Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Balansräkning

En balansräkning visar tillgångar och skulder i en förening.

Förslag på balansräkningens utformning:

Balansräkning

Borås xxklubb 20xx-01-01 -- 20xx-12-31 (år och datum)

Exempel på en balansräkning:

BalansräkningTillgångar

2016-12-31

2015-12-31

Plusgiro

15 589

83 252

Bankkonto

100 435

34 589

Ej utbetalda bidrag

45 000

0

Fordran medlemmar

8 000

6 000

Summa tillgångar

172 024

123 841

--

--

--

Skulder och eget kapital

--

--

Leverantörsskulder

98 364

56 778

Upplupna kostnader

15 000

0

Upplupna arbetsgivaravgifter

3 450

0

Anställdas preliminära skatter

4 500

9 000

--

--

--

Eget kapital

51 163

45 231

--

--

--

Årets resultat

-723

45 231

Summa skulder och eget kapital

172 024

123 841

 

Borås den xx februari 20xx (datum och år)

Kristina Nilsson
Kassör

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Balansräkning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender