Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Kommunstyrelsens startar direkt efter Borås Stadshus AB avslutat sitt arbetsmöte ca 14:30

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-03-02 protokoll.pdf Pdf, 773.6 kB. 773.6 kB 2020-09-09 10.29


Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden:

Regler för allmänhetens frågestund (Kc1)

Ändringarna som är gjorda i Regler för allmänhetens frågestund är i huvudsak anpassningar till Kommunallagen som uppdaterades den 1 januari 2018 samt uppdaterat språk. Andra förändringar som finns är att Kommunfullmäktige själva beslutar om tider för allmänhetens frågestund i samband med att sammanträdesdagar beslutas. Det gör att allmänhetens frågestund inte behöver behandlas i samband med behandlingen av årsredovisningen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska fastställa Regler för allmänhetens frågestund att gälla från 2020-03-19.

Kommunavtal med Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) (Kc2)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) har tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) kommit överens om ett nytt normalavtal för kommuners musikanvändning. Det nya avtalet reglerar musikanvändning i kommunal omsorg, kommunal skola och musik på jobbet. Därutöver finns det utvalda licenser i form av musik i ledarledda motionspass, musik i media, musik i sportanläggningar, musik i utställning och installation, musik i servering samt musik i teaterpjäser.

Det nya avtalet medför en kostnadsökning för Borås Stad med ca 300 000 kronor per år.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stad tecknar kommunavtal med Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM).

Kommunfullmäktige årsredovisning 2019 (Kc3)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst

 • mål och riktlinjer för verksamheten
 • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 • nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • årsredovisning och ansvarsfrihet för nämnderna

Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter och 41 ersättare och sammanträder normalt 12 gånger per år.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att årsredovisning 2019 för Kommunfullmäktige godkänns och läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsen årsredovisning 2019 (Kc4)

Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen följer de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomi. Särskilt fokus ligger på målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete.

Några av de arbetsområden som det har funnit ett särskilt fokus på 2019 är tillitsresan, kompetensförsörjning, koldioxidbudget, barnkonventionen och medverkan i arkitekttävlingen Europan för att utveckla området Gässlösa till en helt ny stadsdel.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att årsredovisning 2019 för Kommunstyrelsen godkänns och läggs till handlingarna.

Attest- och utanordningsrätt 2020 (Kc5)

Ärendet utgick.

Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare (Kc6)

Nezanet Ghebrezghi har ansökt om förordnande som borgerlig vigselförrättare i Borås Stad. Kommunstyrelsen har fått ärendet för yttrande från Länsstyrelsen Västra Götaland.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stad har idag inget behov av fler borgerlig vigselförrättare då behovet är tillgodosett.

Initiativärende om lagstiftning om fyrverkerier (Kc7)

Vänsterpartiet föreslår i ett initiativärende att Borås Stad ska underteckna det upprop om förändrad lagstiftning om fyrverkerier som Södertälje kommun har tagit initiativ till. Uppropet syftar till att samla kommuner som vill verka för ett nationellt förbud mot försäljning av fyrverkerier.

Beslut: Kommunstyrelsen remitterade ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Initiativärende om bättre ljud- och bildkvalitet av livesändningar av politiska möten (Kc8)

Borås Stad livesänder idag sammanträden från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna föreslår i ett initiativärende att Stadsledningskansliet ska få i uppdrag att uppgradera ljud- och bildkvalitet på de livesändningar som erbjuds kring politiska forum.

Beslut: Kommunstyrelsen remitterade ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Initiativärende om att texta webbsändningar (Kc9)

Sverigedemokraterna har tidigare föreslagit i en motion om att textning ska införas på webbsändningar kring den politiska debatten. Sverigedemokraterna föreslår i ett initiativärende att Kommunstyrelsen ska besluta att motionen snarast ska beredas för beslut i Kommunfullmäktige.

Beslut: Kommunstyrelsen avslog initiativärendet med anledning att motionen inom kort ska behandlas.

Initiativärende om förebyggande åtgärder med anledning av coronaviruset (Kc10)

Sverigedemokraterna föreslår i ett initiativärende att Kommunstyrelsen ska besluta att en tillfällig policy upprättas, där medarbetare uppmanas att stanna hemma efter en vistelse i länder/områden som UD eller Folkhälsomyndigheten bedömt som förhöjd risk och utfärdat varning om till följd av covid-19. De föreslår också att Stadsdirektören ska få uppdrag att, till kommande sammanträde, redovisa hur informations- och förberedelsearbetet fortgår i Borås Stad.

Beslut: Kommunstyrelsen avslog initiativärendet med hänvisning till att Borås Stad noga följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Initiativärende om att se över ärendeberedningen (Kc11)

Stadsrevisionen har lyft kritik kring Borås Stads ärendehantering. Sverigedemokraterna föreslår i ett initiativärende att Stadsledningskansliet ska få i uppdrag att utreda samt ta fram ett förslag kring utformning, regler och riktlinjer för hur ärendeberedningsprocessen kan förbättras och hur tjänstemannaskrivelser i Borås Stads nämnder ska kunna implementeras.

Beslut: Kommunstyrelsen avslog initiativärendet med anledning av att Kommunfullmäktige ska ta fram ett styrdokument om ärendehantering.

Äldreombudets rapport 2019 (Ku1)

Funktionen Äldreombud (ÄO) har funnits i Borås Stad sedan 1 januari 2017 på Stadsledningskansliet, Kvalitet och utveckling. ÄO ska vara en röst för äldre i Borås och en länk till kommunens tjänstemän och politiker.

I årets rapport uppmärksammas det digitala utanförskapet bland seniorer.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände Äldreombudets rapport och skickar den till Vård- och äldrenämnden att arbeta vidare med.

Elevombudets årsrapport 2019 (Ku2)

Elevombud har funnits i Borås Stad sedan augusti 2018 och tillhör organisatoriskt Stadsledningskansliet, Kvalitet och utveckling.

Elevombudet riktar sig både till de kommunala och fristående grundskolorna och är en neutral part som kan ge stöd till vårdnadshavare och elever i frågor kring kränkande behandling.

I årets rapport ligger fokus på det fortsatta arbetet, goda exempel och statistik.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände Elevombudets rapport och skickar den till Grundskolenämnden att arbeta vidare mer.

Initiativärende om ny camping i Borås (M1)

I ett initiativärende föreslår Sverigedemokraterna att Stadsledningskansliet ska utreda ett alternativt campingområde i Borås istället för Saltemads camping. Sverigedemokraterna föreslår också att Stadsledningskansliet ska utreda alternativa användningsområden vid ett scenario där campingverksamheten vid Saltemad flyttar.

Beslut: Kommunstyrelsen avslog initiativärendet.

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Uppföljning 2019 (E1)

Enligt Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll ska varje nämnd och bolagsstyrelse i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har gjort en egen intern kontroll och med bakgrund av utfallet av uppföljningen föreslås inga speciella åtgärder utöver det löpande arbetet med kvalitetssäkring.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände uppföljningen av intern kontroll 2019.

Fullmakt för stadsjurister (E2)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att stadsjuristerna samt upphandlingsjuristen ges fullmakt att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter iaktta, väcka, utföra, fullfölja och bevaka kommunens talan samt ta emot delgivningar och anta eller förkasta förlikningsförslag.

Stadsjuristerna samt upphandlingsjuristen får också uppbära, motta och kvittera betalningar och säkerheter. Stadsjuristerna samt upphandlingsjuristen får utom domstol iaktta och bevaka kommunens rätt när den är ifrågasatt.

Fullmakten gäller även den någon av dem sätter i sitt ställe och fullmakten gäller t.o.m. 2020 års utgång.

Justering i borgensåtagandet avseende ansökan från Borås Skidlöparklubb om anläggningslån (E3)

Kommunfullmäktige har tidigare beviljat Borås Skidlöparklubb ett anläggningslån på 40 procent av totalkostnaderna för anläggande av ny stadionbyggnad. Med anledning av att Borås Skidarena AB har bildats för projektering, genomförande och förvaltning av den nya anläggningen behöver borgensåtagandet justeras till att gälla för Borås Skidarena AB istället för Borås Skidlöparklubb.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att justera tidigare av Kommunfullmäktige 2019-06-19 § 135 beviljad kommunal borgen om 12 700 000 kronor att gälla för Borås Skidarena AB istället för Borås Skidlöparklubb.

Solcellsanläggning (E4)

Kommunstyrelsen har tidigare gett uppdrag till Borås Energi och Miljö AB att undersöka möjligheten att uppföra en solcellsanläggning. Bolaget ser att det finns fyra olika alternativ till fortsatt arbete i uppdraget och önskar ett inriktningsbeslut från Kommunstyrelsen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lämna ett inriktningsbeslut till Borås Energi och Miljö AB som innebär att bolaget ska fortsätta att:

 • utreda med syfte att bygga en andelsägd solcellsanläggning där drift, underhåll och elhandel sköts av Borås Energi och miljö AB och/eller
 • utreda med syfte att starta en ekonomisk förening som investerar i en andelsägd anläggning.

Ny idrottshall i Fristad (E5)

Fristad GOIF har behov av utökade lokaler för sin innebandyverksamhet i Fristad, samt utökade publikplatser. Det finns möjlighet att ansluta en ny idrottshall till den befintliga hallen och på så sätt samutnyttja lokaler. I samband med denna byggnation så skapas lokaler för musikundervisning för den närliggande skolan.

Beslut: Kommunstyrelsen beviljade Lokalförsörjningsnämnden ett projekteringsuppdrag för ny idrottshall i Fristad till en beräknad investeringsutgift på 38 540 000 kronor. Den utökade hyran för ny idrottshall ska delas mellan Fritid- och folkhälsonämnden och Grundskolenämnden. Kommunstyrelsen tar i det här läget ingen ställning till hyreskompensation vilket Fritids- och folkhälsonämnden begärt. Detta får ske i sedvanlig ordning i kommande budgetprocess.

Ombyggnation av Brotorpsgatans LSS-boende (E6)

Brotorpsgatans LSS används sedan en tid tillbaka inte längre som korttidsboende vilket gör lokalen tillgänglig för ombyggnation. Projektet innebär att Brotorpsgatans LSS anpassas för att fungera som ett barnboende med tre lägenheter. Sociala omsorgsnämnden har i dagsläget behov av en lägenhet och det framtida behovet bedöms till tre lägenheter.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan för ombyggnation av Brotorpsgatans ombyggnation, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget.

Extra medel till välfärden (E7)

Riksdagen beslutade den 19 februari att tillföra ytterligare 2,5 miljarder kronor till kommuner och regioner utöver regeringens redan aviserade 5 miljarder kronor i vårändringsbudgeten. Finansutskottet konstaterar att kommunerna och regionerna står inför mycket stora utmaningar och därför behövs det omgående ett tillskott för att stärka den svenska välfärden.

Preliminärt innebär tilldelningen för Borås del 57 miljoner kronor i ökade generella statsbidrag från och med 2020.

Kommunstyrelsen konstaterar att tillskottet är välbehövligt för Borås Stad som hjälp för att kunna finansiera de befintliga åtaganden inom välfärden som vi redan har idag. Medlen som nu föreslås fördelas till nämnderna ska därför ses som ett tillskott för att kunna upprätthålla en god nivå på verksamheten.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige beslutar att följande nämnder får utökade kommunbidrag för 2020:

 • Förskolenämnden: 4 miljoner kronor
 • Grundskolenämnden: 7 miljoner kronor
 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: 5 miljoner kronor
 • Individ- och familjeomsorgsnämnden: 11 miljoner kronor
 • Sociala omsorgsnämnden: 11 miljoner kronor
 • Vård- och äldrenämnden: 4 miljoner kronor

Initiativärende om lokaler på Kyllared (E8)

Allianspartierna i Borås begär information om hur det går med att fylla de tomma lokalerna på Kyllared med verksamhet.

Beslut: Kommunstyrelsen remitterade ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Samverkansavtal för stadstrafiken i Borås (Sp1)

Samverkansavtalet för stadstrafiken i Borås formaliserar samverkan mellan kommunen och den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Avtalet har sett över och uppdaterats. Det övergripande målet i samverkansavtalet är att tillsammans verka för ett ökat kollektivt resande och en ökad marknadsandel i förhållande till bilen.

Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen godkände avtalet den 6 februari 2020.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände samverkansavtalet för stadstrafiken.

Inför möten ska eventuell instruktion lämnas till ombuden om Kommunstyrelsens uppfattning i frågor av principiell beskaffenhet. Stadsledningskansliet ansvarar för att återrapport från Stadstrafiksforum ska redovisas på kommande kommunstyrelsesammanträden efter att möten hållits.

Revidering av riktlinjer för resor (Sp2)

Styrdokumentet Riktlinjer för resor har setts över och uppdaterats. Riktlinjer för resor har som mål att öka andelen hållbara, hälsofrämjande och kostnadseffektiva resor.

Riktlinjerna för resor bygger på fyra principer:

 1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer.
 2. Gå, cykla eller åk kollektivt.
 3. Undvik resor med privat bil i tjänsten.
 4. Föredra biogas- och elfordon vid inköp.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktiga ska anta styrdokumentet Riktlinjer för resor.

Samrådsskrivelse för Hulta, Storegårdsgatan (Sp3)

Syftet med planen är att möjliggöra 45-55 bostäder i området. Största delen av planområdet har tidigare varit handelsträdgård som sedan några år tillbaka inte är i drift längre.

Området har en lantlig karaktär precis i utkanten av staden, detta ihop med närheten till friluftsområdet Kransmossen bidrar till att områdets utformning ska hållas småskalig. Framförallt planeras det för par-/rad-/kedjehus men det blir även möjligt att bygga mindre flerbostadshus och villor.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Remissyttrande: Boverkets två förslag till nya föreskrifter om detaljplaner (Sp4)

Borås Stad ser positivt på utformningen av ”Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan”. Man är även till övervägande del positiv till ”Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan” och tillstyrker dokumentet med tillhörande kommentarer. De underlättar för digitalisering av detaljplaner, styr mot en nationell enhetlighet i detaljplaner, samtidigt som de möjliggör flexibilitet i tillvägagångssätt och slutresultat.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka ”Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan” och ”Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan”.

Antagande av Borås Stads strategi för friluftsliv (Sp5)

Fritids- och folkhälsonämnden har tagit fram ett förslag till en ny strategi för friluftsliv. Strategin anger avgörande vägval för friluftslivet i Borås och ligger till grund för det fortsatta konkreta arbetet.

Strategin fokuserar på att:

 • Öka tillgängligheten för alla
 • Planera rätt med friluftslivet i fokus
 • Vårda naturen och friluftsområdena
 • Anpassa utbudet utifrån olika behov
 • Anpassa informationen
 • Öka kunskapen om och förståelsen för naturen

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att anta Borås Stads strategi för friluftsliv.

Sammanslagning av Säveåns vattenråd och Anten-Mjörnkommittén (Sp6)

Borås Stad är sedan tidigare medlemmar i Säveåns vattenråd. Vattenrådet består av kommuner, markägare och andra intressenter som samverkar för att exempelvis ta prover, arbeta med vattenvård och genomföra utbildningsinsatser. Säveåns vattenråd och Anten-Mjörnkommittén föreslår att de båda vattenråden slås ihop.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände en sammanslagning av Säveåns vattenråd och Anten-Mjörnkommittén samt godkände en årlig avgift på 2 kronor per invånare i avrinningsområdet vilket motsvarar 4000 kronor per år.

Vidare beslutade Kommunstyrelsen att tillsätta följande personer i vattenrådet:

Politiker:

 • Ordinarie ledamot: Karl-Eric Nilsson (C)
 • Ersättare: Stefan Medin (M)

Tjänstepersoner:

 • Ordinarie ledamot: Matilda Chocron, Miljöförvaltningen.
 • Ersättare: Kjell Johansson, Tekniska förvaltningen.

Samrådsyttrande gällande koncession för nya markkablar (Sp7)

Borås Elnät AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd att bygga och använda två kraftledningar (nätkoncession för linje). Ansökan gäller två ledningar i markkabel från Riksväg 40 till en ny station vid Sandlid i Borås Stad.

Energimarknadsinspektionen som avgör om ledningen ska få tillstånd och Borås Stad är obligatorisk remissinstans. I sitt remissvar säger Borås Stad att man sammantaget inte något att invända mot planerad anläggning.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka remissvaret till Energimarknadsinspektionen.

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-03-02 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 28.1 MB. 28.1 MB 2020-02-21 14.52
Kommunstyrelsen 2020-03-02 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-02-21 14.52
Kommunstyrelsen 2020-03-02 handlingar.pdf Pdf, 43.5 MB. 43.5 MB 2020-02-27 16.22

 

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-03-02 Alt förslag M+KD Anmälningsärende.docx Word, 39.6 kB. 39.6 kB 2020-03-02 13.28
2020-03-02 Alt förslag M+KD KC4.docx Word, 40.6 kB. 40.6 kB 2020-03-02 13.29
2020-03-02 Alt förslag M+KD E4.docx Word, 41.8 kB. 41.8 kB 2020-03-02 13.29
2020-03-02 Alt förslag M+KD SP1.docx Word, 42 kB. 42 kB 2020-03-02 13.29
2020-03-02 Alt förslag M+KD SP2.docx Word, 40.7 kB. 40.7 kB 2020-03-02 13.44
2020-03-02 Alt förslag M+KD SP5.docx Word, 45.7 kB. 45.7 kB 2020-03-02 13.30
KS200302 E7 Tilläggsförslag V.docx Word, 41.6 kB. 41.6 kB 2020-03-02 13.48
KU2 Tilläggsyrkande SD.pdf Pdf, 45.4 kB. 45.4 kB 2020-03-02 13.53
E4 Tilläggsyrkande SD.pdf Pdf, 62.6 kB. 62.6 kB 2020-03-02 14.32
E7 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 76.3 kB. 76.3 kB 2020-03-02 13.53
SP2 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 53.8 kB. 53.8 kB 2020-03-02 13.54
SP5 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 88.8 kB. 88.8 kB 2020-03-02 13.54

 

Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-02-24 Initiativärende om arbetet med att fylla lokalerna på Kyllared M+KD.pdf Pdf, 715 kB. 715 kB 2020-03-02 10.05
200302 initiativärende V.docx Word, 42.3 kB. 42.3 kB 2020-03-02 13.48
Initativärende SD Bättre ljud- och bild.pdf Pdf, 512.7 kB. 512.7 kB 2020-03-02 13.55
Initiativärende SD Saltemad.pdf Pdf, 535.3 kB. 535.3 kB 2020-03-02 13.55
Initiativärende SD Tjänstemannaskrivelser.pdf Pdf, 211.9 kB. 211.9 kB 2020-03-02 13.55
Initiativärende SD Var är motion.pdf Pdf, 520.2 kB. 520.2 kB 2020-03-02 13.56
Initiativärende-SD-Borås-förebyggande-åtgärder.pdf Pdf, 532.6 kB. 532.6 kB 2020-03-02 13.56

 

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS200302 KC3 Protokollsanteckning V.docx Word, 41.6 kB. 41.6 kB 2020-03-02 13.50
KS200302 KC4 Protokollsanteckning V.docx Word, 42 kB. 42 kB 2020-03-02 13.50
Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2020-03-02 14.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol