Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ozon

Ozon är en gas bestående av tre syreatomer (O3). Vanligt syre som vi andas och som vi är beroende av innehåller två syreatomer (O2). Den extra syreatomen gör ozonet extremt reaktiv, på rätt plats ger det fördelar, på fel plats kan det dock orskaka svåra skador. Ozon bildas bland annat genom reaktioner mellan kväveoxider och kolväten under inverkan av solljus, så kallad fotokemisk smog. Vid åskväder och andra höga elektriska urladdningar bildas det också ozon. De högsta halterna av ozon i Sverige uppträder i regel under sommaren, då solen lyser som mest.

Fördelar och nackdelar med ozon

I stratosfären (atmosfärslager som ligger på 10 till 45 kilometers höjd) finns det ett ozonlager som bildats under årmiljonerna och som skyddar jorden mot kosmisk högenergistrålning (ultraviolett strålning i första hand), strålning som har sitt ursprung från först och främst solen. Utan stratosfärens skyddande ozonlager skulle livet på jorden vara mycket begränsat, ozonlagret och dess skydd mot ultraviolett strålning är på många vis en förutsättning för nästan allt liv på jorden. På marknivå orsakar dock ozonet växt- och materialskador, något som speciellt kan påverka lantbruket negativt. Ozon tas i huvudsak upp genom växternas klyvöppningar och kan skada viktiga funktioner i cellerna. Det produktionsbortfall som drabbar det svenska jordbruket till följd av förhöjda ozonhalter har uppskattats till minst en miljard kronor per år.

Ozon är irriterande på luftvägarna och kan ge huvudvärk samt ögonirritationer. Vid halter över 240 µg/m³ (mikrogram/kubikmeter) påverkas friska människor. Astmatiker och lungsjuka är särskilt känsliga och kan få besvär vid betydligt lägre halter av ozon.

Varningssystem

IVL Svenska miljöinstitutet driver ett varningssystem för höga ozonhalter i Sverige. Systemet är i gång på sommarhalvåret. Vid tillfällen då ozonhalten överstiger 180 µg/m³ i mer än en timme skickar IVL ut information till lokalradio och text-tv.

IVL Svenska miljöinstitutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljökvalitetsnorm (µg/m³)

Nivåer

Dygn

120

Högsta 8-timmedelvärde

Index (-2019)

18 000

AOT 40 (medel 5/3 år)

Index (2020-)

6 000

AOT 40 (medel 5/3 år)

Informationsnivå

180

Meddelas i lokalradion

Varningsnivå

240

Meddelas i lokalradion

Miljökvalitetsmål för marknära ozon

Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av marknära ozon inte överstiger 70 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett åttatimmarsmedelvärde eller 80 mikrogram per kubikmeter luft räknat som ett timmedelvärde.

Når vi miljökvalitetsmålet?

Målet bedöms som mycket svårt att nå. Flest dagar med för höga medelvärden i luft finner man framför allt i kustnära miljöer och på högt belägna platser i södra Sverige.

Eftersom ozon och ozonbildande ämnen kan transporteras långa sträckor, är det nödvändigt att utsläppsminskningar genomförs på internationell nivå.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ozon

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter