Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde 2022-02-07 14.00

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sändning från sammanträdet

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-07.pdf Pdf, 700.4 kB. 700.4 kB 2022-02-18 11.42
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-07 Bilagor.pdf Pdf, 785.2 kB. 785.2 kB 2022-02-18 11.43

Sammanfattning av några av besluten

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll här ovanför.

Nytt vattenverk: Tolken som framtida dricksvattentäkt samt fortsatt projekteringsuppdrag (E3)

Dricksvattenförsörjningen till Borås behöver ses över av flera anledningar. Det nuvarande vattenverket på Sjöbo är från 1932 och är i behov av renovering och uppgradering för att kunna leverera vatten med bra kvalitet i framtiden.

Projektet ”Framtidssäkring av Borås dricksvattenförsörjning” består i sin helhet av tre olika faser, där den första fasen (FAS 1) består av inriktningsbeslut, tillstånds- och programskede. FAS 2 utgörs av två etapper där etapp 1 avser projektering och upphandlingar och etapp 2 avser byggnation.

Den avslutande FAS 3 omfattar avstämning och uppföljning. Driftsättning av det nya vattenverket planeras till 2027.

Borås Energi och Miljö har gjort den sammantagna bedömningen av miljöaspekter och praktiska och ekonomiska aspekter att Tolken är det lämpligaste alternativet för en ny dricksvattentäkt.

Kommunstyrelsens gör inte någon annan bedömning än bolaget avseende Tolken som dricksvattentäkt.

BEMAB:S styrelse har också beslutat att genomföra projektet ”Framtidssäkring av Borås dricksvattenförsörjning FAS 2, etapp 1 (projekterings- och upphandlingsskede)” fram till beslut (byggnationsskede) till en kostnad av 100 miljoner kronor.

Ärendet är överlämnat till Kommunfullmäktige för ställningstagande då det bedöms vara av principiell karaktär.

Det är först vid investeringsbeslut som avser den andra etappen i FAS 2 som den totala investeringsutgiften av projektet blir känd. VA-verksamheten finansieras via VA-intäkter och det innebär att ett projekt av den här omfattningen får en relativt stor påverkan på kommande års taxeutveckling.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta:

Utifrån de förutsättningar som är kända i dag väljs sjön Tolken till framtida dricksvattentäkt. Beslutet förutsätter att Mark- och miljödomstolen godkänner tillståndsansökan för vattenuttag i Tolken samt med beaktande av det som framkommer i kommunfullmäktigeskrivelsen.

Borås Energi och Miljö ges ett fortsatt projekteringsuppdrag avseende ”Framtidssäkring av Borås dricksvattenförsörjning FAS 2, etapp 1 (projekterings- och upphandlingsskede)” till en investeringsutgift om 100 miljoner kronor.

Samrådssvar på detaljplan för Viared 13:1, del av trafikplats Boråstorpet (SP3)

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ett halvt trafikmot (avfart från väster i riktning mot Borås och påfart mot öster i riktning mot Borås) vid rastplatsen Boråstorpet. Detaljplanen förbereder för ett fullskalig trafikmot (på- och avfart i båda riktningarna).

Detaljplanen möjliggör också två större logistiketableringar. All mark som krävs för att bygga den halva trafikplatsen ligger på kommunal mark utanför Trafikverkets vägområde.

Trafikverket är tillfrågade med tanke på ny järnväg Göteborg-Borås. Planområdet ligger utanför korridoren för den planerade järnvägen.

Beslut

Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2022-02-07 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 12.4 MB. 12.4 MB 2022-01-28 10.57
Kommunstyrelsen 2022-02-07 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 478.7 kB. 478.7 kB 2022-01-28 10.57
Kommunstyrelsen 2022-02-07 Handlingar.pdf Pdf, 85 MB. 85 MB 2022-02-03 14.04

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2022-00053 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2022-00085 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Redovisning av e-petitioner 2021
  Dnr 2021-00985 1.1.2.25 Programområde 1
 5. Kc2 Instruktioner till valda ombud inför 2022 års bolagsstämmor
  Dnr 2022-00077 1.1.1.25 Programområde 1
 6. KU1 Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Valéria Kant (KD) och Magnus Sjödahl (KD): Borås behöver en äldrekommission
  Dnr 2020-00713 1.1.1.1 Programområde 2
 7. KU2 Svar på Initiativärende av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Sara Degerman-Carlsson (KD): Våga lära av privata utförare - för Borås Stads bästa: Se dnr 2011-00654
  Dnr 2018-00859 3.7.1.0 Programområde 2
 8. K1 Ansökan om marknadsföringssamarbete, Borås Grand Prix 2022: Borås Fältrittklubb
  Dnr 2021-00855 2.9.1.1 Programområde 1
 9. M1 Försäljning av fastigheten Vattnet 1, Elementgatan, Viared Norra
  Dnr 2021-00808 3.1.2.2 Programområde 4
 10. M2 Exploateringsavtal med HSB avseende kv Mjölskivlingen, Johanneslundgatan, södra Sjöbo
  Dnr 2021-00988 3.1.2.7 Programområde 4
 11. M3 Exploateringsavtal med Sjöbolängan i Borås AB avseende kv Mjölskivlingen, Johannelundsgatan, södra Sjöbo
  Dnr 2021-00989 3.1.2.7 Programområde 4
 12. E1 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds Verksamhetsplan och budget 2022
  Dnr 2021-00983 1.1.2.25 Programområde 1
 13. E2 Nämndbudget 2022
  Dnr 2021-00037 1.2.4.1 Programområde 1
 14. E3 Nytt Vattenverk: Tolken som framtida dricksvattentäkt samt fortsatt projekteringsuppdrag
  Dnr 2021-00973 3.3.2.0 Programområde 1
 15. SP1 Svar på remiss: En förbättrad förpackningsinsamling - nya roller för kommuner och producenter
  Dnr 2022-00065 1.1.2.1 Programområde 5
 16. SP2 Ansökan om planbesked för detaljplan för Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 10 och 16
  Dnr 2016-00501 214 Programområde 4
 17. SP3 Samrådssvar på detaljplan för Viared 13:1, del av, Trafikplats Boråstorpet
  Dnr 2020-00835 3.1.1.2 Programområde 4
 18. CKS1 Kvartalsuppföljning av visselblåsarfunktionen
  Dnr 2022-00074 1.4.1.25 Programområde 1

Alternativa förslag

Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
E2-Protokollsanteckning-SD.pdf Pdf, 405.7 kB. 405.7 kB 2022-02-07 13.36
Vy över stadshuskvarteret.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2022-02-07 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol