Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bensen

Bensen är det enklaste aromatiska kolvätet och tillhör gruppen flyktiga organiska ämnen (VOC). Bensen är en färglös vätska med bensinliknande doft. Det är mycket brandfarligt, giftigt och svårlöslig i vatten. Den största utsläppskällan till bensen är vägtrafiken, men även vedeldning, snöskotrar och fritidsbåtar utgör utsläppskällor. De högsta halterna av bensen uppmäts i regel under vinterhalvåret. Högre halter av bensen under vintern beror på att kylan gör att det tar längre tid för förbränningsmotorer och katalysatorer att komma i rätt arbetstemperatur, det i sin tur gör att en högre andel av fordonsbränslet släpps ut genom avgasröret oförbränt. Förutom hårt trafikerade leder är det i regel i anslutning till parkeringsplatser som de högsta halterna av bensen mäts upp. Anledningen är att det är vid parkeringsplatserna fordonen både kallstartar och stannar motorerna och förbränningen fungerar som sämst. Även villaområden med omfattande vedeldning under vinterhalvåret kan periodvis ha höga halter av bensen i luften.

Miljö- och hälsoeffekter

Bensen är giftigt för vattenlevande organismer. Bensen kan orsaka ärftliga genetiska defekter. Upprepad eller långvarig exponering för mycket små mängder kan ge övergående eller bestående skador eller leda till döden. Bensen är cancerogent och en kronisk exponering för bensen kan leda till leukemi. Bensen kan tillsammans med andra flyktiga organiska ämnen vara involverad i bildandet av marknära ozon. Marknära ozon kan i sin tur ge skador på växtlighet och under perioder med höga halter kan människor drabbas av irritation i andningsvägarna.

Miljökvalitetsnorm

Tabell som beskriver miljökvalitetsnormen för bensen. Miljökvalitetsnormen är krav som är satta på EU-nivå och får inte överskridas.

Miljökvalitetsnorm för bensen

µg/m³

Högsta årsmedelvärde

5


Miljökvalitetsmål för frisk luft

Tabell som beskriver miljökvalitetsmål för bensen, ett nationellt miljömål satt av den svenska staten. Miljökvalitetsmålet och haltgränsen för bensen är lägre än miljökvalitetsnormen, och det beror på att miljökvalitetsmålet utgår mer från känsliga individers toleransnivå.

Miljökvalitetsmål för bensen

µg/m³

Högsta årsmedelvärde

1


Bensen har under 2021 mätts varannan vecka i centrala Borås (Kungsgatan). Under 2021 blev årsmedelvärdet 0,6 mikrogram per kubikmeter (µg/m³). Årsmedelvärdet av bensen i gaturum i Borås låg därmed under miljökvalitetsmålet för frisk luft. Under år 2016, det närmast föregående mätåret, redovisades ett årsmedelvärde om 0,8 mikrogram per kubikmeter (µg/m³).

I februari 2007 mättes bensen på 10 platser (gatumiljö) i centralorten i Borås i två veckoomgångar med ett medelvärde på 1,4 µg/m³. Högsta veckovärdet på 2,8 µg/m³ uppmättes i korsningen Kungsgatan/Åsbogatan. 

Trenden avseende bensen går åt rätt håll i centrala Borås, halterna har minskat, en trend som över tid har setts över hela Sverige. De viktigaste orsakerna till minskade bensenhalter i luften är att fordonsmotorer och katalysatorerna har blivit effektivare genom åren och att bensen i motorbensin har minskat. Det finns dock idag ingen känd nivå under vilken inga hälsoeffekter uppstår på människor, så målsättningen är fortsatt minskning av bensen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bensen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter