Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Du kan se sammanträdet via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-12-07 protokoll § 507.pdf Pdf, 205.9 kB. 205.9 kB 2020-12-08 11.08
Kommunstyrelsen 2020-12-07 protokoll.pdf Pdf, 395.3 kB. 395.3 kB 2020-12-14 13.30
Kommunstyrelsen 2020-12-07 Bilagor.pdf Pdf, 865.7 kB. 865.7 kB 2020-12-14 13.30

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-12-07 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 16.1 MB. 16.1 MB 2020-11-27 13.36
Kommunstyrelsen 2020-12-07 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2020-11-27 13.38
Kommunstyrelsen 2020-12-07 handlingar.pdf Pdf, 112 MB. 112 MB 2020-12-07 10.56

Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-12-06 Initiativärende från M+KD ang KS budget 2021.pdf Pdf, 140.8 kB. 140.8 kB 2020-12-07 13.52

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KC1-Alternativt-förslag-SD.pdf Pdf, 49.5 kB. 49.5 kB 2020-12-07 13.42
M1-Alternativt-förslag-SD.pdf Pdf, 62 kB. 62 kB 2020-12-07 13.42
E1-Alternativt-förslag-SD (2).pdf Pdf, 51.7 kB. 51.7 kB 2020-12-07 13.42
E2-Alternativt-förslag-SD (2).pdf Pdf, 64.3 kB. 64.3 kB 2020-12-07 13.43
SP4-Alternativt-förslag-SD.pdf Pdf, 165.2 kB. 165.2 kB 2020-12-07 13.43
2020-12-07 Alt förslag M+KD M1.docx Word, 41.8 kB. 41.8 kB 2020-12-07 13.49
2020-12-07 Alt förslag M+KD SP4.docx Word, 184 kB. 184 kB 2020-12-07 13.50
KS201207 M5Alternativt förslag V.docx Word, 43.2 kB. 43.2 kB 2020-12-07 13.53

Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-12-07 Protkollsanteckning E2 M+KD.docx Word, 92 kB. 92 kB 2020-12-07 13.52

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll.

Tillsättning av förvaltningschef till Arbetslivsförvaltningen (Kc8)

Arbetslivsförvaltningen har ansökt om ny förvaltningschef och två personer har intervjuats till tjänsten.

Tre grupper deltog i intervjuerna:

  • Grupp 1: Arbetslivsnämndens presidium, kommunalråd, stadsdirektör samt personalchef.
  • Grupp 2: Arbetslivsförvaltningens ledningsgrupp.
  • Grupp 3: Fackliga representanter.

Efter en samlad bedömning föreslås att Tina Arekvist Lundell erbjuds tjänsten som förvaltningschef för Arbetslivsförvaltningen. Tina är idag vuxenutbildningschef på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att anställa Tina Arekvist Lundell som förvaltningschef för Arbetslivsförvaltningen.

Utbyggnad av Västra Viareds industriområde (M4)

Iordningställande av ny verksamhetsmark inom Västra Viared har pågått sedan 2012. Arbetet är uppdelat i tre etapper, där kommunen från början ägde marken inom etapp 1 och 3 medan marken inom etapp 2 ägdes av ett privat bolag, Viareds Industrimark AB.

Efter arbetenas påbörjande ökade efterfrågan på industrimark avsevärt. Ett nytt forceringsavtal behöver därför träffas med bolaget. Kostnaderna för forceringen med tillhörande kringarbeten beräknas uppgå till 40 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade för egen del att teckna nytt forceringsavtal med Viareds Industrimark AB.

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att tilldela ytterligare 40 miljoner kronor för anläggningsarbeten för fortsatt utbyggnad av Västra Viareds industriområde.

Projekteringsframställan: Ny skola på Gässlösa (E1)

En ny grundskola ska byggas i den nya stadsdelen Gässlösa. Skolan kommer initialt dimensioneras för 3-parallellig F-6, 4-parallellig 7-9 samt grundsärskola och kommunikationsklass.

Skolbyggnaden kommer att byggas flexibel för att underlätta en omställning för hemvister mellan årskurs F-6 och 7-9. Byggnaden kommer att byggas i tre plan inklusive en fullstor idrottshall.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nyproduktion av ny skola Gässlösa, Gässlösa 5:15, under förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget.

Ansökan om planbesked för Villastaden, Svanen 6 (Sp1)

Cernera vill bygga ett nytt bostadshus med åtta våningar i Villastaden på fastigheten Svanen 6. På fastigheten står det idag ett flerbostadshus som är byggt 1929. Höjden på den nya bebyggelsen bör inte överstiga grannfastigheten Tuppen 7. Den arkitektoniska kvaliteten viktig.

Beslut: Kommunstyrelsen är positiv till planbesked för Svanen 6 som stämmer med kommunens vision Borås 2025 och översiktsplanens intentioner.

Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas pröva möjligheten att ändra detaljplan och tillåta den ökade exploateringen på Svanen 6.

Exploatören ska ta samtliga kostnader för detaljplanen och dess genomförande, exempelvis nödvändiga utredningar. Plankostnadsavtal ska upprättas.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2020-12-07 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol