Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2024-02-22 handlingar.pdf Pdf, 17.5 MB. 17.5 MB 2024-02-20 11.08
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Utökad investeringsram 2024 för Vård- och äldrenämnden (Nr 16)
 7. Fastställande av Ägardirektiv samt ändring av Bolags-ordningar för vissa av de kommunala bolagen 2024 (Nr 17)
 8. Styrdokument 2024 (Nr 18)
 9. Koncernbidrag år 2023 inom koncernen Borås Stadshus AB (Nr 19)
 10. Instruktioner till valda ombud inför 2024 års bolagsstämmor (Nr 20)
 11. Förändringar i externa borgensåtaganden 2023 (Nr 21)
 12. Riktlinjer för Fritidshem (Nr 22)
 13. Riktlinjer för kommunal förskola (Nr 23)
 14. Borås Stads riktlinjer för säkerhetsskydd (Nr 24)
 15. Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland 2024 (Nr 25)
 16. Verksamhetsplan och budget 2024 - Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (Nr 26)
 17. Borås Stads Uppförandekod (Nr 27)
 18. Detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1 med flera, Bodavallen (Nr 28)
 19. Villkorsändring Nya vägen 5 i Viskafors (Nr 29)
 20. Svar på motion av Annette Carlson (M): Upptäck övergreppsbilder på barn på stadens datorer. (Nr 30)
 21. Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Ta fram ett klimatramverk (Nr 31)
 22. Svar på motion från Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD) och Björn Qvarnström (SD): Indexreglera habiliteringsersättningen (Nr 32)
 23. Svar på motion av Hans Thornander (KD) och Jonathan Tellbe (KD): Förbjud TikTok på kommunens tjänstetelefoner (Nr 33)
 24. Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Inrätta ett HBTQI-råd i Borås (Nr 34)

Granskning av dokumenthantering inom utbildningsklustret i Borås Stad

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Granskning av dokumenthantering.pdf Pdf, 79.7 kB. 79.7 kB 2024-01-22 10.52
Rapport - Granskning av dokumenthantering.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2024-01-22 10.52
Rapportsammandrag - Granskning av dokumenthantering.pdf Pdf, 829.8 kB. 829.8 kB 2024-01-22 10.52

Frågor

Motioner

Interpellationer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Interpellation från Maria Lindgren (SD) Hot och våld i skolan.pdf Pdf, 540.5 kB. 540.5 kB 2024-02-21 15.33
Interpellation från Niklas Arvidsson (KD) Åtgärder mot trångboddhet.pdf Pdf, 79.3 kB. 79.3 kB 2024-02-21 15.33

Avsägelser och fyllnadsval

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2024-02-22.pdf Pdf, 147.6 kB. 147.6 kB 2024-02-22 12.55

Protokoll

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-10-24] Kommunfullmäktige , sammanträde 2024-02-22 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol