Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Ansökan om undantag från lokala avfallsföreskrifter

Om du vill förlänga hämtningsintervall eller göra uppehåll i hämtningen av avfall, så ska du göra en ansökan om undantag från renhållningsordningens bestämmelser. Eventuella undantag prövas av Miljö och konsumentnämnden om inget annat anges. Ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses samt en redogörelse för på vilket sätt avfallet ska omhändertas. Undantag som beviljats kan upphöra omedelbart om bestämmelserna inte följs. Undantagen upphör i samband med byte av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare (annan än ägaren som har rätt att använda fastigheten). Ansökan om undantag ska utformas tydligt så att Miljö- och konsumentnämnden kan avgöra om ett undantag är lämpligt och bestämma villkor för det. Undantag förutsätter att avfallet kan tas om hand utan risk för människors hälsa eller miljön.

I blanketten nedan, under rubriken Självservice, kan du ansöka för undantag enligt paragraferna 2, 3 och 4 (kompostering av matavfall) i de lokala avfallsföreskrifterna. Fyll i blanketten så noga som möjligt, på så vis kan du undvika att behöva komplettera med mer uppgifter

Om du vill förlänga hämtningsintervall för slamtömning eller vill ha uppehåll i hämtningen av avloppsslam, så hänvisas du till sidan Eget avlopp. Länk till annan webbplats.

Paragraf 2: Förlängt hämtningsintervall

Begäran om förlängt hämtningsintervall görs skriftligen en månad i förväg. Beslut om förlängt intervall gäller högst fem år i taget. Förutsättningarna för förlängning är att:

  • sökanden tar hand om matavfallet enligt paragraf 4
  • det är uppenbart att kortare intervall inte behövs
  • avfallet ryms i behållare av typ och storlek som Borås Energi och Miljö AB normalt använder
  • risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.

Paragraf 3: Uppehåll i hämtning

Ansökan om uppehåll i hämtning ska göras skriftligen. Beslut om uppehåll gäller högst fem år i taget. För permanentbostad och outnyttjad fastighet medges uppehåll om fastigheten inte används under en sammanhängande tid av minst sex månader. För fritidshus medges uppehåll om huset inte används alls under perioden 15 maj till 30 september.

Paragraf 4: Kompostering av matavfall

Lättnedbrytbart matavfall och latrin från bostad kan få komposteras på fastigheten om

  • skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden
  • komposteringen sker skadedjurssäkert
  • risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.

Miljö-och konsumentnämnden har rätt att ta ut en avgift för såväl prövning av ansökan som tillsyn.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansökan om undantag från lokala avfallsföreskrifter

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansökan om undantag från lokala avfallsföreskrifter

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol