Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2023-11-20.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-12-05 13.38
Kommunstyrelsens protokoll 2023-11-20 Bilagor.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2023-12-05 13.38

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2023-11-20 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 10 MB. 10 MB 2023-11-10 10.52
Kommunstyrelsen 2023-11-20 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2023-11-10 10.52
Kommunstyrelsen 2023-11-20 Handlingar.pdf Pdf, 88.1 MB. 88.1 MB 2023-11-15 09.20

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2023-00755 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2023-00756 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning
  Dnr 2023-00336 1.3.1.4 Programområde 1
 5. Kc2 Socialt hållbart Borås
  Dnr 2021-00246 1.4.2.0 Programområde 2
 6. Kc3 Undantag från kravet att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset avgiftsfritt
  Dnr 2023-00647 1.1.1.1 Programområde 1
 7. S1 Fullmakt för stadsjurister
  Dnr 2023-00589 1.3.1.4 Programområde 1
 8. S2 Ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten
  Dnr 2023-00587 1.1.1.3 Programområde 1
 9. S3 Fullmakt att företräda kommunen inför hyres- och arrendenämnd
  Dnr 2023-00588 1.3.1.4 Programområde 1
 10. S4 Kvittering av utbetalningar från kommunens banktillgodohavanden
  Dnr 2023-00590 1.2.3.2 Programområde 1
 11. S5 Undertecknande av handlingar för delegation för upptagande av lån med mera
  Dnr 2023-00586 1.2.3.2 Programområde 1
 12. S6 Revidering av ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB och reglemente för Tekniska nämnden på grund av utökat uppdrag till Borås kommuns Parkerings AB
  Dnr 2023-00746 1.1.3.0 Programområde 1
 13. S7 Redovisning av inneliggande initiativärenden 2023
  Dnr 2023-00051 1.1.2.25 Programområde 1
 14. PF1 Borås Stads personalpolitiska program
  Dnr 2023-00470 2.3.1.0 Programområde 1
 15. PF2 Borås Stads Arbetsmiljöpolicy
  Dnr 2023-00505 2.3.4.0 Programområde 1
 16. KU1 Välfärdsbokslutet 2022 - En jämlikhetsrapport för ett socialt hållbart Borås
  Dnr 2023-00531 1.1.2.25 Programområde 2
 17. KU2 Program mot hemlöshet
  Dnr 2023-00314 1.1.2.25 Programområde 2
 18. KU3 Svar på remiss från Socialdepartementet: Promemorian Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)
  Dnr 2023-00678 1.1.2.0 Programområde 2
 19. KU4 Svar på remiss av SOU 2023:44 En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga
  Dnr 2023-00688 1.1.2.0 Programområde 2
 20. KU5 Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2023
  Dnr 2023-00069 3.7.2.25 Programområde 2
 21. KU6 Svar på motion av Inger Landström (V) och Linda Johansson (V): Kultur för personer i hemlös situation
  Dnr 2023-00176 1.1.1.1 Programområde 3
 22. M1 Svar på remiss: Förstudie nytt konstmuseum i Borås
  Dnr 2023-00691 3.6.1.0 Programområde 4
 23. E1 Fördelning av riktade statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2024
  Dnr 2023-00752 2.4.3.1 Programområde 3
 24. E2 Intern kontrollplan 2024
  Dnr 2023-00469 1.2.3.2 Programområde 1
 25. E3 Svar på motion från Emanuel Mäkinen (KD) Niklas Arvidsson (KD): Inför en kommunal AI-strategi
  Dnr 2023-00436 1.1.1.1 Programområde 1
 26. E4 Svar på motion av Björn Qvarnström (SD) och Olle Engström (SD): Minnesmärke för Borås Djurpark
  Dnr 2022-00571 1.1.1.1 Programområde 3
 27. E5 Ansökan om anläggningslån från Borås Skidlöparklubb för utbyggnad av skidskyttestadion
  Dnr 2023-00357 3.6.7.2 Programområde 2
 28. E6 Borås Skyttecenter
  Dnr 2023-00358 3.6.7.2 Programområde 2
 29. E7 Svar på initiativärende: Rädda skyttet i Borås
  Dnr 2019-00763 3.1.1.0 Programområde 2
 30. SP1 Antagande detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl
  Dnr 2022-00057 3.1.1.1 Programområde 4
 31. SP2 Samrådsyttrande över detaljplan för Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1 - Långestenslyckan
  Dnr 2017-00547 214 Programområde 4
 32. SP3 Yttrande samråd detaljplan för Sandhult, Sandhult 10: 1 med flera, Arnolds väg
  Dnr 2019-00700 3.1.1.1 Programområde 4
 33. SP4 Beslut om ansökan om medel för lokal utveckling 2023, ansökningar nr 47 Vänga bollklubb, samt nr 52 Korskyrkan, samt rapportering av delegerade beslut.
  Dnr 2022-00801 2.4.3.25 Programområde 4
 34. SP5 Produktionsplan för samhällsbyggnadsprocessen 2024
  Dnr 2023-00767 3.1.1.0 Programområde 4
 35. SP6 Klimatkontrakt 2023
  Dnr 2023-00788 3.2.1.0 Programområde 2
 36. CKS1 Program mot hedersrelaterat våld
  Dnr 2023-00337 1.2.2.0 Programområde 2

Alternativa förslag

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS231120 E6 Protokollsanteckning V Skyttecenter.docx Word, 49.6 kB. 49.6 kB 2023-11-20 13.23
KS231120 M2 Protokollsanteckning V Konstmuseum.docx Word, 49.7 kB. 49.7 kB 2023-11-21 08.24

Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Initiativärendet Utred Alternativ Nu SD M KD.pdf Pdf, 483.5 kB. 483.5 kB 2023-11-20 13.19
2023-11-20 Initiativärende M+SD M1 Förstudie nytt konstmuseum i Borås.pdf Pdf, 433.1 kB. 433.1 kB 2023-11-20 14.03
Flygbild över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunstyrelsen , sammanträde 2023-11-20 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol