Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42

Sammanträdet är ej öppet för allmänheten sänds via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-09-07 protokoll.pdf Pdf, 598.3 kB. 598.3 kB 2020-09-17 12.55
Kommunstyrelsen 2020-09-07 alternativa förslag.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2020-09-17 12.55

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden:

Villkor för politiska sekreterare (Kc1)

Politiska sekreterare är en form av stöd till partierna. Kommunstyrelsen har valt att inrätta åtta tjänster, vilket innebär att varje kommunalråd har en politisk sekreterare var.

Det dagliga arbetet ska ledas av respektive kommunalråd, men ”effekter” i form av arbetsbelastning och andra arbetsmiljöfaktorer ska fångas upp av enhetschefen på samma sätt och med samma metoder som för övrigt anställda.

Beslut: Kommunstyrelsen tilldelade Carl Morberg, enhetschef för sekretariatet, samtliga arbetsmiljöuppgifter enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS:2001:1 § 6 för de politiska sekreterarna.

Komplettering förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Kc2)

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna föreslagen komplettering av SÄRF:s förbundsordning där reglemente för Medlemsrådet läggs som en ny bilaga till förbundsordningen.

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2021 (Kc4)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att sammanträden ska hållas följande dagar 2021:

 • 18 januari
 • 8 februari
 • 22 februari
 • 8 mars
 • 22 mars
 • 12 april (behandling av årsredovisning)
 • 26 april
 • 17 maj
 • 7 juni
 • 21 juni
 • 23 augusti
 • 6 september
 • 20 september
 • 11-12 oktober (gruppöverläggningar (budget))
 • 25 oktober (beslut om budgeten)
 • 8 november
 • 22 november
 • 6 december

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021 (Kc5)

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att fullmäktiges sammanträden ska hållas följande dagar 2021:

 • 21 januari
 • 25 februari (allmänhetens frågestund)
 • 18 mars
 • 29 april (behandling av årsredovisning)
 • 20 maj (allmänhetens frågestund)
 • 23 juni
 • 26 augusti
 • 23 september (allmänhetens frågestund)
 • 28 oktober
 • 17-18 november (beslut om budgeten)
 • 9 december

Sammanträdena ska hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås med början klockan 18.00 om inget annat anges.

Målbild för "Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för barn och unga" (Kc6)

En av åtgärderna i den antagna handlingsplanen för Socialt hållbart Borås är att ta fram en gemensam målbild. Socialt hållbart Borås är Borås Stads långsiktiga arbete för att motverka segregation samt öka förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa.

Målbildens struktur består av det övergripande målet för Socialt hållbart Borås: Stärka förutsättningarna för jämlika livsvillkor och god hälsa.

Därefter beskrivs målområdet som stadens sociala hållbarhetsarbete ska fokusera på för att uppnå målet: Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor.

Till målområdet hör fyra strategier:

 • Stärk vuxna kring barnet
 • Främja barns språkutveckling på samtliga arenor där barn och unga vistas
 • Ge barn och unga tillgänglig och meningsfull fritid
 • Ge barn och unga förutsättningar till att fullfölja sina studier

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att fastställa målbild för Socialt hållbart Borås.

Svar på motion: Redovisa hela lönen (Pf1)

Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M) och Jolly Bou Rahal (M) föreslår i en motion att Borås Stad ska införa en redovisning på varje anställds lönebesked om vilken summa som de lagstadgade arbetsgivaravgifterna uppgår till.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska anses som besvarad då ”Löneknappen”, där medarbetare och förtroendevalda kan se hela lönen nu finns på intranätet.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att motionen är besvarad.

Svar på motion: Familjecentral i serviceort (Ku1)

Leif Häggblom (SD), Eva Eriksson (SD) och Anders Alftberg (SD) föreslår i en motion att Förskolenämnden i samverkan med Individ- och familjeomsorgsnämnden ska verka för att starta upp ytterligare en familjecentral i en av Borås serviceorter.

Det finns familjecentraler på Sjöbo, Boda och Norrby. En fjärde är på väg att etableras i centrum. Kommunstyrelsen bedömer att effekten av den fjärde familjecentralen, som nu är på väg att starta, behöver följas under en längre period. Först därefter kan behovet av ytterligare familjecentraler bedömas.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att motionen avslås.

Svar på motion: Utöka antalet timmar i förskoleklass (Ku2)

Anders Alftberg (SD) föreslår i en motion möjligheten att öka antalet timmar i kommunens förskoleklasser ska utredas.

Grundskoleförvaltningen har gjort en utredning som visar att en utökning av tiden i förskoleklass med en timme per dag, 178 dagar per år, skulle medföra en kostnadsökning på 5 646 000 kronor per år. Elever i förskoleklass går idag 4 timmar per dag vilket är en timme mer än Skollagen föreskriver som ett minimum.

Då Grundskolenämnden redan har gjort en utredning som belyser konsekvenser av utökning av antalet timmar i kommunens förskoleklasser, bedömer Kommunstyrelsen att förslaget i motionen är genomfört.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att motionen är besvarad.

Svar på motion: Höj kvaliteten i Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering (Ku3)

Ärendet utgick.

Svar på motion: Stärk det finska språkets ställning i Borås (Ku4)

Anders Alftberg (SD) föreslår i en motion att Borås Stad ska erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det nationella minoritetsspråket finska. Han föreslår också att Borås Stad ska erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på finska.

Kommunstyrelsen konstaterar att Borås Stad erbjuder äldreomsorg på finska i enlighet med minoritetslagstiftningen.

Kommunstyrelsen bedömer att det i övrigt inte är rimligt att öka ambitionsnivån till att omfatta fler verksamheter än vad minoritetslagstiftningen anger. Dels med hänsyn till rådande budgetförutsättningar, dels utifrån nämndernas beskrivning av tillgången till personal med adekvat kompetens.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att avslå motionen vad gäller att erbjuda grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildning på det nationella minoritetsspråket finska. Vidare föreslog Kommunfullmäktige att motionen är besvarad vad gäller att erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst på det nationella minoritetsspråket finska.

Revidering av Visionen Borås 2025 (Ku5)

Dagens vision gäller till och med 2020. Visionens utgångspunkt är fortfarande hållbarhet och en vision i form av en berättelse kompletterad med strategiska målområden. Visionen ska gälla för alla som bor, arbetar, lever, umgås och möts i Borås.

Revideringsarbetet fokuserar därför på att stärka visionens förankring, uppföljning, koppling till övriga styrdokument samt att nå ut med visionen till boråsarna- för underlätta att visionen om ett hållbart Borås kan nås och blir verklig för fler.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände arbetsformen för arbetet med revideringen av Visionen Borås 2025, vilket berör arbetets inriktning, tidsplan och projektorganisation.

Initiativärende: Rätt förutsättningar (Ku6)

Sverigedemokraterna föreslår Kommunstyrelsen att kontakta Länsstyrelsen med önskemål om att Norrby, Hässleholmen/Hulta och Sjöbo undantas från Lagen om eget boende, den så kallade ebo-lagen.

Beslut: Kommunstyrelsen avslog initiativärendet.

Svar på motion: Område för stadsodling vid Knalleland (M1)

Stefan Lindborg (V) och Peter Wiberg (V) föreslår i en motion att det mellan Folkungagatan och järnvägen, vid gångtunneln mellan Norrmalm och Knalleland inrättas ett område för stadsodling.

Det föreslagna kommunala markområdet är detaljplanerat som allmän platsmark har under många år olovligt nyttjats för privat bruk i form av odling. Kommunstyrelsen konstaterar att för att en långsiktig och hållbar stadsodling i Borås Stad krävs det att lokalisering av dessa områden sker under ordnade former. Det kan bland annat göras genom att behov av yta för stadsodling lyfts i nya detaljplaner. I dagsläget finns inga detaljplanerade områden för stadsodling på Norrmalm.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Initiativärende: Gässlösa (M2)

Moderaterna och Kristdemokraterna vill att de åtgärder redovisas som vidtagits, och vilka behov som finns, för de enskilda företag som tvingas flytta i samband med att Gässlösa omvandlas till en integrerad del av staden. Frågan ställs mot bakgrund av att det som det heter ”rimligen kommer att dröja flera år innan kommunen bestämt sig för när Gässlösaprojektet ska påbörjas på allvar.”

Beslut: Kommunstyrelsen lade ärendet till beredning.

Svar på initiativärende: Vad innebär "familjeveckan" för Borås Stad? (E1)

Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och Falco Güldenpfennig (KD) undrar i ett initiativärende vad Socialdemokraternas förslag om "familjevecka" får för konsekvenser för Borås Stad.

Hösten 2018 presenterade Socialdemokraterna reformen "familjevecka", som innebär att arbetande föräldrar med barn mellan 4-16 år ska ha möjlighet till en veckas extra ledighet.

Införandet har påbörjats och föräldrar till barn mellan 4 och 16 år som arbetar får tre lediga dagar inom ramen för föräldraförsäkringen var som de kan ta ut när barnen inte kan vara i skolan på grund av lov, planeringsdagar och liknande. (Fullt utbyggd kommer reformen omfatta fem dagar). Den som är ensam vårdnadshavare får 6 dagar.

Kommunstyrelsen konstaterar att reformen kan få viss effekt på rikets totala skatteintäkter och därmed även Borås. Hur stor denna effekt kan bli är svårt att beräkna och kan betraktas som en av flera variabler som påverkar de totala skatteintäkterna. För våra verksamheter bedöms reformen få marginell påverkan.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att initiativärendet är besvarat.

Svar på motion: Stärk demokratin för hörselskadade (E2)

Leif Häggblom (SD), Patrik Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och Crister Spets (SD) föreslår i en motion berörd instans utreder de tekniska möjligheterna till en fungerande textning i samband med webbsändningar samt att berörd instans även utreder de tekniska möjligheterna till teckenspråkstolkning vid webbsändning. Kommunstyrelsen anser att motionens första del är genomförd samt föreslår att motionens andra del avstyrks då textning av sammanträden ses som en tillräcklig åtgärd för att göra sammanträdenas tillgängliga.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att motionen är besvarad.

Förvaltning av stiftelsekapital 2019 samt översyn av regler (E3)

Kommunstyrelsen ansvarar för de av Borås Stad förvaltade donationsstiftelserna. Det gångna årets förvaltningsresultat uppgick till +2,1 miljoner kronor vilket motsvarar en avkastning med 2,8 % på det bokförda värdet.

Under året har det tillkommit en stiftelse i form av en gåva genom testamente, Stiftelsen Gösta och Eva Ågren, med tillgångar motsvarande 2,3 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen lade redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2019 med godkännande till handlingarna.

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 - Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås (E4)

Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019. Stiftelsen redovisar ett resultat om -182 000 kronor och det egna kapitalet uppgår på balansdagen till 984 000 kronor. Kommunstyrelsen ska enligt stadgarna bevilja ansvarsfrihet.

Beslut: Kommunstyrelsen beviljade för sin del styrelsen för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2021 (E5)

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har inkommit med skrivelse kring SÄRF:s taxor för myndighetsutövning. Taxorna ska fastställas av Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.

Direktionen för SÄRF föreslår en höjning av taxan för 2021 med 2,4 procent. Kommunstyrelsen anser att det är rimligt att SÄRF får kostnadstäckning för tjänsterna.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att fastställa taxa för SÄRF:s myndighetsutövning i enlighet med förslaget.

Tidsbegränsad borgen för EU-projekt inom textilbranschen (E6)

Stiftelsen Proteko har inkommit med en framställan om borgen för en samverkan med Högskolan i Borås i ESF-projektet Re:Skills Textile & Fashion. Borgensåtagandet är på 1 miljon kronor och avser projektperioden som sträcker sig till och med 30 september 2022 med möjlighet till 12 månaders förlängning.

Projektet syftar till omställning för såväl individer verksamma inom textil- och modebranschen som omställning för branschen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige bevilja kommunal borgen om 1 miljon kronor för Stiftelsen Protekos åtagande i ESF-projekt Re:Skills Textile & Fashion, samt att borgensåtagandet gäller till och med 2023-09-30. För borgen ska stiftelsen erlägga en borgensavgift årligen på 0,30 procent.

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar (E7)

Ärendet utgick.

Initiativärende: Integrera ännu mera (E8)

Migrationsverket föreslår fördelning av nyanlända till varje län, länstal. Länsstyrelsen tar i sin tur beslut om kommuntal. Sverigedemokraterna föreslår att de som efter beslut föreslås anvisas till Borås istället fördelas mellan de kommuner i Västra Götalands län som inte har ”utpekade utsatta områden enligt polisen.”

Beslut: Kommunstyrelsen avslog initiativärendet.

Svar på motion: Södra Torget förtjänar mer än bara bussar (Sp1)

Morgan Hjalmarsson (L) har föreslagit i en motion att Borås Stad ska flytta busstrafiken från Södra torget samt göra torget till en mötesplats och utreda om en saluhall kan förläggas till torget.

Kommunfullmäktige har sedan motionen lämnades in fattat ett långsiktigt inriktningsbeslut när det gäller Södra torget, som innebär att torget även i framtiden är nav för kollektivtrafik.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Svar på motion: Samlat resecentrum (Sp2)

Maj-Britt Eckerström (C) och Monica Johansson (C) har föreslagit i en motion att Borås Stad ska utreda möjligheten till ett samlat resecentrum genom att ta bort Krokshallsberget, alternativt använda befintliga ytor i berget.

Sedan motionen lämnades in har Kommunfullmäktige fastslagit att Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken och ska byggas om för trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Svar på motion: Ny utredning om kollektivtrafiken i stadskärnan (Sp3)

Lennart Andreasson (V), Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V) föreslår i en motion att Borås Stad ska göra en ny konsultutredning om att öka kollektivtrafikens framkomlighet i stadskärnan.

I Borås Stads budget 2020 uppdras Kommunstyrelsen att ”genomföra en ny, politiskt ledd, utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala delar”. Kommunfullmäktige har således redan beslutat att Kommunstyrelsen ska genomföra en utredning om kollektivtrafiken genom stadens centrala delar.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att motionen är besvarad.

Svar på motion: Framtidens kollektivtrafik (Sp4)

Ida Legnemark (V) och Fredrich Legnemark (V) framhåller i en motion spårvagns- eller trådbusstrafikens fördelar i en framtida kollektivtrafik, och vill att Kommunfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna för de trafikslagen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att motionen är besvarad.

Budgetuppdrag 2015: Lokalisering av den busstrafik som idag sker på Södra torget (Sp5)

I Borås Stads budget 2015 gavs Kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå en flyttning av busstrafiken från Södra torget. Senare budgetbeslut, 2019 och 2020, har beslutat att torget ska fortsätta vara ett nav för kollektivtrafiken men att det ska byggas om för säkerhet och tillgänglighet.

Kommunstyrelsen anser därför att uppdraget ska avslutas.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att budgetuppdraget är genomfört.

Bus Rapid Transit i Borås (Sp6)

Ett system med BRT, Bus Rapid Transit, stadsbussar med egna bussgator, har utretts av Stadsledningskansliet på uppdrag av Kommunstyrelsen. Slutsatsen är att ett renodlat system med bussar i egna körfält inte är genomförbart i Borås, men att de kunskaper utredningen inhämtat kan ligga till grund i det fortsatta arbetet med kollektivtrafiken.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att utredning av BRT i Borås som separat ärende avslutas.

Svar på återremitterad motion från Anna Svalander (L) och Anne-Marie Ekström (L): Kartlägg hedersrelaterat våld och förtryck i skolorna i Borås (CKS1)

Socialstyrelsen har i april 2019 publicerat rapporten Ett liv utan våld och förtryck, slutredovisningen av uppdraget att nationellt kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck. Socialstyrelsen konstaterar där att en sådan nationell kartläggning i befolkningens alla åldersgrupper inte varit möjlig att genomföra av bland annat juridiska och etiska orsaker.

Att som motionärerna föreslår genomföra en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i Borås skolor är tids- och resurskrävande samt kostsam.

Därför föreslås att en sådan inte genomförs, men att man istället använder sig av den kartläggning och analys som genomförts av Uppsala, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vidare föreslås att Arbetslivsförvaltningen leder arbetet med att ta fram en handlingsplan i frågan för Borås Stad, och att i tillämpliga enkäter som LUPP, skolklimatsenkäter, Välfärdsbokslutet med flera, införa också hedersrelaterade frågor.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att motionen är besvarad.

Svar på motion från Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): Kartlägg det hedersrelaterade förtrycket (CKS2)

Se ovan, ärende CKS1.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att motionen är besvarad.

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-09-07 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 5.1 MB. 5.1 MB 2020-08-28 14.17
Kommunstyrelsen 2020-09-07 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 542.9 kB. 542.9 kB 2020-08-28 14.17
Kommunstyrelsen 2020-09-07 handlingar.pdf Pdf, 24.5 MB. 24.5 MB 2020-09-03 10.30


Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS200907 Initiativärende SD Integrera ännu mera.pdf Pdf, 135.5 kB. 135.5 kB 2020-09-03 10.35
Initiativärende EBO SD.pdf Pdf, 517 kB. 517 kB 2020-09-07 13.37
KS200907 Initiativärende M+KD Gässlösa.pdf Pdf, 172.7 kB. 172.7 kB 2020-09-07 14.15

 

Alternativa förslag


Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-09-07 M+KD Protokollsanteckning KU1.docx Word, 93.1 kB. 93.1 kB 2020-09-07 14.04
2020-09-07 M+KD Protokollsanteckning KU3.docx Word, 93.4 kB. 93.4 kB 2020-09-07 14.04
2020-09-07 Protokollsanteckning M + KD E1.docx Word, 91.7 kB. 91.7 kB 2020-09-07 14.04
Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2020-09-07 14.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol