Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Klagomål vid störningar i boendemiljön

En stor del av tiden tillbringar vi människor inomhus, därför är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. Problem i boendemiljön kan orsakas av många saker och upplevs ofta olika. Det kan handla om till exempel bristande ventilation, fukt och mögel, buller, lukt eller andra störningar.

Olägenhet för människors hälsa

Olägenhet för människors hälsa är ett grundläggande begrepp i arbetet med hälsoskydd. Med olägenhet menas en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan negativt. För att kallas olägenhet så ska störningen inte vara ringa eller tillfällig. Bedömningen av vad som är en olägenhet för människors hälsa ska utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte enbart från en persons åsikt eller ett enskilt fall. När det gäller en störning så utgår man från hur människor i allmänhet uppfattar situationen. För att störningen ska anses vara en olägenhet måste den ha en viss varaktighet, antingen under en sammanhängande tid eller genom att den återkommer, regelbundet eller oregelbundet.

Vem är ansvarig?

Det är viktigt att den som orsakar störningen får möjlighet att undersöka och åtgärda problemet innan Miljöförvaltningen blir inkopplad. Oftast är det fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen eller den verksamhetsutövare som orsakar störningen som har det yttersta ansvaret och de som är skyldiga att vidta åtgärder som kan krävas för att förebygga eller undanröja olägenheter. Vi vill därför att du i första hand tar kontakt med dem.

Om du bor i ett flerbostadshus ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare eller bostadsrättsförening, som har ansvar för att utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön. Om du äger en bostadsrätt kan du också själv vara ansvarig för vissa områden. Läs föreningens stadgar och bostadsrättslagen eller prata med någon i styrelsen för att få reda på om ansvaret att åtgärda är ditt eller föreningens. Om du bor i ett hus som du äger är du själv ansvarig för inomhusmiljön. Kommer störningen från en verksamhet är det verksamhetsutövaren som du i första hand ska vända dig till.

Om du inte får hjälp

Får du ingen hjälp trots att du tagit kontakt med den ansvarige kan du anmäla ditt klagomål till Miljöförvaltningen. För att göra en klagomålsanmälan kan du använda blanketterna nedan på denna sida.

Tänk på att om du lämnar in klagomål blir det en allmän handling, det vill säga det blir en handling som utomstående kan och har rätt att läsa, eftersom Miljöförvaltningen är en kommunal verksamhet och myndighet. När du anmäler ett klagomål i din boendemiljö kan du inte vara anonym eftersom Miljöförvaltningen måste kunna kontakta dig för att göra en komplett utredning.

När du lämnat in din anmälan om klagomål gör förvaltningen sedan en bedömning av om problemet kan vara en risk för olägenheter för hälsan utifrån miljöbalkens definition. För att Miljöförvaltningen ska kunna handlägga ditt ärende måste den störning/ olägenhet som du upplever utgöra en hälsorisk i miljöbalkens mening.

Följande problem handläggs inte av Miljöförvaltningen:

 • Lösspringande katter och kaniner (bedöms inte vara olägenhet enligt miljöbalkens definition)
 • Klagomål på vilda djur som till exempel kråkor och duvor - kontakta din fastighetsägare
 • Ovårdad tomt - kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, följ länk nedtill
 • Arbetsmiljöfrågor - kontakta Arbetsmiljöverket, följ länk nedtill
 • Röklukt från grannar som röker på balkongen eller på lukt i utrymmen som du inte bor i, exempelvis källare och förråd - kontakta istället din fastighetsägare

Länkar för mer information kring boende

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad
Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att Miljöförvaltningen ska handlägga din anmälan krävs:

 • att förvaltningen bedömer att störningen är en hälsorisk och utgör en olägenhet. Exempel på det kan vara buller eller för låg temperatur i bostaden. Slitage eller boendestandard räknas inte som en hälsorisk och Miljöförvaltningen handlägger inte frågor om ersättning eller nedsättning av hyran.
 • att störningen är pågående. Miljöförvaltningen handlägger inte klagomål på störningar som har upphört, och inte heller störningar som är tillfälliga.

Miljöförvaltningens handläggning av klagomål sker i följande steg

 1. När du lämnat in din anmälan om klagomål gör Miljö-och hälsoskyddsavdelningen först en startkontroll
  som innehåller följande:
  1. Har klagomålet redan utretts av Miljö-och hälsoskyddsavdelningen?
  2. Gäller anmälan Borås stad, det vill säga inom det geografiska området i kommunen?
  3. Berör anmälan Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tillsynsområde?
  4. Föreligger risk för människors hälsa och för vår miljö enligt miljöbalken?
  5. Har klaganden kontaktat fastighetsägaren eller den som orsakar störningen? Har rimlig tid för åtgärder/rättelse getts?
  6. Genomför/Planerar den som har rådighet över störningen redan åtgärder?

 2. Om anmälan uppfyller ovan kriterier informeras fastighetsägare via skrivelse om klagomålet. Din klagomålsanmälan bifogas till skrivelsen så att fastighetsägaren eller den som orsakar störningen får ta del av det du skrivit. Miljöförvaltningen begär i det brevet också in synpunkter på klagomålet samt en begäran
  att undersöka förhållandena och inkomma med förslag på eventuella åtgärder med anledning av klagomålet. De har då möjlighet att bemöta det och får oftast tre veckor på sig att bemöta klagomålet.

 3. När synpunkter och redovisning har kommit in till Miljöförvaltningen görs en bedömning. Vad som undersöks är om fastighetsägaren har gjort eller kommer att göra åtgärder som var nödvändiga/rimliga för att förhindra att olägenheter för människors hälsa uppstår. Om undersökningarna tyder på att det inte
  föreligger risk för olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening och om Miljöförvaltningen
  bedömer att det är orimligt att kräva ytterligare åtgärder, då avslutas klagomålsärendet.

Om klagomålen kvarstår

Miljöförvaltningen gör en inspektion av den aktuella lägenheten för att bedöma om det finns en indikation på risk för olägenhet. Om det finns indikation på risk för olägenhet krävs fastighetsägaren/verksamhetsinnehavaren på vidare utredning/åtgärder. Den handläggningen debiteras fastighetsägaren/verksamhetsinnehavaren för. Om Miljöförvaltningen bedömer att det inte förekommer någon risk för olägenhet avslutas ärendet.

Handläggningstiden för klagomål varierar beroende på hur komplicerat ärendet är.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Blankett för anmälan om klagomål

Blankett för anmälan om klagomål - vedeldning

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Klagomål vid störningar i boendemiljön

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Ett stängsel framför slamlagunen, som liknar en vanlig våtmark med vass och en liten vattensamling. Foto: Kennet Öhlund Publicerad

  Nytt stängsel kring slamlagunen

  Den här veckan börjar arbetet med att sätta upp ett permanent stängsel kring den så kallade slamlagunen i skogsterrängen bakom Blå Stjärnans Djursjukhus. Ett me...
 • Verktyg som ligger på marken Publicerad

  Vår öppna mottagning kommer till dig igen

  Går du i byggtankar och behöver råd eller hjälp? Eller är du nyfiken på hur området du bor i kan komma att utvecklas? Nu kommer våra bygglovhandläggare, adminis...
 • Porträttbild av Anna Säfsten. Foto: Kennet Öhlund.  Publicerad

  Anna Säfsten är ny chef på Miljöförvaltningen

  Hon återvänder till Borås Stad och Miljöförvaltningen efter sju år. Anna Säfsten är ny förvaltningschef, och gläds åt att återknyta kontakter med människor hon ...
Ikon: Kalender

Kalender