Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-11-20 protokoll.pdf Pdf, 519.1 kB. 519.1 kB 2017-12-07 15.50

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 20171120 föredragningslista.pdf Pdf, 285.5 kB. 285.5 kB 2017-11-15 12.50
Kommunstyrelsen 20171120 handlingar.pdf Pdf, 26 MB. 26 MB 2017-11-15 13.23

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Redovisning av inneliggande motioner och interpellationer (Kc3)

Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och interpellationer till och med maj 2017.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att lägga redovisningen till handlingarna.

Utvärdering av gemensam bemanningsenhet (Pf1)

Vid Borås Stads omorganisation årsskiftet 2017 infördes en gemensam bemanningsenhet för Borås Stad som fungerar som ”en väg in” för vikarier. I uppbyggnadsarbetet av bemanningsenheten är fokus förbättrad service till stadens invånare, samordning, effektivitet och förbättrade möjligheter att personal- och kompetensförsörja stadens verksamheter. Bemanningsenhetens arbete siktar också på att stärka bilden av Borås Stad som en arbetsgivare och varumärket Borås Stad. Nu har verksamheten utvärderas.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände utvärderingen av bemanningsenheten. Vidare beslutade Kommunstyrelsen att bemanningsenhetens verksamhet fortsätter att utvecklas i nuvarande form på Stadsledningskansliet under 2018 och 2019 för att därefter utvärderas. Finansieringen sker även fortsättningsvis på avtalsbasis med respektive deltagande förvaltning.

Förslag till modeller för att följa upp kvalitet i Borås Stad (Ku2)

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om ett antal centralt fastställda modeller för att följa upp och analysera kvalitet i kommunens verksamheter. Modellerna har använts i fem år och det har genomförts en utvärdering av hur de använts. Utvärderingen visar att de som besvarat enkäten, anser att resultaten från modellerna har varit till nytta i nämnder och förvaltningar.

Förslag är att Borås Stad fortsättningsvis använder följande modeller för att följa upp kvalitet:

 • Brukarundersökningar
 • Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, LUPP
 • SCB: s medborgarundersökning
 • Kommunens Kvalitet i Korthet
 • Öppna jämförelser
 • Löpande Insikt
 • Kritik på teknik

Beslut: Kommunstyrelsen fastställde föreslagna modeller för att följa upp kvalitet i Borås Stad.

Motion om försöksverksamhet med lärarassistenter (Ku3)

Lotta Preijde (L) föreslår i en motion att det ska inrättas en försöksverksamhet med lärarassistenter på en av Borås Stads skolor. Kommunstyrelsen ser positivt på åtgärder som bidrar till att avlasta lärare med sådana arbetsuppgifter som kan utföras av andra anställda. Läraren kan därmed få mer tid för arbetsuppgifter och elevkontakter som kan relateras till undervisningen. Kommunstyrelsen menar att KAL-gruppens beslut, om att införa studiecoacher, ligger i linje med motionens intention om att avlasta lärarna, då verksamheten med studiecoacher pågår.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad. Grundskolenämnden föreslås få i uppdrag att utvärdera verksamheten med studiecoacher. Av utvärderingen bör det framgå ekonomiska effekter, eventuell påverkan på elevers och lärares upplevelse av studiero och arbetsmiljö, samt om det kan bedömas påverka möjligheten att rekrytera behöriga lärare. Utvärderingen återrapporteras till Kommunstyrelsen när den är genomförd.

Försäljning av del av fastigheten Tummarp 1:72 i Dalsjöfors (M1)

Ägarna till fastigheten Tummarp 1:25 har begärt att få köpa ett markområde av kommunens fastighet Tummarp 1:72 i Dalsjöfors. Marken kommer att överföras till Tummarp 1:25 och möjliggör för fastighetsägarna att nyttja hela den byggrätt som finns i gällande detaljplan.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att sälja cirka 800 kvadratmeter av fastigheten Tummarp 1:72 till Fjällbovägen Fastighets AB för 200 000 kronor.

Förvärv av fastigheten Horngäddan 9 på Brodal (M2)

Specialfastigheter Sverige AB ska bygga ett samlat rättscentrum, med Polismyndighet, Kriminalvård, Domstolsväsende och Åklagarmyndighet, inom fastigheten Horngäddan 8 på Brodal. Inför byggnationen av rättscentrum måste den intilliggande fastigheten Horngäddan 9 köpas in. Efter värdering av fastigheten har ett köpeavtal upprättats där Borås Stad förvärvar fastigheten för 14 700 000 kronor av AB Bostäder. Byggnaden på fastigheten kommer att rivas av kommunen genom en upphandlad entreprenad. Kostnaden för detta är ännu inte bedömt.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att kommunen ska köpa fastigheten Horngäddan 9 för 14 700 000 kronor samt att kostnaden för rivning av byggnaden får belasta markförvärvskontot.

Utökad låneram för Borås Stads obligationsprogram (E3)

För att möta kommande finansieringsbehov för Borås Stad och de kommunala bolagen behöver Internbanken utöka låneramen i kommunens befintliga obligationsprogram. Obligationsprogrammet, där upplåning på löptider över 12 månader görs, behöver ökas med 1 miljard kronor till sammanlagt 5 miljarder kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslås besluta: Borås Stad utökar sitt obligationsprogram till en sammanlagd ram på 5 000 000 000 kronor

Förändringar i externa borgensåtaganden 2017 (E4)

Vid utlåning eller borgen ska Borås Stad eftersträva marknadsmässiga villkor. Under 2017 har Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid omsatt ett lån som inryms i Borås Stads ursprungliga borgensåtagande. Borgensavgift behöver fastställas för den omsatta delen. För att bedöma det marknadsmässiga värdet av borgen har Skogslid tagit in två offerter på varje lån, en offert med kommunal borgen, och en offert utan. Offerterna visar en prisdifferens på 0,84 procentenheter, vilket kan anses utgöra en marknadsmässig borgensavgift.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska lägga på Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid en borgensavgift med 0,84 procent för borgensåtagande som kan knytas till omsatt lån på 4 684 809 kronor.

Årsredovisning 2016 för Stiftelsen LL Frimans Donation (E5)

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation avseende 2016 års förvaltning.

Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Proteko (E6)

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Styrelsen för Stiftelsen Proteko avseende 2016 års förvaltning.

Ny översiktsplan (Sp1)

I översiktsplanen visar Borås Stad hur kommunen ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. Samrådet för ny översiktsplan pågick perioden 30 januari – 30 april 2017. Utifrån inkomna synpunkter från samrådet har förslaget utvecklats och kompletterats.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att förslag till ny Översiktsplan sänds på utställning.

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (Sp2)

Borås Stad har fått förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 på remiss från Näringsdepartementet. Borås Stads svar på remissen bygger på vikten av en ny stambana genom Borås som är stadens i särklass viktigaste utvecklingsfråga och banan är också stadens största stadsbyggnadsprojekt. Borås Stad stödjer därför också Västra Götalandsregionen och Boråsregionens/Sjuhärads kommunalförbunds yttrande i sin helhet och kompletterar bland annat yttrandet med följande synpunkter:

 • Inte acceptabelt att delsträckan Mölnlycke-Bollebygd är bortvalt som utpekat objekt i förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.
 • En utbyggd tågpendlingsmöjlighet mellan Västra Götalands två största städer är positivt utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv.
 • En ny stambana knyter Landvetters flygplats till Borås och Göteborg.
 • En snabb och fullt utbyggd ny stambana på hela sträckan Göteborg-Borås-Stockholm skapar den största samhällsnyttan.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka svaret på remissen till Näringsdepartementet.

Förslag till ny zonstruktur för Västtrafik (Sp3)

Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen har gett Västtrafik i uppdrag att ta fram förslag på möjliga zonstrukturer och sortiment. Tre olika koncept har utvärderats:

 • Flexibla zoner, där kunden själv placerar en zon med en viss diameter
 • Tre zoner, där dagens kommunzoner slås samman till tre zoner
 • En zon, där Västra Götaland består av en enda zon och där samtliga resor kostar lika mycket

Västtrafiks rekommendation är att genomföra konceptet Tre zoner. Kommunstyrelsen framför bland annat att det är viktigt att biljettpriserna på sträckan Borås-Göteborg kan hållas låga för att kollektivtrafiken ska vara attraktiv. Kommunstyrelsen tycker också att det är viktigt att tätortstaxa bör finnas kvar i en framtida zonstruktur.

Beslut: Kommunstyrelsen är positiv till förslaget och beslutade att skicka remissvaret till Västtrafik.

Västtågsutredningen Västra Götalandsregionen, svar på remiss

Ärendet utgick.

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunstyrelsen , sammanträde 2017-11-20 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol