Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten, sänds via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-11-23 protokoll.pdf Pdf, 643.4 kB. 643.4 kB 2020-12-04 08.19
Bilagor till Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-23.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-12-02 08.49

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-11-23 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 18.3 MB. 18.3 MB 2020-11-13 15.06
Kommunstyrelsen 2020-11-23 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 262.7 kB. 262.7 kB 2020-11-13 15.06
Kommunstyrelsen 2020-11-23 Handlingar.pdf Pdf, 53.4 MB. 53.4 MB 2020-11-18 12.57

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KC1 Alternativt-förslag SD.pdf Pdf, 44.8 kB. 44.8 kB 2020-11-23 13.21
KC12 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 42.5 kB. 42.5 kB 2020-11-23 13.21
KC12 Alternativt förslag SD Riktlinjer beredningsprocess.pdf Pdf, 522.4 kB. 522.4 kB 2020-11-23 13.21
E4 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 78.8 kB. 78.8 kB 2020-11-23 13.22
SP4 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 51.9 kB. 51.9 kB 2020-11-23 13.22
SP6-Alternativt-förslag-SD.pdf Pdf, 109.9 kB. 109.9 kB 2020-11-23 15.37
SP6 Alternativt förslag dokument.pdf Pdf, 738.7 kB. 738.7 kB 2020-11-23 13.22
KS201123 E3 Alternativt förslag V.docx Word, 42.8 kB. 42.8 kB 2020-11-23 13.36
2020-11-23 Alt förslag M+KD E3.docx Word, 41.9 kB. 41.9 kB 2020-11-23 13.50
2020-11-23 Alt förslag M+KD SP2.docx Word, 40.3 kB. 40.3 kB 2020-11-23 13.50
2020-11-23 Alt förslag M+KD SP5.docx Word, 41.3 kB. 41.3 kB 2020-11-23 13.50
2020-11-23 Alt förslag M+KD SP6.docx Word, 45.4 kB. 45.4 kB 2020-11-23 13.51

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
20201123 Protokollsanteckning KC13.docx Word, 41.7 kB. 41.7 kB 2020-11-23 13.38
KS201123 E4 Protokollsanteckning V.docx Word, 42.9 kB. 42.9 kB 2020-11-23 13.38

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll.

Finansiering av kameraövervakning (Kc13)

Kommunstyrelsen beslutade för ett år sedan att det finns förutsättningar för en utökad samverkan mellan Borås Stad och Lokalpolisområde Borås närhet gäller kamerabevakning vid otrygga platser i Borås Stad.

På grund av den pågående pandemin har frågan inte hunnit hanteras av CKS, Centrum för kunskap och säkerhet. Med tanke på senaste tidens grova våldsbrott i Borås finns nu all anledning att genomföra dessa åtgärder.

Kommunstyrelsen beslutade:

Kommunstyrelsen finansierar utökad kamerabevakning i centrala Borås och på Särlaskolan med sammanlagt 1,3 miljoner kronor. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens tilläggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter.

Riskanalys och intern kontrollplan 2021 (E1)

Kommunfullmäktige har regler för nämndernas interna kontroll inom sina respektive verksamhetsområden. Nämndernas planer för 2021 har inkommit till Kommunstyrelsen, som har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad.

Kommunstyrelsen beslutade:

Att godkänna inkomna handlingar gällande Riskanalys och Intern kontrollplan 2021, med undantag för Miljö- och konsumentnämndens handlingar. Kommunstyrelsen saknar Sociala omsorgsnämndens riskanalys.

Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att varje nämnd följer anvisningarna för den interna kontrollen och uppmanar därför nämnderna:

 • att respektera den beslutade tidplanen för inlämning av plan och riskanalys.
 • att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder.
 • att Miljö- och konsumentnämnden inkommer med ny riskanalys och intern kontrollplan för 2021.
 • att Sociala omsorgsnämnden inkommer med riskanalys för 2021.

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar (E4)

Borås Energi och Miljö AB önskar en utökning av investeringsplanen med 149,4 miljoner kronor i syfte att införa ett nytt sopsorteringssystem. Projektet ”Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar” har försenats och blivit 5 miljoner kronor dyrare än jämfört med tidigare beslut i Kommunfullmäktige (144,4 miljoner kronor).

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta:

Borås Energi och Miljö AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag införa ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 149,4 miljoner kronor.

Stöd till Borås näringsliv 2021 (E6)

Borås Stad fortsätter att stödja det lokala näringslivet under den andra vågen av coronapandemin så som man gjort 2020.

Det innebär att Miljö- och konsumentnämnden och Tekniska nämnden kommer att påverkas av minskade intäkter från avgifter.

Kommunstyrelsen tycker det är rimligt att fullmäktige tar hänsyn till detta vid bokslut för 2021 och överväger att de nämnderna kan slippa ta med sig eventuellt underskott till kommande år.

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta:

 • Ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av företag i Borås Stad för år 2021.
 • Ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser tas ut av företag i Borås Stad för uteservering och torghandel för år 2021.
 • Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar från 2021-01-01 till 2021-03-31, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för oklarheter.
 • Borås Stad tillämpar betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder från 2021- 01-01 till 2021-03-31.

Klimatlöften Klimat 2030 (Sp 4)

Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Alla kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region.

Borås Stad har undertecknat Klimat 2030. Löftena innebär att kommunen genomför åtgärder för minskad klimatpåverkan under 2021. Av de 20 löften som formulerats uppfyller Borås Stad elva. Förslaget är att Borås Stad antar de nio löften som inte uppfylls idag och lovar att fortsätta med de redan uppfyllda löften.

Kommunstyrelsens beslutade:

 • att anta Klimat 2030:s klimatlöften 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 15 i enlighet med förslaget.

Rapport Klimatläge 2020 (Sp5)

Borås Stads klimatkommitté, som består av tjänstepersoner, skriver i sin rapport: ”Trots goda klimatinsatser 2020 behövs fler och effektivare åtgärder för att realisera Borås Stads ambitioner om att uppnå en utsläppsminskning i enlighet med den lokala koldioxidbudgeten och anpassa Borås till ett förändrat klimat.”

Klimatkommittén föreslår bland annat följande för 2021:

 • Finansieringsstöd till klimatinsatser
 • Förtydliga klimatfrågans dignitet i ägardirektiv och reglementen
 • Klimatkrav vid infrastrukturprojekt

Kommunstyrelsen beslutade:

Rapporten läggs till handlingarna.

Reviderad Energi- och klimatstrategi (Sp6)

Miljö- och konsumentnämnden har skickat över sitt förslag på reviderad energi- och klimatstrategi med ändringar utifrån inkomna remissvar. Kommunstyrelsens synpunkter har beaktats och strategin är därmed klar för beslut i Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta:

Anta den reviderade Energi- och klimatstrategin enligt Miljö- och konsumentnämndens förslag.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2020-11-23 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol