Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2019-10-17 protokoll.pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. 2.4 MB 2019-10-28 10.41

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2019-10-17 handlingar.pdf Pdf, 5.9 MB, öppnas i nytt fönster. 5.9 MB 2019-10-16 07.51
Interpellation - Fossilfria persontransporter (002).pdf Pdf, 204 kB, öppnas i nytt fönster. 204 kB 2019-10-16 14.42
Motion av Andreas Exner (SD) Björn Qvarström (SD) Kristian Silbvers (SD) Borås behöver bilen! .pdf Pdf, 397 kB, öppnas i nytt fönster. 397 kB 2019-10-17 11.07
Motion av Anna-Clara Stenström (M) Magnus Sjödahl (KD) Gunilla Christoffersson (KD) Det är hög tid att utveckla centrummiljön i Sandared och Sjömarken. För ökad trygghet och trivsel. .pdf Pdf, 686 kB, öppnas i nytt fönster. 686 kB 2019-10-17 11.07
Avsägelse 17 oktober 2019.pdf Pdf, 114.1 kB, öppnas i nytt fönster. 114.1 kB 2019-10-17 11.07
Enkel fråga av Anders Alftberg (SD) till Grundskolenämndens ordförande Per Carlsson (S) Långtifrån bäst i klassen!.pdf Pdf, 373.2 kB, öppnas i nytt fönster. 373.2 kB 2019-10-17 15.21
Enkel fråga av Andreas Exner (SD) till kommunalråd Anna Svalander (L) Skolkulturens död i Borås.pdf Pdf, 422.2 kB, öppnas i nytt fönster. 422.2 kB 2019-10-17 15.21
Enkel fråga av Ida Legnemark (V) till kommunalråd Kerstin Hermansson (C) Är arbete mot sexuella trakasserier och övergrepp implementerat i Säker och trygg förening.docx Word, 32 kB, öppnas i nytt fönster. 32 kB 2019-10-17 15.21
Enkel fråga av Marie Fridén (M) till kommunalrådet Tom Andersson (M) Gräsligt.pdf Pdf, 39.3 kB, öppnas i nytt fönster. 39.3 kB 2019-10-17 15.21
Enkel fråga av Niklas Arvidsson (KD) till Sociala omsorgsnämndens ordförande Yvonne Persson (S) Hur ser Mitt-S på minskningen av antalet beviljade korttidsdygn.docx Word, 28.7 kB, öppnas i nytt fönster. 28.7 kB 2019-10-17 15.21
Enkel fråga av Peter Wiberg (V) till Grundskolenämndens ordförande Per Carlsson (S) om syskonförturen.docx Word, 26 kB, öppnas i nytt fönster. 26 kB 2019-10-17 15.21
Enkel fråga av Stefan Lindborg (V) till Förskolenämndens ordförande Andreas Ekström (S) Hur ska Skolverkets riktlinjer om barngruppernas storlek nås.docx Word, 100.7 kB, öppnas i nytt fönster. 100.7 kB 2019-10-17 15.21
Enkel fråga av Tomas Brandberg (SD) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) Bilden av Borås - beryktad eller välkänd.pdf Pdf, 420.5 kB, öppnas i nytt fönster. 420.5 kB 2019-10-17 15.21
Enkel fråga från Oliver Öberg (M) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) om åtgärder för att komma tillrätta med den växande otryggheten.docx Word, 21.9 kB, öppnas i nytt fönster. 21.9 kB 2019-10-17 15.21
Fulllmäktigehuset

Sammanfattning av beslut

Svar på motion: Avskaffa tjänstemän, tillsätt tjänstepersoner

Tom Andersson (MP) och Hanna Bernholdsson (MP) föreslår att Borås Stad ska ersätta könssuffixen ”man” och ”kvinna” med det könsneutrala ”-person”. Kommunstyrelsen rekommenderar inte att man genomgående inför ”person” i alla kommande sammanhang där ”man” och ”kvinna” kan förekomma. Stadsledningskansliets Kommunikationsavdelning arbetar aktivt med frågan om att främja jämställd kommunikation.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att motionen är besvarad.

Svar på motion: Utred en biokolanläggning i Borås

Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V) har föreslagit att Borås Stad ska utreda förutsättningarna för en biokolanläggning där trädgårdsavfall ska omvandlas till biokol. Borås Energi och Miljö AB har utrett frågan tidigare och avser att utreda den vidare framöver. Kommunstyrelsen anser därmed att motionens förslag är uppfyllt.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att motionen ska bifallas.

Svar på motion: Fimpa rätt

Annette Carlson (M), Pirita Isegran (M), Annacarin Martinsson (M) och Anne-Marie Ekström (FP) föreslog 2012 att Tekniska nämnden skulle få i uppdrag att sätta upp askkoppar på stadens alla papperskorgar. Sedan dess har en hel del hänt, bland annat trädde en ny tobakslag i kraft i juli 2019. Borås Stad har idag 60 papperskorgar med fimpmöjligheter i centrala Borås och det finns inga planer på att köpa in fler.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Svar på motion: En bättre skola i Borås

Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har föreslagit att Grundskolenämnden ska få i uppdrag att införa jourskola/jourklasser.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen.

Årsredovisning för Stiftelsen Proteko 2018

Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för tekoindustrin (Proteko) har inkommit med verksamhetsberättelse för 2018. Stiftelsen redovisar ett negativt resultat på 4,9 miljoner kronor.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att bevilja styrelsen för Stiftelsen Proteko ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2020

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att Kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas följande dagar 2020: 23 januari, 20 februari (allmänhetens frågestund kl. 17), 19 mars, 29 april (sammanträdet börjar kl. 13 med allmänhetens frågestund samt behandling av årsredovisning), 14 maj, 17 juni, 27 augusti, 24 september (allmänhetens frågestund kl. 17), 15 oktober, 25-26 november (sammanträdet börjar kl. 9.00 samt beslut om budgeten) och 10 december.

Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats

Tekniska nämnden och Förskolenämnden har haft i uppdrag att ta fram ett förslag på parklek med bemanning till Stadsparkens lekplats, liknande det som finns i Göteborg och Stockholm. Nämndernas bedömning är att parklek inte är lämplig i Stadsparken eftersom de lediga ytorna är små och gränsar till Viskan. Istället skulle man kunna ha parklek i Annelundsparken, på Bodavallen eller i Kronängsparken.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för att ge Tekniska nämnden och Förskolenämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på parklek med bemanning i stadsparken.

Förvärv av del av fastigheten Lundby 1:7 Borås

Industribyggnader i Borås AB vill köpa fastigheten Lundby 1:7 och bygga ett center för familjeaktiviteter på platsen där Rotundan ligger idag. Bolaget har tecknat en avsiktsförklaring med en extern hyresgäst som ska driva verksamheten.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Industribyggnader i Borås AB:s investering i en 3 500 kvadratmeter stor byggnad på fastigheten Lundby 1:7 för 48 miljoner kronor. Kommunfullmäktige tar inte ställning till investeringens affärsmässighet eller till framtida uthyrning av lokalerna.

Ansökan om anläggningslån till Sparsörs AIK för färdigställande av konstgräsplan

Sparsörs AIK har 550 medlemmar och sin huvudsakliga verksamhet på egna anläggningen Trollevi. Föreningen vill nu investera i belysning vid konstgräsplanen, anlägga en mur vid en slänt samt anlägga två avbytarbås och en mindre läktare.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att bevilja Sparsörs AIK ett anläggningslån på max 434 000 kronor för färdigställandet av en konstgräsplan. Beslutet förutsätter ett arrendeavtal med Borås Stad och Mark- och exploateringsavdelningen.

Omreglering av tomträttsavgäld för Densiteten 2 med flera

Under 2019 ska tomträttsavgälderna för nio tomträtter för småhusfastigheter och en tomträtt för verksamhetsfastighet omregleras.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att bemyndiga Kommunstyrelsen att komma överens om nya tomträttsavgälder enligt bifogad lista. Samt att föra talan hos mark- och miljödomstolar i de fall överenskommelse inte kan träffas.

Ombyggnation av Björkhöjdskolan, Samariten 11

Borås Stad hyrde 2016 hela fastigheten Samariten 11. Fram till i somras hade Björkängsgymnasiet verksamhet där. Nu har gymnasiet flyttat och lämnat plats för en utökning av Björkhöjdskolan. Fastigheten behöver i och med det renoveras och anpassas.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till nytt hyresavtal för Samariten 11 för Grundskolenämnden och Förskolenämnden.

Ny förskola Backadalen, Borås Bergsäter 1:1

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att kommunen hyr en lokal i fastigheten Bergsäter, del av Bergsäter 1:1, för en förskola med plats för 120-140 barn samt tillagningskök. Förskolan kan tillgodose behovet av platser i Trandared och Centrum. Kostnaden uppgår till 3,4 miljoner kronor per år.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till nytt hyresavtal för Borås Bergsäter 1:1 för Förskolenämnden.

Verksamhetsanpassning av Kvarngårdens förskola, Sparven 6

Kvarngårdens förskola på Övre Kvarngatan 32, ska verksamhetsanpassas för att säkerställa att det finns tillräckligt med förskoleplatser i centrala Borås.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till nytt hyresavtal för Kvarngårdens förskola på Övre Kvarngatan.

Upprustning och anpassning av Boråshallen för evenemang

Borås Basket vill bygga till Boråshallen med en restaurang. Fritids- och folkhälsonämnden vill i samband med det utveckla hallen så att den klarar logistiken vid stora evenemang bättre. Det handlar bland annat om nya toaletter i A-hallen, tillgänglighetsarbete och viss uppfräschning av kringliggande ytor.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att bevilja Lokalförsörjningsnämnden ett investeringsanslag på 8 miljoner kronor för upprustning och anpassning av Boråshallen.

Projekteringsframställan för utbyggnad av kök på Trandaredskolan, Hjulet 3

Trandaredskolans tillagningskök är gammalt och behöver byggas ut. Projektet finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget för 2019 till ett belopp av 6,5 miljoner kronor. Kostnaden beräknas nu till 13,9 miljoner kronor.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att projektera för en utbyggnad av kök på Trandaredskolan.

Projekteringsframställan för ombyggnad av Sjöbovallen

Sjöbovallens lokaler är undermåliga idag. Genom att riva modulbyggnaderna och den fristående byggnaden och ersätta med en ny större byggnad kan fotbollsklubbens behov tillgodoses.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att bevilja Lokalförsörjningsnämnden ett projekteringsuppdrag för att bygga om Sjöbovallen till en kostnad av 17,5 miljoner kronor.

Svar på motion: Solceller som tak på parkeringsplatser

Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Borås kommuns Parkerings AB ska få i uppdrag att inrätta några parkeringsplatser med tak av solceller för att kunna ladda elbilar, och att utreda möjligheten till en mer storskalig utbyggnad av solenergi på parkeringsplatser.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att motionens att-sats att inrätta några parkeringsplatser med tak av solceller är besvarad, samt att bifalla motionens att-sats att ge Borås kommuns Parkerings AB i uppdrag att utreda möjligheterna till en mer storskalig utbyggnad av solenergi på parkeringsplatser.

Svar på motion: Möjliggör markbaserad solkraft

David Hårsmar (C) och Alexander Andersson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda förutsättningarna för markbaserad solkraft i Borås. Tekniken för solceller utvecklas hela tiden och genom att utreda förutsättningarna för markbaserade solceller skapas möjlighet för privata företag eller Borås Energi och Miljö att bygga en solcellspark, menar motionärerna.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen och ge Kommunstyrelsen i uppdrag att inventera kommunal mark för att hitta platser som kan vara lämpliga för markbaserad solkraft.

Svar på motion: Solklart Borås

Tommy Josefsson (S), Leila Pekkala (S), Dennis Söderberg (MP) och Tom Andersson (MP) har föreslagit att Borås Energi och Miljö får i uppdrag att ta initiativ till en samägd solcellspark.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att motionen är besvarad.

Svar på motion: Stärk små skolor på små orter

Anders Alftberg (SD) föreslår i en motion att bidraget till små skolor på små orter ska fastställas till 700 000 kronor. Kommunstyrelsen svarar att det är Grundskolenämnden som ska besluta vilket belopp bidraget ska uppgå till.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen.

Personval

Magnus Carlsson (S) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden.

Felicidad Vicei (KD) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Ted Thilander (KD) valdes till ersättare i Grundskolenämnden till och med 31 december 2022.

Peter Wiberg (V) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i Grundskolenämnden.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-14] Kommunfullmäktige , sammanträde 2019-10-17 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol