nämnden
  • Väghållning, skog, parker med mera: 158 200 000
  • Persontransporter: 77 150 000
 • Miljö- och konsumentnämnden: 28 350 000
 • Kulturnämnden: 190 000 000
 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: 573 750 000
 • Arbetslivsnämnden: 239 950 000
 • Sociala omsorgsnämnden: 721 800 000
 • Överförmyndarnämnden: 9 000 000
 • Förskolenämnden: 802 350 000
 • Grundskolenämnden: 1 561 700 000
 • Individ- och familjeomsorgsnämnden: 329 950 000
 • Vård- och äldrenämnden: 1 424 500 000

- att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund för kommunens investeringsverksamhet under perioden 2021-2023, varvid anslag i budgeten för år 2021 beviljas i enlighet med vad som särskilt markerats.

- att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och besluta om anslag till de projekt som upptagits i investeringsbudgeten under förutsättningen att utgiften för respektive projekt inte överstiger vad om avsatts i budgeten.

- att fastställa skattesatsen för år 2021 till 21,31 %.

- att fastställa nedanstående taxor och avgifter samt prisförändringar i enlighet med särskild bilaga:

 • Felparkeringsavgifter
 • Taxa för prövning inom miljöbalkens område
 • Taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

- att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade under år 2021 förutom Återvinningstaxan och VA-taxan som läggs fram som särskilda ärenden.

- att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021.

- att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 2021, med totalt 400 000 000 kronor.

- att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 2021, för förmedling till kommunens bolag med totalt 1 100 000 000 kronor.

- att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000 kr.

- att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett belopp på högst 10 000 000 kr per ärende.

- att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 2 000 000 kr till stöd för lokal utveckling.

- att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 7 000 000 kr till särskilda lönesatsningar.

- att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 500 000 kr avseende ansvarsutredning om Viskans sanering.

- att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 10 000 000 kr avseende "Borås 400 år"

- att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av statsbidrag avseende maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder inom barnomsorgen till Förskolenämnden och Grundskolenämnden.

- att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omfördelning av Kommunbidrag från Vård- och äldrenämnden till Sociala omsorgsnämnden avseende borttagande av 65-års gränsen för ”personer med LSS tillhörighet som har kompletterande SoL-insatser”.

- att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av vakanta tjänster

- att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta tjänster

- att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2021.

- att redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.

Vidare beslutade Kommunstyrelsen för egen del att ge Kommunstyrelsens presidium i uppdrag att göra redaktionella ändringar i Kommunstyrelsens förslag till Budget 2021.

Ansökan från IK Ymer om anläggningslån för renoveringar och förändringar av Ymergården (E2)

IK Ymer har ansökt om en anläggningslån för att renovera klubbstugan Ymergården. Ymergården är ett gammalt klubbhus, den äldsta delen är från 1930-talet, och föreningen vill nu bland annat totalrenovera omklädningsrum, ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp samt bygga en ny huvudentré.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bevilja IK Ymer ett anläggningslån på 3 120 000 kronor för renovering av klubbstugan Ymergården vilket motsvarar 40 procent av investeringen på 7 800 000 kronor. Föreningen har två år på sig från beslutsdatum att slutredovisa arbetet. En förutsättning är att föreningens finansieringsplan infrias.

Fördelning av statsbidrag till förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet (E3)

Borås Stad kommer under 2021 liksom tidigare år att få riktade statsbidrag till förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för inkomstbortfall med anledning av maxtaxan, och för kvalitetssäkrande åtgärder.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att fördela statsbidrag till förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet enligt nedan:

 • Grundskolenämnden: 4 666 192 kronor
 • Förskolenämnden: 23 366 332 kronor
 • Summa: 28 032 524 kronor

Ombyggnad av Almåsgymnasiet (E4)

Lokalförsörjningsnämnden har tagit fram en anslagsframställan för ombyggnation av Almåsgymnasiet. Genom om- och tillbyggnad av Almåsgymnasiet tillskapas ca 430 kvadratmeter som innehåller en mindre hörsal, samlingsplats med studiemöjligheter samt öppna ytor som ger möjligheter för elever att mötas och umgås. Ombyggnad kommer även att ske av biblioteket inklusive en ny hiss för transport av böcker.

Projektet finns med i Borås stads investeringsbudget 2020 med en budget om 17 500 000 kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen anvisade 17 500 000 kronor till Lokalförsörjningsnämnden för ombyggnad av Almåsgymnasiet och innergården, under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget.

Avskrivning av fordringar (E5)

Kommunstyrelsen föreslår att avskriva fordringar som uppgår till en summa om 174 615 kronor. Fordringarna uppgår till mer än ett halvt basbelopp per gäldenär och består av dels dödsbo (79 931 kronor) och dels bolag som har gått i konkurs (94 684 kronor).

Beslut: Kommunstyrelsen avskrev fordringar om en sammanlagd summa av 174 615 kronor.

Budgetuppdrag 2017: Företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete (N1)

Borås Stad ska bygga upp kompetens kring hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om företag som behöver ingångar till kompetens om CSR (Corporate Social Responsibility) eller i övrigt hållbarhetsinriktad affärsutveckling.

Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp kompetens kring hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att anta det föreslagna tillvägagångssättet kring hur staden kan underlätta för företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete.

Planbesked för Tummarp: Yttrande över ansökan (SP1)

Ägaren till fastigheterna Tummarp 1:29, 1:35 och 1:43 m.fl. har inkommit med en ansökan om ändring av befintlig detaljplan för att möjliggöra byggnation av 12 flerbostadshus i form av punkthus på 5-6 våningar med sammanlagt ca 108 lägenheter.

Förslaget stämmer överens med översiktsplanens strategi och bidrar till en förtätning av serviceorten Dalsjöfors.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planbeskedet och uppmanade Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra befintlig detaljplan på fastigheten Tummarp 1:43 m.fl.

Detaljplan för Norra Sjöbo: Granskningsyttrande (SP2)

Detaljplanens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning för fastigheten Mörkhättan 11. Genom att upphäva bestämmelsen tillåts Mörkhättan 11 att delas i två fastigheter och det blir möjligt att bygga två mindre byggnader istället för en större.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Centrum, kvarteret Agamemnon 9: Yttrande över planbesked (SP3)

Ansökan avser en påbyggnad med fyra våningar med bostäder i form av hyresrätter. Totalt tillkommer enligt förslaget ca 42-50 lägenheter.

Kommunstyrelsen framhåller att planförslaget är förenligt med gällande Översiktsplan och Utbyggnadsstrategi - Mer stad längs Viskan. Förtätning i centrum ses som något positivt och de finns flera liknande förfrågningar vilket ställer krav på helhetssyn på stadens siluett och sammanhängande stadsmiljöer.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte ansökan om planbesked.

Detaljplaneuppdrag för utökad idrottsverksamhet vid Bodavallen (SP4)

Grundskolenämnden är i behov av en fullstor idrottshall och verksamhetslokaler för Bodaskolans förskoleklasser vid Bodavallen. Fritids- och folkhälsonämnden har dessutom utvecklat möjligheten att etablera fler sporter inom området samt utvecklat möjligheten till föreningsliv och mötesplatser. Ett led i detta är att bygga en ny idrottshall med lokaler åt Borås AIK och utökade funktioner för gemensamma ytor och samlingslokal för allmänheten.

De olika intressena kan tillgodoses och förenas i området men detaljplanen för området behöver ändras för att möjliggöra detta.

Beslut: Kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Hässleholmen 3:1 (Boda idrottsplats).

Svar på E-petition: Verka för stationsläge i Sjömarken och utöka tågtrafiken till Göteborg (SP5)

Förslagsställaren föreslår i en e-petition att Borås Stad ska verka för en ny tågstation i Sjömarken och verka för utökad tågtrafik på sträckan Borås-Göteborg (Kust till kustbanan).

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att det inte är aktuellt med en ny järnvägsstation i Sjömarken, under nuvarande planeringsförutsättningar. Om utvecklingen av Kust-till-kustbanan leder till ökade resmöjligheter och Sjömarken växer så kan detta komma omprövas.

Remissyttrande över promemoria om kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper (SP6)

Promemorian föreslår att producentansvaret för returpapper ska upphöra vid årsskiftet 2021/2022 och att kommunerna ska ta över insamlingsansvaret för returpapper.

I sitt remissyttrande anser Borås Stad att regeringen behöver göra en ordentlig utredning i god dialog om hur framtidens insamling bäst kan organiseras. Utredningen behöver omfatta en samlad lösning för all insamling av material från hushåll. Om insamlingen från hushåll ska bli effektiv så är det viktigt att se över alla fraktioner samtidigt och inte besluta om en fraktion i taget. Det är dessutom viktigt att noggranna kostnadsanalyser görs av hur kommuner och hushåll drabbas av förändringar i hanteringen av avfall och återvinningsmaterial innan lagändringar genomförs.

Beslut: Kommunstyrelsen skickade remissyttrandet till Miljödepartementet

Initiativärende: Redovisning av Borås Stads arbete med Klimatråd och Klimatforum (SP7)

Som ett led i Borås Stads arbete med klimatfrågan har flera beredningsgrupper instiftats, bland annat en politisk referensgrupp kallad Klimatråd och en samverkansgrupp med externa aktörer kallad Klimatforum. Vänsterpartiet vill i ett initiativärende att Kommunstyrelsen ska få en redovisning av detta arbete.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att en redovisning av arbetet med Klimatråd och Klimatforum ska ges Kommunstyrelsen innan årets slut.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2020-10-26 09.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol