Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde 2022-04-25 14.00

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Sändning från sammanträdet

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-25.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2022-05-04 15.33
Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-25 Bilagor.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2022-05-04 15.34

Sammanfattning av några av besluten

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll.

Svar på granskningsremiss för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor (SP8)

Lokaliseringsutredningen av ny järnväg mellan Göteborg och Borås är framme vid granskning tillsammans med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Granskning betyder i detta fall en sista formell fas då synpunkter kan lämnas.

Granskningsperioden startade den 3 mars och avslutas den 29 april. Nu svarar Borås Stad på denna granskningsremiss och tillstyrker (godkänner) den.

Lokaliseringsutredningen och övriga granskningshandlingar är underlag till järnvägsplaner, som är nästa steg på vägen mot ny järnväg. Så nära byggandet av en ny järnväg har vi aldrig tidigare varit, trots att byggstarten uppskattas ske först 2025–2027.

Handlingarna som ställts ut under våren ligger också till grund för det som kallas tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken. Där beslutar regeringen om det är tillåtligt (acceptabelt) att anlägga järnvägen, och inom vilken korridor den nya järnvägen i så fall ska gå. Därefter upprättas järnvägsplaner där Trafikverket utreder exakt var järnvägen ska gå inom den valda korridoren.

Slutlig prövning av järnvägsplanerna görs av Trafikverket.

Borås Stad har under hela utredningstiden haft som mål ett centralt stationsläge och en snabb resa, cirka 35 minuter, mellan Göteborg och Borås.

Med station vid nuvarande Borås C och en snabb utbyggnad når man enligt Borås Stad en hållbar och konkurrenskraftig regiontrafik mellan de två städerna, med alla de positiva effekter det har på till exempel arbetsmarknaden.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Borås Stad tillstyrker av Trafikverket rangordnat alternativ 1 i sin helhet och översänder skrivelsen till Trafikverket. Vid fortsatt lokaliseringsarbete österut uppmanar Borås Stad Trafikverket att studera möjligheten av triangelspår mot Ulricehamn och Jönköping.

Avsiktsförklaring om samverkan, Göteborg–Borås, en del av nya stambanor (SP7)

Den nya järnvägen Göteborg–Borås, är en del av nya stambanor i Sverige, ett omfattande samhällsbyggnadsprojekt som fordrar nära samarbete mellan ett stort antal berörda parter i stråket.

En avsiktsförklaring har därför tagits fram om samverkan för planering och genomförande av projektet. I avsiktsförklaringen beskrivs en så kallad samlad målbild som avser såväl nationell som regional nivå̊.

Parterna är Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Bollebygds kommun, Borås Stad, Boråsregionen, Trafikverket med flera.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Godkänna avsiktsförklaringen i sin helhet.

Detaljplan för Byttorp, del av Byttorp 3:1 (Fjällgatan) (SP6)

Planen är att göra det möjligt att bygga två nya punkthus på 7–9 våningar i västra Byttorp, söder om Byttorpssjön (Kolbränningen) och utmed Fjällgatan. Därtill vill man utöka gatan för att möjliggöra en rondell.

När ärendet var aktuellt i mars önskade Kommunstyrelsens förtydliganden när det gäller hur bebyggelsen anpassas till sin omgivning. Terrängen i området är kuperad och byggnationen måste anpassas med varsamhet till naturen runt omkring.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Byttorp, del av Byttorp 3:1 (Fjällgatan).

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2022-04-25 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 14.8 MB. 14.8 MB 2022-04-25 13.35
Kommunstyrelsen 2022-04-25 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 4.6 MB. 4.6 MB 2022-04-14 10.13
Kommunstyrelsen 2022-04-25 Handlingar.pdf Pdf, 104.2 MB. 104.2 MB 2022-04-25 13.32

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2022-00294 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2022-00293 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Redovisning av inneliggande initiativärenden 2022
  Dnr 2022-00265 1.1.2.25 Programområde 1
 5. Kc2 Svar på remiss: Säkerhet och tillgänglighet vid val
  Dnr 2022-00102 1.1.2.1 Programområde 1
 6. Kc3 Svar på revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader
  Dnr 2022-00104 1.2.3.3 Programområde 1
 7. Kc4 Redovisning av kommunalt partistöd för Liberalerna Borås
  Dnr 2022-00295 1.1.1.4 Programområde 1
 8. Kc5 Redovisning av kommunalt partistöd för Sverigedemokraterna Borås
  Dnr 2022-00354 1.1.1.4 Programområde 1
 9. Kc6 Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Motion: Landsbygdssäkra politiska beslut
  Dnr 2019-00703 1.1.1.1 Programområde 1
 10. Kc7 Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): Tjänstemannaorganisationens opartiskhet och objektivitet
  Dnr 2021-00657 1.1.1.1 Programområde 1
 11. Kc8 Revidering av instruktioner till valt ombud inför 2022 årsstämma i Viskaforshem AB
  Dnr 2022-00368 1.1.1.25 Programområde 1
 12. KU1 Svar på Motion av Kerstin Hermansson (C): Nya boendeformer för äldre.
  Dnr 2016-00540 739 Programområde 2
 13. M1 Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Magnus Sjödahl (KD) och Valéria Kant (KD): Borås Stad ska inte äga produktionsskog i Tranemo
  Dnr 2020-00516 1.1.1.1 Programområde 4
 14. E1 Rekommendation om ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2022
  Dnr 2022-00300 3.7.1.0 Programområde 2
 15. E2 Projekteringsframställan avseende Äventyrets förskola, Vinkelvägen, Paradis 1:4
  Dnr 2022-00321 2.6.1.1 Programområde 5
 16. E3 Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024
  Dnr 2022-00231 3.5.6.0 Programområde 3
 17. E4 Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp
  Dnr 2022-00033 2.4.2.3 Programområde 1
 18. E5 Utökad tillsyn med fokus på att motverka organiserad brottslighet i Borås
  Dnr 2022-00220 1.1.4.3 Programområde 1
 19. E6 Utbyggnad på Pantängen 25 samt svar på återremiss Borttagande av investeringsobjektet Pantängen i Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022
  Dnr 2019-00730 2.6.1.1 Programområde 1
 20. E7 Årsredovisning 2021 för Viskaforshem AB
  Dnr 2022-00162 1.2.4.1 Programområde 1
 21. E8 Villkorsändring Backvägen 7B
  Dnr 2022-00226 2.6.1.2 Programområde 5
 22. SP1 Remiss över ansökan nätkoncession för linje. Ansökan avser en luft- och markledning från Sjömarken till Bollebygd i Bollebygd- och Borås kommuner
  Dnr 2022-00232 3.3.1.4 Programområde 5
 23. SP2 Samrådsyttrande över detaljplan för Viskafors, Viskarhult 2:68 m.fl.
  Dnr 2021-00521 3.1.1.2 Programområde 4
 24. SP3 Samrådsyttrande över detaljplan för Sandared Sandevi, del av Sandared 1:89
  Dnr 2021-00251 3.1.1.2 Programområde 4
 25. SP4 Samrådsyttrande över detaljplan för Bergdalen, Norrmalm 1:1 med flera, Tokarpsberg
  Dnr 2021-00265 3.1.1.2 Programområde 4
 26. SP5 Handlingsplan för bostadsbyggande 2022-2026
  Dnr 2022-00302 3.4.2.0 Programområde 4
 27. SP6 Detaljplan för Byttorp, del av Byttorp 3:1 (Fjällgatan)
  Dnr 2017-00438 214 Programområde 4
 28. SP7 Avsiktsförklaring om Samverkan, Göteborg-Borås, en del av nya stambanor
  Dnr 2020-00275 3.3.4.0 Programområde 5
 29. SP8 Svar på granskningsremiss för ny järnväg mellan Göteborg-Borås, en del av nya stambanor
  Dnr 2020-00275 3.3.4.0 Programområde 5
 30. SP9 Remissvar inför tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av ny järnväg mellan Göteborg och Borås, en del av nya stambanor
  Dnr 2020-00275 3.3.4.0 Programområde 5
 31. SP10 Inriktningsbeslut inför detaljplanearbete på Viared Östra
  Dnr 2022-00301 3.1.1.1 Programområde 4
 32. CKS1 Regler för visselblåsarfunktionen
  Dnr 2022-00197 1.2.3.1 Programområde 1

Alternativa förslag

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KC7 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 416.9 kB. 416.9 kB 2022-04-25 14.15
SP4 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 414.8 kB. 414.8 kB 2022-04-25 14.15
SP5 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 417.4 kB. 417.4 kB 2022-04-25 14.15
Vy över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2022-04-25 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol