Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde 2023-04-27 18.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2023-04-27 handlingar.pdf Pdf, 13.7 MB. 13.7 MB 2023-04-13 13.40
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Svar på interpellation från Tomas Brandberg (SD) till kommunalrådet Ylva Lengberg (S): Borås Stads koldioxidbudget (Nr 36)
 7. Framtagning av regelverk och informationsmaterial avseende intraprenader (Budgetuppdrag 2021) (Nr 37)
 8. Årsredovisning 2022 för Sjuhärads samordningsförbund (Nr 38)
 9. Slutliga koncernbidrag år 2022 inom koncernen Borås Stadshus AB (Nr 39)
 10. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Beslut rörande de kommunala bolagens verksamheter jml KL 6 kap 9 §. (Nr 40)
 11. Flytt av ansvar för samordning, initiering av upphandling och avtala om all tele- och data-kommunikation. (Nr 41)
 12. Borås Stads Miljöprogram (Nr 42)
 13. Revidering av riktlinjer för styrdokument (Nr 43)
 14. Riktlinjer - delaktighet och inflytande för medborgare (Nr 44)
 15. Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå (Nr 45)
 16. Reglemente för kommunalt bidrag till nybyggnad och iståndsättning samt underhåll av enskilda vägar (Nr 46)
 17. Villkorsändring Milstensgatan 8 (Nr 47)
 18. Villkorsändring Simonsland Proteko (Nr 48)
 19. Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2022 (Nr 49)
 20. Svar på motion av Olle Engström (SD): Utveckla stödet för anhöriga till kriminella (Nr 50)
 21. Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Handlingsplan mot skolsegregationen (Nr 51)
 22. Svar på motion av Hans Gustafsson (KD): Motion: Det mullrar i oasen (Nr 52)
 23. Svar på motion av Magnus Sjödahl (KD): Borås rent och snyggt (Nr 53)
 24. Svar på motion av Anne Rapinoja (V): Stadsodlingar är mötesplatser (Nr 54)
 25. Svar på motion av Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD) och Jonas Ellerstrand (SD): Avsluta medlemskap i FairTrade (Nr 55)

Frågor

Motioner

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelser 27 april 2023.pdf Pdf, 113.6 kB. 113.6 kB 2023-04-27 10.57

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2023-04-27 Protokoll.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-05-05 08.15
Kommunfullmäktige 2023-04-27 Bilagor.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2023-05-04 16.10
Kommunfullmäktige 2023-04-27 Voteringar.pdf Pdf, 302.1 kB. 302.1 kB 2023-05-04 16.10
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunfullmäktige , sammanträde 2023-04-27 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol