Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Klagomål vid störningar i boendemiljön

En stor del av tiden tillbringar vi människor inomhus. Därför är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. Problem i boendemiljön kan orsakas av många saker och upplevs ofta olika. Det kan handla om till exempel bristande ventilation, fukt och mögel, buller, lukt eller andra störningar.

Olägenhet för människors hälsa

Olägenhet för människors hälsa är ett grundläggande begrepp i arbetet med hälsoskydd. Med olägenhet menas en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan negativt. För att kallas olägenhet så ska störningen inte vara ringa eller tillfällig. Bedömningen av vad som är en olägenhet för människors hälsa ska utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte enbart från en persons åsikt eller ett enskilt fall. När det gäller en störning så utgår man från hur människor i allmänhet uppfattar situationen. För att störningen ska anses vara en olägenhet måste den ha en viss varaktighet, antingen under en sammanhängande tid eller genom att den återkommer, regelbundet eller oregelbundet.

Vem är ansvarig?

Det är viktigt att den som orsakar störningen får möjlighet att undersöka och åtgärda problemet innan Miljöförvaltningen blir inkopplad. Oftast är det fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen eller den verksamhetsutövare som orsakar störningen som har det yttersta ansvaret och de som är skyldiga att vidta åtgärder som kan krävas för att förebygga eller undanröja olägenheter. Vi vill därför att du i första hand tar kontakt med dem.

Om du bor i ett flerbostadshus ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare eller bostadsrättsförening, som har ansvar för att utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön. Om du äger en bostadsrätt kan du också själv vara ansvarig för vissa områden. Läs föreningens stadgar och bostadsrättslagen eller prata med någon i styrelsen för att få reda på om ansvaret att åtgärda är ditt eller föreningens. Om du bor i ett hus som du äger är du själv ansvarig för inomhusmiljön. Kommer störningen från en verksamhet är det verksamhetsutövaren som du i första hand ska vända dig till.

Om du inte får hjälp

Får du ingen hjälp trots att du tagit kontakt med den ansvarige kan du anmäla ditt klagomål till Miljöförvaltningen. För att göra en klagomålsanmälan kan du använda blanketterna nedan på denna sida.

Tänk på att om du lämnar in klagomål blir det en allmän handling, det vill säga det blir en handling som utomstående kan och har rätt att läsa, eftersom Miljöförvaltningen är en kommunal verksamhet och myndighet. När du anmäler ett klagomål i din boendemiljö kan du inte vara anonym eftersom Miljöförvaltningen måste kunna kontakta dig för att göra en komplett utredning.

Följande problem handläggs inte av Miljöförvaltningen:

  • Lösspringande katter och kaniner (bedöms inte vara olägenhet enligt miljöbalkens definition)
  • Klagomål på vilda djur som till exempel kråkor och duvor - kontakta din fastighetsägare
  • Ovårdad tomt - kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stadöppnas i nytt fönster
  • Arbetsmiljöfrågor - kontakta Arbetsmiljöverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Röklukt från grannar som röker på balkongen eller på lukt i utrymmen som du inte bor i, exempelvis källare och förråd

När du lämnat in din anmälan om klagomål gör förvaltningen sedan en bedömning av om problemet kan vara en risk för olägenheter för hälsan utifrån miljöbalkens definition. För att Miljöförvaltningen ska kunna handlägga ditt ärende måste den störning/ olägenhet som du upplever utgöra en hälsorisk i miljöbalkens mening.

För att Miljöförvaltningen ska handlägga din anmälan krävs:

  • att förvaltningen bedömer att störningen är en hälsorisk och utgör en olägenhet. Exempel på det kan vara buller eller för låg temperatur i bostaden. Slitage eller boendestandard räknas inte som en hälsorisk och Miljöförvaltningen handlägger inte frågor om ersättning eller nedsättning av hyran.
  • att störningen är pågående. Miljöförvaltningen handlägger inte klagomål på störningar som har upphört, och inte heller störningar som är tillfälliga.

Miljöförvaltningens handläggning av klagomål sker i följande steg:

  1. Fastighetsägare informeras via skrivelse om klagomålet. Miljöförvaltningen begär i det brevet också in synpunkter på klagomålet samt en begäran att undersöka förhållandena och inkomma med förslag på eventuella åtgärder med anledning av klagomålet. Fastighetsägaren har då möjlighet att bemöta klagomålet och de får i regel tre veckor på sig att besvara skrivelsen.

  2. När synpunkter och redovisning har kommit in till Miljöförvaltningen görs en bedömning om redovisningen kan godtas. Miljöförvaltningen stämmer även av med klagande om problemet kvarstår. Om du som klagande inte tycker att redovisningen kan godtas och/eller om problemet kvarstår vill vi att du meddelar detta så att vi kan gå vidare med ärendet.

Om klagomålen kvarstår

Miljöförvaltningen gör en inspektion av den aktuella lägenheten för att bedöma om det finns en indikation på risk för olägenhet. Om det finns indikation på risk för olägenhet krävs fastighetsägaren/verksamhetsinnehavaren på vidare utredning/åtgärder. Den handläggningen debiteras fastighetsägaren/verksamhetsinnehavaren för. Om Miljöförvaltningen bedömer att det inte förekommer någon risk för olägenhet avslutas ärendet.

Handläggningstiden för klagomål varierar beroende på hur komplicerat ärendet är.

l

Självservice

Anmälan om klagomål i enbostadshus

Anmälan om klagomål i flerbostadshus

Anmälan om klagomål kring vedeldning

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-08-12 11.36

Ändrad av:

Dela sidan: Klagomål vid störningar i boendemiljön

g q n C

p

Kontakt