Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde 2022-04-11 14.00

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sändning från sammanträdet

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-11.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2022-04-25 12.40
Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-11 Bilagor.pdf Pdf, 536.8 kB. 536.8 kB 2022-04-25 12.40

Sammanfattning av några av besluten

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll som publiceras inom kort.

Borås Stads årsredovisning 2021 (E6)

Borås Stads årsredovisning av det turbulenta året 2021, präglat av covid-19-pandemin och Borås 400-årsfirande. Borås Stad redovisar ett resultat för 2021 på 472 miljoner kronor.

Det höga resultatet beror på flera faktorer: bland annat har den ekonomiskas återhämtningen efter pandemin gått snabbare än man förväntat, och kommunen har också fått statsbidrag för merkostnader av pandemin.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta:

 • Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 295 891 000 kr överförs från tidigare år till 2022 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet Nämndernas resultat och verksamhet.
 • Ej förbrukade investeringsmedel 2021 på sammanlagt 201 772 000 kronor omdisponeras från tidigare år till 2022 enligt Bilaga till årsredovisning, investeringar.
 • Förskolenämnden beviljas att ianspråkta 5 000 000 kr av sitt ackumulerade resultat. Beslutet avser 3 000 000 kr till barn i behov av särskilt stöd samt 2 000 000 kr till utvecklingsarbete i samverkan med familjecentralerna och Socialt hållbart Borås.
 • Samhällsbyggnadsnämnden beviljas att ianspråkta 3 000 000 kr av sitt ackumulerade resultat för att genomföra flygburen laserskanning av kommunens yta under 2022.
 • Miljö- och konsumentnämnden beviljas att under 2022 ianspråkta 351 000 kr av sitt ackumulerade resultat till användning av klimatkompensationsfonden.
 • Lista över uppdrag och ärenden som behandlas i samband med årsredovisning 2021 godkänns och läggs till handlingarna.

I övrigt föreslås Kommunfullmäktige att godkänna Årsredovisning 2021 för Borås Stad.

Notera Kommunstyrelsens beslut att verksamheterna under 2021 i Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark & Camping AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB samt i förekommande fall dotterbolag till dessa bolag, bedöms ha bedrivits i enlighet med de ändamål och befogenheter som anges i respektive bolags bolagsordning och övriga direktiv.

Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö̈ AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark & Camping AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder och AB Toarpshus läggs till handlingarna.

Remiss av promemorian Parkering av elsparkcyklar (Kc6)

I den gällande Trafiklagstiftningen betraktas elsparkcyklar som cyklar. Därmed är det inte heller förbjudet att ställa upp eller parkera elsparkcyklar utmed cykelbanor och gångbanor. Det har blivit ett ökande problem i takt med att elsparkcyklarna ökat i antal.
I ett förslag till ändring av trafikförordningen blir det förbjudet att parkera elsparkcyklar på gång- och cykelbanor. Parkering ska istället ske på uppställningsplatser för cyklar.
I ett remissvar från Borås Stad till Infrastrukturdepartementet skriver kommunen att man tycket det är en klok idé och alltså tillstyrker förslaget.

Beslut

Kommunstyrelsens beslutade att
Borås Stad tillstyrker förslaget till ändring i trafikförordningen (1998:1276) att det införs ett förbud att parkera elsparkcyklar på gång- och cykelbana annat än vid uppställningsplatser avsedda för cyklar.

SCB:s medborgarundersökning 2021 (KU2)

Borås Stad har deltagit i SCB:s Medborgarundersökning 2021. Sammanlagt deltog 161 kommuner. 1600 slumpmässigt utvalda personer 18 år eller äldre tillfrågades i Borås och av dessa svarade 556 personer.
Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form. Det innebär att inga resultat är direkt jämförbara med tidigare års resultat.

Undersökningen är uppdelad i 14 frågeområden och ger bland annat svar på̊ frågor om hur olika grupper i kommunen tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar.

Resultatet för Borås varierar men är övervägande positivt. Exempelvis anger 92 procent av de tillfrågade kommuninvånarna att Borås är en bra plats att bo och leva på.

90 procent tycker att de får ett bra bemötande vid kontakt med kommunens tjänstepersoner.

82 procent svarar att kommunen informerar bra vid samhällsstörningar. En stor andel är också nöjda med utbudet av mötesplatser för unga och äldre samt utbud och skötsel av frilufts- och naturområden.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade att resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning.

Ombyggnad av Skogslid Fristad (E2)

Sociala omsorgsförvaltningen är i behov av fler lägenheter för LSS-boende för en äldre målgrupp (LSS är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade invånare). Vidare har förvaltningen behov av korttidsboende för målgruppen inom SoL (Socialtjänstlagen). Korttidsboende är ett tillfälligt boende, i detta fall för psykiskt funktionshindrade, som ger möjlighet till avlastning för anhöriga eller rehabilitering för individen. Ett korttidsboende ska erbjuda som minimum ett rum med toalett och dusch.

Projektet avser att anpassa två̊ befintliga lokaler på̊ Skogslid. En flygel byggs som ett LSS-boende för en äldre målgrupp och en som en korttidsenhet för målgruppen inom SoL.

Preliminär byggstart i lokalerna på Gamla kyrkvägen 6 är september 2022 med preliminär inflyttning årsskiftet 2022–23. Projektets budget är uppskattad till 15 miljoner kronor och finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022.

Beslut

Kommunstyrelsen godkände Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förlaget, avseende ombyggnad av Skogslid, Gamla Kyrkvägen 6, Fristad.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2022-04-11 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 27.6 MB. 27.6 MB 2022-03-31 13.13
Kommunstyrelsen 2022-04-11 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2022-03-25 12.13
Kommunstyrelsen 2022-04-11 Handlingar.pdf Pdf, 42.5 MB. 42.5 MB 2022-04-06 13.58
Borås Stad - Årsredovisning 2021 med tillhörande bilagor.pdf Pdf, 16.5 MB. 16.5 MB 2022-04-08 17.04

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2022-00246 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2022-00247 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Revidering av riktlinjer för styrdokument
  Dnr 2021-00693 1.2.2.0 Programområde 1
 5. Kc2 Redovisning av kommunalt partistöd för Miljöpartiet de Gröna Borås
  Dnr 2022-00260 1.1.1.4 Programområde 1
 6. Kc3 Redovisning av kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås
  Dnr 2022-00185 1.1.1.4 Programområde 1
 7. Kc4 Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i Borås
  Dnr 2022-00087 1.1.1.4 Programområde 1
 8. Kc5 Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i Borås
  Dnr 2022-00207 1.1.1.4 Programområde 1
 9. Kc6 Remiss av promemorian Parkering av elsparkcyklar.
  Dnr 2022-00100 1.1.2.1 Programområde 1
 10. Kc7 Bestämmelser om omställningsstöd pension samt familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning
  Dnr 2022-00230 1.1.1.25 Programområde 1
 11. Kc8 Svar på motion av Magnus Sjödahl (KD), Lisa Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Valéria Kant (KD) och Gunilla Christoffersson (KD): Inga dubbla löner för tidigare politiker
  Dnr 2021-00743 1.1.1.1 Programområde 1
 12. Kc9 Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026
  Dnr 2022-00229 1.1.1.25 Programområde 1
 13. Kc10 Svar på Initiativärende av Stefan Lindborg (V): Stadens beredskap för att ta emot flyktingar från Ukraina
  Dnr 2022-00254 3.4.4.0 Programområde 1
 14. PF1 Personalekonomisk redovisning 2021
  Dnr 2022-00241 2.3.1.0 Programområde 1
 15. PF2 Svar på motion av Stefan Lindborg (V): En hjärtefråga
  Dnr 2021-00740 1.1.1.1 Programområde 1
 16. KU1 Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2021
  Dnr 2021-00479 3.7.2.25 Programområde 2
 17. KU2 SCB:s medborgarundersökning 2021
  Dnr 2020-00429 1.4.2.0 Programområde 1
 18. KU3 Lupp 2017 avslutande rapportering av handlingsplaner
  Dnr 2021-00453 1.1.6.4 Programområde 3
 19. M1 Svar på initiativärende av Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V): Taxa för markupplåtelse för elsparkcyklar
  Dnr 2021-00535 3.1.2.0 Programområde 4
 20. E1 Svar på remiss: Samverkansavtal digitala hjälpmedel
  Dnr 2022-00097 1.1.2.1 Programområde 2
 21. E2 Ombyggnad Skogslid Fristad
  Dnr 2022-00225 2.6.1.1 Programområde 5
 22. E3 Villkorsändring Backvägen 7B
  Dnr 2022-00226 2.6.1.2 Programområde 5
 23. E4 Svar på motion av Heiti Ernits (MP): Att vitalisera demokratin - införande av deltagarbudgetar
  Dnr 2018-00920 1.1.1.1 Programområde 1
 24. E5 Årsredovisning 2021 för Sjuhärads samordningsförbund
  Dnr 2022-00192 1.1.2.25 Programområde 1
 25. E6 Årsredovisning 2021
  Dnr 2022-00039 1.2.4.1 Programområde 1
 26. N1 Svar på initiativärende av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): Initiativ för en förbättrad uppföljning av kommunens näringslivsklimat
  Dnr 2019-00212 3.4.1.0 Programområde 1
 27. SP1 Svar på motion av Ida Legnemark (V): Gratis bussresor för fler
  Dnr 2019-00607 1.1.1.1 Programområde 5
 28. SP2 Svar på initiativärende av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): Fastställ stationsläget i Borås
  Dnr 2018-00904 3.1.1.0 Programområde 5

Alternativa förslag

Protokollsanteckningar

Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2022-04-11 Initiativärende M Placering i svensk vapenindustri.docx Word, 31.1 kB. 31.1 kB 2022-04-11 13.31
Vy över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2022-04-11 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol