Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde 2022-05-09 14.00

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Sändning från sammanträdet

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-09.pdf Pdf, 820.5 kB. 820.5 kB 2022-05-16 11.04
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-09 Bilagor.pdf Pdf, 881.9 kB. 881.9 kB 2022-05-16 11.04

Sammanfattning av några av besluten

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll.

Markanvisning kvarteret Mjölskivlingen, Johannelundsgatan, Sjöbo (M2)

Bostäder i Borås AB har erbjudits markanvisning för cirka 2 900 kvadratmeter av fastigheten Torpa-Sjöbo 2:1, belägen på̊ södra Sjöbo. Här vill man bygga flerbostadshus i 5–7 våningar, med cirka 240 lägenheter. Området innehåller i dag äldre industribyggnader och marken är så kallad allmän platsmark och park, ”Nolingsparken”, och används delvis som parkering.

Markområdet ligger på södra Sjöbo mellan Klintegatan och Johannelundsgatan och ingår i området för pågående detaljplanearbete. Intill planområdet ligger Bostäder i Borås AB:s bostadsområde med många tidstypiska och välbevarade flerbostadshus från 40–60 talet.

Det totala planområdet är cirka 21 000 kvadratmeter stort och omfattar även privatägda fastigheterna Mjölskivlingen 9, 10, 12 och 16. Dessa delar av planområdet kommer bebyggas av två privata exploatörer. Planförslaget har varit ute på̊ granskning.

Beslut

Kommunstyrelsen godkände markanvisningsavtal mellan Bostäder i Borås AB och kommunen för del av Torpa-Sjöbo 2:1. Avtalet avser möjlighet till cirka 40 bostadslägenheter vid Johannelundsgatan i enlighet detaljplaneförslag.

Beslut om ansökan om medel för lokal utveckling 2022 (SP2)

Kommunstyrelsens delegation för Medel för lokal utveckling hade möte 6 april 2022. Beslut togs för de ansökningar som var på upp till 100 000 kronor.

12 ansökningar fick bifall, godkändes, och 10 ansökningar fick avslag. Sex ansökningar var på över 100 000 kronor och dessa ska Kommunstyrelsen besluta om.

Delegationen beslutade att rekommendera Kommunstyrelsen att ge bifall till ansökningarna nr 9 och 20, samt avslag på̊ nr 1, 4, 6 och 19.

Det är ansökan nr 9 från Sandhults byalag som bifalls: 125 000 kronor för åtgärder vid Trummesjön, samt ansökan nr 20 från Solhallsgatans vägförening och Sjögaråsgatan: 150 000 kronor för nystart av badplats.

Övriga avslås på grunderna att de antingen bör söka anläggningslån hos Fritids- och folkhälsonämnden i stället, att de inte utgör lokal utveckling eller får eventuellt återkomma efter att de utrett mer noga i samråd med Fritids- och folkhälsoförvaltningen och kommunen som markägare.

Beslut

Kommunstyrelsen gav bifall till ansökan nr 9 från Sandhults byalag (125 000 kronor för åtgärder vid Trummesjön) samt för ansökan nr 20 från Solhallsgatans vägförening och Sjögaråsgatan (150 000 kronor för nystart av badplats). Övriga avslås på̊ grunderna att de antingen bör söka anläggningslån hos Fritids- och folkhälsonämnden i stället, att de inte utgör lokal utveckling eller får eventuellt återkomma efter att de utrett mer noga i samråd med Fritids- och folkhälsoförvaltningen och kommunen som markägare.

Förvärv av fastigheten Viared 16:1 på̊ Viared Östra (M3)

Kommunen köper en skogsfastighet om cirka 17 hektar (170 000 kvadratmeter) på Viared, alldeles öster om Hälasjön. Fastigheten gränsar i norr, söder och öster till kommunens mark och är att betrakta som en strategiskt viktig fastighet.
Köpet ger kommunen ett mer sammanhängande markområde, vilket är positivt vid framtida utbyggnad och exploatering.

Förvärvet bidrar också̊ till en effektivare skogsskötsel. Delar av fastigheten finns utpekad som verksamhetsområde i kommunens översiktsplan och arbetet med att få fram en detaljplan för området har precis startat.

Kommande ny järnväg Göteborg-Borås har en korridor i fastighetens södra del.

På fastigheten finns ett bostadshus, en ladugård samt en mindre förrådsbyggnad, och har tidigare varit platsen för Viareds Museum. Dessa byggnader ihop med en lämplig tomt kommer efter fullbordat förvärv styckas av och säljas på̊ öppna marknaden.

Beslut

Kommunen köper fastigheten Viared 16:1 för 7 500 000 kronor enligt upprättat köpeavtal.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2022-05-09 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 51.7 MB. 51.7 MB 2022-04-29 12.54
Kommunstyrelsen 2022-05-09 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2022-05-06 10.34
Kommunstyrelsen 2022-05-09 Handlingar.pdf Pdf, 60.1 MB. 60.1 MB 2022-05-09 10.10

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2022-00348 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2022-00352 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Svar på remiss av slutbetänkande Rätt mottagare- Granskning och integritet (SOU 2021:99)
  Dnr 2022-00096 1.1.2.1 Programområde 1
 5. Kc2 Revidering av gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad
  Dnr 2022-00347 1.2.2.2 Programområde 1
 6. Kc3 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 2022
  Dnr 2022-00257 1.3.1.4 Programområde 1
 7. Kc4 Revidering av instruktion till valt ombud inför 2022 årsstämma i Viskaforshem AB
  Dnr 2022-00368 1.1.1.25 Programområde 1
 8. KU1 Redovisning av Stadsledningskansliet inkomna synpunkter januari - december 2021
  Dnr 2022-00143 1.4.2.1 Programområde 1
 9. KU2 Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2021
  Dnr 2022-00118 1.4.2.1 Programområde 1
 10. KU3 Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav Drotz (KD), Else-Marie Lindgren (KD): Motion "De som behöver mest stöd ska också ha mest stöd"
  Dnr 2017-00515 730 Programområde 2
 11. KU4 Svar på remiss avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå samt förslag avseende ändringar som rör hantverksprogrammet
  Dnr 2022-00174 1.1.2.1 Programområde 3
 12. M1 Begäran om planuppdrag för upphävande av tomtindelningsbestämmelser inom kvarteret Laxöringen på Göta
  Dnr 2022-00369 3.1.1.1 Programområde 4
 13. M2 Markanvisning, kv Mjölskivlingen, Johannelundsgatan, Sjöbo
  Dnr 2022-00242 3.1.2.2 Programområde 4
 14. M3 Förvärv av fastigheten Viared 16:1 på Viared Östra
  Dnr 2022-00325 3.1.2.1 Programområde 4
 15. E1 Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst
  Dnr 2022-00340 3.4.4.1 Programområde 1
 16. E2 Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp
  Dnr 2022-00033 2.4.2.3 Programområde 1
 17. E3 Årsredovisning 2021 för Viskaforshem AB
  Dnr 2022-00162 1.2.4.1 Programområde 1
 18. SP1 Svar på motion av Monica Hermansson-Friedman (M) och Annette Carlson (M): Låt fler använda skolbussarna
  Dnr 2020-00868 1.1.1.1 Programområde 5
 19. SP2 Beslut om ansökan om medel för lokal utveckling 2022, ansökningarna nr 1, 4, 6, 9, 19 och 20
  Dnr 2021-00869 2.4.3.25 Programområde 4
 20. SP3 Remiss över förslag till nya föreskrifter för Västra Götalands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2021:21) om bärighetsklasser i Västra Götalands län. 2020-2022
  Dnr 2022-00335 3.3.6.0 Programområde 5
 21. CKS1 Kvartalsuppföljning av visselblåsarfunktionen
  Dnr 2022-00355 1.4.1.25 Programområde 1
 22. CKS2 Framställan om utökad resurs, kunskapsinriktning
  Dnr 2022-00345 2.3.3.0 Programområde 1
 23. Ki1 Utredning om engångsartiklar (Budgetuppdrag 2018)
  Dnr 2018-00651 2.5.1.0 Programområde 5

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2022-05-09 Alt förslag M+KD Kc3 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 2022.docx Word, 65.7 kB. 65.7 kB 2022-05-09 13.46
E3 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 47.5 kB. 47.5 kB 2022-05-09 13.57
KC3 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 679.4 kB. 679.4 kB 2022-05-09 13.57
KC4 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 53.5 kB. 53.5 kB 2022-05-09 13.57
Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2022-05-09 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol