Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Observera! Sammanträdet är inte öppet för allmänheten men sänds via webben.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-04-14 protokoll.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2020-09-09 10.34
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

 

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden:

Redovisning av kommunalt partistöd för KD i Borås (Kc1)

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att kommunalt partistöd 2020 kan betalas ut till Kristdemokraterna.

Avsägelse och fyllnadsval till Strategiska IT-frågor och politisk beredningsgrupp för Tillitsresan (Kc2)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Martin Nilsson (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Strategiska IT-frågor och att Björn-Ola Kronander (M) väljs till ledamot i Strategiska IT-frågor till och med 31 december 2022; att Anna Sandström (MP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Tillitsresan Politisk beredningsgrupp och att Hanna Werner (MP) väljs till ledamot i samma grupp.

Svar på revisionsrapporten Granskning av taxor och avgifter i Borås (Kc3)

Stadsrevisionen har genom ett externt bolag gjort en fördjupad granskning av att nämndernas arbete med taxor och avgifter sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillfredsställande intern kontroll.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att rapporten godkänns och översänds till Stadsrevisionen.

Svar på revisionsrapporten Övergripande krisberedskap i Borås Stad (Kc4)

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stadsövergripande krisberedskap, och att den är ändamålsenligt.

Rådande krissituation med anledning av coronapandemin prövar Borås Stads krisberedskap här och nu i en omfattning som inte skett tidigare. Mot bakgrund av detta behöver krisarbetet utvärderas när den pågående krisen är över.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka upprättat svar på granskningen till Revisionskontoret.

Personalekonomisk redovisning 2019 (PF1)

Den personalekonomiska redovisningen ligger till grund för kommunens strategiska arbete inom personalområdet, som ytterst syftar till att kompetensförsörja den stora och komplexa organisationen Borås Stad.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna den Personalekonomiska redovisningen 2019.

Kommunens kvalitet i korthet 2019 (KU1)

Borås Stad deltar regelbundet i SKR:s, Sveriges kommuner och regioner, undersökning ”Kommunens kvalitet i korthet”, som redovisar och jämför resultat inom områdena Barn och unga, Stöd och omsorg, och Samhälle och miljö.

Borås Stad har jämfört med jämförbara kommuner mycket goda resultat för förskola, gymnasieskola, medborgarnas delaktighet, och andel miljöbilar i organisationen.

Lägsta resultaten återfinns när det gäller väntetid för försörjningsstöd och tillgång till LSS-boende. Låga resultat får kommunen också för besvarande av e-post.

260 kommuner har deltagit i undersökningen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att överlämna resultatet till nämnder och bolag för handläggning.

Årsredovisning av samverkansuppdraget ”Lokalt inflytande” (KU2)

Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017 tilldelade ett särskilt samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande, demokratifrågor och Mötesplatser”. Syftet är att stärka helhetssynen och få nämnder att tydligare se sin betydelse för helheten, med fokus på kommunens invånare.

Rapporten redovisar det arbete som genomförts 2019.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att informationen läggs till handlingarna.

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut till och med 31 december 2019 (KU3)

Beslut om bistånd som är gynnande för en person, till exempel att ett barn tilldelas en kontaktfamilj, men där beslutet inte verkställts, ska rapporteras till IVO, och Stadsrevisionen varje kvartal. Det gäller beslut enligt 4 kap. 1 § SoL av Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden och som inte verkställts inom tre månader. För Sociala omsorgsnämnden gäller det också beslut enligt 9 § LSS.

Också Kommunfullmäktige ska informeras genom en statistikrapport.

Inom till exempel Individ- och familjeomsorgsnämnden fanns under hela året 28 sådana ärenden. Orsakerna till varför besluten inte kunnat verkställas i tid varierar, och kan handla om svårigheter att till exempel hitta en lämplig kontaktfamilj.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att rapporterna läggs till handlingarna.

SCB:s medborgarundersökning 2019 (KU4)

Borås Stad har deltagit i SCB:s Medborgarundersökning 2019. Sammanlagt har 135 kommuner genomfört undersökningen under 2019. 1 600 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa svarade 589 personer på enkäten.
Av resultatet framgår att boråsarna är mer nöjda med sin stad än medelvärdet i landet, och villiga att rekommendera andra att flytta hit. De är nöjda med tillgången till affärer, restauranger och kaféer, liksom till utbildning, men mindre nöjda med utbudet av bostäder. Invånarna i Borås känner sig också mindre trygga, i jämförelse med medelvärdet för riket.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning.

Borås Stads årsredovisning 2019 (E1)

Omsättningen för kommunkoncernen uppgick till 9,9 miljarder kronor (mdkr). Enskilt före eliminering av koncerninterna poster uppgick primärkommunens omsättning till 8,2 mdkr och bolagens till 2,1 mdkr. Det sammanställda resultatet före skatt för hela Borås Stads kommunkoncern blev 88 miljoner kronor. Enskilt före eliminering redovisas resultat från Borås Stad på 99 mnkr, bolagskoncernen Borås Stadshus 13 mnkr och bostadsbolagen -20 mnkr.
Det sammanställda resultatet är 292 miljoner kronor sämre än 2018. Främst beror resultatförsämringen på att primärkommunen redovisar ett resultat som är 219 mnkr sämre än 2018, då höga realisationsvinster stärkte resultatet. Dessutom redovisar både stadshuskoncernen och bostadsbolagen betydligt sämre resultat än föregående år, till stor del på grund av nedskrivningar av anläggningstillgångar.

Kommunstyrelsen beslutade för egen del:
Verksamheterna under 2019 i Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB samt i förekommande fall dotterbolag till dessa bolag, bedöms ha varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta:

  • Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 85 006 000 kr överförs från tidigare år till 2020 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet ”driftredovisning”.
  • Ej förbrukade investeringsmedel 2019 på sammanlagt 127 405 000 kronor omdisponeras från tidigare år till 2020 enligt Bilaga till årsredovisning, investeringar.
  • Samhällsbyggnadsnämnden beviljas att under 2020 disponera 1 800 000 kr av sitt ackumulerade resultat till engångskostnader för att utveckla digitaliseringen inom verksamheten.
  • Miljö- och konsumentnämnden beviljas att under 2020 disponera 549 000 kr avseende Klimatkompensationsfonden av sitt ackumulerade resultat.
  • Anmälningsärenden som behandlas i samband med årsredovisning 2019 läggs till handlingarna. I övrigt godkänns Årsredovisning 2019 för Borås Stad.
  • Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB läggs till handlingarna.

Avskrivningar av fordringar över ett halvt basbelopp (E2)

Kommunstyrelsen föreslår att avskriva fordringar om en summa om 89 463 kronor. Fordringarna uppgår till mer än ett halvt basbelopp per gäldenär. Gäldenärerna är bolag som har gått i konkurs.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att fordringar om en sammanlagd summa av 89 4673 kronor avskrivs.

Ansökan om utökning av Kunskapsskolan (E3)

Kunskapsskolan har ansökt hos Skolinspektionen om att utöka befintlig grundskola i Borås. Ansökan gäller förskoleklass med 48 platser, grundskola årskurs 1-3 med 48 platser per årskurs samt fritidshem med 173 platser. Den befintliga grundskolan har årskurserna 4-9.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna yttrande om ansökan från Kunskapsskolan om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående fritidshem, förskoleklass och grundskola vid Kunskapsskolan från och med läsåret 2021/22.

Begäran om tillstånd at ta upp direktfinansiering från Viskaforshem AB (E4)

Viskaforshem AB önskar tillstånd at ta upp direktfinansiering med så kallade ”gröna lån” för finansiering av Källsprångsvägen 13 markbostäder. Upplåningen uppskattas till 55 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen ser det inte rimligt att göra avsteg från de regler och riktlinjer för finansmarknaden som finns då lånevolymen inte är tillräckligt stor, samt att det skulle missgynna övriga bolag i kommunkoncernen, som inte skulle få ta del av en lägre ränta.
Kommunstyrelsens bedömning är att det bästa utifrån administrativ synpunkt och räntekostnad för kommunkoncernen är att internbanken gör en samlad grön upplåning där flera av stadens bolag erbjuds att vara med.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avslå Viskaforshems begäran.

Nybyggnation av trygghetsboende i Viskafors (E5)

Viskaforshem AB har fått bygglov för trygghetsbostäder i Viskafors med närhet till service. Kommunstyrelsen anser att den föreslagna byggnationen ligger i linje med Viskaforshem AB:s uppdrag och i linje med Borås Stads önskan att få fram fler bostäder.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna Viskaforshem AB:s nybyggnation av trygghetsbostäder i Viskafors, till en budgeterad nettoinvesteringsutgift på ca 105 miljoner kronor. Kommunfullmäktige tar inte ställning till investeringens affärsmässighet, detta åvilar bolaget.

Anslagsframställan för Backhagsvägens LSS-boende (E6)

Boendet kommer att bestå av fem lägenheter med tillhörande kök/aktivitetsrum.

I Borås finns ett antal personer som står i kö för en bostad enligt LSS.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände anslag om 18 971 000 kronor för nybyggnation av Backhagsvägens LSS-boende, Backabo 2:158, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget.

Ny familjecentral – omfördelning av budget (E7)

I budget 2018 beslutade Kommunfullmäktige att Förskolenämnden i samverkan med IFO-nämnden ska starta en familjecentral på en central plats i Borås. Medel för detta ändamål finns avsatta i Borås Stads budget 2020.
Med anledning av att Förskolenämnden ansvarar för samordning av familjecentraler enligt Borås stads reglemente omfattar beräkningen samtliga tre berörda nämnder.

Den totala kostnaden beräknas till 3 000 000 kronor och fördelar sig enligt beräkningen med 2 110 000 kr till Förskolenämnden, 280 000 kr till Kulturnämnden och 610 000 kr till Individ- och familjeomsorgsnämnden.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade om fördelning av avsatta medel i budget 2020 för en familjecentral i centrala Borås enligt följande:

  • Förskolenämnden 2 100 000 kronor
  • Kulturnämnden 300 000 kronor
  • Individ- och familjeomsorgsnämnden 600 000 kronor

Ombudsinstruktion till föreningsstämman Kommuninvest (E8)

Kommuninvest Ekonomisk förening, vars totala utlåning under 2019 växte till över 400 miljarder kronor, håller föreningsstämma den 16 april 2020 och ska fatta beslut främst om stadgar utifrån kapitalisering, plan för kapitaluppbyggnad, ägardirektiv och avveckling av förlagslån.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stads ombud på Kommuninvests föreningsstämma 2020 ges mandat att rösta i enlighet med utskickat förslag från Kommuninvest.

Stöd till Borås näringsliv (E9)

Borås näringsliv är hårt drabbat av coronapandemin och dess effekter, och Borås Stad har beslutat om åtgärder för att mildra effekterna för näringslivet. Bland dessa åtgärder: att betala nyinkomna fakturor på 15 dagar från 2020-03-31, tillämpa betalningsvillkoret 120 dagar, ge förlängt anstånd på fakturor på kunds begäran (Borås energi och miljö), samt hämtluncher för gymnasieelever hos de av kommunens restauranger som medverkar i arrangemanget.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna vidtagna åtgärder enligt ärendet samt att bevilja Kommunstyrelsen ett utökat kommunbidrag med 15 miljoner kronor för finansiering av elevluncher.

Samråd om ny översiktsplan för Ulricehamns kommun (SP1)

Ulricehamns kommun har skickat ut ett förslag till översiktsplan för samråd.
Kommunstyrelsen är i huvudsak positiv till planen och understryker vikten av väg 40 som ett mellankommunalt kommunikationsstråk, att man stödjer Ulricehamns arbete för ny stambana och station i kommunen och är uppskattar att planen visar kommunövergripande samarbeten inom till exempel turism och projektet Cykla och vandra. Man gillar också att planen presenterats digitalt.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade översända samrådsyttrande med de nämnda och ett antal andra punkter.

Godkännande av handlingsplan för bostadsbyggande – en lägesredovisning av pågående bostadsprojekt 2020-2024 (SP2)

I juni 2019 antog Kommunfullmäktige nya riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjerna är uppdelade i tre olika dokument utifrån hur ofta och av vem som de ska förnyas. Handlingsplanen för bostadsbyggande ska uppdateras årligen av Kommunstyrelsen och är en avrapportering av pågående bostadsprojekt.
Kända bostadsprojekt som nu finns i detaljplaner bedöms kunna ge cirka 2 100 bostäder. I bostadsprojekt som är i planeringsskede och är prioriterade i verksamhetsplanen för detaljplanering 2020 finns ytterligare cirka 4 000 bostäder.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände handlingsplanen. Kommande handlingsplan kompletteras med redovisning av byggbar mark inom stads- och byggnadsplaner.

Yttrande över ansökan om planbesked för Grävlinge 1 och 4 (SP3)

Ägarna till fastigheterna Grävlingen 1 och 4 har lämnat in ansökan om planbesked. Ansökan innehåller inte konkreta förslag utan siktar på att man i samband med planerade förändringar i Knallelandsområdet vill ta tillvara framtida möjligheter att utveckla fastigheterna.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planbeskedet och ger Samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att ändra detaljplanen.

Borås Stads yttrande över förslag till bildande av naturreservat Pålsbo (SP4)

Länsstyrelsen har upprättat förslag till beslut med föreskrifter och avgränsning samt förslag till skötselplan för naturreservatet Pålsbo, beläget 10 km nordväst om Borås (centralort) och 89 hektar stort.
Kommunstyrelsens synpunkter rör till exempel markägares delaktighet (bör tydliggöras), att det är en tyst miljö (bör finnas i värdebeskrivningen), och att området bör kunna användas för skidspår, fågeltorn etc. Man vill även att stormfllda träd forslas bort för att undvika spridning av skadeinsekter.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att sända över skrivelsen till Länsstyrelsen.

Yttrande över planbesked för Centrum, Vile 5 (SP5)

Sökande vill avstycka fastigheten Vile 5 och bygga på 2 våningar på den blivande fastigheten Vile 7, det vill säga på en del av Vile 5.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planbeskedet. Exploatören ska ta samtliga kostnader för planen och dess genomförande. Parkeringsköp säkerställs så detaljplanen klarar de krav som parkeringsnormen ställer.

Bildande av klimatråd (SP6)

Kommunfullmäktige antog koldioxidbudgeten för Borås den 13 december 2019. Enligt koldioxidbudgeten ska ett klimatråd bildas. Rådet är en beredning under Kommunstyrelsen och består av en person ifrån varje parti som finns representerade i Kommunfullmäktige. Klimatrådet fokuserar både på minskning av växthusgaser och klimatanpassning.

Beslut: Ett klimatråd tillsätts med följande medlemmar: Ordförande: Tom Andersson (MP), ledamöter: Therese Björklund (S), Monika Hermansson Friedman (C), Anna Svalander (L), Martin Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Tomas Brandberg (SD) och Tobias Egerzon (V).

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-04-14 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 63.3 MB. 63.3 MB 2020-04-03 14.44
Kommunstyrelsen 2020-04-14 Delegtionsbeslut.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2020-04-03 14.44
Kommunstyrelsen 2020-04-14 handlingar Del 1.pdf Pdf, 55.4 MB. 55.4 MB 2020-04-03 14.41
Kommunstyrelsen 2020-04-14 handlingar Del 2.pdf Pdf, 23.9 MB. 23.9 MB 2020-04-14 13.29
Kommunstyrelsen 2020-04-14 protokoll.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2020-09-09 10.32


Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-04-14 Alt förslag M+KD KC4.docx Word, 43.1 kB. 43.1 kB 2020-04-14 13.38
2020-04-14 Alt förslag M+KD PF1.docx Word, 42.2 kB. 42.2 kB 2020-04-14 13.38
KS200414 PF1 Tilläggsförslag V.docx Word, 43.1 kB. 43.1 kB 2020-04-14 13.39
2020-04-14 Alt förslaG M+KD E3.docx Word, 39 kB. 39 kB 2020-04-14 13.38
E3 200414 Alternativt förslag V.docx Word, 38.5 kB. 38.5 kB 2020-04-14 13.39
2020-04-14 Alt förslag M+KD E4.docx Word, 42.5 kB. 42.5 kB 2020-04-14 13.38
E4 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 222.6 kB. 222.6 kB 2020-04-14 13.39
2020-04-14 Alt förslag M+KD SP5.docx Word, 42 kB. 42 kB 2020-04-14 13.38

 

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KC4 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 142.2 kB. 142.2 kB 2020-04-14 13.41
KS200414 PF1 ProtokollsanteckningV.docx Word, 43.5 kB. 43.5 kB 2020-04-14 13.41
2020-04-14 Protokollsanteckning KU3 Ej verkställda gynnande biståndsbeslut.docx Word, 91.8 kB. 91.8 kB 2020-04-14 13.41
E1 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 323.1 kB. 323.1 kB 2020-04-14 13.41
E9 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 51.8 kB. 51.8 kB 2020-04-14 13.41
SP2 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 582 kB. 582 kB 2020-04-14 13.41
Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2020-04-14 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol