Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Svaveldioxid

Svaveldioxid, med den kemiska formeln SO2, är en färglös gas med stickande lukt. Gasen verkar irriterande på luftvägarna, särskilt för astmatiker.

Svaveloxider bildas vid förbränning av svavelhaltiga bränslen såsom olja och kol och orsakar, förutom irritation av luftvägar vid exponering, försurning av miljön. Reningen av utsläppen i Sverige har nått så långt att huvuddelen av svavlet i luften kommer från utlandet. Globalt sett utgör tung båttrafik en stor utsläppskälla. Utsläpp av svaveldioxid utgör generellt sett inget större hälsoproblem i Sverige. Även om utsläppen har minskat jämfört med tidigare decennier så utgör varje tillskott ett problem i sig som gör att skogar och sjöar har svårt att återhämta sig från tidigare års försurningschocker.

Försurningsproblematiken är mest uttalad i de sydvästra delarna av Sverige, dels på grund av att det är de områden som tagit emot mest försurad nederbörd historiskt sett, dels att marken generellt är kalkfattigare än andra delar av Sverige. Försurningen gör att färre arter av växter och djur i skog och sjöar trivs, vilket får till följd att den biologiska mångfalden påverkas negativt. För att minska konsekvenserna av försurningen så stödkalkas årligen marker och vattendrag runt om i Västra Götalands län.

Det genomförs inga mätningar av svaveldioxid under Borås Stads ledning, men värdena för svaveldioxid är generellt i Sverige långt under miljökvalitetsnormen för frisk luft (se tabell nedtill).

Miljökvalitetsnorm

Tabell som beskriver miljökvalitetsnormen, MKN. MKN är krav som är satta på EU-nivå och får inte överskridas.

Tätort

µg/m³

Högsta antal överskridande

OM

Timme

200

175

Högst 350 ug/m3 max 24 gånger

Dygn

100

7

Högst 125 ug/m3 max 3 gånger

Landsbygd

-

-

-

Vinterhalvår

20

-

Under perioden 31 okt-31 mars

Årsmedelvärde

20

-

-

LARM

350

-

Minst tre timmar i rad


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Svaveldioxid

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter