Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Förslag till arbetsordning Pdf, 67.9 kB.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2017-11-22-23 protokoll.pdf Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster. 5.5 MB 2017-12-05 14.07

Handlingar och ärendelista

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Borås Stads budget 2018

Budgetförslaget för 2018 präglas av särskilda satsningar på de tre områden i staden som är särskilt utsatta och på skola och omsorg. Budgetförslaget för 2018 innebär i korthet att nämnderna får en förstärkning av sina budgetar med 5,0 procent (4,8 procent 2017) och en historiskt hög investeringsbudget på 798 miljoner kronor, bland annat för att bygga flera nya förskolor, ombyggnationer av grund- och gymnasieskolor, färdigställandet av Stadsparksbadet och ny och modern scenteknik till Stadsteatern.

Några av de tilläggsyrkanden till budget som bifölls av fullmäktige:

 • Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2018 ta fram ett åtgärdsprogram mot hedersrelaterat våld (M, L, C, KD)
 • Grundskolenämnden, tillsammans med Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden, får i uppdrag att under 2018 ta fram ett förebyggande styrdokument mot psykisk ohälsa (M, L, C, KD)
 • Kommunstyrelsen får i uppdrag, i samverkan med berörda nämnder, att under 2018 fastställa en plats och starta miljöutredning för ett samlat skyttecentrum i Borås (M, KD, L, C)
 • Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att slutföra uppdraget med att ta fram lämpliga platser för stadsodling (C)

Beslut: Kommunfullmäktige godkände Borås Stads budget 2018.

Revidering av regler för trygghetsbostäder

Vård- och äldrenämnden har sett över regelverket för trygghetsbostäder lämnat ett förslag till revidering. Nämnden har fört dialog med såväl allmännyttiga som privata aktörer för att uppmuntra byggande av trygghetsbostäder i hela kommunen.

Det som är ändrat är hur många lägenheter som krävs för att Borås Stad ska bekosta aktivitetssamordnare, samt möjlighet till förtur. De nya reglerna ger fastighetsägarna möjligheter att bygga mindre enheter, under förutsättning att de ligger i närheten av befintliga mötesplatser eller vård- och omsorgsboende, för att kunna nyttja redan befintliga gemensamhetslokaler och aktivitetssamordnare.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställde Regler för trygghetsbostäder att gälla till och med 2021. Fullmäktige bestämde också att framtida revideringar av reglerna ska fastställas av Vård- och äldrenämnden.

Försäljning av del av fastigheten Bergsäter 1:1

Ett köpeavtal har upprättats om försäljning av cirka 10 600 kvadratmeter av fastigheten Bergsäter 1:1. Köpare är Borås Bergsäter Fastighetsbolag AB och köpeskillingen är på 17 800 000 kronor.

Köparen tänker bebygga området med tre flerbostadshus som rymmer drygt 70 bostadslägenheter samt lokaler för förskola. Köpeavtalet reglerar att köparen bekostar de åtgärder och tillstånd som krävs för att bebygga området och att genomföra detaljplanen.

Beslut: Kommunfullmäktige sålde del av fastigheten Bergsäter 1:1 för 17 800 000 kronor.

Försäljning av fastighet i Viared

81 Företagspark Viared AB vill köpa cirka 10 900 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19. Köpeskillingen är på 5 177 500 kronor. Marken säljs grovplanerad. Överlåtelsen villkoras av att köparen påbörjar byggnation på området senast den 31 oktober 2017. På platsen ska köparen etablera en företagspark med lokaler där flera verksamheter kan rymmas.

Beslut: Kommunfullmäktige sålde 10 900 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 för 5 177 500 kronor till 81 Företagspark Viared AB.

Behov av lokaler för evakuering av skolor

En stor mängd av Borås Stads skolor ska renoveras- och eller byggas om. Detta innebär evakueringsbehov under en längre tid (10-15 år) och därför har Lokalförsörjningsnämnden tillsammans med Grundskoleförvaltningen tagit fram en långsiktig lösning. Lösningen är en komplett skola med plats för 500 elever. Lokalen som ska hyras för detta är fastigheten Kyllared 1:101, Vävlagargatan/Kyllaredsmotet.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände Lokalförsörjningsnämndens förslag om att hyra lokal i fastigheten Kyllared 1:101, Vävlagargatan/Kyllaredsmotet under perioden 15 juni 2018 till den 31 december 2033, förutsatt att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget.

Hyra av lokal på Bergsäter för förskoleverksamhet

I området Bergsäter är trycket på förskoleplatser stort. På fastigheten Bergsäter, del av Bergsäter 1:1 kommer en exploatör att köpa mark och bygga cirka 70 lägenheter, kombinerat med en förskola i bottenplan.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände Lokalförsörjningsnämndens förslag om att förhyra en lokal i fastigheten Bergsäter, del av Bergsäter 1:1. Lokalen ska hyras för förskoleverksamhet under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2034 med en hyresnivå på 2 571 500 kronor, förutsatt att Förskolenämnden tillstyrker förslaget.

Revidering av internationell policy

Internationella policyn säger att det internationella arbetet ska bidra till ett konkurrenskraftigt, attraktivt Borås och hållbar tillväxt för kommunen, näringslivet och medborgarna.

Beslut: Kommunfullmäktige antog Borås Stads Internationella policy att gälla för alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag. Policyn ska revideras senast 2021.

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS

Till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden ska rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen till varför det dröjt. Rapportering ska ske en gång per kvartal. Rapporterna gäller denna gång det andra kvartalet 2017.

Beslut: Kommunfullmäktige lade rapporterna till handlingarna.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2018

Beslut: Kommunfullmäktige har sina sammanträden på följande dagar under 2018:

 • 18 januari
 • 22 februari (allmänhetens frågestund)
 • 22 mars
 • 12 april
 • 17 maj (årsredovisning och allmänhetens frågestund)
 • 20 juni
 • 16 augusti
 • 20 september (allmänhetens frågestund)

Kommunstyrelsen kallar till Kommunfullmäktiges första sammanträde efter valet. Det nyvalda fullmäktige fastställer därefter sina sammanträdesdagar för resten av år 2018.

Motion om Förskolebrevet

Falco Güldenpfennig, Hans Gustavsson, Ingela Hallgren, Karl-Gustav Drotz och Else-Marie Lindgren (alla KD) föreslår i en motion att alla förskolor implementerar Förskolebrevets Länk till annan webbplats. riktlinjer och integritetspolicy som tagits fram av företaget Tre ska bli noll.

Kommunstyrelsen delar Förskolenämndens uppfattning att verksamheten ska styras av lagar och förordningar och inte på externa aktörers initiativ. Däremot kan material, som till exempel det Förskolebrevet erbjuder, användas för att ytterligare förbättra det arbete som redan pågår i enlighet med gällande lagar och förordningar. Förvaltningsledningen uppmuntrar förskolechefer att använda sig av Förskolebrevets material, riktlinjer och policy i sitt arbete med likabehandlingsplan, samt att ta upp frågorna på föräldramöte. Kommunstyrelsen anser därmed att intentionerna i motionen är uppfyllda och att motionen därmed är besvarad.

Beslut: Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Motion om en trygg skola för alla

Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström (SD) har lämnat olika förslag i en motion om uppdrag till Grundskolenämnden för att skapa en trygg skola för alla. De föreslår bland annat att nämnden ska göra en översyn av hur kommunikationen och återrapporteringen mellan skolorna och politiker fungerar samt hur man kan förbättra detta.

Kommunstyrelsen konstaterar att de åtgärder som nämnden redovisar är i enlighet med motionens intentioner. Kommunstyrelsen bedömer att nämnden har fungerande rutiner och arbetssätt utifrån de förslag som framförs i motionen.

Beslut: Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Personval

Kommunfullmäktige beslutade:

 • Monika Hermansson Friedman (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige, ersättare i Servicenämnden och som ledamot i styrelsen för Borås Elnät AB.
 • Marcus Banér (M) väljs till ersättare i Servicenämnden till och med den 31 december 2018.
 • Nuvarande Lena Bergqvist (M) väljs till ledamot i styrelsen för Borås Elnät AB till och med 2018 års
 • verksamhet.
 • Paul-André Safko (M) väljs till ersättare i styrelsen för Borås Elnät AB till och med 2018 års
 • verksamhet.
 • Petrus Lindh (M) entledigas från sitt uppdrag som nämndeman i Borås Tingsrätt.
 • Kristina Ramsälv Waldenström (MP) entledigas från sitt uppdrag som nämndeman vid
 • Borås Tingsrätt.
 • Christina Nichta (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Miljö- och konsumentnämnden.
 • Catrin Wirfalk (Speed Management AB) väljs till vice ordförande i styrelsen för Inkubatorn i Borås AB till och med 2018 års verksamhet.

Handlingar och ärendelista

 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Inkomna interpellationer och enkla frågor
 5. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (Separat bilaga Pdf, 61.1 kB.
 6. Svar på enkla frågor
 7. Budget 2018 (separat bilaga) Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
  Förhandling budget 2018 inkl bilaga (MBL) (separat bilaga) Pdf, 130.9 kB, öppnas i nytt fönster.
  Taxor och avgifter 2018 (separat bilaga) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
  M Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. L Pdf, 558.4 kB, öppnas i nytt fönster., C Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster., KD Pdf, 907.2 kB, öppnas i nytt fönster. och SD Pdf, 880.8 kB, öppnas i nytt fönster. budget 2018 (separata bilagor)
  Borås Stads budget finns för påseende på Stadskansliets rum 1218 i Stadshuset.
 8. Delårsrapport januari-augusti 2017 för nämnerna och de kommunala bolagen (separat bilaga) Pdf, 24.8 MB.
  Bedömning av delårsrapporten (separat bilaga) Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 9. Revidering av regler för trygghetsbostäder (Nr 124)
 10. Försäljning av del av Bergsäter 1:1, Backadalen (Nr 125)
 11. Försäljning av del av Viared 14:19, kv. Stormen, Viared Västra, tomt 22 och 23 (Nr 126)
 12. Fastighet Kyllared 1:101, Vävlagargatan/Kyllaredsmotet - förhyrning av lokaler för evakuering av skolor (Nr 127)
 13. Fastigheten Bergsäter, del av Bergsäter 1:1 (Backadalen),förhyrning av lokal för kommunal verksamhet (Nr 128)
 14. Revidering av Internationell Policy för Borås Stad (Nr 129)
 15. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 30 juni 2017 (Nr 130)
 16. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2018 (Nr 131)
 17. Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav Drotz (KD) och Else-Marie Lindgren (KD): Borås Stads förskolor implementerar Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy (Nr 132)
 18. Svar på motion av Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström (SD): En trygg skola fö r alla (Nr 133)
Fulllmäktigehuset

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunfullmäktige , sammanträde 2017-11-22 09.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol