Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Borås Stadshus AB sammanträder 14:00. Kommunstyrelsen börjar direkt efter

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Du kan se sammanträdet via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2021-01-18.pdf Pdf, 551.3 kB. 551.3 kB 2021-01-28 15.13
Bilagor Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-18.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2021-01-28 15.14

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2021-01-18 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 23.3 MB. 23.3 MB 2021-01-08 13.03
Kommunstyrelsen 2021-01-18 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2021-01-08 13.03
Kommunstyrelsen 2021-01-18 Handlingar Del 1.pdf Pdf, 51.3 MB. 51.3 MB 2021-01-15 14.52
Kommunstyrelsen 2021-01-18 Handlingar Del 2.pdf Pdf, 71.1 MB. 71.1 MB 2021-01-14 15.25

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2021-01-18 Alt förslag M+KD E6 marketplace.docx Word, 106.5 kB. 106.5 kB 2021-01-18 13.40
Alt förslag KS Budget 2021 2 M+KD.docx Word, 175 kB. 175 kB 2021-01-18 13.53
2021-01-18 Alt förslag M+KD KC4.docx Word, 87.7 kB. 87.7 kB 2021-01-18 13.55
KS 210118 KC4 Alternativt förslag V.docx Word, 43.7 kB. 43.7 kB 2021-01-18 13.40
KS 210118 KU1 Alternativt förslag V.docx Word, 42.8 kB. 42.8 kB 2021-01-18 13.40
KS 210118 E6 Alternativt förslag V.docx Word, 42.7 kB. 42.7 kB 2021-01-18 13.41
KC1-Alternativt-förslag-SD.pdf Pdf, 53.7 kB. 53.7 kB 2021-01-18 13.41
KC2-Alternativt-förslag-SD.pdf Pdf, 221 kB. 221 kB 2021-01-18 13.41
KC4-Alternativt-förslag-SD.pdf Pdf, 320.8 kB. 320.8 kB 2021-01-18 13.42
E6-Alternativt-förslag-SD.pdf Pdf, 47.5 kB. 47.5 kB 2021-01-18 13.42
N1-Alternativt-förslag-SD.pdf Pdf, 213.6 kB. 213.6 kB 2021-01-18 13.43
SP3-Alternativt-förslag-SD.pdf Pdf, 279.7 kB. 279.7 kB 2021-01-18 13.43
SP7-Alternativt-förslag-SD.pdf Pdf, 70.1 kB. 70.1 kB 2021-01-18 13.43

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
E3-Protokollsanteckning-SD.pdf Pdf, 411.9 kB. 411.9 kB 2021-01-18 13.45
E7-Protokollsanteckning-SD.pdf Pdf, 404.2 kB. 404.2 kB 2021-01-18 14.04
2021-01-18 Protokollsanteckning KU2 Ej verkställda gynnande biståndsbeslut.docx Word, 63.3 kB. 63.3 kB 2021-01-18 13.48

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll som du hittar högst upp på denna sida.

Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning 2021 (E4)

Matavgiften motsvaras av en självkostnad. Självkostnaden består av två ungefär lika stora delar som är livsmedelskostnader och övriga kostnader. Övriga kostnader består i huvudsak av personalkostnader.

Matavgiften är 4 140 kronor per månad när kommunen tillhandahåller samtliga måltider under dagen. Jämfört med föregående år är detta en ökning med 1,5 procent.

Borås Stads taxa för mat inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning gäller från den 1 februari 2021.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning 2021.

Ansökan om planbesked för Liljedal 11 - nytt kvarter planeras i Villastaden (Sp4)

En exploatör har ansökt om att få bygga fem nya huskroppar i tre våningar i Villastaden. Syftet är att bygga bostäder av någon typ samt verksamheter och/eller service som till exempel café, restaurang eller butik.

Fastigheten ligger i korsningen Övre Kvarngatan/Brämhultsvägen i ett område som idag till största delen består av bostadshus i form av villor och mindre flerbostadshus. I direkt anslutning till fastigheten ligger ett väl utbyggt gång- och cykelstråk samt kollektivtrafik. Ansökan stämmer väl överens med översiktsplanen och det bedöms vara positivt med ytterligare bostäder i ett centralt läge.

Den befintliga byggnadens kulturella värden, en byggnad där Kulturföreningen Tåget ligger idag, är inte klarlagda och en antikvarisk förundersökning behövs under planarbetet. I planarbetet bör även möjligheten studeras att få in en förskola i området.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planbeskedet och uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att upprätta ny detaljplan på fastigheten Liljedal 11.

Yttrande över stadsbyggnadsprogram Staden vid parken (Sp7)

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett stadsbyggnadsprogram som kallas Staden vid parken. Programmet visar stadens ambition och vilja att tillsammans med andra aktörer såsom fastighetsägare och näringsliv skapa ett sammanhängande parkstråk genom Borås.

Programmet ger även förslag på hur organisationen kring det fortsatta arbetet med parken skulle kunna se ut. Programmet pekar vidare på ett antal viktiga frågor, som behöver hanteras i det fortsatta arbetet. Det är därför viktigt med en fortsatt dialog mellan Kommunstyrelsen och stadens förvaltningar och nämnder löpande under arbetets gång.

Kommunstyrelsen är positiv till stadsbyggnadsprogrammet och lyfter bland annat att:

  • Programmets vision om mer plats för vistelse bidrar till goda sociala och hälsosamma miljöer för alla i staden. Inte minst kan den säkra tillgången till attraktiva allmänna platser då staden förtätas.
  • Stadsbyggnadsprogrammets förslag kring organisation stärker det sedan tidigare etablerade samarbetet mellan fastighetsägarna och kommunen kring upprustning av stråk och gator.
  • Utifrån föreslagna stadsbyggnadsprogrammet kommer Kommunstyrelsen genom sin roll som ansvarig för kommunens markfrågor ha en viktig roll när det gäller att säkra mark för parken.
  • Kommunstyrelsen tycker den föreslagna organisationsstrukturen ser gedigen ut, det är angeläget att den sjösätts då många frågor fortfarande behöver lösas. I den politiska referensgruppen ska de partier som saknar kommunalråd vara representerade med en representant vardera. 
  • Kommunstyrelsen vill precis som programmet framhålla vikten av en sammanhållen kommunikation såväl internt som externt.
  • Kommunstyrelsen instämmer med det som förslaget till stadsbyggnadsprogram beskriver om finansiering och huvudmannaskap. Det är särskilt angeläget att i det fortsatta arbetet säkra allmänhetens tillgång till hela parken. Minst lika viktigt är att parkens sträckning säkras långsiktigt så att det inte uppstår glapp i sträckningen.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte remissen med synpunkter och skickar skrivelsen till Samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen anser nu att Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört det uppdrag som gavs av Kommunfullmäktige i budgeten för 2020. Kommunstyrelsen föreslår därför att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända det slutliga förslaget på stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken, till Kommunfullmäktige för godkännande.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunstyrelsen , sammanträde 2021-01-18 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol