Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Borås Stadshus AB sammanträder kl 14.00. Kommunstyrelsen börjar direkt efter

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-01-22 protokoll.pdf Pdf, 934.1 kB. 934.1 kB 2018-02-02 11.19

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-01-22 ärendelista.pdf Pdf, 247.6 kB. 247.6 kB 2018-01-17 13.59
Kommunstyrelsen 2018-01-22 handlingar.pdf Pdf, 17.3 MB. 17.3 MB 2018-01-18 11.06

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Revisionen har granskat delårsrapport (Kc3)

Första revisorsgruppen har granskat Borås Stads delårsrapport januari-augusti 2017. Gruppen har granskat Kommunstyrelsens redovisning och analys samt en översiktlig granskning av kommunens bokslut och den sammanställda redovisningen.

Sammanfattningsvis bedömer Första revisorsgruppen att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller formella lagkrav och Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer avseende innehåll och utformning. Gruppen saknar dock en samlad bild av hur målen för god ekonomisk hushållning kommer att kunna uppnås.

Kommunstyrelsen tar till sig de synpunkter som lämnats i granskningen av delårsrapporten.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka upprättat svar på granskningen av delårsrapporten till Revisionskontoret.

Undertecknande av handlingar för delegation för upptagande av lån (S1)

Ärendet behandlades i december med behöver föras upp till beslut igen, då hänvisningen till Kommunfullmäktiges beslut var felaktig vid det förra mötet. I övrigt finns ingen ändring.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att bemyndiga ekonomichef Magnus Widén, finanschef Martin Jakobsson, budgetchef Roger Cardell, finanssekreterare Carina Andell, att två och två underteckna handlingar för att ta lån med mera, som är beslutade med stöd av delegering i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 23 februari 2017, § 31, ”Riktlinjer för finansverksamheten Borås Stad” för tiden intill 2018 års utgång.

Svar på begäran om stöd för uppropet Tobacco Endgame 2025 (Pf1)

”Tobacco Endgame” eller ”Rökfritt Sverige 2025” är ett opinionsbildningsprojekt som drivs av ett flertal organisationer som arbetar tobaksförebyggande. Den ideella föreningen, Tobaksfakta, som arbetar på uppdrag av 18 medlemsorganisationer är den drivande kraften bakom uppropet.

Om Borås Stad väljer att ansluta sig till uppropet så innebär det att kommunen ställer sig bakom strategin för ”Tobacco Endgame 2025”, aktivt deltar i opinionsbildningen för ett nationellt beslut och vidareutvecklar det egna tobaksförebyggande arbetet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stad ställer sig bakom initiativet ”Tobacco Endgame 2025”.

Initiativärende: Förebyggande arbete mot spelberoende (Ku2)

Allianspartierna har lämnat in ett antal frågor i ett initiativärende om förebyggande arbete mot spelberoende. Kommunstyrelsen beslutade att ärendet remitteras till Stadsledningskansliet för beredning. Frågorna har nu besvarats:

  • Vad gör Borås Stad för att förebygga problemet med spelberoende?
    Yxhammarmottagningen är en öppenvårdsmottagning som erbjuder råd, stöd och samtalsbehandling till dig som har ett missbruk eller beroende. Med anledning av ny lagstiftning som gäller från 1 januari 2018 kommer den drogpolitiska gruppen som finns i Borås stad att diskutera stadens fortsatta förebyggande insatser.

  • Vad gör Borås Stad för att stödja och hjälpa dem som är spelberoende?
    Förutom Yxhammarmottagning så ska behandlare utbildas på Cedern för att kunna arbeta med spelmissbruk. Cedern vänder sig till unga upp till 25 år.

  • Hur sker samverkan mellan Borås Stad och Västra Götalandsregionen i frågan?
    Det finns ingen strukturerad samverkan med regionen när det gäller spelmissbruk, men vi kommer att lyfta frågan i de samverkansstrukturer som finns, i första hand på operativ nivå.

Svaren på frågorna är en sammanfattning. För fullständiga svar, se tjänsteskrivelsen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att initiativärendet är besvarat.

Två bolag blir ett: Akademiplatsen AB (E3)

Ett nytt bolag med arbetsnamnet Akademiplatsen AB ska bildas. Det nya bolaget tar över de uppgifter som idag ligger på Borås Stad Textile Fashion Center AB och Kongresscenter AB. Akademiplatsen AB ska ha en samordnande funktion för verksamheten i och kring Textile Fashion Center och för det nya kongresshuset.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att Borås Stad Textile Fashion Center AB ombildas och byter namn till Akademiplatsen AB (arbetsnamn) den 27 mars 2018.

Bolaget Borås Kongresscenter AB likvideras omgående efter den 27 mars. Hyresavtalet på kongresshuset med bolaget Eolus 6 AB samt KF:s beslut om inköp av inventarier för kongresshuset överförs till det ombildade bolaget Akademiplatsen AB.

Yttrande till Kammarrätten om Malmen Montessori (E4)

I ett fall om bidrag till fristående förskola och skola har Malmen Montessori på nytt överklagat kommunens beräkning där Kommunstyrelsen beslutade att inte bevilja ytterligare ersättning. Förvaltningsrätten i Jönköping avslog överklagandena i dom och Malmen Montessori överklagade till Kammarrätten i Jönköping.

Borås Stad yrkar i sitt yttrande att Kammarrätten ska avslå Malmen Montessoris överklagande och fastslå Förvaltningsrättens dom.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att i efterhand godkänna inskickat yttrande till Kammarrätten i Jönköping.

Aktieöverlåtelse mellan Borås Stad och Industribyggnader i Borås AB (E5)

Borås Lokaltrafik AB:s verksamhet upphörde i april 2017. Framöver består verksamheten av förvaltning och uthyrning av ägd fastighet. Med anledning av detta görs en organisatorisk förändring, där Industribyggnader i Borås AB förvärvar aktierna av Borås Stad, och Borås Lokaltrafik AB blir ett dotterbolag till Industribyggnader i Borås AB.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att alla aktier i Borås Lokaltrafik AB överlåts till Industribyggnader i Borås AB den 30, i enlighet med upprättat aktieöverlåtelseavtal. Köpeskillingen ska motsvara Borås Lokaltrafik AB:s bokförda egna kapital per överlåtelsetidpunkten, vilket bedöms uppgå till 305 000 kronor.

Koncernbidrag år 2017 inom koncernen Borås Stadshus AB (E6)

Borås Stadshus AB föreslås ta emot totalt 44,0 miljoner kronor i koncernbidrag. Av detta stannar 2,4 miljoner i moderbolaget, och återstående 41,6 miljoner lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, Borås Stad Textile Fashioncenter AB samt Inkubatorn i Borås AB.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag. Kommunstyrelsen får i delegation besluta om slutliga koncernbidrag.

Antagande av Träbyggnadsstrategi (Sp2)

Centerpartiet har tidigare presenterat ett budgetförslag som bidrog till att Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag att ta fram ett förslag på en träbyggnadsstrategi. Förslaget har sedan skickats ut på remiss till tio nämnder och bolag. Strategin ska stimulera till ökad användning av trä i byggandet för Borås Stad men även för trä- och byggindustrin i övrigt. Trä i byggnationer är en viktig komponent i byggandet av ett hållbart samhälle. Strategin anger också att trä alltid ska prövas som huvudalternativ vid nybyggnation.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att anta Träbyggnadsstrategi för Borås Stad.

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Flygbild över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-28] Kommunstyrelsen , sammanträde 2018-01-22 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol