Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2019-08-19 protokoll.pdf Pdf, 613.2 kB. 613.2 kB 2020-09-02 12.16

 

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2019-08-19 anmälningsärenden.pdf Pdf, 52.5 MB. 52.5 MB 2019-08-09 10.24
Kommunstyrelsen 2019-08-19 delegationsbeslut.pdf Pdf, 4.4 MB. 4.4 MB 2019-08-09 10.17
Kommunstyrelsen 2019-08-19 handlingar.pdf Pdf, 56.1 MB. 56.1 MB 2019-08-19 07.58

 

Alternativa förslag

 

Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-08-19 Initiativärende tillstånd för passiv pengainsamling, M + KD.docx Word, 187.8 kB. 187.8 kB 2019-08-19 13.48

 

Protokollsanteckningar


Sammanfattning av beslut

Kvittering av utbetalningar från kommunens banktillgodohavanden (KC1)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade om vilka personer som ska kvittera kommunens på bankkonton innestående medel samt checkar, postväxlar och utbetalningskort.

Avsägelse och fyllnadsval till stiftelsen Blå stjärnans djursjukhus, stiftelsen Bostäder för blinda i Borås och Borås förvaltade donationsfonder (KC2)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att välja Hans Gavin till revisor i stiftelsen Svenska blå stjärnans djursjukhus och stiftelsen Bostäder för blinda i Borås till och med 2022 års verksamhet, att välja Helena Patriksson till revisorsersättare i stiftelsen Svenska blå stjärnans djursjukhus och stiftelsen Bostäder för blinda i Borås, att välja Nina Brohall till revisor i stiftelsen Bostäder för blinda i Borås samt att välja EY som revisorer för Borås Stads förvaltade donationsstiftelser med Hans Gavin som revisor, Maria Strandberg som revisor samt Helena Patriksson som revisorsersättare till och med 2022.

Budget för Kommunfullmäktige 2020 (KC3)

Budget 2020 för Kommunfullmäktige har upprättats.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna Kommunfullmäktiges budget för 2020 och lägga den till handlingarna.

Budget för Kommunstyrelsen 2020 (KC4)

Budget 2020 för Kommunstyrelsen har upprättats.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att fastställa budgeten för Kommunstyrelsen 2020.

Initiativärende: Utred om Borås bör kräva polistillstånd för passiv pengainsamling

Allianspartierna i Borås skriver i ett initiativärende att de tycker att Borås Stad ska följa implementeringen av Eskilstunas beslut om att kräva polistillstånd för passiv pengainsamling.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avslå initiativärendet.

Tillägg avseende minnesgåva (PF1)

Förhandlingsdelegationen har föreslagit att medarbetare som arbetar efter pensioneringen ska få en minnesgåva även om 20-årsvillkoret uppfylls efter pensioneringen. Det skulle dels kunna uppmuntra medarbetare att jobba efter pensioneringen och dels bidra till att göra Borås Stad till en mer attraktiv arbetsgivare.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att medarbetare som arbetar efter pensioneringen kommer att få minnesgåva även om 20-årsvillkoret uppfylls efter pensioneringen.

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 2019 (KU1)

Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden är skyldiga att rapportera alla gynnande beslut om bistånd som inte verkställts inom tre månader till IVO och Stadsrevisionen. Nämnderna ska också lämna en statistikrapport till Kommunfullmäktige i samma ärende.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga rapporterna till handlingarna.

Program för nationella minoriteter (KU2)

Arbetslivsnämnden har tagit fram ett förslag på program för nationella minoriteter som ska gälla hela staden. Där beskrivs bland annat hur invånare som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och minoritet, och hur staden kan arbeta för att de kan vara delaktiga i och ha inflytande över stadens utveckling på lika villkor som alla andra.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att fastställa programmet för nationella minoriteter att gälla till och med 2023.

Program för ett integrerat samhälle (KU3)

Arbetslivsnämnden har tagit fram ett reviderat förslag på program för ett integrerat samhälle som ska gälla hela staden.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att programmet för ett integrerat samhälle fastställs att gälla till och med 2023.

Uppföljning på program för ett integrerat samhälle (KU4)

Kommunfullmäktige fastställde 2015 Program för ett integrerat samhälle och beslutade samtidigt att Arbetslivsnämnden ansvarar för uppföljning och revidering av programmet. Under 2018 har fokus legat på fyra av sju programområden, nämligen arbete, boende, folkhälsa och trygghet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Välfärdsbokslut 2018 (KU5)

Välfärdsbokslutet är en mätare för hur socialt hållbart Borås är och lyfter fram de områden som behöver förbättras. Utmaningen för staden ligger i att jämna ut skillnaderna mellan olika grupper. I årets rapport har den sociala hållbarheten kopplats tydligare samman med det globala, nationella och lokala arbetet i form av Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna, målområdena för det nationella folkhälsoarbetet och Borås Stads Vision 2025.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att Välfärdsbokslutet ska vara en del av underlaget till nämnders och bolagsstyrelsers arbete och prioriteringar. Alla nämnder och styrelser ska årligen redovis till Fritids- och folkhälsonämnden på vilket sätt man har använt Välfärdsbokslutet i planerings- och budgetarbetet.

Svar på motion: En bättre skola i Borås (KU6)

Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har i en motion föreslagit att Grundskolenämnden ska få i uppdrag att införa jourklasser för elever med anpassningssvårigheter och normbrytande beteenden. Det skulle innebära ett bättre stöd för de eleverna och samtidigt utgöra en tydlig signal för övriga elever att vissa beteenden inte kan accepteras, menar SD.

Grundskolenämnden säger i sitt svar att nämnden har inrättat flera kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avslå motionen.

Utredning av orsakerna till Skolinspektionens förelägganden (KU7)

Grundskolenämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att analysera orsakerna till att skolverksamheten i Borås fått så mycket kritik och hot om viten från Skolinspektionen. Utredningen tar bland annat upp personal- och kompetensbrist inom elevhälsa och skolledning, den dåvarande organisationen med tre stadsdelar och brister i skolkulturen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att rekommendera nämnden att:

  • Arbeta systematiskt för fortsatta förbättringar på de områden som Skolinspektionen lyft fram som särskilda kritikpunkter gentemot Borås Stads grundskoleverksamhet i sina granskningar.
  • Arbeta systematiskt för fortsatta förbättringar på de områden som Skolinspektionen lyft som särskilda kritikpunkter gentemot Borås Stads fritidshemsverksamhet.
  • Följa upp undervisningens del av den totala kostnaden per elev då den ser ut att skilja sig från jämförbara kommuner.
  • Ta reda på hur lärarna upplever sitt arbete, för att få ytterligare underlag i förbättringsarbetet.

Försäljning av del av Räveskalla 1:26 i Sandared (M1)

Borås Stad har upprättat ett köpeavtal med Magnus och Carina Einarsson om försäljning av 230 kvadratmeter av fastigheten Räveskalla 1:26 i Sandared. Köparna äger fastigheten intill där de tänker bygga en villa och behöver fastigheten Räveskalla 1:26 för att kunna anlägga en slänt.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att sälja 230 kvadratmeter av fastigheten Räveskalla 1:26 till Magnus och Carina Einarsson för 35 000 kronor.

Granskningsyttrande över detaljplan för Tullen, Triangeln 8 med flera (M2)

Tullastugan är ett av Borås bästa exempel på utkastsbebyggelse från slutet av 1800-talet. Den är dock i dåligt skick och behöver rustas upp. Syftet med detaljplanen är att visa hur Tullastugan och de tillhörande ekonomibyggnaderna kan användas på lämpligaste sätt, att reglera skydds- och varsamhetsbestämmelserna för att bevara deras kulturhistoriska värde och att göra det möjligt att bygga bostäder inom de bakomliggande fastigheterna.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka planförslaget.

Kommunstyrelsens riskanalys och plan 2020 (E1)

Ärendet utgick.

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2018 (E2)

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2018 och den sammantagna bedömningen är att årsredovisningen i huvudsak är upprättad enligt god redovisningssed.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka det upprättade svaret till Stadsrevisionen.

Avfallstaxa hushåll inför 2020 (E3)

Borås Energi och Miljö föreslår att avfallstaxan för hushåll höjs med 1,8 procent 2020. Prishöjningen behövs eftersom Borås Energi och Miljö investerar i en ny förbehandlingsanläggning för matavfall.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att avfallstaxan för hushåll höjs med 1,8 procent 1 januari 2020.

Försäkringslösning av intjänad pensionsrätt (E4)

Kommunstyrelsen föreslås besluta att placera upp till 100 miljoner kronor inklusive löneskatt i en försäkringslösning av intjänad pensionsrätt. Det skulle innebära att Borås Stad försäkrar bort en del av sin pensionsskuld.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna placering i försäkringslösning av intjänad pensionsrätt till och med 31 december 1997 upp till högst 100 miljoner kronor.

Svar på motion: Utred en biokolanläggning i Borås (E5)

Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V) har föreslagit att Borås Stad ska utreda förutsättningarna för en biokolanläggning för att på så sätt kunna omvandla trädgårdsavfall till biokol.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Svar på motion: Fimpa rätt (E6)

Annette Carlson (M), Pirita Isegran (M), Annacarin Martinsson (M) och Anne-Marie Ekström (FP) har i en motion från 2012 föreslagit att Tekniska nämnden får i uppdrag att snarast sätta upp askkoppar på stadens alla papperskorgar. Sedan dess har det hänt en del, bland annat har en ny tobakslag trätt i kraft 1 juli i år. Enligt Tekniska nämnden har staden idag 60 papperskorgar med fimpmöjligheter i centrala Borås och det finns i dagsläget inga planer på att köpa in fler.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad.

Stora Kyrkogatan 4, förhyrning av lokal för familjecentral (E7)

Förskoleförvaltningen har i uppdrag att starta en familjecentral med central placering. Lokalförsörjningsnämnden föreslår att man hyr en lokal av CS i Borås Förvaltnings AB från 1 januari 2020 med en avtalstid på sju år och till en årlig hyra på 935 000 kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag att hyra en lokal för familjecentral i kvarteret Carolus 1 på Stora Kyrkogatan 4. Med tillägg att det förutsätter att Förskolenämnden godkänner avtalsförslaget.

Ny beräkning för ersättning till fristående skolor och förskoleklass 2015 (E8)

Malmen Montessoris har överklagat Borås Stads bidrag till fristående förskola och skola för 2015.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade om ny beräkning för ersättning till fristående skolor och förskoleklass år 2015, och om retroaktiv ersättning till fyra skolföretag.

Förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (E9)

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att upphäva förhyrningen av fastigheten Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att utreda om man kan placera annan verksamhet i lokalerna.

Planbesked för fastigheten Hultabacke 1 (SP1)

Borås Elnät vill ändra detaljplanen för fastigheten Hultabacke 1 för att kunna anlägga en ny mottagningsstation där. På fastigheten finns idag en byggnad för religiös verksamhet men det finns planer på att flytta den.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen på Hultabacke 1.

Planbesked för fastigheten Pantängen 12 (SP2)

Borås Elnät har kommit in med en ansökan om att ändra detaljplanen för att kunna upprätta en ny mottagningsstation som ska ersätta befintligt ställverk utmed Bäckeskogsgatan. Området ligger inom samma fastighet som Ryaverket.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att ändra detaljplanen för delar av fastigheten Pantängen 12.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2019-08-19 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol