Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ansökan om undantag från lokala avfallsföreskrifter

Om du vill förlänga hämtningsintervall eller göra uppehåll i hämtningen av avfall eller slam, så ska du göra en ansökan om undantag från renhållningsordningens bestämmelser. Eventuella undantag prövas av Miljö- och konsumentnämnden om inget annat anges.

Avfallsföreskrifter Pdf, 1.1 MB.

Ansökan om undantag

Ansökan om undantag gör du i E-tjänsten som finns under rubriken Självservice, längst ner på den här sidan. Ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses samt en redogörelse för på vilket sätt avfallet ska omhändertas. Undantag som beviljats kan upphöra omedelbart om bestämmelserna inte följs. Undantagen upphör i samband med byte av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare (annan än ägaren som har rätt att använda fastigheten).

Ansökan om undantag ska utformas tydligt så att Miljö- och konsumentnämnden kan avgöra om ett undantag är lämpligt och bestämma villkor för det. Undantag förutsätter att avfallet kan tas om hand utan risk för människors hälsa eller miljön.

Du kan ansöka för undantag enligt paragraferna 2, 3 och 4 i de lokala avfallsföreskrifterna. Fyll i E-tjänsten så noga du kan, på så vis kan du undvika att behöva komplettera med mer uppgifter.

Avgift

Miljö-och konsumentnämnden tar ut en avgift på 1 326 kr för prövning av ansökan (2023 års taxa). För anmälan av egen kompostering av matavfall tas dock ingen avgift ut. Samprövning sker om flera undantag begärs, så att endast en avgift tas ut.

Paragraf 2: Förlängt hämtningsintervall

Avfall

Begäran om förlängt hämtningsintervall görs skriftligen en månad i förväg. Beslut om förlängt intervall gäller högst fem år i taget. Förutsättningarna för förlängning är att

 • sökanden tar hand om matavfallet enligt paragraf 4
 • det är uppenbart att kortare intervall inte behövs
 • avfallet ryms i behållare av typ och storlek som Borås Energi och Miljö AB normalt använder
 • risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.

Slam

Förlängt slamstömningsintervall kan beviljas till vartannat år med förutsättningarna att

 • slamavskiljaren är överdimensionerad och har god funktion
 • anläggningen har en enligt Miljö-och konsumentnämnden godtagbar behandling av avloppsvattnet
 • ingen risk för människors hälsa eller miljön uppkommer.

Miljö- och konsumentnämnend beslut om förlängt intervall gäller i högst fem år efter beslutsdatum.

Paragraf 3: Uppehåll i hämtning

Avfall

Ansökan om uppehåll i hämtning ska göras skriftligen. Beslut om uppehåll gäller högst fem år i taget. För permanentbostad och outnyttjad fastighet medges uppehåll om fastigheten inte används under en sammanhängande tid av minst sex månader. För fritidshus medges uppehåll om huset inte används alls under perioden 15 maj till 30 september.

Slam

Uppehåll kan beviljas för fem år i taget, om anläggningen inte tillförs avloppsvatten under en sammanhängande tid av minst tolv månader.

Paragraf 4: Eget omhändertagande av avfall (matavfall, slam och urin)

Kompostering av matavfall

Lättnedbrytbart matavfall och latrin från bostad kan få komposteras på fastigheten om

 • skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden
 • komposteringen sker skadedjurssäkert
 • risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.

Bilagor som ska skickas in med anmälan om egen kompostering av matavfall:

 • Vattenbrunnar och vattendrag inom 20 meter från komposten
 • Vid egen konstruktion, ritning eller foton på behållaren

Kompostering av slam och urin från bostad på annan fastighet än jordbruksfastighet

Avloppsslam och urin från bostad och på annan fastighet än jordbruksfastighet kan komposteras på fastigheten om:

 • skriftlig anmälan har gjorts till Miljö-och konsumentnämnden
 • avloppsanläggningen har lämplig utrustning för tömning och avvattning
 • kompostering sker i en för ändamålet avsedd behållare
 • slam och urin som sprids har hygieniserats under minst sex månader
 • risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.

Kompostering av slam och urin från bostad på jordbruksfastighet

Avloppsslam och urin från bostad på jordbruksfastighet kan få komposteras eller på annat sätt användas för jordförbättring på fastigheten om

 • skriftlig anmälan har gjorts till Miljö-och konsumentnämnden
 • det bedrivs jordbruk på fastigheten
 • slam och urin som sprida har hygieniserats under minst sex månader
 • avfallet hanteras med lämplig utrustning
 • risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.

Bilagor som ska med i ansökan om eget omhändertagande av slam och urin är:

 • Redovisning av vattenbrunnar inom 20 meter från komposten
 • Placering av komposten
 • Spridningsytor för nedmyllande av färdigkomposterat material
 • Spridningsytor för spridning av urin
 • Vid egen konstruktion av behållare- ritning och foto på behållaren
Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansökan om undantag från lokala avfallsföreskrifter

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansökan om undantag från lokala avfallsföreskrifter

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender