Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Text

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2019-09-16 protokoll.pdf Pdf, 566.9 kB. 566.9 kB 2020-09-02 12.18

 

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2019-09-16 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2019-09-06 11.02
Kommunstyrelsen 2019-09-16 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 5.9 MB. 5.9 MB 2019-09-06 11.02
Kommunstyrelsen 2019-09-16 Handlingar.pdf Pdf, 32.8 MB. 32.8 MB 2019-09-11 12.56

 

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-09-16 Alt förslag M+KD E5.docx Word, 43.3 kB. 43.3 kB 2019-09-16 13.23
2019-09-16 Yrkande om återremiss KU1 M+KD.docx Word, 93.3 kB. 93.3 kB 2019-09-16 13.23
E6 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 51.7 kB. 51.7 kB 2019-09-16 13.43
M2 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 51.1 kB. 51.1 kB 2019-09-16 13.43
SP2 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 49.4 kB. 49.4 kB 2019-09-16 13.43
SP3 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 65.5 kB. 65.5 kB 2019-09-16 13.43
2019-09-16 Alt förslag M+KD SP2.docx Word, 40.8 kB. 40.8 kB 2019-09-16 15.26

 

Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Initiativärende (SD) Politiska organisationen.pdf Pdf, 434.2 kB. 434.2 kB 2019-09-16 13.22
Initiativärende Parkera inte framtiden SD.pdf Pdf, 451.3 kB. 451.3 kB 2019-09-16 13.45

 

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-09-16 Protkollsanteckning M2 M+KD.docx Word, 93.6 kB. 93.6 kB 2019-09-16 13.26
2019-09-16 Protokollsanteckning E1 M + KD.docx Word, 91.9 kB. 91.9 kB 2019-09-16 13.26
2019-09-16 Protokollsanteckning E7 M + KD.docx Word, 94.1 kB. 94.1 kB 2019-09-16 13.26


Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Remiss för ny förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (KC1)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stad ställer sig bakom förslaget till ny förbundsordning i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och lämnar kommentarer i upprättat remissvar.

Initiativärende om att utreda visselblåsarfunktionen (KC2)

Sverigedemokraterna föreslår i ett initiativärende att Borås Stads visselblåsarfunktion ska utredas.

Beslut: Kommunstyrelsen remitterade ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Svar på initiativärende: Våga lära av privata utförare (KU1)

Ärendet utgick.

Redovisning av godkända företag i daglig verksamhet (KU2)

Borås Stad har beslutat att tillämpa lagen om valfrihet i fråga om daglig verksamhet enligt LSS samt hemtjänst. Stadsledningskansliet ansvarar för handläggnings av förfrågningsunderlag, avtalsuppföljning samt beslut om sanktioner.

Avtalen med de privata utförarna inom daglig verksamhet gäller ett år i taget och ny avtalsperiod startar 1 juli varje år. Resultatet av 2018/2019 års avtalsuppföljning har lett till i att alla bolagen har fått förnyad auktorisering.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Förvärv av fastigheten Hedagården i Fristad (M1)

Ägarna av fastigheten Hedagården 1:76 i Fristad kontaktade Borås Stad om intresse fanns för att förvärva fastigheten. Fristad är utpekad som serviceort i Borås Stads översiktsplan och behovet av platser i så väl skola och förskola kommer successivt öka. Förvärvet möjliggör att Asklandaskolan, som angränsar till fastigheten, på sikt kan utöka med ytterligare skollokaler. Kommunen och ägarna till fastigheten är överens om en köpeskilling om 1 165 000 kr.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att köpa fastigheten Hedagården 1:76 för 1 165 000 kronor enligt upprättat köpeavtal.

Exploateringsavtal Hugin 1 (M2)

I samband med genomförandet av ”Detaljplan för Centrum, Hugin 1 m.fl.” har ett exploateringsavtal upprättats mellan Borås Stad och Projekthus 10 i Borås AB (exploatören) för att reglera genomförandet inom exploateringsområdet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stad tecknar exploateringsavtal med Projekthus 10 i Borås AB enligt upprättat förslag.

Initiativärende om översyn av reglerna för parkeringsköp (M3)

Sverigedemokraterna föreslår i ett initiativärende att Kommunstyrelsen ska göra en översyn av reglerna för parkeringsköp.

Beslut: Kommunstyrelsen remitterade ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Motion om bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats (E1)

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2018 som svar på motionen ”Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats” att ge Tekniska nämnden och Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med bemanning till Stadsparkens lekplats, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm.

Kommunstyrelsen bedömer att Förskolenämnden och Tekniska nämnden har genomfört sitt uppdrag och bedömt att Stadsparkens lekplats inte lämpar sig för att bedriva parklek på det sätt som motionärerna avser. Nämnderna anger i stället några alternativa ställen att bedriva parklek på. Huruvida någon av dessa placeringar kommer att realiseras blir en fråga för kommande budgetprocesser.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna utredningen om bemannad parklek som svar på uppdraget till Tekniska nämnden och Förskolenämnden.

Ansökan om anläggningslån till Sparsörs AIK (E2)

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att Sparsörs AIK ska beviljas ett anläggningslån på 40 procent av totalkostnaderna, dock max 434 000 kronor, för färdigställande av projektet konstgräsplan. Beslutet förutsätter ett arrendeavtal med Borås Stad och dess Mark- och exploateringsavdelning. Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat arbetet, senast två år efter beslutet.

Motion om att möjliggöra markbaserad solkraft (E3)

David Hårsmar (C) och Alexander Andersson (C) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda förutsättningarna för markbaserad solkraft.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige bifalla motionen samt ge Kommunstyrelsen i uppdrag att inventera kommunägd mark för att finna platser som kan vara lämpliga för markbaserad solkraft.

Motion om solceller som tak på parkeringsplatser (E4)

Kerstin Hermansson (C) tycker i en motion att Borås kommuns Parkerings AB ska få i uppdrag att inrätta några parkeringsplatser med tak av solceller för laddning av elbilar samt att utreda möjligheterna till en mer storskalig utbyggnad av solenergi på parkeringsplatser.

Kommunstyrelsen bedömer att parkeringsbolaget bör utreda möjligheterna till en mer storskalig utbyggnad av solenergi på parkeringsplatser. Gällande förslaget att inrätta några parkeringsplatser med tak av solceller föreslår Kommunstyrelsen att inget beslut tas förrän utredningen ovan är gjord.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att motionens förslag om att inrätta några parkeringsplatser med tak av solceller ska förklaras besvarad.

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att motionens förslag att uppdra åt Borås kommuns Parkerings AB att utreda möjligheterna till en mera storskalig utbyggnad av solenergi på parkeringsplatser ska bifallas.

Motion om samägd solcellspark (E5)

Tommy Josefsson (S), Leila Pekkala (S), Dennis Söderberg (MP) och Tom Andersson (MP) föreslår i en motion att Borås Energi och Miljö AB får i uppdrag att ta initiativ till en samägd solcellspark.

Kommunstyrelsen konstaterar att motionens uppdrag redan är bifallet genom Borås Stads budget för 2018 där Borås Energi och Miljö AB har fått i uppgift att utreda och ta initiativ till en samägd solcellsanläggning.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad.

Motion om att stärka små skolor på små orter (E6)

Anders Alftberg (SD) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige ska fastställa bidraget till små skolor på små orter till 700 000 kronor.

Kommunfullmäktige har beslutat om reglemente för Borås stads Grundskolenämnd samt beslutat om ny resursfördelningsmodell för grundskola, förskoleklass och fritidshem. Med anledning av innehållet i dessa beslut gör Kommunstyrelsen bedömningen att det är Grundskolenämnden som ska besluta vilket belopp som bidraget till små skolor ska uppgå till.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Remiss för Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023 (E7)

Borås Stad har fått möjlighet att svara på remiss angående Kulturstrategi och regional kulturplan för Västra Götalandsregionen och har skickat remissen vidare till Kulturnämnden för yttrande.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att anta Kulturnämndens tillstyrkande remissvar för Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023 som sitt eget och skickar in beslutet till Västra Götalandsregionen.

Tilläggsuppdrag till detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1 (SP1)

I en lokaliseringsstudie för att hitta en ny lämplig plats för ett nytt vård- och omsorgsboende har platsen på Kristineberg, Gisseberget 1, bedömts som lämplig.

Beslut: Kommunstyrelsen uppmanade Samhällsbyggnadsnämnden att utöka planarbetet så att ett nytt vård- och omsorgsboende inryms i redan pågående planarbete för detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1.

Yttrande över ansökan om planbesked för Sjömarken, Räveskalla 1:348 (SP2)

Exploatören ansöker om att bygga ett flerbostadshus på fastigheten Räveskalla 1:348 i Sjömarken. Fastigheten används idag som industri.

Exploateringen ligger i linje med översiktsplanen eftersom fastigheten ligger i utvecklingsstråket mellan Borås och Sandared. Det finns dessutom ett stort intresse för bostäder på orten.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planbeskedet. Exploatören ska ta samtliga kostnader för planen och dess genomförande.

Granskningsyttrande detaljplan Hugin 1 m.fl. (SP3)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumfunktioner på den nuvarande parkeringsplatsen i kvarteret Hugin. Detaljplanen medger bebyggelse i sex våningar, där den sjätte våningen utformas som indragen takvåning.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget. Detaljplanen får inte antas innan bankgaranti inlämnats, i enlighet med exploateringsavtal.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2019-09-16 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol