Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1, Bodavallen

Detaljplan | Diarienummer: BN 2020-2109 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Status: Samråd | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av Bodavallens idrottsområde med bland annat ett allaktivitetshus som inkluderar en fullstor idrottshall och lokaler för skol- och föreningsverksamheter som även ska vara tillgängligt förallmänheten. Planen ska skapa förutsättningar för att området ska utvecklas över tid och ge möjlighet för fler att nyttja området. Målet är att binda ihop området till en dynamisk helhet och skapa en helhetslösning för trafik och angöring.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande då den bedöms kunna ha stort intresse för allmänheten.

Samrådstiden pågår från den 2 september – 30 september 2022.

Samrådsmöte

Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Bodaskolans matsal, Milstensgatan 25, Borås den
13 september kl. 17:00 – 18:30. På mötet kommer representanter från kommunen finnas tillgängliga för att berätta om förslaget och svara på frågor.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Skicka synpunkter senast den 30 september 2022 via e-post till detaljplanering@boras.se.
Ange planens diarienummer (BN2020 - 2109), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga längre ner på sidan och även i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kommunstyrelsen gav 2020-10-28 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Det finns ett behov av fullstor idrottshall och verksamhetslokaler för Bodaskolans förskoleklasser vid Bodavallen. Dessutom ska Bodavallen utvecklas för att möjliggöra för fler idrotter och funktioner där gemensamma ytor och samlingslokal behövs. Den nuvarande detaljplanen har begränsningar gällande vad och vilka ytor som får bebyggas vilket innebär att detaljplanen behöver ändras för att möjliggöra önskad utveckling av Bodavallen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-11-19 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Samrådshandlingar

Utredningar

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel

Detaljplan- så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Plankonsult Helena Rengemo, e-post helena.rengemo@alstudio.se

Planarkitekt Sara Aneljung, telefon: 033-35 85 10, e-post sara.aneljung@boras.se

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-11-25] Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1, Bodavallen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol