Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Borås Stadshus AB sammanträder 14:00. Kommunstyrelsen börjar direkt efter

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet kan ses via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2021-02-22 protokoll.pdf Pdf, 526.2 kB. 526.2 kB 2021-02-26 10.40
Kommunstyrelsen 2021-02-22 bilagor.pdf Pdf, 649.4 kB. 649.4 kB 2021-02-26 10.41

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2021-02-22 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-02-12 12.36
Kommunstyrelsen 2021-02-22 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-02-12 12.36
Kommunstyrelsen 2021-02-22 Handlingar.pdf Pdf, 74.2 MB. 74.2 MB 2021-02-17 13.19

Ärendelista

1. Val av justerare

2. Anmälningsärende 2021-02-22
Dnr 2021-00089 1.1.2.25 Programområde 1

3. Delegationsbeslut 2021-02-22
Dnr 2021-00095 1.1.2.25 Programområde 1

4. Kc1 Avtal om samverkan mellan kommuner i Sjuhärad inom miljöoch hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet
Dnr 2020-00248 3.2.1.0 Programområde 5

5. Kc2 Borås Stads remissyttrande över: En samlad djurhälsoreglering
Dnr 2020-00909 1.1.2.1 Programområde 1

6. Kc3 Årsredovisning 2020 Kommunfullmäktige
Dnr 2021-00111 1.2.4.1 Programområde 1

7. PF1 Förlängning av projektet Frisk organisation
Dnr 2019-00932 2.3.5.25 Programområde 1

8. KU1 Överenskommelse samverkan för barns och ungas hälsa
Dnr 2020-00961 1.1.6.4 Programområde 2

9. KU2 Borås Stads remissyttrande över: Promemoria Befordringskravet i
postförordningen
Dnr 2020-00892 2.10.1.2 Programområde 1

10. M1 Försäljning av 26 575 kvm av Viared 5:1, kvarteret Vindtrycket,
utmed Segloravägen
Dnr 2021-00109 3.1.2.2 Programområde 4

11. M2 Exploateringsavtal Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4
Dnr 2021-00120 3.1.2.7 Programområde 4

12. E1 Förhyrning av lokal i Viared för Viskastrandsgymnasiet
Dnr 2021-00125 2.6.1.2 Programområde 5

13. E2 Svar på motion av Annette Carlson (M) och Magnus Sjödahl
(KD): Bättre gatubelysning för ett tryggare Borås
Dnr 2018-00911 1.1.1.1 Programområde 5

14. E3 Kronängsparkens förskola, inhyrning
Dnr 2020-00458 2.6.1.1 Programområde 5

15. E4 Intern kontroll kommunstyrelsen: Uppföljning 2020
Dnr 2021-00069 1.2.3.2 Programområde 1

16. E5 Kommunalteknisk utjämning
Dnr 2021-00063 2.4.3.1 Programområde 1

17. E6 Nämndbudget och reviderad investeringsbudget 2021
Dnr 2020-00037 1.2.4.1 Programområde 1

18. E7 Tilläggsbudget 2021
Dnr 2021-00208 1.2.4.1 Programområde 1

19. E8 Svar på remiss av utkast till lagrådsremiss Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier
Dnr 2021-00161 1.1.2.1 Programområde 3

20 SP1 Granskningsyttrande över detaljplan för Hestra, Torpa-Hestra 4:4
Dnr 2014-00614 214 Programområde 4

21. SP2 Yttrande över ansökan om planbesked för Elektra 5
Dnr 2020-00905 3.1.1.2 Programområde 4

22. SP3 Borås Stads remissyttrande över Regional handlingsplan för
friluftsliv i Västra Götalands län
Dnr 2020-00915 1.1.2.1 Programområde 4

23. SP4 Svar på e-petition: Stopp av förskolebyggnad på Räveskalla 1:36,
Badstrandsvägen i Sjömarken
Dnr 2020-00854 3.1.1.2 Programområde 5

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
M2 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 77.3 kB. 77.3 kB 2021-02-22 13.20
E3 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 49 kB. 49 kB 2021-02-22 13.21
E7 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 85.6 kB. 85.6 kB 2021-02-22 13.22
E8 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 49.6 kB. 49.6 kB 2021-02-22 13.21
SP1 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 74.3 kB. 74.3 kB 2021-02-22 13.22
SP4 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 47 kB. 47 kB 2021-02-22 13.22
2021-02-22 Alt förslag M + KD E7.docx Word, 66.6 kB. 66.6 kB 2021-02-22 13.48
2021-02-22 Alt förslag M + KD E8.docx Word, 62.4 kB. 62.4 kB 2021-02-22 13.48

Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
E8 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 105.9 kB. 105.9 kB 2021-02-22 13.23

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll som du hittar högst upp på sidan.

Projektet Frisk organisation (PF1)

Projektet har genom enheten Organisationshälsa arbetat sedan i januari 2019 med att sänka sjuktalen i Borås Stad till en rimlig och stabil nivå. Resultaten har varit goda, men pandemin har avbrutit och försvårat flera processer.

Kommunstyrelsen vill att projektet förlängs. Kostnaden för detta ryms inom ramen för de medel som redan beviljats.

Kommunstyrelsen beslutade att:

Projektet Frisk organisation förlängs till 2022-12-31.

Förhyrning av lokal i Viared för Viskastrandsgymnasiet (E1)

Viskastrandsgymnasiet har behov av ytterligare lokaler för att kunna ta emot alla dem som söker till skolans fordonsprogram. Lokalförsörjningsnämnden föreslår att man hyr lokal Vinddraget 2, Företagsgatan 7-9 i Viared på 15 år.

Kommunstyrelsen beslutade att:

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av lokalen Vinddraget 2, Företagsgatan 7-9, Viared, för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från den 1 novemberber 2021 med en avtalstid på 15 år och en årlig hyresnivå på 3 722 161 kronor. Beslutet fattas under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner avtalsförslaget.

Tilläggsbudget 2021 (E7)

Kommunstyrelsen vill att några nämnder 2021 ska få utökade kommunbidrag som är att betrakta som en generell höjning. Skälet är att dessa nämnder haft ett kärvt budgetläget redan före coronapandemin, och nu ges möjlighet att arbeta mot budgetbalans.

För Kommunstyrelsen är tillskottet primärt ämnat till åtgärder mot organiserad brottslighet, brottsförebyggande åtgärder, och förbättrad myndighetssamverkan. Individ- och familjeomsorgsnämnden ska planera för en avhopparverksamhet med syfte att underlätta för personer att lämna kriminella miljöer. Också Sociala omsorgsnämnden får ett utökat kommunbidrag.

För att arbeta den ikapp den ”utbildningsskuld” som uppstått när undervisningen under pandemin inte kunnat bedrivas i normal form, tilldelas Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 6,8 respektive 4,5 miljoner kronor av den den statliga ”Skolmiljarden” som för Borås betyder ett tillskott på 11,3 miljoner kronor.

Till detta kommer utökade kommunbidrag på 7,0 respektive 6,0 miljoner kronor till de två nämnderna.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:

Följande nämnder erhåller utökade kommunbidrag för 2021:

  • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 7,0 miljoner kronor (mnkr)
  • Individ- och familjeomsorgsnämnden, 12,0 mnkr
  • Sociala omsorgsnämnden, 3,0 mnkr
  • Kommunstyrelsen, 5,0 mnkr
  • Arbetslivsnämnden, 3,0 mnkr
  • Vård- och äldrenämnden, 2,0 mnkr

Följande nämnder får del av Borås Stads tilldelning av medel inom den så kallade skolmiljarden under 2021:

  • Grundskolenämnden, 6,8 mnkr
  • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 4,5 mnkr.
Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunstyrelsen , sammanträde 2021-02-22 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol