Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Revisionsberättelse

Föreningens revisionsberättelser återger det som har hänt under året. Framförallt granskas ekonomi, hur den har skötts och om styrelsen får fortsatt förtroende.

Förslag på revisionsberättelse

Revisionsberättelse för Borås xxxklubb

Revisionen omfattar räkenskapsåret 1/1 - 31/12 20xx

Vi har granskat årsberättelsen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 20xx-01-01 -- 20xx-12-31. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

Vi tillstyrker:

  • att resultaträkningen och balansräkningen bestämmts.
  • att tillgängliga vinstmedel, kronor xxxxxxx, disponeras enligt styrelsens förslag, det vill säga balanseras i ny räkning, samt
  • att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Borås den xx februari 20xx

Av Borås xxklubb valda revisorer

xxxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxxxx (namn)

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Revisionsberättelse

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender