Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde 2022-10-17 14.00

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sändning från sammanträdet

(Sändningen börjar direkt efter Borås Stadshus AB)

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2022-10-17.pdf Pdf, 773.3 kB. 773.3 kB 2022-10-31 10.41
Kommunstyrelsens protokoll 2022-10-17 Bilagor.pdf Pdf, 822.8 kB. 822.8 kB 2022-10-31 10.41

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2022-10-17 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 7.5 MB. 7.5 MB 2022-10-06 13.08
Kommunstyrelsen 2022-10-17 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2022-10-06 13.08
Kommunstyrelsen 2022-10-17 Handlingar.pdf Pdf, 30.3 MB. 30.3 MB 2022-10-17 09.31

Sammanfattning av några av besluten

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll.

Svar på initiativärende: Minska elbehovet (Kc2)

Den 22 augusti biföll Kommunstyrelsens ett förslag från Sverigedemokraterna att se över möjligheterna att minska kommunens elförbrukning. Uppdraget gick till stadsdirektören Svante Stomberg, som diskuterat möjliga sparåtgärder tillsammans med Borås Stads energi- och klimatstrateg.

Arbetet är nu påbörjat:

 • Alla förvaltningar och bolag har informerats om att alla verksamheter behöver se över sina möjligheter att spara el.
 • Samordning och stöd ges av Borås Stads energi- och klimatstrateg och energi- och klimatsamordnare under höst och vinter.
 • Åtgärder och resultat följs upp i mars/april och rapporteras till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar

Redovisningen läggs till handlingarna.

Samrådsyttrande om detaljplan Hässleholmen, Bodvallen (Sp3)

Bodavallens idrottsområde föreslås utvecklas. I området planeras bland annat för ett allaktivitetshus med fullstor idrottshall, lokaler för skol- och föreningsverksamheter och samlingslokal för allmänheten.

Fler idrottsverksamheter kommer med utbyggnaden att kunna samlokaliseras vid Bodavallen.

I en kommentar föreslår Kommunstyrelsen att Samhällsbyggnadsnämnden funderar över planutformningen av förslagets norra del, som man ser kan bli svår att sköta.

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsen tillstyrker samrådsförslaget med kommentar.

Planbesked för bostadshus på Byttorp (Sp4)

Cernera vill bygga ett flerbostadshus utmed Alingsåsvägen på Byttorp, Byttorpslund 19 med flera. Man har också gjort en förfrågan om direktanvisning på kommunens fastighet Byttorp 3:1.

Tekniska förvaltningen har tagit fram en ny trafiklösning för korsningen Alingsåsvägen-Fjällgatan. I den ingår en gestaltningsplan för den delen av kommunens mark som exploatören vill ta i anspråk. Eftersom kommunen har behov av marken bör förfrågan om direktanvisning avslås. I övrigt ingår planområdet i ett kulturhistoriskt värdefullt område som speglar sin tids trädgårdsstadsideal.

Kommunstyrelsen skriver: Kulturmiljön tillsammans med riktlinjerna från översiktsplanen innebär att de föreslagna byggnadsvolymerna och gestaltningen av volymer behöver anpassas efter omgivningen och det urbana stråket under detaljplaneskedet.

Kommunstyrelsen beslutar

att lämna positivt planbesked för Byttorpslund 19 m.fl. samt att avslå förfrågan om direktanvisning på̊ del av kommunens mark Byttorp 3:1.

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2022-00712 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2022-00713 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Redovisning av inneliggande initiativärenden 2022
  Dnr 2022-00265 1.1.2.25 Programområde 1
 5. Kc2 Svar på initiativärende: Minska elbehovet
  Dnr 2022-00663 1.1.2.25 Programområde 1
 6. Kc3 Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
  Dnr 2022-00279 1.2.2.2 Programområde 3
 7. Kc4 Gruppledare för de partier som är representerade i Kommunstyrelsen men som inte har någon kommunalrådspost
  Dnr 2022-00781 1.1.2.0 Programområde 1
 8. KU1 Svar på remiss av Inspektionen för vård och omsorgs redovisning av Uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem
  Dnr 2022-00588 1.1.2.1 Programområde 2
 9. KU2 Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2022 för kommunstyrelsen
  Dnr 2022-00222 1.1.1.25 Programområde 1
 10. KU3 Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2022
  Dnr 2022-00221 1.1.1.25 Programområde 1
 11. M1 Försäljning av fastigheten Visiret 4, utmed Ryssnäsgatan i Viared
  Dnr 2022-00704 3.1.2.2 Programområde 4
 12. M2 Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för år 2023
  Dnr 2022-00563 3.1.2.6 Programområde 4
 13. E1 Effekt- och kapacitetsbehov för Borås framtida behov av el (Budgetuppdrag 2021)
  Dnr 2021-00180 1.1.4.0 Programområde 5
 14. E2 Remissvar av betänkandet I mål - vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34)
  Dnr 2022-00584 1.1.2.1 Programområde 3
 15. E3 Intern kontrollplan 2023
  Dnr 2022-00565 1.2.3.2 Programområde 1
 16. E4 Äskande om medel från Trygghetspotten
  Dnr 2022-00749 2.4.3.3 Programområde 5
 17. SP1 Svar på remiss: En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden
  Dnr 2022-00595 3.2.1.0 Programområde 5
 18. SP2 Svar på remiss: Riktlinjer för Kulturmiljövården
  Dnr 2022-00460 1.1.2.1 Programområde 4
 19. SP3 Samrådsyttrande Detaljplan för Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1, Bodavallen
  Dnr 2021-00825 3.1.1.1 Programområde 4
 20. SP4 Planbesked för Byttorp, Byttorpslund 19 m.fl.
  Dnr 2022-00528 3.1.1.1 Programområde 4

Alternativa förslag

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ärende KU2 - Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2022 för kommunstyrelsen.pdf Pdf, 245.8 kB. 245.8 kB 2022-10-17 13.45
SP1 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 412.6 kB. 412.6 kB 2022-10-17 13.45
Flygbild över stadshuskvarteret.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2022-10-17 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol